שר החינוך רשאי לקבוע לכל בית ספר תוכנית השלמה שתונהג בו. התוכנית יכולה להיות זהה לתוכניות המונהגות בבתי ספר אחרים או שונה וייחודית לאותו בית הספר
ההורים רשאים להציע תוכנית השלמה אחרת מזו שנקבעה על-ידי שר החינוך
הצעת ההורים לתוכנית ההשלמה צריכה להיות חתומה בידי 75% מהורי התלמידים באותה הכיתה


 • תוכנית הלימודים בבתי-הספר בנויה משני חלקים:
 1. תוכנית יסוד - תוכנית הכוללת תכנים משותפים לכל בתי הספר, והיא בהיקף של 75% מתוכנית הלימודים.
 2. תוכנית השלמה - תוכנית הכוללת תכנים המותאמים לכל בית ספר, והיא בהיקף של עד 25% מתוכנית הלימודים.
 • סעיף 5 לחוק חינוך ממלכתי מאפשר לשר החינוך לקבוע לכל בית ספר תוכנית השלמה שתונהג בו. התוכנית יכולה להיות זהה לתוכניות המונהגות בבתי ספר אחרים או שונה וייחודית לאותו בית הספר.
 • סעיף 6 לחוק חינוך ממלכתי מאפשר להורים להציע תוכנית השלמה אחרת מזו שנקבעה על-ידי שר החינוך.
 • שר החינוך רשאי לקבוע לכל בית ספר מהי תוכנית ההשלמה שתונהג בו, ויכול לאשר תוכנית השלמה שתהיה בהתאם לדרישת ההורים, כפי שנקבעו בתקנות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

הצעת תוכנית השלמה על ידי ההורים

 • כדי להגיש את ההצעה לתוכנית ההשלמה למנהל בית הספר, יש צורך ברוב של 75% מההורים בכיתה אחת.
 • הצעה תכלול פירוט של המקצועות והתכנים שיועברו בה, וכמה שעות יילמדו במסגרת התוכנית המוצעת.
 • על ההורים לחתום על הצעה, ולצרף אליה הודעה בכתב שתימסר למנהל בית הספר.
 • ההודעה תכלול את הסכמת כל ההורים החתומים להצעת ההשלמה ואת רצונם כי הצעת תוכנית ההשלמה תבוא במקום תוכנית ההשלמה שנקבעה לאותו בית הספר.
 • ההודעה תהיה חתומה על ידי ההורים הדורשים את תוכנית ההשלמה ויופיע בה התאריך בו חתם ההורה האחרון.

העברת ההצעה לגורמים המתאימים לצורך אישור

 • מנהל בית הספר שקיבל את הצעת תוכנית ההשלמה, יעביר העתקים מההצעה בצירוף חוות דעתו לגביה לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא בית הספר ולחבר המורים של בית הספר.
 • מנהל בית הספר יעביר את ההצעה בצירוף חוות דעתו וסיכום הדיון בחבר המורים למפקח המחוזי על בית הספר תוך 14 ימים מיום קבלת ההצעה.
 • רשות החינוך המקומית שקיבלה את ההצעה בצירוף חוות דעתו של המנהל רשאית למסור עליה את חוות דעתה למפקח המחוזי על בית הספר תוך 7 ימים מיום קבלת ההצעה.
 • המפקח על מוסד חינוך ממלכתי (בית ספר ממלכתי) יעביר את ההצעה ואת המלצתו, ובנוסף גם את חוות דעת רשות החינוך המקומית וסיכום הדיון במועצה הפדגוגית של בית הספר למנהל המחוז שיעביר אותן למזכירות הפדגוגית שתעבירן לשר החינוך לשם אישור.
 • המפקח על מוסד חינוך ממלכתי-דתי (בית ספר ממלכתי-דתי) יעביר את ההצעה ואת המלצתו, ובנוסף גם את חוות הדעת של רשות החינוך המקומית וסיכום הדיון במועצה הפדגוגית של בית הספר למפקח על החינוך הממלכתי-דתי במחוז והוא יעביר אותן למנהל אגף החינוך הדתי אשר יפעל לפי התקנות לחינוך ממלכתי-דתי.
 • תוכניות ההשלמה למוסדות החינוך הממלכתי הדתי ייקבעו על ידי שר החינוך בהסכמת המועצה לחינוך ממלכתי דתי.
 • תוכניות ההשלמה למוסדות החינוך הממלכתי המשלב ייקבעו על ידי שר החינוך בהתייעצות עם המועצה לחינוך ממלכתי משלב.

אישור הצעת תוכנית השלמה

 • שר החינוך רשאי לקבוע לכל מוסד חינוך רשמי תוכנית השלמה שתונהג בו, ויכול לקבוע תוכנית אחת לכל המוסד או תוכניות שונות או מקבילות.
 • במקרה שהשר יראה שתוכנית ההשלמה המוצעת לא מורידה מהערך ההשכלתי או החינוכי של תוכניות המאושרות במסגרת אותן מספר שעות הוא יאשר אותה.
 • במקרה שתוכנית ההשלמה המוצעת פוגעת או חורגת מהתקציב הקיים, החריגה צריכה להיות על חשבון רשות חינוך מקומית ובהסכמתה כתנאי לאישור ההצעה.
 • שר החינוך יודיע למפקח על בית הספר בדבר אישור הצעת תוכנית ההשלמה.
 • המפקח על בית הספר יודיע בכתב למנהל בית הספר ולרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא בית הספר, על קביעת התוכנית המוצעת כתוכנית השלמה.
 • למוסד חינוך ממלכתי דתי תיקבע תוכנית מתוכניות ההשלמה למוסד חינוך ממלכתי דתי.
 • למוסד חינוך ממלכתי משלב תיקבע תוכנית מתוכניות ההשלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב.

חשוב לדעת

 • תוכנית ההשלמה היא תוכנית גמישה, ותכניה עשויים להשתנות בין בתי ספר שונים ובין כיתות שונות באותו בית הספר.
 • הורי התלמידים בבית הספר יכולים לדרוש להנהיג בבית הספר תוכנית השלמה אחרת מזו שנקבעה על-ידי השר, שתונהג בכל בית הספר או בכיתות מסוימות.
 • ניתן לכלול תוכנית השלמה ששר החינוך אישר כתוכנית השלמה לבית ספר אחר.
 • ההצעה לתוכנית ההשלמה צריכה להיות מפורטת ולכלול את התכנים והמקצועות שיועברו במסגרת התוכנית ואת מספר השעות שיידרשו לתוכנית ההשלמה.
 • תוכנית ההשלמה תיקבע בהתאם להחלטת השר, לפי בקשת הורים או ביוזמתו.
 • במוסד חינוך ממלכתי משלב יהיה רכז יהדות שיסייע בהטמעת תוכנית הלימודים בתחום לימודי היהדות במוסד, וילווה את העיסוק בזהות יהודית ואת החינוך בהתאם לתוכנית ההשלמה שנקבעה.
 • תוכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי משלב הינה תוכנית השלמה הכוללת לימוד מקורות יהודיים בהיקף רחב ובאופן מעמיק, תוך מתן דגש על עיסוק בזהות יהודית ועל חינוך לערכי הסובלנות במורשת ישראל ולקיום חיים משותפים וברית ייעוד וגורל בין כל חלקי העם בישראל ובתפוצות.
 • תוכנית השלמה למוסד חינוך ממלכתי דתי הינה תוכנית השלמה הכוללת לימודי תורה שבכתב ושבעל פה ומכוונת לאורח חיים דתי, כולל נוהג והווי דתי בין כתלי המוסד.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים