הקדמה:

הורים רשאים לקבוע תכנית לימודים נוספת (תל"ן) המיועדת בעיקרה ללימודי העשרה, בנוסף למקצועות הלימוד הרגילים הנלמדים בתכנית הלימודים הבסיסית
ההורים המעוניינים בתל"ן יישאו בעלויותיה (אלא אם מדובר בתל"ן בחינוך המיוחד)
תכנית הלימודים הנוספת היא תכנית רשות, ולא ניתן לחייב בתשלום הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייקחו בה חלק
משרד החינוך מגביל את הסכום השנתי שניתן לגבות מההורים לצורך תל"ן. לטבלת מחירי השירותים בשנת הלימודים תשפ"א
למידע נוסף, ראו סעיף 13 לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג/3(א)


סעיף 8 לחוק חינוך ממלכתי קובע כי שר החינוך רשאי לאשר למוסד חינוך רשמי, לבקשת הורי תלמידים במוסד, תכנית לימודים נוספת (תל"ן).

 • תכנית הלימודים הנוספת מועברת בנוסף לתכנית הלימודים הבסיסית (הכוללת את תכנית החובה ותכנית ההשלמה).
שימו לב
תשלומי הורים בשנת הלימודים תשפ"א
 • על-פי הנחיות משרד החינוך, הפעילויות הממומנות באמצעות תשלומי ההורים בשנת הלימודים תשפ"א יתוכננו ויבוצעו בכפוף להוראות הבריאות ומניעת הדבקה בנגיף הקורונה.
 • גביית התשלומים בשנה זו תתבצע ב-2 מועדים, בשל אי הוודאות באשר ליכולת לקיים חלק מהפעילויות, וכדי להתאים את גביית תשלומי ההורים לקיום הפעילויות שיתאפשרו בפועל. מועד אחד יהיה עם תחילת שנת הלימודים, והמועד השני לקראת המחצית השנייה של שנת הלימודים.
 • על בתי הספר לפרסם להורים חוזר תשלומים של בית הספר לפני כל אחד מ-2 מועדי הגבייה.
 • לפירוט התשלומים שאושרו לגבייה בשנת הלימודים תשפ"א ראו בדף זכותון תשלומי הורים במערכת החינוך או בחוזר מנכ"ל משרד החינוך - תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"א.

תכנית לימודים נוספת בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים

 • מימון תכנית הלימודים הנוספת מוטל על ההורים, כאשר רשות החינוך המקומית עשויה לסייע במימון התכנית באופן מלא או חלקי.
 • משרד החינוך מגביל את הסכום השנתי שניתן לגבות מההורים לצורך תל"ן, לטבלת מחירי השירותים בשנת הלימודים תשפ"א.
 • התכנית תאריך את שעות ההוראה השבועיות של הכיתה/הכיתות/המוסד (לא תאושר הקבצה או הוראה בקבוצות במקביל לשעות ההוראה התקניות).
 • מספר השעות של התכנית הנוספת (בבתי-ספר שאינם פנימייתיים), לא יעלה על 15% מתקן השעות הרשמי שאושר לכיתה בבית-הספר.
 • בבית-ספר שמתקיימת בו תכנית נוספת יישמר המספר השנתי של ימי הלימוד שנקבעו למוסד ומשך יום הלימודים הרגיל ללא התכנית הנוספת.
 • שעות הלימוד בתכנית נוספת תינתנה לפני יום הלימודים או בסוף היום, מחוץ למערכת השעות היומית התקנית. אם כל תלמידי הכיתה משתתפים בתכנית הנוספת, אפשר לשלב את שעותיה במסגרת שעות הלימודים.
 • אין לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין שילדו ישתתף בתכנית, ואסור להתנות רישום לבית הספר בהשתתפות בתל"ן או בתשלום עבורה.
 • אם ישנם תלמידים שהוריהם לא שילמו עבור התכנית בשל קושי כלכלי, חובה לשתף את אותם תלמידים בתכנית. אם התכנית מתקיימת במהלך יום הלימודים, חובה לשתף את כל התלמידים, גם את אלה שהוריהם לא שילמו עבורה מכל סיבה שהיא.
 • התכנית הנוספת תימשך שנת לימודים שלמה.

תגבור לימודי בחטיבה העליונה

 • משרד החינוך מממן את שכר הלימוד של מקצועות החובה ושל 2 מקצועות בחירה ברמה מוגברת בחטיבה העליונה (כיתות י'-י"ב או ט'-י"ב) במוסדות החינוך העל-יסודיים, ולכן אסור לבית הספר להגדיר מקצועות אלה כתל"ן ולגבות מההורים תשלום עבורם.
 • תכניות התגבור בחטיבה העליונה תגובשנה בעצה אחת עם ועד ההורים של המוסד שבו הן עתידות להילמד, ויש לקבל עבורן אישור של מנהל המחוז הנוגע בדבר או של מי שהוסמך על-ידו.
 • עם אישורה של התכנית יש להודיע על כך להורי התלמידים באותו בית-ספר ולפרט את מהותה כתכנית רשות ואת עלותה למי שמבקש כי ילדו ייטול בה חלק.
 • הורים המעוניינים בתכנית התגבור יחתמו על התחייבות לשאת בהוצאותיה.
 • אין לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין כי ילדו ישתתף בתכנית תגבור ואין להתנות רישום של תלמיד לבית-הספר בהשתתפות בתכנית תגבור או בתשלום עבורה.
 • אין חובה לשתף במסגרת התכנית תלמידים שהוריהם לא שילמו עבורה (בתנאי שאי התשלום אינו בשל סיבה כלכלית מוצדקת).

מרכזי למידה

 • מרכז למידה הוא מרכז המופעל על-ידי הרשות המקומית או על-ידי הבעלות על מוסד החינוך לצורך צמצום פערים לימודיים.
 • השתתפות במרכז למידה נחשבת לתל"ן, וגביית תשלום תותנה בהסכמה מראש ובכתב של כל אחד מההורים שילדיהם משתתפים בפעילות (הסכמה של נציגות ההורים אינה מספקת).

מקצוע בחירה מוגבר

 • מקצוע בחירה מוגבר הוא מקצוע בחירה שלישי ברמה מוגברת של 5 יחידות לימוד, בנוסף לשני מקצועות הבחירה המתוגברים והמתוקצבים על -ידי המדינה.
 • מקצוע בחירה מוגבר נחשב לתל"ן, וגביית התשלום תותנה בהסכמה מראש ובכתב לתשלום של כל אחד מההורים לתלמידים הבוחרים ללמוד מקצוע בחירה מוגבר (הסכמה של נציגות ההורים אינה מספקת).

תל"ן בחינוך המיוחד

 • בחינוך המיוחד מופעלת התל"ן על-ידי הרשות המקומית או הבעלות של המוסד.
 • התכנית מופעלת במתכונת כיתתית, בהשתתפות כל תלמידי הכיתה. לא ניתן להשתמש בשעות תל"ן לצורך פיצול כיתות לקבוצות.
 • תל"ן בחינוך המיוחד ממומנת במלואה על ידי הרשות המקומית או הבעלות, והרשות אינה רשאית לגבות תשלום מההורים עבור תכנית הלימודים הנוספת.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הורים המעוניינים להפעיל את התכנית הנוספת יגישו למנהל בית הספר בקשה על גבי טופס.
 • ההורים יכולים לבחור בתכנית מתאימה מתוך תכניות קיימות, ובכלל זה תכניות רשות שאושרו, או לעבד תכנית משלהם.
 • ניתן להגיש בקשה אחת המתייחסת לכיתה אחת, לכמה כיתות או לבית הספר כולו. הבקשה תהיה חתומה על-ידי כל ההורים המעוניינים בכך.
 • רשות חינוך מקומית או בעלות המבקשת להפעיל תכנית נוספת תציע למנהל את הגדרת התכנית המבוקשת: מפרט התכנית, הכיתות, מספר השעות השבועיות וכדומה.
 • מנהל בית ספר שקיבל הצעה לתכנית נוספת מההורים או מרשות חינוך מקומית יגיש אותה לדיון ולאישור במועצה הפדגוגית ויעבירה למפקח הכולל, בצירוף:
  • פרוטוקול ישיבת המועצה הפדגוגית
  • התחייבות ההורים לכיסוי ההוצאות
  • רשימת המורים והמדריכים
 • העתק יישלח לרשות החינוך המקומית.
 • רשות החינוך המקומית או הבעלות תעביר את חוות דעתה ואת אישורה לגבי נוהל הפעלת התכנית הנוספת.
 • המפקח הכולל יבדוק את בקשת ההורים לתכנית נוספת, את חוות דעת המועצה הפדגוגית ואת חוות דעת מנהל המחלקה לחינוך, ויעביר את המלצתו, בצירוף כל החומר, תוך 7 ימים, אל מנהל המחוז.
 • מנהל המחוז יחליט אם לאשר את הבקשה, וישיב למנהל בית הספר. העתקים יישלחו למפקח הכולל ולמנהל המחלקה לחינוך.
 • תכנית ייחודית של בתי ספר ייחודיים או מגמות ייחודיות בבתי ספר רגילים טעונות אישור מיוחד מראש ממנהל המחוז ומהמינהל הפדגוגי של משרד החינוך, ותתנהלנה בהתאם להוראות תל"ן.

הפעלת תל"ן בחינוך המיוחד

 • תל"ן שמפעילה הרשות חייבת לקבל את אישורם של מפקח החינוך המיוחד ומנהל המחוז.
 • במהלך חופשת הקיץ על מנהל המוסד החינוכי להגיש למפקח בית הספר בקשה שתכלול את הפרטים הבאים:
  • מפרט התכניות שמבוקשות להפעלה, כולל הסבר לגבי התכניות והתרומה שלהן לתלמידים מעבר לשעות הליבה והשיעורים המקצועיים.
  • מערכת השעות הכיתתית עבור כל הכיתות שמתבקשת עבורן תל"ן.
  • אישור של מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה פועל המוסד, לפיו התכנית תמומן במלואה על-ידי הרשות המקומית, והתחייבות של הרשות שלא לגבות מההורים השתתפות בגין התכנית.
 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל האגף לחינוך מיוחד במטה משרד החינוך.
 • למידע נוסף ראו נוהל לאישור תל"ן כיתתי רשותי לשנת הלימודים תשפ"א.

הסדרי תשלומים וסיוע במימון

 • הורים המתקשים בתשלום עבור תכנית הלימודים הנוספת עשויים להיות זכאים להקלות הבאות:
 • הרשות המקומית והבעלות של מוסד החינוך יכולות לקבוע הנחות והסדרי תשלומים נוספים לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלומים. מומלץ לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית או לבעלות של מוסד החינוך כדי לברר אם קיימים הסדרים כאלה.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים