הקדמה:

הורים רשאים לקבוע תכנית לימודים נוספת (תל"ן) המיועדת בעיקרה ללימודי העשרה, בנוסף למקצועות הלימוד הרגילים הנלמדים בתכנית הלימודים הבסיסית
ההורים המעוניינים בתל"ן יישאו בעלויותיה (אלא אם מדובר בתל"ן בחינוך המיוחד)
תכנית הלימודים הנוספת היא תכנית רשות, ולא ניתן לחייב בתשלום הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייקחו בה חלק
משרד החינוך מגביל את הסכום השנתי שניתן לגבות מההורים לצורך תל"ן. לטבלת מחירי השירותים בשנת הלימודים תשפ"ב
למידע נוסף, ראו סעיף 13 לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג/3(א)


סעיף 8 לחוק חינוך ממלכתי קובע כי שר החינוך רשאי לאשר למוסד חינוך רשמי, לבקשת הורי תלמידים במוסד, תכנית לימודים נוספת (תל"ן).

 • תכנית הלימודים הנוספת מועברת בנוסף לתכנית הלימודים הבסיסית (הכוללת את תכנית החובה ותכנית ההשלמה).

תכנית לימודים נוספת בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים

 • מימון תכנית הלימודים הנוספת מוטל על ההורים, כאשר רשות החינוך המקומית עשויה לסייע במימון התכנית באופן מלא או חלקי.
 • משרד החינוך מגביל את הסכום השנתי שניתן לגבות מההורים לצורך תל"ן, לטבלת מחירי השירותים בשנת הלימודים תשפ"ב.
 • התכנית תאריך את שעות ההוראה השבועיות של הכיתה/הכיתות/המוסד (לא תאושר הקבצה או הוראה בקבוצות במקביל לשעות ההוראה התקניות).
 • מספר השעות של התכנית הנוספת (בבתי-ספר שאינם פנימייתיים), לא יעלה על 15% מתקן השעות הרשמי שאושר לכיתה בבית-הספר.
 • בבית-ספר שמתקיימת בו תכנית נוספת יישמר המספר השנתי של ימי הלימוד שנקבעו למוסד ומשך יום הלימודים הרגיל ללא התכנית הנוספת.
 • שעות הלימוד בתכנית נוספת תינתנה לפני יום הלימודים או בסוף היום, מחוץ למערכת השעות היומית התקנית. אם כל תלמידי הכיתה משתתפים בתכנית הנוספת, אפשר לשלב את שעותיה במסגרת שעות הלימודים.
 • אין לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין שילדו ישתתף בתכנית, ואסור להתנות רישום לבית הספר בהשתתפות בתל"ן או בתשלום עבורה.
 • אם ישנם תלמידים שהוריהם לא שילמו עבור התכנית בשל קושי כלכלי, חובה לשתף את אותם תלמידים בתכנית. אם התכנית מתקיימת במהלך יום הלימודים, חובה לשתף את כל התלמידים, גם את אלה שהוריהם לא שילמו עבורה מכל סיבה שהיא.
 • התכנית הנוספת תימשך שנת לימודים שלמה.

גביית תשלום עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת

 • משרד החינוך מממן את שכר הלימוד של מקצועות החובה ושל 2 מקצועות בחירה ברמה מוגברת בחטיבה העליונה (כיתות י'-י"ב או ט'-י"ב) במוסדות החינוך העל-יסודיים, ולכן אסור לבית הספר להגדיר מקצועות אלה כתל"ן ולגבות מההורים תשלום עבורם.
 • מוסדות החינוך יכולים להעמיק ולהעשיר את הלמידה במקצועות הבחירה ברמה המוגברת באמצעות שירותים נוספים הנרכשים מרצון.
 • הגבייה תתבצע רק מתלמידים הלומדים את מקצועות הלימוד בפועל.
 • גביית התשלום היא בגין תוספת פעילויות בלבד (ולא עבור רכישת ציוד עבור מוסד החינוך).
 • הגבייה מותרת רק בכיתות י'-י"ב.

גבייה עבור שעות העשרה

 • שעות העשרה הן שעות ללימוד נושאים שאינם מרכיב מחייב בתכנית הלימודים.
 • הגבייה עבור שעות אלה היא רכישת שירותים מרצון, והיא מותנית בהסכמה מראש בכתב של כל אחד מההורים (הסכמה של נציגות ההורים אינה מספקת).
 • לימודי ההעשרה הן תוספת ללימודים במקצוע בחירה מוגבר, ואין למנוע מתלמיד ללמוד את המקצוע, גם אם בחר שלא ללמוד את לימודי ההעשרה.
 • הגבייה עבור פעולות העשרה תותר רק במקצועות שיש בהם הצדקה לפעולות ההעשרה.
 • הגבייה מוגבלת ל-2 מקצועות התמחות ברמת 5 יחידות לימוד.
 • סכום הגבייה המותר הוא עד 750 ש"ח למקצוע, ובסך הכל 1,500 ש"ח לכל היותר.
 • יש להציג להורים מראש את התכנית והפירוט התקציבי. אישור הגבייה, מותנה, בין היתר, בהצגת הסכמה לתשלום מראש, בכתב, של כל אחד ואחד מההורים.
 • אם הוחלט לקיים את התכנית בהחלטת רוב ההורים ולא כולם - יש לשתף ללא תשלום את התלמידים שהוריהם במיעוט ואינם משלמים עבור התכנית.

גבייה עבור מרכזי למידה

 • מרכז למידה הוא מרכז המופעל על-ידי הרשות המקומית או על-ידי הבעלות על מוסד החינוך לצורך צמצום פערים לימודיים.
 • השתתפות במרכז למידה נחשבת לתל"ן, וגביית תשלום תותנה בהסכמה מראש ובכתב של כל אחד מההורים שילדיהם משתתפים בפעילות (הסכמה של נציגות ההורים אינה מספקת).

שעות תגבור

 • שעות תגבור הן שעות שמשמשות לחזרה ולתרגול של החומר הנלמד (ולא נלמדים בהן תכנים חדשים). אין לגבות תשלום עבור שעות אלה.

מקצוע בחירה מוגבר

 • מקצוע בחירה מוגבר הוא מקצוע בחירה שלישי ברמה מוגברת של 5 יחידות לימוד, בנוסף לשני מקצועות הבחירה המתוגברים והמתוקצבים על -ידי המדינה.
 • מקצוע בחירה מוגבר נחשב לתל"ן, וגביית התשלום תותנה בהסכמה מראש ובכתב לתשלום של כל אחד מההורים לתלמידים הבוחרים ללמוד מקצוע בחירה מוגבר (הסכמה של נציגות ההורים אינה מספקת).

תל"ן בחינוך המיוחד

 • בחינוך המיוחד מופעלת התל"ן על-ידי הרשות המקומית או הבעלות של המוסד.
 • התכנית מופעלת במתכונת כיתתית, בהשתתפות כל תלמידי הכיתה. לא ניתן להשתמש בשעות תל"ן לצורך פיצול כיתות לקבוצות.
 • תל"ן בחינוך המיוחד ממומנת במלואה על ידי הרשות המקומית או הבעלות, והרשות אינה רשאית לגבות תשלום מההורים עבור תכנית הלימודים הנוספת.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הורים המעוניינים להפעיל את התכנית הנוספת יגישו למנהל בית הספר בקשה על גבי טופס.
 • ההורים יכולים לבחור בתכנית מתאימה מתוך תכניות קיימות, ובכלל זה תכניות רשות שאושרו, או לעבד תכנית משלהם.
 • ניתן להגיש בקשה אחת המתייחסת לכיתה אחת, לכמה כיתות או לבית הספר כולו. הבקשה תהיה חתומה על-ידי כל ההורים המעוניינים בכך.
 • רשות חינוך מקומית או בעלות המבקשת להפעיל תכנית נוספת תציע למנהל את הגדרת התכנית המבוקשת: מפרט התכנית, הכיתות, מספר השעות השבועיות וכדומה.
 • מנהל בית ספר שקיבל הצעה לתכנית נוספת מההורים או מרשות חינוך מקומית יגיש אותה לדיון ולאישור במועצה הפדגוגית ויעבירה למפקח הכולל, בצירוף:
  • פרוטוקול ישיבת המועצה הפדגוגית
  • התחייבות ההורים לכיסוי ההוצאות
  • רשימת המורים והמדריכים
 • העתק יישלח לרשות החינוך המקומית.
 • רשות החינוך המקומית או הבעלות תעביר את חוות דעתה ואת אישורה לגבי נוהל הפעלת התכנית הנוספת.
 • המפקח הכולל יבדוק את בקשת ההורים לתכנית נוספת, את חוות דעת המועצה הפדגוגית ואת חוות דעת מנהל המחלקה לחינוך, ויעביר את המלצתו, בצירוף כל החומר, תוך 7 ימים, אל מנהל המחוז.
 • מנהל המחוז יחליט אם לאשר את הבקשה, וישיב למנהל בית הספר. העתקים יישלחו למפקח הכולל ולמנהל המחלקה לחינוך.
 • תכנית ייחודית של בתי ספר ייחודיים או מגמות ייחודיות בבתי ספר רגילים טעונות אישור מיוחד מראש ממנהל המחוז ומהמינהל הפדגוגי של משרד החינוך, ותתנהלנה בהתאם להוראות תל"ן.

הפעלת תל"ן בחינוך המיוחד

 • תל"ן שמפעילה הרשות חייבת לקבל את אישורם של מפקח החינוך המיוחד ומנהל המחוז.
 • במהלך חופשת הקיץ על מנהל המוסד החינוכי להגיש למפקח בית הספר בקשה שתכלול את הפרטים הבאים:
  • מפרט התכניות שמבוקשות להפעלה, כולל הסבר לגבי התכניות והתרומה שלהן לתלמידים מעבר לשעות הליבה והשיעורים המקצועיים.
  • מערכת השעות הכיתתית עבור כל הכיתות שמתבקשת עבורן תל"ן.
  • אישור של מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה פועל המוסד, לפיו התכנית תמומן במלואה על-ידי הרשות המקומית, והתחייבות של הרשות שלא לגבות מההורים השתתפות בגין התכנית.
 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל האגף לחינוך מיוחד במטה משרד החינוך.
 • למידע נוסף ראו נוהל לאישור תל"ן כיתתי רשותי לשנת הלימודים תשפ"א.

הסדרי תשלומים וסיוע במימון

 • הורים המתקשים בתשלום עבור תכנית הלימודים הנוספת עשויים להיות זכאים להקלות הבאות:
 • הרשות המקומית והבעלות של מוסד החינוך יכולות לקבוע הנחות והסדרי תשלומים נוספים לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלומים. מומלץ לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית או לבעלות של מוסד החינוך כדי לברר אם קיימים הסדרים כאלה.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים