כללים שונים בחוק קובעים באלו מקרים פעולות משפטיות של אדם שמונה לו אפוטרופוס או פסול דין, תקפות.

פעולה משפטית שנעשתה לפני מינוי האפוטרופוס

 • כל פעולה משפטית של אדם שנעשתה לפני שמונה לו אפוטרופוס – תקפה, גם אם נעשתה כאשר היו קיימים כבר התנאים למינוי אפוטרופוס.
 • חשוב לציין כי בחוקים שונים ישנן הוראות המורות מה תהא התוצאה של פעולות משפטיות של אדם שלא היה מסוגל להיות מודע למעשיו, גם אם לא נחשב כפסול דין. לרוב, התוצאה היא ביטול הפעולה או היותה חסרת משמעות משפטית.

פעולה משפטית לאחר מינוי אפוטרופוס

 • כאשר מדובר בפסול דין, נדרשת הסכמה על כל פעולה משפטית בכל תחומי החיים.
 • לגבי אדם שמונה לו אפוטרופוס שאינו פסול דין, נדרשת הסכמה באותם תחומים שבית המשפט הגדיר כנתונים תחת סמכותו של האפוטרופוס.
 • הסכמת האפוטרופוס יכולה להינתן מראש לפני הפעולה, או לאחריה.
 • ההסכמה אינה חייבת להיות בכתב או על-ידי חתימתו של האפוטרופוס, אלא יכולה להינתן גם בעל פה ובהתנהגות.

פעולה משפטית בתחום המעמד האישי

 • בכל מקרה, מינוי אפוטרופוס לאדם אינה משפיעה על מעמדו האישי בתחום דיני המשפחה (כדוגמת הסכמה להתחתן, הסכמה להתגרש ועניינים אחרים בתחום המעמד האישי). עניינים אלה נקבעים לפי הדין האישי של האדם. כך, למשל, לגבי יהודי שמונה לו אפוטרופוס, ימשיכו לחול עליו כללי המשפט העברי בכל הנוגע לנישואיו.

פעולה משפטית ללא הסכמת האפוטרופוס

 • פעולה של אדם שלא בהסכמת אפוטרופוסו ניתנת לביטול על-ידי האפוטרופוס או על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, תוך חודש ימים לאחר שנודע לו על הפעולה.
 • כל עוד לא בוטלה על-ידי האפוטרופוס הפעולה תקפה, והאדם שמונה לו אפוטרופוס אינו רשאי לבטל את הפעולה בעצמו.
 • זאת מלבד המקרים הבאים:
  • מצב בו אדם שמונה לו אפוטרופוס ערך פעולה משפטית עם אדם אחר שלא ידע על כך שיש לו אפוטרופוס. במקרה זה הפעולה תתבטל רק במקרה שהיא עלולה לגרום, או גרמה, נזק של ממש לאדם שמונה לו אפוטרופוס או לרכושו.
  • עסקאות אשראי: עסקה שכזו אינה תקפה ללא הסכמתו מראש של האפוטרופוס.
  • החוק קובע מספר פעולות אשר האפוטרופוס חייב לקבל לגביהן אישור מבית המשפט כדי לעשותן עבור האדם שהוא אפוטרופוסו. במקרים אלה, ללא קבלת אישור בית המשפט, אין כל תוקף משפטי לפעולות של האדם – גם אם נעשו באישור האפוטרופוס.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות