הקדמה:

עבור כל תלמיד בעל צרכים מיוחדים המשולב במסגרת החינוך הרגיל נבנית תכנית חינוכית יחידנית המותאמת לצרכיו
במסגרת הכנת התכנית מוזמנים ההורים והתלמיד להביע את דעתם לגבי התכנית
על התכנית לכלול את כל שירותי החינוך המיוחד שיינתנו לתלמיד במסגרת שעות השילוב
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


שימו לב
ב-01.01.2019 נכנס לתוקף תיקון בחוק חינוך מיוחד שהחיל שינויים בהליך קביעת הזכאות וסל השירותים לתלמידים עם צרכים מיוחדים
 • בהתאם לתיקון, קביעת הזכאות של תלמידים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תעשה על-ידי ועדות זכאות ואפיון במקום ועדות ההשמה, כאשר ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם (כולל האפשרות לשילוב בחינוך הרגיל).
 • כמו כן, צוות רב-מקצועי במוסדות החינוך מחליף את ועדות השילוב שפעלו לפני כן.
 • בשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) השינוי יושם ברשויות המקומיות במחוז צפון (לרשימת הרשויות).
 • בשנת הלימודים תש"פ (2019-2020) התיקון יוחל בכל הארץ.


סעיף 20ז לחוק חינוך מיוחד קובע כי יש להכין תכנית חינוכית יחידנית לכל תלמיד משולב הלומד במוסד חינוך רגיל.

 • הצוות הבין מקצועי של המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד (צוות המונה אנשי מקצוע בתחום החינוך, הטיפול, הייעוץ והאבחון) מתווה את התכנית על סמך הערכת מצב תפקודו של התלמיד.
 • התכנית אמורה לכלול את כל שירותי החינוך המיוחד שיינתנו לתלמיד במסגרת שעות השילוב והיא מותאמת לתכנית הלימודים בכיתה הרגילה, תוך התחשבות ביכולות התלמיד.

מי זכאי?

 • תלמידים משולבים (תלמידים עם צרכים מיוחדים אשר ועדת שילוב קבעה את זכאותם לסיוע במסגרת חינוך רגילה).

תהליך מימוש הזכות

 • בשלב תכנון התכנית, יוזמנו התלמיד והוריו להשמיע את דבריהם, והם רשאים להביא לפגישה גורמים נוספים מטעמם.
 • הצוות חייב להשלים את גיבוש התכנית עד חודש לאחר תחילת שנת הלימודים.
  הערת עריכה
  ממשרד החינוך נאמר לנו שמקובל עד סוף אוקטובר, אך חוזר המנכ"ל קובע את מה שמופיע בסוגריים המשולשים
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 10:13, 20 בנובמבר 2017 (IST)
 • העתק התכנית יועבר להורי התלמיד ותובא לידיעתם ההחלטה בדבר זכאותו של ילדם לסיוע ומהי רמת התפקוד שנקבעה לו.
 • בסיום שנת הלימודים יקבלו הורי התלמיד מהגננת או ממחנך/ת הכיתה הערכה בכתב על מידת התקדמותו של התלמיד בתחומים השונים בהם טופל בהתאם לתכנית.

שינויים בתהליך קביעת תכנית חינוכית יחידנית

שימו לב
בעקבות התיקון לחוק חינוך מיוחד חלים שינויים בתהליך קביעת התכנית החינוכית היחידנית.
 • לצורך קביעת התכנית, הורי הילד משתתפים בדיוני הצוות הרב-מקצועי והם בעלי זכות הצבעה (להורים יש קול אחד בדיוני הצוות הנוגעים לתכנית). ההורים יכולים להשמיע את עמדתם בעצמם או על ידי נציגים מטעמם.
 • זימון התלמיד לדיוני הצוות ייקבע בשיתוף עם ההורים.
 • על הצוות לקבוע את התכנית בכל שנת לימודים, עד חודשיים מתחילת השנה (סוף אוקטובר), או ממועד קביעת הזכאות והאפיון של התלמיד (המועד המאוחר מביניהם).
 • אם בשנת לימודים קודמת נקבעה באותו מוסד תכנית חינוכית יחידנית לתלמיד, המוסד ימשיך ליישם את התכנית גם בשנה שאחריה, עד שתקבע לו תכנית חדשה.
 • העתק התכנית יועבר להורי התלמיד.
 • בסיום שנת הלימודים יקבלו הורי התלמיד מהגננת או ממחנך/ת הכיתה הערכה בכתב על מידת התקדמותו של התלמיד בתחומים השונים שבהם טופל בהתאם לתכנית.


חשוב לדעת

 • תכנית חינוכית יחידנית נבנית עבור תלמיד המשולב בכיתה רגילה במערכת החינוך הרגילה. לתלמידים הלומדים במערכת החינוך המיוחד או בכיתת חינוך מיוחד במערכת החינוך הרגילה תיבנה תכנית לימודים אישית. למידע נוסף ראו תכנית לימודים אישית (תל"א).

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים