הקדמה:

לעובדים או נותני שירות המועסקים באופן זמני בתקופת הבחירות על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית משולמים דמי ביטוח לאומי
הביטוח לעובדים אלה נעשה בענף נפגעי עבודה בלבד
תקופת הבחירות נמשכת 45 ימים ומסתיימת ביום פרסום תוצאות הבחירות (תקופת הבחירות לכנסת ה-23 החלה ב-26.01.2020 ותסתיים ב-10.03.2020)


שימו לב
הבחירות לכנסת ה-24 ייערכו ב-23.03.2021, י' בניסן תשפ"א
המידע באתר מתייחס בחלקו לבחירות הקודמות. אנו מעדכנים את המידע באופן שוטף, ככל שמתפרסמים פרטים עדכניים בנוגע לבחירות הקרובות.
הערת עריכה
בהנחייה של המוסד לביטוח לאומי לא מצויין שהוראות אלה אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של העובד או נותן השירות. אבל מצד שני ההגדרה של מהו התשלום נובעת מאותו חוק...
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:56, 11 בספטמבר 2019 (IDT)

לעובדים או נותני שירות המועסקים בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית, ישולמו דמי ביטוח לאומי בשיעור מיוחד, כמפורט בהמשך.

 • עובד המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית מבוטח בענף נפגעי עבודה בלבד.
שימו לב
 • כללים אלה חלים רק אם העובד או נותן השירות מועסקים באופן זמני על-ידי מפלגה או על-ידי ועדת הבחירות המרכזית בתקופת הבחירות.
 • במקרה שהעובד או ספק השירותים הם קבועים, התשלום שהם מקבלים נחשב כהכנסה שיש לשלם עליה מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי כמו כל הכנסה אחרת.

על אלו עובדים ונותני שירותים חל השיעור המיוחד של דמי הביטוח הלאומי?

 • עובד או נותן שירות המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית ובתנאי שהעבודה או השירות שהוא נתן אינם חלק מעסקו או משלח ידו.
 • תקופת הבחירות נמשכת 60 ימים ומסתיימת ביום ה-14 שלאחר יום הבחירות. יום הבחירות לכנסת ה-24 נקבע ל-23.03.2021, ולכן תקופת הבחירות לכנסת ה-24 תחל ב-06.02.2021 ותסתיים ב-06.04.2021.
דוגמה
עובדי ועדת הבחירות המרכזית או מי שנותן לה שירות, מזכירי קלפי, מאבטחים בקלפי, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות, נהגי הסעות וכו'.

על מי לא יחול המס המיוחד?

 • מי שמועסקים בתקופת הבחירות על-ידי גופים שאינם קשורים במערכת הבחירות, וכן מי שבמסגרת העסק או העבודה הקבועה שלהם נותנים את אותם שירותים למפלגות או לוועדת הבחירות.
דוגמה
נהג המועסק באופן קבוע בהסעות על-ידי מפלגה או על-ידי ועדת הבחירות, עובדים של ועדת הבחירות שמועסקים גם שלא בתקופת הבחירות וכו'.
 • על עובדים אלה יחול מס הכנסה רגיל. כלומר התשלום המשולם להם ייחשב כהכנסה, והם ישלמו עליו מס הכנסה לפי מדרגות המס החלות עליהם.

על אלו תשלומים יחול השיעור המיוחד של דמי הביטוח הלאומי?

 • הוראות הדין המיוחד לגבי מיסוי בשיעור של 25% עד לתשלום כולל של 18,000 ש"ח חלות רק על תשלומים שהתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
  • התשלום הוא על עבודה או שירות שנעשו ב"תקופת הבחירות" בשל הבחירות, עבור הסעת נוסעים, הובלה, או החזר הוצאות, אך לא עבור דמי שכירות.
  • המעסיק או מקבל השירות הוא אחד מאלה:
   • מפלגה.
   • ועדת הבחירות המרכזית.
  • העבודה או השירות נעשו רק "בתקופה בחירות" - תקופה של 60 ימים המסתיימת שבועיים לאחר יום הבחירות.
  • העובד או נותן השירות מועסקים בתקופת הבחירות על-ידי המפלגה או ועדת הבחירות המרכזית באופן זמני, ואינם עובדים או נותנים להם שירות באופן קבוע.
  • אם התשלום עולה על 18,000 ש"ח, הוא לא ייחשב כתשלום בתקופת בחירות. הסכום כולו ייחשב כהכנסה רגילה שמנוכים ממנה מסים בשיעור הרגיל, ולא יחול המס המיוחד של 25%.
שימו לב
חברות כוח אדם אינן נחשבות כמעסיק/מקבל שירות.
הערת עריכה
לפי ההנחייה, אם התשלום עולה על 18,000 ש"ח על כל הסכום ינוכה מס בשיעור הרגיל. מייל מרשות המסים מיום 07.01.21. נשלח לקיפר
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 10:12, 7 בינואר 2021 (IST)


דוגמאות לתשלומים שעליהם יחולו דמי הביטוח המופחתים

 • תשלום על פרסום, כולל מודעות בעיתונים ובאמצעי התקשורת האלקטרוניים.
 • תשלום על הפצת תעמולת בחירות לתיבות הדואר, הדבקת מודעות וכרזות בדרכים.
 • תשלום לפעילים המועסקים רק ב"תקופת הבחירות".
 • תשלום למזכירי קלפי גם אם הם מועסקים על-ידי ועדת הבחירות המרכזית באופן קבוע.
 • תשלומים לטלפנים/טלפניות.
 • תשלומים לשמירה וסדרנות.
 • תשלום עבור ייעוץ לסוגיו.
 • תשלום לשליחים עבור חלוקת דברי דואר לתיבות הדואר וממוענים אחרים.
 • תשלום לעירייה עבור הדבקת מודעות.
 • תשלום עבור הסעות והובלות.
אזהרה
מדובר רק בתשלומים שאינם נעשים בתחום עסקו, משלח ידו או עבודתו של מקבל התשלום.
הערת עריכה
איך המס המיוחד חל על תשלום עבור פרסום מודעות בעיתונים ובאמצעי תקשורת? האם זה לא עסק של מקבל התשלום?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:23, 8 בספטמבר 2019 (IDT)


שיעורי דמי הביטוח הלאומי

 • השיעורים המיוחדים של דמי הביטוח הלאומי המיוחד הם:
  • 0.47% על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח, נכון ל-2021).
  • 2.06% על חלק השכר שמעל 6,331 ש"ח ועד לשכר כולל של 8,800 ש"ח.
  • על סכום השכר שמעל 8,800 ש"ח שיעור דמי הביטוח הלאומי יהיה בהתאם לשיעורי דמי הביטוח החלים על כלל העובדים השכירים.

שלבי ההליך

פתיחת תיק ניכויים

 • כל מי שמעסיק עובדים "בתקופת הבחירות" יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו או באזור בו מתנהל מטה הבחירות.
 • אם קיים תיק ניכויים ישתמש בתיק הקיים ואין צורך לפתוח תיק נוסף.

דיווח ותשלום דמי הביטוח הלאומי המיוחדים

 • המפלגה או ועדת הבחירות המרכזית תדווח למוסד לביטוח לאומי על העסקת העובדים בתקופת הבחירות בטופס "דין וחשבון עבור העסקת עובדים ע"פ חוק מיסוי ותשלומים" (המצורף כנספח בחוזר המוסד לביטוח לאומי).
 • את הטופס יש להעביר לסניף הביטוח הלאומי בו מתנהל תיק הניכויים.
 • את דמי הביטוח יש לשלם על גבי שובר 102 ובקוד הדיווח יש לציין קוד 12.
 • לבירורים ניתן לפנות לטלפון: 02-6709948.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים