מתשלומים המשולמים לעובד או נותן שירות המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית ינוכה במקור מס מיוחד בשיעור של 25%. שיעור המס המיוחד יחול על תשלום בסכום של עד 18,000 ₪
תקופת הבחירות נמשכת 60 ימים ומסתיימת ביום ה-14 שלאחר יום הבחירות (תקופת הבחירות לכנסת ה-25 תחל ב-17.09.2022 ותסתיים ב-15.11.2022)
המס מוטל על מלוא התשלום, בלא זכות לניכוי, קיזוז, פטור או הפחתה כלשהם וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה או נמצא בשיעור מס שולי נמוך יותר
מתשלומים המשולמים לבני נוער (עד גיל 18) המועסקים בתקופת הבחירות, לא ינוכה המס המיוחד אך ינוכה במקור מס הכנסה לפי מדרגת המס


אזהרה
המידע בדף זה אינו מתייחס למי שעובד במהלך יום הבחירות אצל המעסיק הקבוע שלו.
למידע על עבודה ביום הבחירות, שלא כחלק ממערכת הבחירות, ראו תשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת

מתשלומים המשולמים לעובד או נותן שירות המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני ע"י מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית, ינוכה במקור מס מיוחד (במקום מס הכנסה) בשיעור של 25% עד לגובה תשלום כולל של 18,000 ₪. תשלומים בסכום שעולה על 18,000 ₪ ייחשבו כהכנסה רגילה וינוכה מהם מס הכנסה לפי מדרגת המס שבה נמצא מקבל התשלום.

 • המס מוטל על מלוא התשלום, בלא זכות לניכוי, קיזוז, פטור או הפחתה כלשהם וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה או נמצא בשיעור מס שולי נמוך יותר.
 • התשלומים עליהם יחול המס המיוחד הם כל תמורה בכסף או בשווה כסף ששולמו לעובד או לנותן השירות בתקופת הבחירות ע"י מפלגה או ע"י ועדת הבחירות המרכזית, עבור עבודה, שירות, הסעת נוסעים, הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות, ובלבד שלא נעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של מקבל התשלום.
 • הוראות אלה חלות רק אם העובד או נותן השירות מועסק על-ידי המפלגה או על-ידי ועדת הבחירות המרכזית באופן זמני בתקופת הבחירות בלבד, ואינן חלות אם העובד או ספק השירותים מועסקים באופן קבוע.
 • התשלום המשולם לעובד אינו נחשב "הכנסה" לצורך מס הכנסה, ולכן עצם קבלתו אינה מחייבת את העובד להגיש דוח למס הכנסה.
 • התשלום אינו מהווה "הכנסה" או "שכר", לעניין חוק מס ערך מוסף (מע"מ) ולכן מס ערך מוסף אינו מוטל על תשלומים אלה.
 • התשלום אינו מהווה "הכנסה" או "שכר" לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי, למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה. דמי הביטוח הלאומי בגין תשלומים אלה הם מופחתים. למידע נוסף ראו תשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים זמניים המועסקים בתקופת הבחירות לכנסת.

על אלו עובדים ונותני שירות חל המס המיוחד?

 • עובד או נותן שירות המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית ובתנאי שהעבודה או השירות שהוא נתן אינם חלק מעסקו או משלח ידו.
 • תקופת הבחירות נמשכת 60 ימים ומסתיימת ביום ה-14 שלאחר יום הבחירות. יום הבחירות לכנסת ה-25 נקבע ל-01.11.2022, ולכן תקופת הבחירות לכנסת ה-25 תחל ב-17.09.2022 ותסתיים ב-15.11.2022.
דוגמה
עובדי ועדת הבחירות המרכזית או מי שנותן לה שירות, מזכירי קלפי, מאבטחים בקלפי, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות, נהגי הסעות וכו'.

על מי לא יחול המס המיוחד?

 • מי שמועסקים בתקופת הבחירות על-ידי גופים שאינם קשורים במערכת הבחירות, וכן מי שבמסגרת העסק או העבודה הקבועה שלהם נותנים את אותם שירותים למפלגות או לוועדת הבחירות.
דוגמה
נהג המועסק באופן קבוע בהסעות על-ידי מפלגה או על-ידי ועדת הבחירות, עובדים של ועדת הבחירות שמועסקים גם שלא בתקופת הבחירות (למעט מי שמועסקים כמזכירי קלפי), וכו'.
 • על עובדים אלה יחול מס הכנסה רגיל. כלומר התשלום המשולם להם ייחשב כהכנסה, והם ישלמו עליו מס הכנסה לפי מדרגות המס החלות עליהם.

על אלו תשלומים יחול המס המיוחד של 25%?

 • הוראות הדין המיוחד לגבי מיסוי בשיעור של 25% עד לתשלום כולל של 18,000 ₪ חלות רק על תשלומים שהתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
  • התשלום הוא עבור עבודה או שירות שנעשו ב"תקופת הבחירות" בשל הבחירות, עבור הסעת נוסעים, הובלה, או החזר הוצאות, אך לא עבור דמי שכירות.
  • המעסיק או מקבל השירות הוא אחד מאלה:
   • מפלגה
   • ועדת הבחירות המרכזית
  • העבודה או השירות נעשו רק "בתקופה בחירות" - תקופה של 60 ימים המסתיימת שבועיים לאחר יום הבחירות.
  • העובד או נותן השירות מועסקים בתקופת הבחירות על-ידי המפלגה או ועדת הבחירות המרכזית באופן זמני, ואינם עובדים או נותנים להם שירות באופן קבוע.
  • אם התשלום עולה על 18,000 ₪, הוא לא ייחשב כתשלום בתקופת בחירות. הסכום כולו ייחשב כהכנסה רגילה שמנוכים ממנה מסים בשיעור הרגיל, ולא יחול המס המיוחד של 25%.
שימו לב
חברות כוח אדם אינן נחשבות כמעסיק/מקבל שירות.

דוגמאות לתשלומים שהמס המיוחד חל עליהם

 • תשלום על פרסום, כולל מודעות בעיתונים ובאמצעי התקשורת האלקטרוניים.
 • תשלום על הפצת תעמולת בחירות לתיבות הדואר, הדבקת מודעות וכרזות בדרכים.
 • תשלום לפעילים המועסקים רק ב"תקופת הבחירות".
 • תשלום למזכירי קלפי גם אם הם מועסקים על-ידי ועדת הבחירות המרכזית באופן קבוע.
 • תשלומים לטלפנים/טלפניות.
 • תשלומים לשמירה וסדרנות.
 • תשלום עבור ייעוץ לסוגיו.
 • תשלום לשליחים עבור חלוקת דברי דואר לתיבות הדואר וממוענים אחרים.
 • תשלום לעירייה עבור הדבקת מודעות.
 • תשלום עבור הסעות והובלות.
אזהרה
מדובר רק בתשלומים שאינם נעשים בתחום עסקו, משלח ידו או עבודתו של מקבל התשלום.

שלבי ההליך

פתיחת תיק ניכויים

 • כל מי שמעסיק עובדים או מבצע תשלומים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור, יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו או באזור בו מתנהל מטה הבחירות.
 • מועמדים ומפלגות קיימות שיש להם תיק ניכויים פעיל, ישתמשו בתיק הקיים (אם קיים תיק ניכויים לא פעיל, יש לסווג אותו כפעיל, ואין צורך לפתוח תיק נוסף).

דיווח ותשלום המס המיוחד

 • המפלגה או ועדת הבחירות המרכזית המשלמת את התשלום, תגיש לפקיד השומה עד ה- 16 לחודש דין וחשבון על תשלומים שביצעה בין ה-14 לחודש הקודם עד ה-13 בחודש הדיווח.
 • הדוח יוגש על גבי טופס 102 מיוחד שיונפק על-ידי משרד השומה שבו מתנהל תיק המשלם שיכלול את התשלומים בגין "תקופת הבחירות" בלבד.
 • את הדיווח על תשלום עבור עבודה ב"תקופת הבחירות" יש להעביר בדוח 0136.
 • הדוח יועבר באופן מקוון לכתובת דוא"ל ייעודית שנפתחה לטובת דיווחים אלו:
שימו לב
דיווחים שיועברו באמצעות טופס 126 לא ייקלטו.

מיסוי "תשלומים אחרים" בשל פעילות בתקופת הבחירות

 • תשלומים המבוצעים בתקופת הבחירות, העונים על התנאים המצוינים למעלה, אך סכומם המצטבר עולה על 18,000 ₪, וכן תשלומים שניתנים במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של העובד או נותן השירות, נחשבים כ"תשלומים אחרים", והם ייחשבו כהכנסה וינוכה מהם מס הכנסה לפי מדרגת המס שבה נמצא מקבל התשלום.
 • אם חלות הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום, יחולו הוראות הניכוי במקור על פי הדין לפי סוג ואופי התשלום.
  • בכל מקרה שבו אין הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום, קיימת חובת ניכוי מס במקור בשיעור של 25%. הניכוי יועבר לפקיד השומה באמצעות טופס 102 עד ה-16 בחודש לגבי התשלומים האחרים ששולמו בחודש הקודם.
  • על העובד או מקבל השירות חלה החובה לכלול את התקבול בדוח על הכנסותיו ולהשלים את המס המגיע. המקבל רשאי לבקש מפקיד השומה אישור על הקטנת הניכוי במקור, אם קיימת הצדקה לכך.

מיסוי תשלומים לבני נוער

 • מתשלומים המשולמים לבני נוער (עד גיל 18) המועסקים בתקופת הבחירות לא ינוכה המס המיוחד. התשלום נחשב כהכנסה וינוכה ממנו מס הכנסה במקור לפי מדרגת המס. למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה משכר של בני נוער.
 • תשלום לבני נוער בתקופת הבחירות נחשב כאמור כהכנסה לצורך תשלום מס הכנסה, אך לא נחשב כשכר לעניין חוק מע"מ, לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי (אך הוא כן נחשב לענף ביטוח נפגעי עבודה בחוק הביטוח הלאומי).

חשוב לדעת

 • התשלום עבור מי שמועסקים באופן זמני בתקופת הבחירות לכנסת, אינו נחשב להכנסה:
 • למידע על זכויות של מי שעובדים ביום הבחירות במקום עבודתם הרגיל, ראו בפורטל בחירות לכנסת.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים