הקדמה:

מתשלומים המשולמים לעובד או נותן שירות המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית ינוכה במקור מס מיוחד בשיעור של 25%, עד לגובה תשלום כולל של 11,700 ש"ח
תקופת הבחירות נמשכת 45 ימים ומסתיימת ביום פרסום תוצאות הבחירות (תקופת הבחירות לכנסת ה-23 החלה ב-26.01.2020 ותסתיים ב-10.03.2020)
המס מוטל על מלוא התשלום, בלא זכות לניכוי, קיזוז, פטור או הפחתה כלשהם וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה או נמצא בשיעור מס שולי נמוך יותר
מתשלומים המשולמים לבני נוער (עד גיל 18) המועסקים בתקופת הבחירות, לא ינוכה המס המיוחד אך ינוכה במקור מס הכנסה לפי מדרגת המס


הערת עריכה
ההנחיה לבחירות לכנסת ה-23 שינוי את אלו של הכנסת ה-22. תקופת הבחירות, סכום התשלומים, אופן הדיווח
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:24, 21 בינואר 2020 (IST)
אזהרה
המידע בדף זה אינו מתייחס למי שעובד במהלך יום הבחירות אצל המעסיק הקבוע שלו.
למידע על עבודה ביום הבחירות, שלא כחלק ממערכת הבחירות, ראו תשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת

מתשלומים המשולמים לעובד או נותן שירות המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני ע"י מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית, ינוכה במקור מס מיוחד (במקום מס הכנסה) בשיעור של 25% עד לגובה תשלום כולל של 11,700 ש"ח. תשלומים מעל 11,700 ש"ח ייחשבו כהכנסה רגילה וינוכה מהם מס הכנסה לפי מדרגת המס שבה נמצא מקבל התשלום.

 • המס מוטל על מלוא התשלום, בלא זכות לניכוי, קיזוז, פטור או הפחתה כלשהם וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה או נמצא בשיעור מס שולי נמוך יותר.
 • התשלומים עליהם יחול המס המיוחד הם כל תמורה בכסף או בשווה כסף ששולמו לעובד או לנותן השירות בתקופת הבחירות ע"י מפלגה או ע"י ועדת הבחירות המרכזית, עבור עבודה, שירות, הסעת נוסעים, הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות, ובלבד שלא נעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של מקבל התשלום.
 • הוראות אלה חלות רק אם העובד או נותן השירות מועסק על-ידי המפלגה או על-ידי ועדת הבחירות המרכזית באופן זמני בתקופת הבחירות בלבד, ואינן חלות אם העובד או ספק השירותים מועסקים באופן קבוע.
 • התשלום המשולם לעובד אינו נחשב "הכנסה" לצורך מס הכנסה, ולכן עצם קבלתו אינה מחייבת את העובד להגיש דוח למס הכנסה.
 • התשלום אינו מהווה "הכנסה" או "שכר", לעניין חוק מס ערך מוסף (מע"מ) ולכן מס ערך מוסף אינו מוטל על תשלומים אלה.
 • התשלום אינו מהווה "הכנסה" או "שכר" לענין חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי ,למעט לענף ביטוח נפגעי עבודה. דמי הביטוח הלאומי בגין תשלומים אלה הם מופחתים. למידע נוסף ראו תשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים זמניים המועסקים בתקופת הבחירות לכנסת.

על אלו עובדים ונותני שירות חל המס המיוחד?

 • עובד או נותן שירות המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית ובתנאי שהעבודה או השירות שהוא נתן אינם חלק מעסקו או משלח ידו.
 • תקופת הבחירות נמשכת 45 ימים ומסתיימת ביום פרסום תוצאות הבחירות. יום הבחירות לכנסת ה-23 נקבע ל-02.03.2020, ולכן תקופת הבחירות לכנסת ה-23 החלה ב-26.01.2020 ותסתיים ב-10.03.2020.
דוגמה
עובדי ועדת הבחירות המרכזית או מי שנותן לה שירות, מזכירי קלפי, מאבטחים בקלפי, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות, נהגי הסעות וכו'.

על מי לא יחול המס המיוחד?

 • מי שמועסקים בתקופת הבחירות על-ידי גופים שאינם קשורים במערכת הבחירות, וכן מי שבמסגרת העסק או העבודה הקבועה שלהם נותנים את אותם שירותים למפלגות או לוועדת הבחירות.
דוגמה
נהג המועסק באופן קבוע בהסעות על-ידי מפלגה או על-ידי ועדת הבחירות, עובדים של ועדת הבחירות שמועסקים גם שלא בתקופת הבחירות וכו'.
 • על עובדים אלה יחולו מס הכנסה הרגיל. כלומר התשלום המשולם להם ייחשב כהכנסה, והם ישלמו עליו מס הכנסה לפי מדרגות המס החלות עליהם.

על אלו תשלומים יחול המס המיוחד של 25%?

 • הוראות הדין המיוחד לגבי מיסוי מופחת עד לתשלום כולל של 11,700 ש"ח חלות רק על תשלומים שהתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
  • התשלום הוא על עבודה או שירות שנעשו ב"תקופת הבחירות" בשל הבחירות, עבור הסעת נוסעים, הובלה, או החזר הוצאות, אך לא עבור דמי שכירות.
  • המעסיק או מקבל השירות הוא אחד מאלה:
   • מפלגה.
   • ועדת הבחירות המרכזית.
  • העבודה או השירות נעשו רק "בתקופה בחירות"-תקופה של 45 ימים המסתיימת ביום פרסום תוצאות הבחירות.
  • העובד או נותן השירות מועסקים בתקופת הבחירות על-ידי המפלגה או ועדת הבחירות המרכזית באופן זמני, ואינם עובדים או נותנים להם שירות באופן קבוע.
  • אם התשלום עולה על 11,700 ש"ח, הניכוי המיוחד יחול רק על 11,700 ש"ח הראשונים, וכל סכום שמעבר לכך ייחשב כהכנסה רגילה שמנוכים ממנה מסים בשיעור הרגיל.
שימו לב
חברות כוח אדם אינן נחשבות כמעסיק/מקבל שירות.

דוגמאות לתשלומים שהמס המיוחד חל עליהם

 • תשלום על פרסום, כולל מודעות בעיתונים ובאמצעי התקשורת האלקטרוניים.
 • תשלום על הפצת תעמולת בחירות לתיבות הדואר, הדבקת מודעות וכרזות בדרכים.
 • תשלום לפעילים המועסקים רק ב"תקופת הבחירות".
 • תשלום למזכירי קלפי גם אם הם מועסקים על-ידי ועדת הבחירות המרכזית באופן קבוע.
 • תשלומים לטלפנים/טלפניות.
 • תשלומים לשמירה וסדרנות.
 • תשלום עבור ייעוץ לסוגיו.
 • תשלום לעירייה עבור הדבקת מודעות.
 • תשלום עבור הסעות והובלות.
אזהרה
מדובר רק בתשלומים שאינם נעשים בתחום עסקו, משלח ידו או עבודתו של מקבל התשלום.
הערת עריכה
איך המס המיוחד חל על תשלום עבור פרסום מודעות בעיתונים ובאמצעי תקשורת? האם זה לא עסק של מקבל התשלום?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:23, 8 בספטמבר 2019 (IDT)

שלבי ההליך

פתיחת תיק ניכויים

 • כל מי שמעסיק עובדים או מבצע תשלומים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור, יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו או באזור בו מתנהל מטה הבחירות.
 • מועמדים ומפלגות קיימות שיש להם תיק ניכויים פעיל, ישתמשו בתיק הקיים.

דיווח ותשלום המס המיוחד

 • המפלגה או ועדת הבחירות המרכזית המשלמת את התשלום, תגיש לפקיד השומה עד ה- 16 לחודש דין וחשבון על תשלומים שביצעה בין ה-14 לחודש הקודם עד ה-13 בחודש הדיווח.
 • הדוח יוגש על גבי טופס 102 מיוחד שיונפק ע"י משרד השומה בו מתנהל תיק המשלם שיכלול את התשלומים בגין "תקופת בחירות" בלבד.
 • את הדיווח על תשלום עבור עבודה ב"תקופת בחירות" יש להעביר בדוח 0136.
 • הדוח יועבר באופן מקוון לכתובת דוא"ל ייעודית שנפתחה לטובת דיווחים אלו:
שימו לב
דיווחים שיועברו באמצעות טופס 126 לא ייקלטו.

מיסוי "תשלומים אחרים" בשל פעילות בתקופת הבחירות

 • תשלומים המבוצעים בתקופת הבחירות, העונים על התנאים המצוינים למעלה, אך סכומם המצטבר עולה על 11,700 ש"ח, וכן תשלומים שניתנים במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של העובד או נותן השירות, נחשבים כ"תשלומים אחרים", והם ייחשבו כהכנסה וינוכה מהם מס הכנסה לפי מדרגת המס שבה נמצא מקבל התשלום.
 • אם חלות הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום, יחולו הוראות הניכוי במקור על פי הדין לפי סוג ואופי התשלום.
  • בכל מקרה שבו אין הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום, קיימת חובת ניכוי מס במקור בשיעור של 25%. הניכוי יועבר לפקיד השומה באמצעות טופס 102 עד ה-16 בחודש לגבי התשלומים האחרים ששולמו בחודש הקודם.
  • על העובד או מקבל השירות חלה החובה לכלול את התקבול בדוח על הכנסותיו ולהשלים את המס המגיע. מאידך, רשאי המקבל לבקש מפקיד השומה אישור על הקטנת הניכוי במקור, אם קיימת הצדקה לכך.

מיסוי תשלומים לבני נוער

 • מתשלומים המשולמים לבני נוער (עד גיל 18) המועסקים בתקופת הבחירות לא ינוכה המס המיוחד. התשלום נחשב כהכנסה וינוכה ממנו מס הכנסה במקור לפי מדרגת המס. למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה משכר של בני נוער.
 • תשלום לבני נוער בתקופת הבחירות נחשב כאמור כהכנסה לצורך תשלום מס הכנסה, אך לא נחשב כשכר לעניין חוק מע"מ, לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי (אך הוא כן נחשב לענף ביטוח נפגעי עבודה בחוק הביטוח הלאומי).

חשוב לדעת

 • עובד זמני המועסק בתקופת הבחירות מבוטח בענף נפגעי עבודה בלבד.
 • תשלום עבור עבודה ביום הבחירות עצמו:
  • עובדים הזכאים לשבתון ביום הבחירות לכנסת (עובדים שעבדו אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות) והתבקשו ע"י מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות, זכאים לשכר של לפחות 200%.
  • עובדים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים, שוועדת הבחירות המרכזית קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות זכאים אף הם לשכר של לפחות 200%, למרות שהם לא זכאים ליום שבתון.
  • למידע נוסף ראו תשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת.
  • עובד בשכר שעתי/יומי שעבד פחות מ-75 ימים רצופים אצל אותו מעסיק, זכאי לתשלום תמורת חופשה בגובה 4% מהשכר ששולם עבור תקופת העבודה. למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובדים בשכר שעתי או יומי.

חקיקה ונהלים