הקדמה:

מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר
יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון בו אין חובה לעבוד, מבלי שינוכה לעובד יום חופש על כך
מי שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות ונעדר מעבודתו ביום הבחירות, זכאי לשכר בעבור יום השבתון


על פי פסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה, ונוהג שהשתרש בין ארגוני ההסתדרות והמעסיקים וכן על פי ההוראות הקבועות בתקשי"ר לגבי עובדי המדינה ופרשנות שניתנה על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, המעסיקים משלמים למי שעובדים ביום הבחירות שכר בשיעור של 200%, או לחלופין שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה תמורת שעות עבודתם בפועל ביום זה.

 • מכיוון שהתשלום המוגדל (בגובה 200%) עבור עבודה ביום הבחירות מורכב מתשלום של 100% בגין שעות העבודה הרגילות שהעובד עבד בפועל ותמורה נוספת של 100% אותה זכאי היה העובד לקבל גם אלמלא עבד, הפרשנות המקובלת היא כי רק עובדים הזכאים ליום שבתון ביום הבחירות, שהתבקשו על-ידי מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות לכנסת והסכימו, זכאים לתגמול בגובה של 200% עבור שעות עבודתם ביום הבחירות.
 • עובד שאינו זכאי ליום שבתון והועסק ביום הבחירות יהיה זכאי לשכרו הרגיל בלבד.
 • נוהג זה של תשלום 200% עבור שעות עבודה ביום הבחירות לכנסת חל גם על עובדים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים שוועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות, למרות שהם אינם זכאים לשבתון.
 • הוראות אלה חלות הן על עובדים חודשיים והן על עובדים שעתיים או יומיים.
 • עובד שהועסק ביום הבחירות ושולם לו שכר בגובה 200% עבור יום זה, יהיה זכאי לתשלום זכויות סוציאליות עבור שעות העבודה הרגילות (100%) בלבד, ולא עבור 100% התמורה הנוספת.

מי זכאי?

 1. עובדים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים, אשר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות (לפירוט השירותים).
 2. עובדים הזכאים ליום שבתון ביום הבחירות, שהתבקשו ע"י מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות לכנסת והסכימו, למרות שאינם משתייכים לנותני השירותים הציבוריים שקבעה ועדת הבחירות. במקרים אלו ייתכן שהעובד והמעסיק יסכימו על שכר הגבוה מ-200%.
שימו לב
החוק אינו מבחין בין סוגים שונים של עובדים או מעסיקים, לפיכך ייתכן שהזכות לשכר כפול בגין עבודה ביום הבחירות (או שכר רגיל ויום מנוחה חלופי) נתונה לכל עובד, גם אם אין לו זכות לבחור, כולל עובדים זרים ובני נוער.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות אמורה להינתן באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • אם העובד זכאי על פי הדין לתוספת שכר עבור שעות עבודתו ביום הבחירות והמעסיק מפר את חובתו זו, ניתן:

תשלום עבור שעות עבודה נוספות ביום הבחירות

 • עובדים שעבדו שעות נוספות ביום הבחירות זכאים לגמול נוסף.
 • הגמול מחושב מתוך שכר הבסיס ליום עבודה ביום הבחירות (שהנו בשיעור 200% משכר עבודה ביום רגיל), באופן הבא:
  • בשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 25% על שכר הבסיס ביום הבחירות (שהנו בשיעור של 200% מהשכר הרגיל) עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יהיה 250% משכר עבודתו הרגיל.
  • בכל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 50% על שכר הבסיס ביום הבחירות (שהנו בשיעור של 200% מהשכר הרגיל), כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעות הנוספות הללו יהיה 300% משכר עבודתו הרגיל.
דוגמה
 • שכרו של עובד הוא 30 ש"ח לשעה ביום רגיל.
 • אם אותו עובד מועסק ביום הבחירות, יעמוד שכר הבסיס על 60 ש"ח לשעה (200% X‏ 30 ש"ח).
 • אם הוא יעבוד שעות נוספות, הוא יקבל עבור השעתיים הנוספות הראשונות 75 ש"ח לשעה (250% X‏ 30 ש"ח).
 • עבור שעות נוספות מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות, יקבל העובד 90 ש"ח לכל שעה (300% X‏ 30 ש"ח).
 • אם העובד מקבל עבור עבודתו ביום הבחירות שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה, אזי הגמול עבור השעות הנוספות מחושב מתוך שכר הבסיס ליום עבודה רגיל:
  • בשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 25% על השכר המשולם ביום רגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יהיה 125% משכר עבודתו הרגיל, ובנוסף העובד יהיה זכאי לשעות חופשה כמספר שעות עבודתו.
  • בכל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 50% על השכר המשולם ביום רגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעות הנוספות הללו יהיה 150% משכר עבודתו הרגיל, ובנוסף העובד יהיה זכאי לשעות חופשה כמספר שעות עבודתו.
דוגמה
 • עובד המשתכר 40 ש"ח לשעה ביום רגיל מועסק ביום הבחירות.
 • העובד מקבל עבור שעות עבודתו הרגילות ביום הבחירות 40 ש"ח לשעה, ובנוסף שעות חופשה כמספר שעות עבודתו.
 • אם הוא יעבוד שעות נוספות, הוא יקבל עבור השעתיים הנוספות הראשונות 50 ש"ח לשעה (125% X‏ 40 ש"ח), ובנוסף שעות חופשה כמספר שעות עבודתו.
 • עבור שעות נוספות מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות, יקבל העובד 60 ש"ח לכל שעה (150% X‏ של 40 ש"ח) ובנוסף שעות חופשה כמספר שעות עבודתו.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

פסקי דין

 • דמ (י-ם) 1990/01 באתר נבו - עובד שחויב לעבוד ביום הבחירות זכאי לכפל תשלום - בגין יום השבתון ובגין העבודה באותו יום (ראו סעיף 3).

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים