הקדמה:

אם נושאת זכאית לפיצוי מההורים המיועדים עבור הוצאות שנגרמו לה במסגרת ההליך
חשוב לכלול מראש את סכום הפיצוי במסגרת ההסכם בין האם הנושאת להורים המיועדים


 • אם נושאת זכאית לתשלום פיצוי מההורים המיועדים בעבור כל הוצאותיה שנובעות מהליך הפונדקאות.
 • פיצוי זה הוא בנוסף לתשלומים האחרים, שבהם נושאים ההורים המיועדים במסגרת ההליך (כגון: תשלומים לעורך דין, לפסיכולוג, לרופא, לחברת הביטוח וכיו"ב).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

הוצאות הטיפולים הרפואיים הקשורים להריון וללידה

 • הוצאות האשפוז והטיפולים הרפואיים הנדרשים לצורך ביצוע הפונדקאות ממומנים על-ידי קופות החולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
  • האם הנושאת זכאית לקבל במסגרת קופת החולים שבה היא מבוטחת את כל בדיקות המעקב הנדרשות במהלך ההריון, כולל השירותים הרפואיים של הלידה וסיבוכיה אם יהיו.
  • מימון הטיפולים והבדיקות הכרוכים בהכנת הפונדקאית לקליטת הביצית המופרית חל על קופת החולים שבה מבוטחת האם המיועדת.

הוצאות אחרות

 • יש לכלול את התשלומים, כולל הסכומים, במסגרת ההסכם בין האם הנושאת וההורים המיועדים.
 • על ועדת האישורים לאשר סכומים אלה (כחלק מאישור ההסכם).
 • כל הכספים המיועדים לאם הנושאת יופקדו על ידי ההורים המיועדים בחשבון נאמנות.

ההוצאות שעבורן ניתן הפיצוי

 • ועדת האישורים רשאית לאשר תנאים בהסכם בדבר תשלומים חודשיים שישלמו ההורים המיועדים לאם הנושאת לכיסוי הוצאות ממשיות, הכרוכות בביצוע ההסכם, כגון:
  • הוצאות עבור ייעוץ משפטי;
  • דמי ביטוח;
  • פיצוי על ביטול זמן;
  • פיצוי על סבל;
  • פיצוי על אובדן הכנסה או הפסד זמני של כושר השתכרות;
  • כל פיצוי סביר אחר.
 • בכל מקרה של אשפוז הנובע מהריון/שמירת הריון, ישלמו ההורים המיועדים לאם הנושאת את הוצאותיה המיוחדות הנובעות ממצב זה.
 • הוועדה ממליצה לקבוע בהסכם, פיצוי כספי עבור כל התערבות טיפולית או פולשנית (החזרת עוברים, ניתוח קיסרי, בדיקת מי שפיר וכו'), וכן לקבוע פיצוי כספי עבור לידת ילד נוסף.

חשוב לדעת

 • הסכומים הנ"ל הם בנוסף לתשלומים האחרים, שבהם נושאים ההורים המיועדים במסגת ההליך, כמו: ביטוח חיים, יעוץ רפואי, יעוץ משפטי, יעוץ פסיכולוגי וכיו"ב. סכומים אלה משולמים ישירות לנותני השירות (עורך הדין, חברת הביטוח, הפסיכולוג, הרופא וכו').

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.