תלמיד השוהה בביתו במשך למעלה מ-21 ימים על-פי הוראת רופא או ילד החולה במחלה מתמשכת, ואינו מסוגל להיבחן בבית הספר בקהילה בשל מצבו הרפואי, רשאי לבקש להיבחן בביתו
על התלמיד והוריו לבקש מבית הספר להגיש בקשה להיבחנות במסגרת ביתית - בית הספר הוא האחראי להגיש את הבקשה למשרד החינוך


ילדים חולים, השוהים בביתם מעל 21 ימים רצופים על-פי הוראת רופא, או חולים במחלה מתמשכת, ואינם מסוגלים להיבחן בבית הספר, יכולים לבקש להיבחן בבחינת הבגרות במסגרת ביתית.

 • במקרה שהתלמיד החולה זקוק להתאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות - על בית הספר לקיים דיון בצוות רב-מקצועי לצורך קבלת החלטה בנוגע להתאמות הנדרשות. יש להתייחס לצרכיו של התלמיד ולרמת תפקודו.
 • בית הספר הוא האחראי להגיש את הבקשה להיבחנות במסגרת ביתית.

מי זכאי?

 • ילדים הזכאים לחינוך חינם על-פי חוק לימוד חובה או חוק חינוך מיוחד, ועונים על התנאים הבאים:
  • ילד השוהה בבית מעל 21 ימים רצופים על-פי הוראת רופא או חולה במחלה מתמשכת - מחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים או שהייה בבית לפי הוראת רופא, לתקופה העולה על 4 שבועות. מספר תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה מחלה או ליקוי, ייחשבו כתקופה אחת, בתנאי שמשך כל הפסקה בין התקופות לא עלה על 4 שבועות.
  • הוא אינו מסוגל להיבחן בבית הספר בקהילה בשל מצבו הרפואי.

תהליך מימוש הזכות

 • לכל מועד היבחנות (חורף/קיץ) יש להגיש בקשה חדשה להיבחנות בבית או להתאמות.
 • על התלמיד והוריו לפנות לבית הספר ולבקש להגיש בקשה מיוחדת לצורך היבחנות בביתו.
 • על ההורים לחתום על טופס "ויתור על חיסיון המידע החינוכי לגבי פרטים מזהים לצורך הגשה למבחני בגרות".
 • בית הספר הוא האחראי על הגשת הבקשה להיבחנות במסגרת ביתית: עליו להעביר את הבקשה לאישור גורמי החינוך המיוחד. לאחר קבלת האישור על בית הספר להעביר את הבקשה לוועדת חריגים של אגף הבחינות במשרד החינוך.
 • באחריות בית הספר לדאוג להזמנת השאלונים, לבקשת התאמות בדרכי ההיבחנות (אם יש צורך בהתאמות) ולהזמנת משגיחים לקיום הבחינה בביתו של התלמיד. בתום הבחינה המשגיח יעביר את מחברת הבחינה לבית הספר, ובית הספר יעבירה למשרד החינוך.

התאמות בדרכי ההיבחנות

 • אם התלמיד זקוק להתאמות בדרכי ההיבחנות, על בית הספר לקיים דיון בצוות רב-מקצועי, בנוכחות מומחה תחום ליישום חוק ילדים חולים במתי"א.
 • בבקשה יש להתייחס לצרכי התלמיד ולרמת תפקודו, על סמך המסמכים הבאים:
  • דו"ח רופא מעודכן
  • דו"ח שמתאר את תפקודי הלמידה במקצועות בהם ניגש התלמיד למבחני הבגרות באותה שנת לימודים.
 • בית הספר יעביר את הבקשה לוועדת חריגים באגף הבחינות של משרד החינוך.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים