הקדמה:

ילדים הזכאים לחינוך חינם ושוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא, זכאים ללימודים בביתם
זכאים גם ילדים השוהים בבית תקופה העולה על 4 שבועות בשל מחלה או ליקוי בריאותי (כאשר מספר תקופות טיפול או שהייה בבית ייחשבו כתקופה אחת, כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מ-4 שבועות)
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך

חוק חינוך חינם לילדים חולים קובע כי ילדים חולים השוהים בבית תקופה ממושכת, זכאים ללימודים בביתם.

 • התמיכה ניתנת חינם בבתי התלמידים החולים בכל רחבי הארץ, במטרה לסייע להם להשלים את הפערים הלימודיים הנובעים מהיעדרותם הממושכת מהמסגרות החינוכיות.
 • החל מיום 31.08.2021 משרד החינוך הוא ספק התמיכה הלימודית לתלמידים החולים.
  • עד מועד זה, ספק התמיכה הלימודית לתלמידים החולים היה ארגון קדימה מדע.
 • מטרת התוכנית היא ליצור רצף למידה ולקדם את התלמיד החולה בכלל ההיבטים ההתפתחותיים, בהלימה לתוכנית הלימודים הנלמדת בכיתה.
 • ככלל, המענה החינוכי יינתן לתלמיד החולה בהתאם לימי הלימוד וללוח החופשות הנהוג במסגרת בה משובץ התלמיד החולה ובכפוף להוראות חוזר מנכ"ל בנושא.
 • הגעת הצוות הנותן מענה בבית התלמיד לבית התלמיד החולה תהיה עד השעה 18:00, אלא בהתקיים נסיבות חריגות, ובלבד שהדבר אושר ותואם עם הורי התלמיד.

מי זכאי?

 • תלמידים הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה (בגילאים 18-3) או חוק חינוך מיוחד (בגילאים 21-3), ועונים על אחד משלושת התנאים הבאים:
  • הם שוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא.
  • הם חולים במחלה או ליקוי בריאותי המצריכים שהייה בבית לפי הוראת רופא לתקופה העולה על 4 שבועות, כאשר מספר תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה מחלה או ליקוי ייחשבו כתקופה אחת כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מ-4 שבועות.
  • הם נעדרים מהלימודים בהיקף העולה על 50% משעות הלימוד של כיתתם, בשל טיפול מתמשך בבית חולים במסגרת אשפוז יום (אשפוז ללא לינה בבית החולים לצורך טיפול אונקולוגי, דיאליזה, טיפול פסיכיאטרי וכד').

תהליך מימוש הזכות

 • הורי התלמיד/ה יגישו בקשה מקוונת דרך פורטל ההורים. על הבקשה לכלול:
  • אישור מחלה עדכני, חתום ע"י רופא המעיד כי נוכח מצבו הרפואי של התלמיד, הוא צפוי לשהות בביתו יותר מ-21 יום או שהוא חולה במחלה מתמשכת, בהתאם להגדרת "תלמיד חולה" בחוק. באישור המחלה חובה לציין מאיזה תאריך עד איזה תאריך (כלומר, מהו תאריך סיום המחלה או לחלופין, אם לא ידוע תאריך מדויק, מחודש עד חודש).
  • מסמך אישור הורים לקבלת מענה חינוכי בבית התלמיד, הכולל התחייבות לנוכחות הורה או בגיר אחר שהורשה לכך בעת הלימודים בבית התלמיד, התחייבות ההורים לאפשר תנאים פיזיים הולמים וראויים ללמידה בבית התלמיד וכיוצא בזה..
 • עובד הוראה במוסד החינוכי ישלים את הנתונים בטופס תוכנית לימודים לילד החולה שעל פיו תיקבע תוכנית הלימודים.
 • הצוות הנותן מענה בבית התלמיד יגיע לבית התלמיד במועדים ובשעות שיתואמו עם אנשי הצוות ועם ההורים.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים