ניתן לבקש לפרוס את השבח במקרקעין לתקופה של עד 4 שנים, כך שהשבח הריאלי בכל שנה יתווסף להכנסה החייבת במס הכנסה של המוכר
אם המוכר שילם מס שבח בסכום הגבוה מהסכום בו הוא חייב, הוא יהיה זכאי להחזר ההפרש בצירוף ריבית והצמדה
טפסים

ניתן לבקש כי חישוב מס השבח יתבצע בפריסה לעד 4 שנים אחורה משנת המכירה, ולא על שנת המכירה בלבד, כך שהשבח הריאלי שנצבר בכל שנה יצטרף להכנסה החייבת במס הכנסה של האדם לאותה שנה.

 • פריסת מס השבח עשויה להפחית את אחוזי המס על השבח ולהקטין את חבות המס של המוכר, בהתאם לנתוניו האישיים במס הכנסה.
 • ניתן לפרוס את השבח לתקופה של עד 4 שנים אחורה ממועד המכירה, או לתקופת הבעלות בנכס הנמכר, לפי הקצרה מבניהן.
 • שימו לב: תקופת הבעלות במקרקעין הינה תקופה שמתחילה בשנת המס שלאחר שנת המס שבמהלכה הגיעה הזכות במקרקעין לידי המוכר, ומסתיימת בשנת המס שבה המוכר הפסיק להיות בעלים במקרקעין.
דוגמה
 • אדם רכש דירה בשנת 2013, ומכר אותה בשנת 2016.
 • תקופת הבעלות בדירה עבור המוכר מתחילה בשנת 2014 (השנה שלאחר השנה בה רכש את הדירה) ומסתיימת בשנת 2016, שנת המכירה.
 • לכן, המוכר יכול לבקש פריסת השבח לתקופה של עד 3 שנים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מוכרים של זכות במקרקעין שאינה פטורה ממס שבח, שמקיימים את שני התנאים הבאים:
  1. הם תושבי ישראל.
  2. הם הגישו דוחות שנתיים למס הכנסה בגין השנים עבורן מבוקשת הפריסה.

אוכלוסיות ספציפיות

 • למוכרים שהם בני מעל 60 שנים או נכים יש יתרון משמעותי בפריסת מס השבח, משום שהם זכאים למדרגות מס הכנסה נמוכות יותר.
 • בני זוג שמוכרים זכות בבעלות משותפת, יכולים לבקש כל אחד מהם פריסת שבח בהתאם לנקודות הזיכוי ומדרגות המס שלו. במקרה כזה יש לערוך לכל אחד מבני הזוג שומה עצמית.
 • מוכר אשר ירש את הדירה יכול לפרוס את השבח גם על תקופת הבעלות של המוריש ואילך, החל משנת המס שלאחר יום הרכישה על ידי המוריש. במקרה זה הפריסה תתאפשר ל-4 שנים לכל היותר.
 • מוכר אשר קיבל את הזכות במתנה, יכול לפרוס את השבח גם לתקופה שבה הזכות היתה מוחזקת אצל נותן המתנה. במקרה זה הפריסה תתאפשר ל-4 שנים לכל היותר.
 • ניתן לערוך פריסה למס שבח גם כאשר מוכרים כמה נכסים, אך מדובר בסוגיה מורכבת ורצוי להתייעץ עם מומחה בתחום.
 • חברה (תאגיד, עמותה וכדומה) איננה זכאית לפריסת השבח, והזכות ניתנת רק לבני אדם.

שלבי ההליך

חשוב לדעת

 • חישוב המס בפריסה המבוצע על ידי מנהל מיסוי מקרקעין עלול שלא לכלול את שנת המכירה, וכתוצאה מכך המוכר יידרש לשלם מס שבח בסכום גבוה מהסכום שהוא חייב בו.
 • במקרה זה, המוכר יהיה זכאי להחזר המס ששולם ביתר,לאחר הגשת הדיווח על הכנסותיו לשנת המכירה, הכולל את שבח המקרקעין.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • ו"ע (ת"א) 1290-09 - כאשר מדובר בזכות שניתנה במתנה, בחישוב תקופת הבעלוּת במקרקעין לצורך ביצוע פריסה של מס השבח יש להביא בחשבון גם את תקופת הבעלוּת בידי נותן המתנה.
 • עמ"ה 6/97 - שני בני הזוג יכולים לפצל את סכום השבח ולפרוס אותו בשתי שומות מס נפרדות לכל אחד מהם.
 • החלטת מיסוי 12/5825 - זכות יורשים לפרוס את השבח גם לתקופה שהזכות היתה בבעלות המוריש.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים