הקדמה:

מדרגות מס הכנסה מתעדכנות מדי שנה ולפיהן נקבע מס הכנסה בהתאם לגודל ההכנסה ולנתונים נוספים
מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית ולא חודשית

בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות. מיסוי פרוגרסיבי משמעותו שככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר.

 • ההכנסה החייבת במס (כלומר, הכנסתו של אדם לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו) מחולקת לשכבות, כאשר על כל שכבה מוטל מס בשיעור שונה. שכבות אלו הן מדרגות המס. שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים משנה לשנה.
 • הרעיון העומד בבסיס השיטה של מדרגות מס הוא של הגדלת שיעור המס שעל אדם לשלם ככל שהכנסתו גדולה יותר, תוך הקפדה על כך שעדיין ישמר מצב בו ככל שאדם מרוויח יותר בברוטו הוא גם ירוויח יותר בנטו.
 • בנוסף, ישנה הבחנה בין הכנסה הנוצרת כתוצאה מיגיעה אישית (עבודתו האישית של האדם) לבין הכנסה הנוצרת ממקור אחר שאינו יגיעה אישית (למשל: דמי שכירות דירה), כאשר מדרגות המס ושיעורי המס בין שני סוגי ההכנסות הם שונים (ראו בטבלאות להלן).
דוגמה
דוגמאות להכנסה מיגיעה אישית:
 • משכורת.
 • הכנסה מעסק.
 • קצבת פנסיה (כולל קצבת פנסיית נכות).
 • מענק פרישה.
 • דמי שכירות מהשכרת נכס ששימש למשכיר להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד, במשך 10 שנים לפחות לפני תחילת השכרתו.
לרשימה המלאה ראו הכנסה מיגיעה אישית

שיעורי מדרגות המס לשנת 2021

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 75,480 ש"ח עד 6,290 ש"ח 10%
75,481- 108,360 ש"ח 6,291- 9,030 ש"ח 14%
108,361- 173,880 ש"ח 9,031- 14,490 ש"ח 20%
173,881- 241,680 ש"ח 14,491- 20,140 ש"ח 31%
241,681- 502,920 ש"ח 20,141- 41,910 ש"ח 35%
502,921- 647,640 ש"ח 41,911- 53,970 ש"ח 47%
647,641 ש"ח ומעלה 53,971 ש"ח ומעלה 50% *
* מדרגה זו אינה קבועה בפקודת מס הכנסה, אולם עפ"י סעיף 121ב לפקודה, מי שהכנסתו השנתית עלתה על 647,640 ש"ח (53,970 ש"ח לחודש), יהיה חייב במס של 3% נוספים בנוסף על מדרגת המס הרגילה (47%) ולכן שיעור המס יעמוד על 50%.


 • מדרגות המס מחושבות על בסיס הכנסה שנתית בלבד.
  • הסכומים בעמודה "הכנסה חודשית" הם בהנחה שההכנסה החודשית זהה בכל חודשי השנה.
  • ייתכנו הבדלים של מספר שקלים בין החישוב על בסיס השכר החודשי והשכר השנתי בשל עיגול הסכומים.

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 • למי שטרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 241,680 ש"ח עד 20,140 ש"ח 31%
241,681- 502,920 ש"ח 20,141- 41,910 ש"ח 35%
502,921- 647,640 ש"ח 41,911- 53,970 ש"ח 47%
647,641 ש"ח ומעלה 53,971 ש"ח ומעלה 50%
הערת עריכה
הזכאות בגיל 60 היא על כל שנת המס לפי סעיף 121 (ב) לפקודה ובאישור במייל מרשות המסים מיום 5.6.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:44, 6 ביוני 2016 (IDT)

דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית

דוגמה
הכנסתה (מיגיעה אישית) החייבת במס של עובדת בשנת 2021 היא 5,700 ש"ח בחודש.
 • על הכנסה עד 6,290 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, לכן סכום המס על כל הכנסתה יהיה 570 ש"ח בחודש (5,700 X‏ 10%).
 • העובדת זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי (2.25 כתושבת ישראל ועוד חצי נקודת זיכוי כאישה). שוויין של 2.75 נקודות זיכוי הוא 599.5 ש"ח בחודש.
 • היות שסכום נקודות הזיכוי גבוה מסכום המס המקורי שחושב על הכנסתה של העובדת, לא ינוכה משכרה מס הכנסה כלל.
דוגמה
הכנסתו (מיגיעה אישית) החייבת במס של עובד בשנת 2020 הייתה 10,000 ש"ח בחודש.
 • בשנת 2020, על הכנסה עד 6,330 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 633 ש"ח בחודש (6,330 X‏ 10%).
 • באותה שנה על ההכנסה מ-6,331 ש"ח עד 9,080 ש"ח (סה"כ 2,750 ש"ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 385 ש"ח (2,750 X‏ 14%).
 • על יתרת ההכנסה מ-9,081 ש"ח עד 10,000 ש"ח (סה"כ 920 ש"ח) חלה בשנת 2020 המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר ‭184‬ ש"ח (920 X‏ 20%).
 • סכום המס הכולל שהיה עליו לשלם עבור הכנסתו כתוצאה מיגיעה אישית בשנת 2020 הוא 1,202 ש"ח לחודש.
 • מסכום זה יש להפחית זיכויים שונים, כגון: נקודות זיכוי, זיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני, זיכוי ממס לתושבים בישובים מסוימים וכיו"ב.


דוגמה
עובד בחלק מהשנה במשכורת חודשית של 10,000 ש"ח.
 • נניח שהעובד מהדוגמה הקודמת עבד רק ב-3 החודשים הראשונים של השנה (ינואר, פברואר ומרץ), ובהמשך השנה לא היתה לו הכנסה.
 • המשכורת השנתית שלו היתה 30,000 ש"ח (הכנסה שחלה עליה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 3,000 ש"ח).
 • מסכום המס השנתי יש להפחית לעובד את נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן וזיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני שבוצעו באותה שנה.
 • שווי נקודות הזיכוי לכל תושב ישראל (|2.25 נקודות זיכוי) הוא 5,886 ש"ח לשנה. היות ששווי נקודות הזיכוי גבוה מסכום המס שהיה עליו לשלם, סכומים אלה התקזזו והוא לא היה חייב לשלם מס הכנסה כלל באותה שנת מס.
 • אם המעסיק ניכה ממשכורתו בחודשים ינואר-מרץ סכומי מס (1,202 ש"ח בכל חודש, בהתאם לדוגמה הקודמת) על בסיס ההנחה כי העובד ימשיך להשתכר 10,000 ש"ח גם בחודשים הבאים, העובד היה זכאי להחזר מס הכנסה שאותו ניתן להגיש רק לאחר תום שנת המס (או שהעובד יבקש תיאום מס הכנסה במהלך שנת המס, שבמסגרתו יצהיר מהי הכנסתו השנתית הצפויה, ויגיש אותו למעסיק כדי שיזכה אותו על סכומי המס שניכה משכרו).


דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית בשנת 2020

דוגמה
הכנסתו (שלא מיגיעה אישית) החייבת במס של גבר בן 45 בשנת 2020 הייתה 10,000 ש"ח בחודש.
 • בשנת 2020, על 10,000 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 31%, כלומר 3,100 ש"ח (10,000 X‏ 31%).
 • לכן סכום המס הכולל שהיה עליו לשלם עבור הכנסתו בשנת 2020 שאינה תוצאה של יגיעה אישית היה 3,100 ש"ח לחודש.
דוגמה
הכנסתה (שלא מיגיעה אישית) החייבת במס של אישה בת 61 בשנת 2020, הייתה אף היא 10,000 ש"ח בחודש.
 • בשל גילה (מעל 60 שנה) חושבו מדרגות המס עבור הכנסתה על-פי אותן מדרגות מס המחושבות בהכנסה מיגיעה אישית.
 • בשנת 2020, על הכנסה עד 6,330 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 633 ש"ח בחודש (6,330 X‏ 10%).
 • על ההכנסה מ-6,331 ש"ח עד 9,080 ש"ח (סה"כ 2,750 ש"ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 385 ש"ח (2,750 X‏ 14%).
 • על יתרת ההכנסה מ-9,081 ש"ח עד 10,000 ש"ח (סה"כ 920 ש"ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר ‭184‬ ש"ח (920 X‏ 20%).
 • סכום המס הכולל שהיה עליה לשלם עבור הכנסתה בשנת 2020 שאינה תוצאה של יגיעה אישית היה 1,202 ש"ח לחודש.גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים