הקדמה:

מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות במעמד פטור המתוקצבים באופן חלקי על-ידי המדינה רשאים לגבות שכר לימוד בסכום שאושר על-ידי משרד החינוך
בנוסף לשכר הלימוד, המוסד רשאי לגבות מההורים תשלומי חובה ורשות ותשלומים עבור רכישת שירותים מרצון ותל"ן - בהיקף ובגובה הסכומים שמאושרים על-ידי משרד החינוך לכלל מערכת החינוך
בית הספר רשאי לגבות דמי רישום מתלמידים חדשים בלבד
מוסד חינוך מיוחד שמתוקצב על-ידי המדינה כמו מוסדות החינוך הרשמיים או שמשרד החינוך משלם את שכר הלימוד של התלמיד הלומד במוסד - אינו רשאי לגבות שכר לימוד


מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות חינוך במעמד פטור מתוקצבים על-ידי משרד החינוך באופן חלקי.

 • מוסדות מוכרים שאינם רשמיים מתוקצבים בשיעור של 60%-75% מתקן הבסיס של שעות הלימוד של מוסדות חינוך רשמיים דומים, ומוסדות במעמד פטור מתקוצבים בשיעור של 30%-55% מתקן הבסיס של שעות הלימוד של מוסד חינוך רשמי. בנוסף מתוקצבים המוסדות בגין רכיבים נוספים.
 • מוסדות אלה רשאים להשלים את התקציב שלהם באמצעות גביית שכר לימוד מהתלמידים.
 • שכר הלימוד צריך להיות מאושר בכל שנה על-ידי משרד החינוך.
 • בנוסף לשכר הלימוד, בית הספר רשאי לגבות מההורים תשלומי חובה ורשות ותשלומים עבור רכישת שירותים מרצון ותל"ן, בהיקף ובגובה הסכומים המאושרים לכלל מערכת החינוך.
 • מוסד שמתוקצב באופן מלא על ידי המדינה אינו רשאי לגבות שכר לימוד ודמי רישום.

גובה שכר הלימוד המותר לגבייה

 • שכר הלימוד המירבי הניתן לגבייה יהיה ההפרש שבין השיעור שבו המדינה מתקצבת את מוסד החינוך בפועל לבין 100% תקצוב שעות הלימוד, בתוספת תקורה מירבית בשיעור של 15%. במקרים מסויימים רשאי המוסד לגבות תקורה נוספת של עד 5%.
  הערת עריכה
  תוספת 5% מאושרת כאשר יש הוצאות בגין שכירות מלאה או שנובעות מבעלות על מבנה
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 14:06, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
 • מוסד חינוכי חדש, שטרם נקבע שיעור התיקצוב שלו על-ידי המדינה - שכר הלימוד שיאושר לו לגבות יחושב לפי ההפרש שבין תקצוב של 65% לבין 100% תקצוב שעות הלימוד, בתוספת התקורה.
 • מוסד חינוך המעוניין לגבות שכר לימוד מחוייב לקבל אישור לכך ממשרד החינוך, עבור כל שנת לימודים.

גביית דמי רישום

 • מוסדות חינוך במעמד פטור או מוכר שאינו רשמי בחינוך היסודי רשאים לגבות דמי רישום במועד הרישום.
 • גובה דמי הרישום יהיה לכל היותר 5% משכר הלימוד שאושר לגבייה על-ידי משרד החינוך או 150 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  • מוסד חינוך שלא פעל בשנה קודמת, ולא אושר לו עדיין שכר הלימוד, רשאי לגבות דמי רישום בגובה 50 ₪.
 • ניתן לגבות דמי רישום רק מתלמידים חדשים. לא ניתן לגבות דמי רישום מתלמידים ממשיכים.
 • אם התלמיד לא ילמד במוסד - על בית הספר להחזיר להורים את דמי הרישום. אם התלמיד או הוריו החליטו שהוא לא ילמד במוסד - בית הספר אינו חייב להחזיר את דמי הרישום.

תשלומי הורים ותל"ן

 • בנוסף לשכר הלימוד שאושר לגבייה, מוסד החינוך(מוכר שאינו רשמי או פטור) רשאי לגבות מההורים תשלומי חובה ורשות, ותשלומים עבור רכישת שירותים מרצון ותל"ן, כפי שהם מאושרים על-ידי משרד החינוך לכלל מערכת החינוך.
 • על בית הספר לקבל את אישור משרד החינוך לגביית תשלומי ההורים.

גבייה עבור תוכנית לימודים נוספת (תל"ן)

 • מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי או פטור רשאי לגבות מההורים תשלומים עבור תוכנית לימודים נוספת (תל"ן), כפי שהם מאושרים על-ידי משרד החינוך לכלל מערכת החינוך.
 • כדי לאפשר לקיים אופי חינוכי ייחודי ותוכניות תוספתיות, מוסד החינוך רשאי לקיים תל"ן בהיקף של 5 שעות שבועיות, באישור משרד החינוך.
  הערת עריכה
  לא ברור לגמרי מהחוזר איזה מההוראות שחלות על בתי ספר ייחודיים חלות גם על מוכש"ר/פטור.
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 14:42, 30 באוגוסט 2021 (IDT)
 • בית ספר יסודי מוכר שאינו רשמי המקיים תל"ן מאושרת בהיקף של 8 שעות שבועיות ומעלה, המאריכות את שבוע הלימודים בהתאמה, יוכל לגבות סכום נוסף של עד 400 ₪ מתלמיד.
 • בית ספר על-יסודי מוכר שאינו רשמי המקיים תל"ן מאושרת בהיקף של 11 שעות שבועיות ומעלה, המאריכות את שבוע הלימודים בהתאמה, רשאי לגבות סכום נוסף של עד 600 ₪ לתלמיד לכיסוי הוצאות הפעלת המוסד בשעות אחר הצהריים.
  הערת עריכה
  בחוזר מנכ"ל מצויין בי"ס על יסודי ובאותו משפט - בכיתות ה-יב
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 14:45, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
הערת עריכה
יש הוראות נוספות על תשלומים נוספים על התל"ן - הקשורים לפעולות העשרה הכרוכות בתוכנית (נחשב רכישת שירותים מרצון). הסכומים דומים לסכומים המותרים בתל"ן תורני. אבל - מדובר על תשלומים המותרים לבתי ספר ייחודיים, שעליהם אנחנו לא כותבים בינתיים. האם להכניס גם את המידע הזה, או שמספיק מה שמופיע בהקשר התל"ן?
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 12:03, 1 בנובמבר 2020 (IST)

תנאים לאישור גבייה של שכר לימוד, דמי רישום ותשלומי הורים

 • על מוסד החינוך לפרסם להורים בחוזר מפורט וברור את פירוט שכר הלימוד ותשלומי ההורים שאושרו על-ידי משרד החינוך.
 • מוסד חינוך יכול לבקש לגבות שכר לימוד העולה על שכר הלימוד המאושר, אך הוא לא יתוקצב כלל על ידי משרד החינוך.
 • מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי המתוקצב באופן מלא על ידי המדינה אינו רשאי לגבות שכר לימוד ודמי רישום.
 • מוסד חינוך אינו רשאי לגבות שכר לימוד בלי שניתן אישור לגבייה על ידי מנהל המחוז של משרד החינוך.
 • גביית מקדמה: מוסד חינוך שאושר לו לגבות שכר לימוד בשנת הלימודים הקודמת, רשאי לגבות מקדמה, לפי הסכם בכתב, עבור שנת הלימודים הבאה, עבור 2 חודשי לימודים, בסכום שלא יעלה על שכר הלימוד שאושר.
  הערת עריכה
  למה הכוונה הסכם בכתב? עם ההורים?
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 14:55, 19 באוקטובר 2020 (IDT)
  • המוסד יהיה רשאי לגבות את הסכום רק החל מחודש יולי שלקראת שנת הלימודים הבאה.
  • אם שכר הלימוד שיאושר בשנת הלימודים הבאה יהיה קטן יותר, יופחתו סכומי הגבייה בהמשך השנה באופן שסכום הגבייה, כולל המקדמה, לא יעלה על הסכום המרבי המאושר לגבייה.
   הערת עריכה
   בחוזר המנכ"ל כתוב "כולל המגבלה" - אני חושבת שמדובר בטעות הקלדה, וצריך להיות "כולל המקדמה"
   הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 12:40, 1 בנובמבר 2020 (IST)
 • הגבייה תתבצע באמצעות המוסד החינוכי או הבעלות של המוסד, ולא על ידי שום גורם אחר.

מי זכאי?

 • הורים לתלמידים בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים או במעמד פטור.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים