מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות במעמד פטור המתוקצבים באופן חלקי על-ידי המדינה רשאים לגבות שכר לימוד בסכום שאושר על-ידי משרד החינוך
בנוסף לשכר הלימוד, המוסד רשאי לגבות מההורים תשלומי חובה ורשות ותשלומים עבור רכישת שירותים מרצון ותל"ן - בהיקף ובגובה הסכומים שמאושרים על-ידי משרד החינוך לכלל מערכת החינוך
בית הספר רשאי לגבות דמי רישום מתלמידים חדשים בלבד
מוסד חינוך מיוחד שמתוקצב על-ידי המדינה כמו מוסדות החינוך הרשמיים או שמשרד החינוך משלם את שכר הלימוד של התלמיד הלומד במוסד - אינו רשאי לגבות שכר לימוד


מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות חינוך במעמד פטור מתוקצבים על-ידי משרד החינוך באופן חלקי.

 • מוסדות מוכרים שאינם רשמיים מתוקצבים בשיעור של 60%-75% מתקן הבסיס של שעות הלימוד של מוסדות חינוך רשמיים דומים, ומוסדות במעמד פטור מתקוצבים בשיעור של 30%-55% מתקן הבסיס של שעות הלימוד של מוסד חינוך רשמי. בנוסף מתוקצבים המוסדות בגין רכיבים נוספים.
 • מוסדות אלה רשאים להשלים את התקציב שלהם באמצעות גביית שכר לימוד מהתלמידים.
 • שכר הלימוד צריך להיות מאושר בכל שנה על-ידי משרד החינוך.
 • בנוסף לשכר הלימוד, בית הספר רשאי לגבות מההורים תשלומי חובה ורשות ותשלומים עבור רכישת שירותים מרצון ותל"ן, בהיקף ובגובה הסכומים המאושרים לכלל מערכת החינוך.
 • מוסד שמתוקצב באופן מלא על ידי המדינה אינו רשאי לגבות שכר לימוד ודמי רישום.

גובה שכר הלימוד המותר לגבייה

 • שכר הלימוד המירבי הניתן לגבייה יהיה ההפרש שבין השיעור שבו המדינה מתקצבת את מוסד החינוך בפועל לבין 100% תקצוב שעות הלימוד, בתוספת תקורה מירבית בשיעור של 15%. במקרים מסויימים רשאי המוסד לגבות תקורה נוספת של עד 5%.
 • מוסד חינוכי חדש, שטרם נקבע שיעור התיקצוב שלו על-ידי המדינה - שכר הלימוד שיאושר לו לגבות יחושב לפי ההפרש שבין תקצוב של 65% לבין 100% תקצוב שעות הלימוד, בתוספת התקורה.
 • מוסד חינוך המעוניין לגבות שכר לימוד מחוייב לקבל אישור לכך ממשרד החינוך, עבור כל שנת לימודים.

גביית דמי רישום

 • מוסדות חינוך במעמד פטור או מוכר שאינו רשמי בחינוך היסודי רשאים לגבות דמי רישום במועד הרישום.
 • גובה דמי הרישום יהיה לכל היותר 5% משכר הלימוד שאושר לגבייה על-ידי משרד החינוך או 150 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  • מוסד חינוך שלא פעל בשנה קודמת, ולא אושר לו עדיין שכר הלימוד, רשאי לגבות דמי רישום בגובה 50 ₪.
 • ניתן לגבות דמי רישום רק מתלמידים חדשים. לא ניתן לגבות דמי רישום מתלמידים ממשיכים.
 • אם התלמיד לא ילמד במוסד - על בית הספר להחזיר להורים את דמי הרישום. אם התלמיד או הוריו החליטו שהוא לא ילמד במוסד - בית הספר אינו חייב להחזיר את דמי הרישום.

תשלומי הורים ותל"ן

 • בנוסף לשכר הלימוד שאושר לגבייה, מוסד החינוך(מוכר שאינו רשמי או פטור) רשאי לגבות מההורים תשלומי חובה ורשות, ותשלומים עבור רכישת שירותים מרצון ותל"ן, כפי שהם מאושרים על-ידי משרד החינוך לכלל מערכת החינוך.
 • על בית הספר לקבל את אישור משרד החינוך לגביית תשלומי ההורים.

גבייה עבור תוכנית לימודים נוספת (תל"ן)

 • מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי או פטור רשאי לגבות מההורים תשלומים עבור תוכנית לימודים נוספת (תל"ן), כפי שהם מאושרים על-ידי משרד החינוך לכלל מערכת החינוך.
 • כדי לאפשר לקיים אופי חינוכי ייחודי ותוכניות תוספתיות, מוסד החינוך רשאי לקיים תל"ן בהיקף של 5 שעות שבועיות, באישור משרד החינוך.
 • בית ספר יסודי מוכר שאינו רשמי המקיים תל"ן מאושרת בהיקף של 8 שעות שבועיות ומעלה, המאריכות את שבוע הלימודים בהתאמה, יוכל לגבות סכום נוסף של עד 400 ₪ מתלמיד.
 • בית ספר על-יסודי מוכר שאינו רשמי המקיים תל"ן מאושרת בהיקף של 11 שעות שבועיות ומעלה, המאריכות את שבוע הלימודים בהתאמה, רשאי לגבות סכום נוסף של עד 600 ₪ לתלמיד לכיסוי הוצאות הפעלת המוסד בשעות אחר הצהריים.

תנאים לאישור גבייה של שכר לימוד, דמי רישום ותשלומי הורים

 • על מוסד החינוך לפרסם להורים בחוזר מפורט וברור את פירוט שכר הלימוד ותשלומי ההורים שאושרו על-ידי משרד החינוך.
 • מוסד חינוך יכול לבקש לגבות שכר לימוד העולה על שכר הלימוד המאושר, אך הוא לא יתוקצב כלל על ידי משרד החינוך.
 • מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי המתוקצב באופן מלא על ידי המדינה אינו רשאי לגבות שכר לימוד ודמי רישום.
 • מוסד חינוך אינו רשאי לגבות שכר לימוד בלי שניתן אישור לגבייה על ידי מנהל המחוז של משרד החינוך.
 • גביית מקדמה: מוסד חינוך שאושר לו לגבות שכר לימוד בשנת הלימודים הקודמת, רשאי לגבות מקדמה, לפי הסכם בכתב, עבור שנת הלימודים הבאה, עבור 2 חודשי לימודים, בסכום שלא יעלה על שכר הלימוד שאושר.
  • המוסד יהיה רשאי לגבות את הסכום רק החל מחודש יולי שלקראת שנת הלימודים הבאה.
  • אם שכר הלימוד שיאושר בשנת הלימודים הבאה יהיה קטן יותר, יופחתו סכומי הגבייה בהמשך השנה באופן שסכום הגבייה, כולל המקדמה, לא יעלה על הסכום המרבי המאושר לגבייה.
 • הגבייה תתבצע באמצעות המוסד החינוכי או הבעלות של המוסד, ולא על ידי שום גורם אחר.

מי זכאי?

 • הורים לתלמידים בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים או במעמד פטור.

חשוב לדעת

 • אין להתנות רישום תלמידים בתשלום כלשהו, אלא אם ניתן אישור לכך על-ידי משרד החינוך.
 • מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים שמתוקצבים באופן מלא על-ידי המדינה אינם רשאים לגבות שכר לימוד ודמי רישום.
 • בעלים או מנהל של מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי צריך לאפשר לוועד ההורים (ואם אין ועד - לנציגות ההורים במוסד) לעיין במסמכי החשבון לתשלומי הורים ובכל המסמכים המפרטים את התשלומים והתקבולים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים