הקדמה:

משרד החינוך מפרסם בכל שנה את רשימת השירותים שהורים מחויבים לשלם בעבורם והמחירים המקסימליים שמותר לגבות עבורם
לבירורים או תלונות בנושא תשלומי הורים יש לפנות תחילה להנהלת בית הספר ולרשות החינוך המקומית. במידת הצורך ניתן לפנות אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך

ערך זה עוסק בתשלומים שחובה על ההורים לשלם - תשלומי חובה.

שימו לב
תשלומי הורים בשנת הלימודים תשפ"א
 • על-פי הנחיות משרד החינוך, הפעילויות הממומנות באמצעות תשלומי ההורים בשנת הלימודים תשפ"א יתוכננו ויבוצעו בכפוף להוראות הבריאות ומניעת הדבקה בנגיף הקורונה.
 • גביית התשלומים בשנה זו תתבצע ב-2 מועדים, בשל אי הוודאות באשר ליכולת לקיים חלק מהפעילויות, וכדי להתאים את גביית תשלומי ההורים לקיום הפעילויות שיתאפשרו בפועל. מועד אחד יהיה עם תחילת שנת הלימודים, והמועד השני לקראת המחצית השנייה של שנת הלימודים.
 • על בתי הספר לפרסם להורים חוזר תשלומים של בית הספר לפני כל אחד מ-2 מועדי הגבייה.
 • לפירוט התשלומים שאושרו לגבייה בשנת הלימודים תשפ"א ראו בדף זכותון תשלומי הורים במערכת החינוך או בחוזר מנכ"ל משרד החינוך - תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"א.

השירותים עבורם נגבים תשלומי חובה

 • ביטוח תאונות אישיות.
 • ברשויות מקומיות שבהן ניתנים שירותים בתחום בריאות השן, המימון ניתן על-ידי משרד הבריאות ולא על-ידי ההורים.
 • כספים שנגבו על-ידי רשויות חינוך מקומיות ובעלויות עבור שירות שלא סופק לתלמידים, יוחזרו במלואם להורים.

ביצוע התשלום

 • תשלומי החובה ייגבו לקראת פתיחת שנת הלימודים. כל תשלום חובה שלא יוסדר עד יום 15 בספטמבר, ניתן להצמידו למדד יוקר המחיה, לפי המדד ביום התשלום.
 • במקרה בו ישנם הורים שלא שילמו את תשלומי החובה, על המוסד החינוכי לפנות לרשות המקומית או לבעלות לצורך קבלת סיוע להסדרת התשלומים כחוק. בית הספר ישתף את ועד ההורים המוסדי בהסדרת אחריותם של ההורים לסילוק חובם ובאכיפת התשלומים.
 • מוסד חינוך לא יפעיל אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו .
  הערת עריכה
  המשפט המוסתר - מופיע בחוזר המנכ"ל, אך לפי הנחיות משרד החינוך אין למנוע שיתוף גם בפעולות רשות
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 10:34, 1 בספטמבר 2020 (IDT)
 • מוסד החינוך יקיים תיעוד של כל תשלום שהתקבל מההורים.
 • דרישת התשלום תהיה על טופס אחיד ותאושר על-ידי הממונה מטעם מנהל המחוז.
 • על דרישת התשלום שתופץ להורים יחתמו מנהל המוסד החינוכי ויו"ר ועד ההורים המוסדי.
 • אמצעי סיוע:
  • המוסד החינוכי רשאי לפרוס את גביית הכספים מההורים למספר תשלומים, למשפחות ברוכות ילדים, להורים המתקשים לשלם את הסכום במלואו בתשלום אחד ולהורים שיש להם יותר מילד אחד במוסדות חינוך. למידע נוסף ראו פריסת תשלומי הורים בבתי ספר וגני ילדים.
  • המוסד החינוכי מחויב לאפשר להורים לשלם בשיקים דחויים או בהוראת קבע.
  • משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות במטרה לעזור לתלמידים ממשפחות נזקקות זכאי סיוע, למידע נוסף ראו מלגות סיוע לתלמידים נזקקים במימון תשלומי הורים.

חובת פירוט הגבייה על-ידי המוסד החינוכי

חשוב לדעת

 • ניתן לחייב תלמיד והוריו בתשלום עבור תיקון נזק לרכוש בית הספר שנגרם על-ידי התלמיד.
 • לצורך בירורים או תלונות בנושא תשלומי הורים ראשית יש לפנות אל הנהלת בית הספר ואל רשות החינוך המקומית, ובמידת הצורך ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים