שירותים מרצון הם שירותים שמוסד חינוכי עשוי להציעם בנוסף לאלו המוצעים במסגרת תשלומי הרשות
כספים שנגבו עבור שירות שלא סופק לתלמידים או כתשלום אסור, יוחזרו להורי התלמידים ששילמו
לבירורים או תלונות בנושא תשלומי הורים יש לפנות תחילה להנהלת בית הספר ולרשות החינוך המקומית. במידת הצורך ניתן לפנות אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך

ערך זה עוסק בשירותים מרצון, אשר המוסד החינוכי עשוי להציעם מעבר לאלו המוצעים במסגרת תשלומי הרשות.

 • קיימים סוגים שונים של תשלומים במערכת החינוך: תשלומי חובה, תשלומי רשות, רכישת שירותים מרצון ותרומות.
 • שירותים אלו מוצעים על-ידי בית הספר, בדרך כלל כדי לחסוך בהוצאות על-ידי רכישה מרוכזת, או שהם ניתנים לנוחיות ההורים ואין חובה לרכוש אותם.
 • רכישת השירותים והתשלום בעבורם נעשים מרצונם החופשי בלבד של ההורים.
 • גביית התשלומים בעבור שירותים מרצון מחייבת את אישור כל הורי התלמידים המקבלים את השירות ואת אישורו של מפקח בית הספר.
 • אסור בשום מקרה לחייב תלמידים להזדקק לשירותים מרצון, ובכך להביא את ההורים להשתתף ברכישת השירותים.
 • ניתן להפעיל שירותים אלה במסגרת יום הלימודים או אחריו. במקרה שהשירותים מופעלים במהלך יום הלימודים, ישתתפו בו כל התלמידים.
 • עבור רכישת שירותים מרצון אין פירוט סכומים מומלצים, אך ישנו סכום כללי מירבי אותו מאשר משרד החינוך. לטבלת הסכומים המירביים המותרים ברכישת שירותים מרצון בשנת הלימודים תשפ"ד.
 • רצוי לוודא כי התשלומים המתבקשים אינם נכללים ברשימת השירותים האסורים לגביה וכן לשקול את סבירות המחירים.
 • מנהל בית הספר ישלח להורים באופן מסודר חוזר בנושא התשלומים מרצון, בנפרד מחוזר אגרת השירותים, בחתימתו ובחתימת יו"ר ועד ההורים המוסדי. החוזר יכלול באופן מפורט את השירותים ועלותם לכל תלמיד.
 • רשויות חינוך מקומיות ובעלויות המספקות רק חלק מהשירותים, יגבו תשלום רק עבור השירותים שאותם הן מספקות ולא מעבר להם. כספים שנגבו עבור שירות שלא סופק לתלמידים, יוחזרו במלואם להורים.

דוגמאות לשירותים מרצון

 • שימוש במחשבים ובטאבלטים.
 • חוגים ובתי תלמיד.
 • ריתמוזיקה (אם היא איננה תוכנית לימודים נוספת).
 • רכישה מרוכזת של ספרי לימוד כאשר המוסד החינוכי אינו מקיים תוכנית להשאלת ספרי לימוד (באותם מקרים שבהם רשאי בית הספר לא לקיים את התוכנית).
 • שימוש באינטרנט.
 • רכישת תוכנות ולומדות למחשב.
 • פרויקטים לימודיים.
 • תלבושת אחידה (לפי החלטת המוסד החינוכי, בתיאום עם ועד ההורים המוסדי ובהסכמת כל ההורים).
 • הזנה (בגני ילדים ובמוסדות חינוך, כחלק מההוויי ומהמסגרת החברתית).
 • תמונה כיתתית.
 • עלון כיתה.
 • עיתון בית הספר.
 • קרן קרב - תוכנית למעורבות בחינוך. פעולת לצורך העשרה בבתי ספר ובגני ילדים בהשלמה לתוכניות הלימודים הפורמליות, מעודדת מעורבות הורים ושיתוף בין הגורמים השונים השותפים לחינוך ומעורבת בהפעלתם של פרויקטים חינוכיים-חברתיים לתלמידים עולים וותיקים. התוכנית מבוססת על שותפות בין משרד החינוך התרבות והספורט לרשויות מקומיות, להורים ולקרן קרב.
 • בית ספר מנגן.

תוספות בחטיבה העליונה

שעות העשרה

 • לימודי העשרה הם תוספת ללימודים במקצוע בחירה מוגבר. בכל מקרה אין למנוע מתלמיד ללמוד מקצוע זה, גם אם בחר שלא ללמוד את לימודי ההעשרה.
 • שעות ההעשרה הן שעות ללימוד נושאים שאינם מרכיב מחייב בתוכנית הלימודים. התשלום עבור שעות אלה נעשה במסגרת רכישת שירותים מרצון.
 • גבייה בגין פעולות העשרה מותרת רק במקצועות לימוד שיש בהם הצדקה לפעולות אלה והן נובעות מאופי המקצוע (כגון מגמות בתחום האמנות או בתחום ידיעת הארץ) או למסלול ייחודי שאושר על-ידי משרד החינוך. הגבייה מוגבלת לשני מקצועות התמחות ברמת 5 יחידות לימוד, או מסלול ייחודי ומקצוע ייחודי ברמת 5 יחידות לימוד.
 • גביית התשלום תותנה בהסכמה מראש בכתב של כל אחד מההורים (הסכמה של נציגות ההורים אינה מספקת).
 • סכום הגבייה יהיה 750 ₪ לכל היותר לכל מקצוע ובסך הכל 1,500 ₪ לכל היותר, בתנאי שימולאו התנאים הבאים:
  • הוגש פירוט תקציבי מלא לאישור מראש על-ידי הגורם המאשר את חוזר התשלומים המוסדי.
  • התוכנית המאושרת והפירוט התקציבי הוצגו מראש בפני ההורים.
  • ניתנה הסכמה מראש בכתב של כל אחד מההורים לגבי התשלום.
  • אם הוחלט לקיים את התוכנית בהחלטה של רוב ההורים ולא כולם, התלמידים שהוריהם במיעוט ישותפו ללא תשלום.
  • המוסד החינוכי פעל לצמצם את העלויות באופן שלא יזדקק לגבייה של הסכום המרבי.
 • בשונה משעות העשרה, שעות תגבור הן שעות שאינן מיועדות ללימוד תכנים חדשים, אלא לחזרה ותרגול של החומר הנלמד, ואין לגבות תשלום עבורן.

הוספת מקצועות לימוד ברמה מוגברת (5 יחידות לימוד)

 • משרד החינוך מממן את לימוד מקצועות החובה ו-2 מקצועות בחירה ברמה מוגברת בחטיבה העליונה (כיתות י'-י"ב).
 • במוסד חינוך שמבקש להוסיף מקצועות לימוד ברמה מוגברת, גביית התשלום תתבצע רק מתלמידים הלומדים את מקצועות הלימוד בפועל. אין לגבות תשלום זה מכלל ההורים.
 • הגבייה היא בגין תוספת שעות, ואין לגבות עבור רכישה של ציוד עבור מוסד החינוך.
 • הוספת מקצוע בחירה שלישי ברמה מוגברת של 5 יחידות לימוד, נעשית במסגרת תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) בבתי הספר.

ביצוע התשלום

 • אם ישנם הורים שלא שילמו עבור פעילות רשות כלשהי (שלא עקב בעיה כלכלית), לא יכלילו את התלמיד באותה פעילות.
 • אם ישנם הורים שהסכימו בכתב או רכשו את השירותים הנוספים שהוצעו ולא שילמו את התשלום הרצוי במסגרת תשלומי הרשות, יפעילו רשות החינוך המקומית או הבעלות (הגוף המפעיל את המוסד החינוכי) את דרכי הגבייה המקובלות בחוק.
 • מוסד חינוך לא יפעיל אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו.

חובת פירוט הגבייה על-ידי המוסד החינוכי

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים