הקדמה:

מדריך זה נועד לסייע לכם במיצוי זכויותיכם בכל הנוגע לתשלומי הורים וסיוע כלכלי במערכת החינוך
בכל מקרה רצוי להכיר את הפורטל המלא בתחום


מרבית הפעילות במוסדות החינוך מתבססת על שירותים הניתנים על-ידי המדינה ועל-ידי הרשויות המקומיות בהתאם להוראות חוק לימוד חובה ובמסגרת לימוד חינם (כגון: העסקת מורים, מנהלים, עובדי חינוך ומינהל אחרים, בנייה ואחזקה של מוסדות חינוך).

 • בנוסף, ישנם שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לספק בחינם. המימון של שירותים אלה מוטל על ההורים ונגבה מהם במסגרת תשלומי ההורים.
 • התשלומים מתחלקים לתשלומי חובה (שבית הספר מחויב לגבות), ולתשלומי רשות (שבית הספר יכול, אך לא מחויב, לגבות).
 • הן תשלומי החובה והן תשלומי הרשות מוגבלים על-ידי משרד החינוך, ולא ניתן לגבות מעל הסכום המותר.
 • בכל שנה מפרסם משרד החינוך רשימה מעודכנת של שירותי החובה והרשות, ואת המחירים המקסימליים המותרים לגבייה עבור כל אחד משירותים אלה.
 • הורים שנתקלים בבעיה או בדרישה לשלם יותר מהמותר, צריכים לפנות תחילה להנהלת בית הספר ולרשות החינוך המקומית. במידת הצורך, יש לפנות אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
 • הגבייה המקסימלית המותרת מההורים עבור כלל השירותים יכולה לנוע בין כ-1,000 ש"ח בשנה לילד בגן הילדים (לא כולל צהרונים) לכ-3,000 ש"ח בשנה עבור ילד בכיתה י"ב.
 • תשלומי החובה מתבצעים דרך הרשות המקומית. הרשות המקומיות יכולה לפעול להסדרת התשלומים כחוק.
 • הרשות המקומית יכולה להפעיל דרכי גבייה לפי החוק נגד הורים שלא שילמו עבור פעילות רשות, למרות שהסכימו לה קודם לכן.
 • למידע נוסף, מומלץ לעיין בפורטל תשלומי הורים במערכת החינוך.

תשלומי חובה במערכת החינוך

 • השירות היחיד שניתן כיום לגבות עבורו תשלום חובה הוא ביטוח תאונות אישיות בסך 49 ש"ח לילד לשנה מגיל הגן ועד כיתה י"ב.
 • תשלום החובה ייגבה לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 • בית הספר אינו רשאי להעניש תלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו.
 • בנוסף ניתן לחייב תלמיד ואת הוריו בתשלום עבור תיקון נזק לרכוש בית הספר שנגרם על-ידי התלמיד.
 • למידע נוסף ראו בערך תשלומי חובה במערכת החינוך.

תשלומי רשות במערכת החינוך

תשלומי רשות

 • תשלומים עבור שירותים כגון שיעורי שחייה, סל תרבות, ועד הורים ומסיבות, הם תשלומי רשות. משרד החינוך קובע מהם תשלומי רשות ומהו המחיר המקסימלי שניתן לגבות עבורם. ניתן לראות כאן רשימה מפורטת של תשלומי הרשות המאושרים על-ידי משרד החינוך לשנת תשפ"א ואת הסכומים שניתן לגבות עבורם.
 • אין לגבות מחירים גבוהים יותר מהמחירים המאושרים, גם אם ההורים מוכנים לשלם סכום גבוה יותר. אין לגבות תשלומי הורים עבור נושאים שמשרד החינוך לא אישר.
 • אסור לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין בקבלת השירות, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר.
 • במקרה שלא כל ההורים החליטו על קיום שירות הרשות, אך הוחלט בכל זאת להוציאו לפועל, יש לשתף את כל התלמידים בשירות הנ"ל או לחלופין לדאוג לפעילות חינוכית אחרת לתלמיד אשר אינו משתתף בשירות (כגון שילובו בכיתה אחרת, או פעילות בספריית בית הספר וכד').
 • אסור למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות רשות, גם אם הוריהם לא שילמו עבורן. על מערכת החינוך למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתף אותם.
 • למידע נוסף ראו בערך תשלומי רשות במערכת החינוך.

רכישת שירותים מרצון

 • בנוסף לשירותים אלה, יכול בית הספר להציע להורים לרכוש שירותים נוספים כגון: חוגים, הזנה ופרויקטים לימודיים אחרים, שאינם חובה.
 • מדובר בשירותים או ציוד שבית-הספר מציע לרכוש במרוכז כדי לחסוך בהוצאות.
 • בשום מקרה אין לחייב תלמידים להזדקק לשירותים אלה ואין לחייב את ההורים ברכישה.
 • ניתן להפעיל שירותים אלה במסגרת יום הלימודים או אחריו. אם השירותים מופעלים במהלך יום הלימודים, ישתתפו בו כל התלמידים.
 • לפרטים נוספים ראו בערך רכישת שירותים מרצון במערכת החינוך.

תוכנית לימודים נוספת

 • תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) היא תוכנית של לימודי תגבור והעשרה הנלמדים בשעות שמחוץ לשעות הלימודים, ביוזמה ובמימון של ההורים.
 • תוכנית הלימודים הנוספת היא תוכנית רשות, ולא ניתן לחייב בתשלום הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייקחו בה חלק.
 • משרד החינוך מגביל את הסכום השנתי שניתן לגבות מההורים לצורך תל"ן.
 • בחינוך המיוחד הרשות המקומית מממנת את התל"ן, והיא אינה רשאית לגבות מההורים תשלום עבור התכנית.
 • למידע נוסף ראו תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) בבתי הספר.

תשלומים אסורים

 • אסור לגבות מהורים כסף עבור השירותים הבאים:
  1. חומרי מלאכה, חומרי לימוד וערכות להוראת טכנולוגיה ומדעים.
  2. אגרת שכפול.
  3. הוצאות מינהלה, אחזקה וציוד.
  4. שכפול חוזרים מינהליים והודעות של בית הספר להורים.
  5. שימוש בספרייה והשאלת ספרי עיון.
  6. ייעוץ מקצועי הניתן בין כותלי בית הספר.
  7. תשלום עבור הנפקת תעודת בגרות.
  8. אגרת שמירה.
  9. מבחנים פנימיים.
 • אסור לבקש או לגבות מהורים סכומי כסף כלשהם עבור מתנות למורים או למנהלים בסוף שנת לימודים, אלא אם הדבר נועד לצורך מימון שי סמלי. הדבר ייעשה אך ורק ביוזמת ההורים.
 • למידע נוסף ראו בערך תשלומים אסורים במערכת החינוך (איסור גבייה).

תשלומי הורים בשנת הלימודים תשפ"א (2020-21)

 • גביית התשלומים בשנת תשפ"א תתבצע ב-2 מועדים, בשל אי הוודאות באשר ליכולת לקיים חלק מהפעילויות, וכדי להתאים את גביית תשלומי ההורים לקיום הפעילויות שיתאפשרו בפועל. מועד אחד יהיה עם תחילת שנת הלימודים, והמועד השני לקראת המחצית השנייה של שנת הלימודים.
 • על בתי הספר לפרסם להורים חוזר תשלומים של בית הספר לפני כל אחד מ-2 מועדי הגבייה.

השירותים עבורם ייגבו תשלומים עם תחילת שנת הלימודים

 • תשלום מראש עבור כל שנת הלימודים:
  • ביטוח תאונות אישיות
  • השאלת ספרי לימוד
  • הנהגת הורים ארצית
  • ועד הורים יישובי
  • טיולים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים עד כיתה ו', ח' או ט'
  • השתתפות הורים בעלות ארוחה לפי חוק ארוחה יומית לתלמיד
  • תל"ן שנתי
  • אמצעי קצה
 • מחצית מהתשלום השנתי עבור השירותים הבאים:
  • סל תרבות
  • טיולים בבתי הספר העל יסודיים לכיתות ז'-י"ב
  • של"ח
  • תל"ן שיילמד במחצית אחת בלבד
  • רכישת שירותים מרצון
  • רכישת שירותים מרצון עבור בתי ספר מנגנים.

השירותים עבורם ייגבו תשלומים לקראת המחצית השנייה של שנת הלימודים

 • תשלום מלא עבור טקסי סיום.
 • מחצית מהתשלום השנתי עבור השירותים הבאים:
  • סל תרבות
  • טיולים בבתי הספר העל יסודיים בכיתות ז'-י"ב
  • של"ח
  • תל"ן שיילמד במחצית אחת בלבד (התשלום ייגבה בחודש ינואר 2021)
  • רכישת שירותים מרצון
  • בתי ספר מנגנים.

הסכומים המירביים המותרים לגבייה עבור שירותי חובה ורשות

אזהרה
הסכומים המפורטים בטבלה למטה כוללים את הסכומים המירביים המותרים לגבייה בשירותי החובה והרשות במחצית הראשונה של שנת הלימודים תשפ"א
 • תשלומי הרשות למחצית השנייה של שנת הלימודים אמורים להיות מוגשים לאישור ועדת החינוך של הכנסת בחודש דצמבר 2020. בתי הספר אינם רשאים לגבות תשלום עבור המחצית השנייה של שנת הלימודים לפני שיאושרו התשלומים.
 • נעדכן את המידע בטבלה עם פרסום הסכומים המותרים לגבייה במחצית השנייה.
 • הסכומים המותרים לגבייה עבור רכישת שירותים מרצון ותל"ן מפורטים בטבלאות בהמשך.
 • קדם יסודי א'-ב' ג'-ד' ה' ו' ז'-ח' ז'-ח'
  בי"ס א'-ח'
  ט'
  שש-שנתי
  ט'
  חט"ב עצמאית
  י'-י"א י"ב
  ביטוח תאונות אישיות (תשלום חובה) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
  סל תרבות 36 45 45 45 45 67 67 75 75 80 80
  טקס סיום ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
  מסיבות כיתתיות ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
  השאלת ספרי לימוד ---- 280 280 280 280 280 280 280 280 320 320
  ארגון הורים ארצי 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
  ועד הורים ישובי 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
  טיולים עפ"י תכנית 2x הקפצה
  60
  1 יום
  101
  1 יום
  126
  2 × יום
  252
  יומיים
  387
  יומיים
  194
  יומיים
  387
  יומיים
  194
  יומיים
  194
  יומיים+1 יום
  257
  3 ימים
  308
  של"ח 75 75 75 75 75
  סה"כ למחצית הראשונה 148 478 503 629 764 668 861 676 676 784 760
  • בגני הילדים במסגרת החטיבה הצעירה ייגבה תשלום עבור סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה תשלום עבור מסיבת הסיום.
  • בשנת הלימודים תשפ"א יתקיימו טקסי סיום במקום מסיבות סיום. הגבייה עבור טקס הסיום היא רק בכיתות המסיימות שלב חינוך (גן ילדים, כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים וכיתה י"ב). התשלום עבור סעיף זה יובא לאישור בחודש דצמבר 2020, ואסור לבית הספר לגבות תשלום עבור סעיף זה בתחילת שנת הלימודים.
  • אין לגבות תשלום עבור מסיבות כיתתיות בכל שכבות הגיל בגני הילדים ובבתי הספר.

  הסכומים המירביים המותרים לגבייה עבור תל"ן

  • הסכומים המפורטים בטבלה למטה כוללים את הסכומים המירביים המותרים לגבייה עבור תל"ן שנתית ועבור תל"ן שתתקיים במחצית אחת של שנת הלימודים תשפ"א.
  • בתי הספר רשאים לתכנן תל"ן שתתקיים במהלך מחצית אחת בלבד של שנת הלימודים ולגבות בהתאמה מחצית התשלום, בהתאם למספר השיעורים המתוכננים להתקיים במהלך המחצית. בכל מקרה, יש לוודא שסך כל התשלום לא יעלה על הסכום המרבי המותר לגבייה בשנה.
  גבייה מירבית מתלמיד בשנה בכלל מוסדות החינוך גבייה מירבית מתלמיד בתל"ן שתיארך מחצית אחת בכלל מוסדות החינוך גבייה מירבית מתלמיד בשנה בבתי ספר תורניים וייחודיים גבייה מירבית מתלמיד בתל"ן שתיארך מחצית אחת בבתי ספר תורניים וייחודיים
  קדם-יסודי (גני ילדים) 597 299 במחצית 0 0
  יסודי 354 177 במחצית 885 443 במחצית
  חטיבת ביניים 424 212 במחצית 1,060 530 במחצית
  חטיבה עליונה 460 עבור תל"ן העשרה בלבד

  או
  1,150 עבור מקצוע שלישי מורחב (במקום העשרה)

  230 במחצית

  (עבור תל"ן העשרה)

  1,610

  (כולל 5 שעות תל"ן עבור מקצוע שלישי מוגבר)

  575 במחצית
  • התשלום עבור תל"ן במחצית הראשונה ייגבה בתחילת שנת הלימודים. אם התל"ן מתקיים במחצית השנייה של שנת הלימודים, גביית התשלום תתבצע בחודש ינואר 2021.
  • למידע נוסף על תשלומי התל"ן בשנת הלימודים תשפ"א ראו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"א.

  הסכומים המירביים המותרים לגבייה עבור רכישת שירותים מרצון

  אזהרה
  הסכומים המפורטים בטבלה למטה כוללים את הסכומים המירביים המותרים לגבייה עבור רכישת שירותים מרצון במחצית הראשונה של שנת הלימודים תשפ"א
  • בתחילת שנת הלימודים ניתן לגבות מחצית הסכום השנתי המיועד לרכישה מרצון.
  • המחצית השנייה של הסכום תובא לידיעת ועדת החינוך של הכנסת בחודש דצמבר 2020. עד למועד זה אין לגבות תשלום עבור המחצית השנייה
  הסכום המירבי המותר לגבייה במחצית הראשונה
  קדם יסודי (גני ילדים) 53
  יסודי 107
  חטיבת ביניים 193
  חטיבה עליונה 193
  • בנוסף לתשלומים אלה ניתן לגבות גם תשלומים עבור רכישת השירותים הבאים:
   • בבתי ספר שבהם מתקיימת למידה באמצעות אמצעי קצה טכנולוגיים הנרכשים במרוכז, ניתן לגבות עבור רכישת האמצעים עד סכום של 667 ש"ח לשנת לימודים, למשך 3 שנים לכל היותר. לחילופין, ניתן לגבות עד סכום של עד 300 ש"ח לשנה להשאלת אמצעי קצה טכנולוגי לשימושו של התלמיד. למידע נוסף ראו שימוש במחשבים ובטאבלטים במערכת החינוך.
   • בבתי ספר המשתתפים בתכנית "בית ספר מנגן" ניתן לגבות מהורי התלמידים בכיתות ב'-ט' עד סכום של 325 ש"ח במחצית הראשונה של שנת הלימודים (בכפוף להסכמת ההורים בכתב). הסכום עבור המחצית השניה יובא לידיעת ועדת החינוך של הכנסת בחודש דצמבר 2020, ועד אז אין לגבות תשלום עבור המחצית השנייה. למידע נוסף ראו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"א.

  סיוע כלכלי להורים

  סיוע במימון התשלומים

  • הורים עשויים להיות זכאים להקלה וסיוע במימון תשלומי הורים, באחד מהמקרים הבאים:
   • הורים במשפחות ברוכות ילדים
   • הורים המתקשים בתשלום אחד של התשלומים הנדרשים
   • הורים שיש להם יותר מילד אחד במוסדות חינוך
  • למידע נוסף ראו בערך פריסת תשלומי הורים בבתי ספר וגני ילדים.

  מענק לימודים של הביטוח הלאומי

  מלגות סיוע לתלמידים נזקקים

  סיוע ליתומים מפעולות איבה

  עולים חדשים

  מלגות נוספות

  סבסוד צהרונים ומסגרות חינוכיות בחופשות הקיץ ובחגים

  סבסוד צהרונים ציבוריים בגני הילדים ובכיתות א'-ב'

  סבסוד מסגרות חינוכיות בחופשות בבתי הספר ובגנים (בתי הספר של החגים)

  • משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר לגני הילדים הציבוריים ולכיתות א'-ג' בבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך, בחופשות בתי הספר והגנים במהלך שנת הלימודים.
  • התכנית מופעלת במשך 10 ימים, במהלך חופשות בתי הספר והגנים:
   • 5 ימים רצופים בחופשת חג חנוכה או בחופשת החורף.
   • 5 ימים רצופים בחופשת הפסח או בחופשת האביב.
   • התכנית מופעלת בימים א'-ה', החל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00.
  • גובה התשלום משתנה לפי האשכול הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית וסוג המוסד (רשמי/מוכר שאינו רשמי/פטור).
  • למידע נוסף ראו סבסוד מסגרות חינוכיות בחופשות בבתי הספר ובגנים (בתי הספר של החגים).

  סבסוד מסגרות חינוכיות בחופשת הקיץ

  • משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר בבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך, במהלך חופשת הקיץ.
   הערת עריכה
   בשנה"ל תש"ף התכנית היתה מיועדת גם לילדי הגנים ולכיתות א'-ד'. בשנים קודמות זה היה רק לתלמידי א-ג . לא בטוחה אם זה שינוי קבוע או רק בגלל הקורונה. בינתיים משאירה כך, בלי לפרט מי זכאי. המידע המלא נמצא בערך בנושא
   הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 09:36, 11 באוקטובר 2020 (IDT)
  • התכנית מופעלת בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ, בימים א'-ה', בין השעות 13:00-08:00.
  • גובה התשלום משתנה על-פי האשכול הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית.
  • ההחלטה האם להצטרף לפרויקט ובאיזו מתכונת היא של הרשות המקומית, בין היתר, בהתאם להיענות ההורים, גיוס אנשי צוות מתאימים ויכולת היערכות לוגיסטית.
  • למידע נוסף ראו סבסוד מסגרות חינוכיות בחופשת הקיץ ("בתי הספר של החופש הגדול").


  שאלות נפוצות

  הערת עריכה
  חלק מהשאלות מוסתרות, וחלק מהמידע מוסתר כדי להתאים לחוזר המנכ"ל של שנת תשפ"א
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 10:42, 2 בספטמבר 2020 (IDT)
  שאלה תשובה למידע נוסף ראו
  המורה הודיעה לבתי בכיתה ט' כי לא תקבל תעודת שליש עד שנשלם לבית הספר את הכסף שאנו חייבים לו. יש מה לעשות? אין לפגוע בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו, לרבות באמצעות ענישה, מניעת תעודות או מניעת השתתפות במבחנים. זו עבירה על החוק, המאפשרת הגשת תביעה לבית המשפט. איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו
  אם כל ההורים כולל אני מוכנים לשלם 200 ש"ח למסיבת הסיום, האם אנחנו יכולים? לא. לא ניתן לגבות מההורים יותר מהסכום המקסימלי שנקבע , אפילו אם הם מעוניינים בכך. תשלומי רשות במערכת החינוך
  בכיתה ביקשו לאסוף כסף עבור מסיבת חנוכה, מסיבת פורים ומסיבת פסח, ועבור מסיבת סיום שנה. כמה מותר להם לגבות? אסור לגבות תשלום עבור מסיבות כיתתיות בכל שכבות הגיל בגני הילדים ובבתי הספר. משרד החינוך מתיר לגבות תשלום, המשתנה בהתאם לגיל הילד, עבור מסיבת סיום שנה בלבד. תשלומי רשות במערכת החינוך
  בית הספר מבקש לגבות 65 ש"ח עבור ביטוח תאונות לבני בכיתה ג'. האם מותר לי לא לשלם? לא. ביטוח תאונות נחשב לתשלום חובה, והסכום המקסימלי המותר לגבייה הוא 49 ש"ח. תשלומי חובה במערכת החינוך
  בית הספר מבקש לגבות 50 ש"ח עבור מסיבות כיתתיות לבני בכיתה א'. מה אני יכולה לעשות? אסור לבית הספר לגבות תשלום עבור מסיבות כיתתיות, בכל שכבות הגיל בגני הילדים ובבתי הספר. תשלומי רשות במערכת החינוך
  האם עלי לשלם עבור בדיקת שיניים שנתית שמתקיימת בבית הספר? לא. שירותי בריאות השן ניתנים במימון מלא של משרד הבריאות. תשלומי חובה במערכת החינוך
  אם בני נעדר מהטיול עקב מחלה האם יוחזר לנו הכסף ששילמנו? כן. תלמיד שלא השתתף בטיול מסיבות מוצדקות (מחלה, אבל, מצב ביטחוני וכו'), ושילם מראש עבור ההשתתפות, זכאי לקבל את חלק התשלומים האישיים ששולמו לפי תלמיד בודד. אם לא נגרמו לבית הספר הוצאות עקב ביטול ההשתתפות, רשאי מנהל בית הספר להחזיר לתלמיד את כל הסכום ששולם עבור הטיול. תשלומי רשות במערכת החינוך.
  בתי בכיתה ה'. בית הספר מבקש לגבות מאתנו 650 ש"ח עבור לימודי תגבור במתמטיקה לאחר שעות הלימודים. שאר ההורים מסכימים לכך ואנחנו לא. מה אנחנו יכולים לעשות?
  • במסגרת תוכניות לימודים נוספות (תל"ן) ניתן לגבות בבית הספר היסודי עד 885 ש"ח.
  • תוכנית הלימודים הנוספת היא תוכנית רשות, ולא ניתן לחייב בתשלום הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייקחו בה חלק.
  תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) בבתי הספר
  בית הספר שלח לנו מכתב בקשה ל-250 ש"ח עבור תוכנית השאלת ספרים לבתי בכיתה ט'. זה חוקי? כן. הסכום המקסימלי המותר לגבייה הוא 280 ש"ח. תשלומי רשות במערכת החינוך
  בתי בכיתה ד'. בית הספר מבקש לגבות 100 ש"ח עבור הכנת עיתון בית ספרי. זה מותר? כן. עיתון בית ספרי נחשב לשירות מרצון שרוכשים ההורים. לא ניתן לחייב את ההורים לשלם. הסכום המקסימלי לכל השירותים מרצון לשנת לימודים אחת בבית הספר היסודי הוא 250 ש"ח. רכישת שירותים מרצון במערכת החינוך
  בני בכיתה י'. בית הספר רוצה לגבות מאתנו 180 ש"ח עבור רכישת תוכנה לימודית להעשרה. מה הסכום המקסימלי שמותר לגבות? תוכנה לימודית עשויה להיחשב לשירות מרצון שההורים רוכשים. לא ניתן לחייב את ההורים לשלם. הסכום המקסימלי לכל השירותים מרצון לשנת לימודים אחת בבית הספר התיכון הוא 450 ש"ח. רכישת שירותים מרצון במערכת החינוך
  בית הספר ביקש מאתנו 25 ש"ח אגרת שכפול. אנחנו צריכים לשלם? לא, אגרת שכפול מופיעה במפורש ברשימת השירותים שבית הספר צריך להעניק בחינם ושלא ניתן לגבות עליהם כסף בכלל. תשלומים אסורים במערכת החינוך (איסור גבייה)
  בית הספר החליט על גביית תשלום של 55 ש"ח להצגה, ואין ביכולתי לשלם. האם מותר להשעות את בתי מבית הספר באותו יום? בשום פנים ואופן לא. לא ניתן להעניש תלמיד בשום צורה שהיא אם הוריו לא מסוגלים לעמוד בתשלום עבור שירות בית ספרי כלשהו. איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו
  האם מותר לשלול ממנה את ההשתתפות בהצגה? יש לאפשר לכל תלמיד להשתתף בפעילות, גם אם הוריו לא שילמו עבורה תשלומי רשות במערכת החינוך
  אני מתקשה בתשלומים. למי אני יכול לפנות? ניתן לחלק את תשלום אגרת השירותים הנוספים ואת כל הגביות מההורים למספר תשלומים, למשפחות ברוכות ילדים, להורים המתקשים לשלם בתשלום אחד ולהורים שיש להם יותר מילד אחד במערכת החינוך. הורים יכולים לשלם בצ'קים דחויים או בהוראות קבע. פריסת תשלומי הורים בבתי ספר וגני ילדים
  ומה לגבי מלגות לתלמידים נזקקים? משרד החינוך מקצה לבתי הספר מלגות כדי לסייע לתלמידים ברכישת ספרים, אבזרי לימוד ופעולות העשרה. המלגה לתלמיד היא בין 180 ל-360 ש"ח בחינוך היסודי ובין 250 ל-500 ש"ח בחינוך העל-יסודי. מלגות סיוע לתלמידים נזקקים במימון תשלומי הורים
  אני אם חד-הורית. בני, יליד ספטמבר 2003, יעלה לכיתה י"ב בספטמבר הקרוב (2021). עד עכשיו קיבלתי עבורו מענק לימודים מהביטוח הלאומי. האם אמשיך לקבל את המענק גם בשנה הבאה? לא. המענק משולם לפי גיל הילדים (לילדים עד גיל 18) ולא לפי הכיתה שבה הם לומדים. עבור שנת הלימודים הבאה, תשפ"א, ניתן לקבל מענק מהביטוח הלאומי רק עבור ילדים שנולדו אחרי 01.01.2004. מענק לימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)
  למי אני יכול לפנות במקרה שדורשים ממני סכום שאיני חייב לשלם? לבירורים או תלונות בנושא תשלומי הורים יש לפנות תחילה להנהלת בית הספר ולרשות החינוך המקומית. במידת הצורך ניתן לפנות אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך. תשלומי רשות במערכת החינוך

  חשוב לדעת

  • הורים שאינם מעוניינים בפרויקט השאלת הספרים יכולים לרכוש ספרים חדשים. מחירם של ספרים אלה נתון תחת פיקוח. ראו רשימת הספרים ומחירם.

  ארגוני סיוע


  הרחבות ופרסומים