מדריך זה נועד לסייע לכם במיצוי זכויותיכם בכל הנוגע לתשלומי הורים וסיוע כלכלי במערכת החינוך
בכל מקרה רצוי להכיר את הפורטל המלא בתחום


מרבית הפעילות במוסדות החינוך מתבססת על שירותים הניתנים על-ידי המדינה ועל-ידי הרשויות המקומיות בהתאם להוראות חוק לימוד חובה ובמסגרת לימוד חינם (כגון: העסקת מורים, מנהלים, עובדי חינוך ומינהל אחרים, בנייה ואחזקה של מוסדות חינוך).

 • בנוסף, ישנם שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לספק בחינם. המימון של שירותים אלה מוטל על ההורים ונגבה מהם במסגרת תשלומי ההורים.
 • התשלומים מתחלקים לתשלומי חובה (שבית הספר מחויב לגבות), ולתשלומי רשות (שבית הספר יכול, אך לא מחויב, לגבות).
 • הן תשלומי החובה והן תשלומי הרשות מוגבלים על-ידי משרד החינוך, ולא ניתן לגבות מעל הסכום המותר.
 • בכל שנה מפרסם משרד החינוך רשימה מעודכנת של שירותי החובה והרשות, ואת המחירים המקסימליים המותרים לגבייה עבור כל אחד משירותים אלה.
 • הורים שנתקלים בבעיה או בדרישה לשלם יותר מהמותר, צריכים לפנות תחילה להנהלת בית הספר ולרשות החינוך המקומית. במידת הצורך, יש לפנות אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך. כמו כן, ניתן לפנות בנושא תשלומי הורים למחוזות משרד החינוך. רשימה של הטלפונים לפי המחוזות מופיעה באתר משרד החינוך.
 • הגבייה המקסימלית המותרת מההורים עבור כלל השירותים יכולה לנוע בין כ-1,000 ₪ בשנה לילד בגן הילדים (לא כולל צהרונים) לכ-3,000 ₪ בשנה עבור ילד בכיתה י"ב.
 • תשלומי החובה מתבצעים דרך הרשות המקומית. הרשות המקומית יכולה לפעול להסדרת התשלומים כחוק.
 • הרשות המקומית יכולה להפעיל דרכי גבייה לפי החוק נגד הורים שלא שילמו עבור פעילות רשות, למרות שהסכימו לה קודם לכן.
 • למידע נוסף, מומלץ לעיין בפורטל תשלומי הורים במערכת החינוך.

תשלומי חובה במערכת החינוך

 • השירות היחיד שניתן כיום לגבות עבורו תשלום חובה הוא ביטוח תאונות אישיות. בשנת הלימודים תשפ"ד, התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות הוא 69 ₪ לשנה לתלמיד - מגיל הגן ועד כיתה י"ב.
 • תשלום החובה ייגבה לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 • בית הספר אינו רשאי להעניש תלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו.
 • בנוסף ניתן לחייב תלמיד ואת הוריו בתשלום עבור תיקון נזק לרכוש בית הספר שנגרם על-ידי התלמיד.
 • למידע נוסף ראו בערך תשלומי חובה במערכת החינוך.

תשלומי רשות במערכת החינוך

תשלומי רשות

 • תשלומים עבור שירותים כגון שיעורי שחייה, סל תרבות, ועד הורים ומסיבות, הם תשלומי רשות. משרד החינוך קובע מהם תשלומי רשות ומהו המחיר המקסימלי שניתן לגבות עבורם. לצפייה ברשימת השירותים המותרים לגבייה בשנת הלימודים תשפ"ג והסכומים שניתן לגבות עבורם.
 • אין לגבות מחירים גבוהים יותר מהמחירים המאושרים, גם אם ההורים מוכנים לשלם סכום גבוה יותר. אין לגבות תשלומי הורים עבור נושאים שמשרד החינוך לא אישר.
 • אסור לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין בקבלת השירות, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר.
 • במקרה שלא כל ההורים החליטו על קיום שירות הרשות, אך הוחלט בכל זאת להוציאו לפועל, יש לשתף את כל התלמידים או לחלופין לדאוג לפעילות חינוכית אחרת לתלמיד שאינו משתתף בשירות (כגון שילובו בכיתה אחרת, או פעילות בספריית בית הספר וכד').
 • אסור למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות רשות, גם אם הוריהם לא שילמו עבורן. על מערכת החינוך למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתף אותם.
 • למידע נוסף ראו בערך תשלומי רשות במערכת החינוך.

רכישת שירותים מרצון

 • בנוסף לשירותים אלה, יכול בית הספר להציע להורים לרכוש שירותים נוספים כגון: חוגים, הזנה ופרויקטים לימודיים אחרים, שאינם חובה.
 • מדובר בשירותים או ציוד שבית-הספר מציע לרכוש במרוכז כדי לחסוך בהוצאות.
 • בשום מקרה אין לחייב תלמידים להזדקק לשירותים אלה ואין לחייב את ההורים ברכישה.
 • ניתן להפעיל שירותים אלה במסגרת יום הלימודים או אחריו. אם השירותים מופעלים במהלך יום הלימודים, ישתתפו בו כל התלמידים.
 • לפרטים נוספים ראו בערך רכישת שירותים מרצון במערכת החינוך.

תוכנית לימודים נוספת

 • תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) היא תוכנית של לימודי תגבור והעשרה הנלמדים בשעות שמחוץ לשעות הלימודים, ביוזמה ובמימון של ההורים.
 • תוכנית הלימודים הנוספת היא תוכנית רשות, ולא ניתן לחייב בתשלום הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייקחו בה חלק.
 • משרד החינוך מגביל את הסכום השנתי שניתן לגבות מההורים לצורך תל"ן.
 • בחינוך המיוחד הרשות המקומית מממנת את התל"ן, והיא אינה רשאית לגבות מההורים תשלום עבור התוכנית.
 • למידע נוסף ראו תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) בבתי הספר.

תשלומים אסורים

 • אסור לגבות מהורים כסף עבור השירותים הבאים:
  1. חומרי מלאכה, חומרי לימוד וערכות להוראת טכנולוגיה ומדעים.
  2. אגרת שכפול.
  3. הוצאות מינהלה, אחזקה וציוד.
  4. שכפול חוזרים מינהליים והודעות של בית הספר להורים.
  5. שימוש בספרייה והשאלת ספרי עיון.
  6. ייעוץ מקצועי הניתן בין כותלי בית הספר.
  7. תשלום עבור הנפקת תעודת בגרות.
  8. אגרת שמירה.
  9. מבחנים פנימיים.
 • אסור לבקש או לגבות מהורים סכומי כסף כלשהם עבור מתנות למורים או למנהלים בסוף שנת לימודים, אלא אם הדבר נועד לצורך מימון שי סמלי. הדבר ייעשה אך ורק ביוזמת ההורים.
 • למידע נוסף ראו בערך תשלומים אסורים במערכת החינוך (איסור גבייה).

תשלומי הורים בשנת הלימודים תשפ"ד (2023-24)

 • גביית תשלום מההורים מתבצעת אך ורק עבור שירותים שסופקו או מסופקים לתלמידים בפועל.
 • בתום שנת הלימודים, עד ה-31.08.2024, יש להשיב להורים יתרות כספי ההורים אשר לא ניתן עבורם שירות.
 • אם נותרה יתרה, בית הספר רשאי לעשות שימוש ביתרה שנותרה כדי לזכות את חשבון ההורים בשנת הלימודים הבאה לצורך תשלום על שירותים אחרים. בית הספר רשאי יהיה לעשות זאת רק לאחר היוועצות עם ועד ההורים ולאחר קבלת אישור בכתב מההורים. חובה לקבל אישור מההורים, ולא ניתן להסתפק באישור של ועד ההורים.

הסכומים המירביים המותרים לגבייה עבור שירותי חובה ורשות

גני הילדים א'-ב' ג'-ד' ה' ו' ז'-ח' ח'
בי"ס א'-ח'
ט'
שש-שנתי
ט'
חט"ב עצמאית
י'-י"א י"ב
תשלום חובה
ביטוח תאונות אישיות 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
תשלומי רשות
סל תרבות 67 87 87 87 87 137 137 153 153 164 164
מסיבות סיום 54 ---- ---- ---- 75 ----- 125 ----- 125 ----- 200
מסיבות כיתתיות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
השאלת ספרי לימוד ----- 280 280 280 280 280 280 280 280 320 320
הנהגת הורים ארצית 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
ועד הורים ישובי 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
טיולים עפ"י תוכנית 2x הקפצה
60
1 יום
101
1 יום
126
2 × יום
252
יומיים
387
יומיים
387
יומיים
387
יומיים
387
יומיים
387
יומיים+1 יום
513
3 ימים
616
של"ח 150 150 150 150 150
סה"כ 253 540 565 691 901 1,026 1,151 1,042 1,167 1,219 1,372
 • בגני הילדים במסגרת החטיבה הצעירה ייגבה תשלום עבור סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה תשלום עבור מסיבת הסיום.
 • הגבייה עבור מסיבות הסיום היא רק בכיתות המסיימות שלב חינוך: גן הילדים, כיתה ו' בבית ספר יסודי שש-שנתי, כיתה ח' בבית ספר יסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב.
 • התשלום לתוכנית השאלת ספרים הוא עבור שנת הלימודים תשפ"ה. מותר לגבות את התשלום עבור שנת תשפ"ה החל מה-01.01.2024.

הסכומים המירביים המותרים לגבייה עבור תל"ן

שלב החינוך גבייה מירבית מתלמיד ב-₪ בשנה עבור תל"ן בכלל מוסדות החינוך גבייה מירבית מתלמיד ב-₪ בשנה בבתי ספר תורניים וייחודיים נוסף על הגבייה המירבית מתלמיד בכלל מוסדות החינוך סך הכול גבייה מירבית מתלמיד ב-₪ בשנה בבתי ספר תורניים וייחודיים
גני ילדים 597 0 0
יסודי 885 1,770 בכיתות שאושרו 2,655 בכיתות שאושרו
חטיבת ביניים 1,060 2,120 3,180
חטיבה עליונה 1,150 2,300 3,450

הסכומים המירביים המותרים לגבייה עבור רכישת שירותים מרצון

שלב חינוך סכום מרבי מותר ב-₪
קדם-יסודי 125
יסודי 250
חטיבת ביניים 450
חטיבה עליונה 450
 • בנוסף לתשלומים אלה ניתן לגבות גם תשלומים עבור רכישת השירותים הבאים:
  • בבתי ספר שבהם מתקיימת למידה באמצעות אמצעי קצה טכנולוגיים הנרכשים במרוכז, ניתן לגבות עבור רכישת האמצעים (שיהיו בבעלות התלמיד) עד סכום של 667 ₪ לשנת לימודים, למשך 3 שנים לכל היותר. לחילופין, ניתן לגבות עד סכום של 300 ₪ לשנה להשאלת אמצעי קצה טכנולוגי לשימושו של התלמיד. למידע נוסף ראו שימוש במחשבים ובטאבלטים במערכת החינוך.
  • בבתי ספר המשתתפים בתוכנית "בית ספר מנגן" ניתן לגבות מהורי התלמידים בכיתות ב'-ט' עד סכום של 650 ₪ (בכפוף להסכמת ההורים בכתב). למידע נוסף ראו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"ד.

סיוע כלכלי להורים

סיוע במימון התשלומים

 • הורים עשויים להיות זכאים להקלה וסיוע במימון תשלומי הורים, באחד מהמקרים הבאים:
  • הורים במשפחות ברוכות ילדים
  • הורים המתקשים בתשלום אחד של התשלומים הנדרשים
  • הורים שיש להם יותר מילד אחד במוסדות חינוך
 • למידע נוסף ראו בערך פריסת תשלומי הורים בבתי ספר וגני ילדים.

מענק לימודים של הביטוח הלאומי

מלגות סיוע לתלמידים נזקקים

סיוע ליתומים מפעולות איבה

עולים חדשים

סבסוד צהרונים ומסגרות חינוכיות בחופשות הקיץ ובחגים

סבסוד צהרונים ציבוריים בגני הילדים ובכיתות א'-ב'

סבסוד מסגרות חינוכיות בחופשות בבתי הספר ובגנים (בתי הספר של החגים)

 • משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר לגני הילדים הציבוריים ולכיתות א'-ג' בבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך, בחופשות בתי הספר והגנים במהלך שנת הלימודים.
 • התוכנית מופעלת במשך 10 ימים, במהלך חופשות בתי הספר והגנים:
  • 5 ימים רצופים בחופשת חג חנוכה או בחופשת החורף.
  • 5 ימים רצופים בחופשת הפסח או בחופשת האביב.
  • התוכנית מופעלת בימים א'-ה', החל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00.
 • גובה התשלום משתנה לפי האשכול הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית וסוג המוסד (רשמי/מוכר שאינו רשמי/פטור).
 • למידע נוסף ראו סבסוד מסגרות חינוכיות בחופשות בבתי הספר ובגנים (בתי הספר של החגים).

סבסוד מסגרות חינוכיות בחופשת הקיץ

 • משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות בשעות הבוקר בבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך, במהלך חופשת הקיץ.
 • התוכנית מופעלת בשלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ, בימים א'-ה', בין השעות 13:00-08:00.
 • גובה התשלום משתנה על-פי האשכול הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית.
 • ההחלטה האם להצטרף לפרויקט ובאיזו מתכונת היא של הרשות המקומית, בין היתר, בהתאם להיענות ההורים, גיוס אנשי צוות מתאימים ויכולת היערכות לוגיסטית.
 • למידע נוסף ראו סבסוד מסגרות חינוכיות בחופשת הקיץ ("בתי הספר של החופש הגדול").

שאלות נפוצות

שאלה תשובה למידע נוסף ראו
המורה הודיעה לבתי בכיתה ט' כי לא תקבל תעודת שליש עד שנשלם לבית הספר את הכסף שאנו חייבים לו. יש מה לעשות? אין לפגוע בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו, לרבות באמצעות ענישה, מניעת תעודות או מניעת השתתפות במבחנים. זו עבירה על החוק, המאפשרת הגשת תביעה לבית המשפט. איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו
בתי בכיתה ו'. בית הספר החליט לגבות 200 ₪ עבור מסיבת סיום. האם אני חייב לשלם את הסכום הזה? לא, הסכום המקסימלי למסיבת סיום שמשרד החינוך מאשר עבור ילדים בכיתה ו' הוא 75 ₪. לא ניתן לגבות יותר מההורים. תשלומי רשות במערכת החינוך
אם כל ההורים כולל אני מוכנים לשלם 200 ₪ למסיבת הסיום, האם אנחנו יכולים? לא. לא ניתן לגבות מההורים יותר מהסכום המקסימלי שנקבע (75 ₪), אפילו אם הם מעוניינים בכך. תשלומי רשות במערכת החינוך
בכיתה ביקשו לאסוף כסף עבור מסיבת חנוכה, מסיבת פורים ומסיבת פסח, ועבור מסיבת סיום שנה. כמה מותר להם לגבות? אסור לגבות תשלום עבור מסיבות כיתתיות בכל שכבות הגיל בגני הילדים ובבתי הספר. משרד החינוך מתיר לגבות תשלום, המשתנה בהתאם לגיל הילד, עבור מסיבת סיום בלבד, ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך. תשלומי רשות במערכת החינוך
בית הספר מבקש לגבות 75 ₪ עבור ביטוח תאונות לבני בכיתה ג'. האם מותר לי לא לשלם? לא. ביטוח תאונות נחשב לתשלום חובה, והסכום המקסימלי המותר לגבייה הוא 69 ₪. תשלומי חובה במערכת החינוך
בית הספר מבקש לגבות 50 ₪ עבור מסיבות כיתתיות לבני בכיתה א'. מה אני יכולה לעשות? אסור לבית הספר לגבות תשלום עבור מסיבות כיתתיות, בכל שכבות הגיל בגני הילדים ובבתי הספר. תשלומי רשות במערכת החינוך
האם עלי לשלם עבור בדיקת שיניים שנתית שמתקיימת בבית הספר? לא. שירותי בריאות השן ניתנים במימון מלא של משרד הבריאות. תשלומי חובה במערכת החינוך
בית הספר מבקש לגבות 380 ₪ עבור טיול שנתי לבני בכיתה ח'. זה לא גבוה מדי? לא. הסכום המקסימלי המותר לגבייה הוא 387 ₪. תשלומי רשות במערכת החינוך
אם בני נעדר מהטיול עקב מחלה האם יוחזר לנו הכסף ששילמנו? כן. תלמיד שלא השתתף בטיול מסיבות מוצדקות (מחלה, אבל, מצב ביטחוני וכו'), ושילם מראש עבור ההשתתפות, זכאי לקבל את חלק התשלומים האישיים ששולמו לפי תלמיד בודד. אם לא נגרמו לבית הספר הוצאות עקב ביטול ההשתתפות, רשאי מנהל בית הספר להחזיר לתלמיד את כל הסכום ששולם עבור הטיול. תשלומי רשות במערכת החינוך.
בתי בכיתה ה'. בית הספר מבקש לגבות מאתנו 650 ₪ עבור לימודי תגבור במתמטיקה לאחר שעות הלימודים. שאר ההורים מסכימים לכך ואנחנו לא. מה אנחנו יכולים לעשות?
 • במסגרת תוכניות לימודים נוספות (תל"ן) ניתן לגבות בבית הספר היסודי עד 885 ₪.
 • תוכנית הלימודים הנוספת היא תוכנית רשות, ולא ניתן לחייב בתשלום הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייקחו בה חלק.
תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) בבתי הספר
בית הספר שלח לנו מכתב בקשה ל-250 ₪ עבור תוכנית השאלת ספרים לבתי בכיתה ט'. זה חוקי? כן. הסכום המקסימלי המותר לגבייה הוא 280 ₪. תשלומי רשות במערכת החינוך
בתי בכיתה ד'. בית הספר מבקש לגבות 100 ₪ עבור הכנת עיתון בית ספרי. זה מותר? כן. עיתון בית ספרי נחשב לשירות מרצון שרוכשים ההורים. לא ניתן לחייב את ההורים לשלם. הסכום המקסימלי לכל השירותים מרצון לשנת לימודים אחת בבית הספר היסודי הוא 250 ₪. רכישת שירותים מרצון במערכת החינוך
בני בכיתה י'. בית הספר רוצה לגבות מאתנו 180 ₪ עבור רכישת תוכנה לימודית להעשרה. מה הסכום המקסימלי שמותר לגבות? תוכנה לימודית עשויה להיחשב לשירות מרצון שההורים רוכשים. לא ניתן לחייב את ההורים לשלם. הסכום המקסימלי לכל השירותים מרצון לשנת לימודים אחת בבית הספר התיכון הוא 450 ₪. רכישת שירותים מרצון במערכת החינוך
בית הספר ביקש מאתנו 25 ₪ אגרת שכפול. אנחנו צריכים לשלם? לא, אגרת שכפול מופיעה במפורש ברשימת השירותים שבית הספר צריך להעניק בחינם ושלא ניתן לגבות עליהם כסף בכלל. תשלומים אסורים במערכת החינוך (איסור גבייה)
בית הספר החליט על גביית תשלום של 55 ₪ להצגה, ואין ביכולתי לשלם. האם מותר להשעות את בתי מבית הספר באותו יום? בשום פנים ואופן לא. לא ניתן להעניש תלמיד בשום צורה שהיא אם הוריו לא מסוגלים לעמוד בתשלום עבור שירות בית ספרי כלשהו. איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום כספים על-ידי הוריו
האם מותר לשלול ממנה את ההשתתפות בהצגה? יש לאפשר לכל תלמיד להשתתף בפעילות, גם אם הוריו לא שילמו עבורה תשלומי רשות במערכת החינוך
אני מתקשה בתשלומים. למי אפשר לפנות? ניתן לחלק את תשלום אגרת השירותים הנוספים ואת כל הגביות מההורים למספר תשלומים, למשפחות ברוכות ילדים, להורים המתקשים לשלם בתשלום אחד ולהורים שיש להם יותר מילד אחד במערכת החינוך. הורים יכולים לשלם בצ'קים דחויים או בהוראות קבע. פריסת תשלומי הורים בבתי ספר וגני ילדים
ומה לגבי מלגות לתלמידים נזקקים? משרד החינוך מקצה לבתי הספר מלגות כדי לסייע לתלמידים ברכישת ספרים, אבזרי לימוד ופעולות העשרה. המלגה לתלמיד היא בין 250 ל-500 ₪ בחינוך היסודי ובין 400 ל-800 ₪ בחינוך העל-יסודי. מלגות סיוע לתלמידים נזקקים במימון תשלומי הורים
אני אם חד-הורית. בני, יליד ספטמבר 2006, יעלה לכיתה י"ב בספטמבר הקרוב (2024). עד עכשיו קיבלתי עבורו מענק לימודים מהביטוח הלאומי. האם אמשיך לקבל את המענק גם בשנה הבאה? המענק משולם לפי גיל הילדים (לילדים עד גיל 18). עבור שנת הלימודים הבאה, תשפ"ג, ניתן לקבל מענק מהביטוח הלאומי עבור ילדים שנולדו אחרי 01.01.2007. עם זאת, גם אם הילד לא נולד בתאריכים המזכים במענק, והוא לומד בכיתה א' או י"ב - יכולה להיות זכאות למענק. יש להעביר לביטוח הלאומי אישור לימודים לצורך בדיקת הזכאות. מענק לימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)
למי אני יכול לפנות במקרה שדורשים ממני סכום שאיני חייב לשלם? לבירורים או תלונות בנושא תשלומי הורים יש לפנות תחילה להנהלת בית הספר ולרשות החינוך המקומית. במידת הצורך ניתן לפנות אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך. תשלומי רשות במערכת החינוך

חשוב לדעת

 • הורים שאינם מעוניינים בפרויקט השאלת הספרים יכולים לרכוש ספרים חדשים. מחירם של ספרים אלה נתון תחת פיקוח. ראו רשימת הספרים ומחירם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים