כל אזרח או תושב ישראל זכאי לקבלת מידע מרשות ציבורית
לצורך קבלת המידע יש לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית
לפני הגשת בקשה לקבלת מידע, מומלץ לברר אם המידע כבר קיים במאגר התשובות של היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה, אך במקרים מסוימים ניתן פטור מתשלום האגרה
למידע נוסף ראו הגשת בקשת חופש המידע באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים

חוק חופש המידע קובע כי כל אזרח או תושב ישראל זכאי לקבל מידע מרשות ציבורית.

 • לרשימה המלאה של הרשויות הציבוריות שעליהן חל החוק ראו כאן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שימו לב
בקשה לקבלת מידע יכולה להיות מוגשת גם על ידי עמותה, ארגון חברתי או גוף מחקר אקדמי.

למי ואיך פונים

 • יש לבדוק איזו רשות אחראית על הנושא שלגביו מבוקש המידע.
 • יש לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות האחראית:
  • לרשימת הממונים על יישום חוק חופש המידע ברשויות השונות באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.
  • ניתן למצוא את שם הממונה על יישום חוק חופש המידע גם באתר של הרשות שממנה מבוקש המידע.
  • במקרה שלא ניתן לאתר את שם הממונה, ניתן למען את הבקשה אל ראש הרשות הציבורית (מנכ"ל הרשות) שהוא האחראי על מינוי ממונה חופש המידע. אם לא מונה אחראי על חופש המידע, ראש הרשות הציבורית אחראי בעצמו על יישום הוראות החוק.
טיפ
בטרם הגשת בקשה, כדאי לבדוק אם המידע המבוקש קיים במאגר התשובות באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.

שלבי ההליך

 • יש לנסח מכתב בקשה לממונה על יישום חוק חופש המידע:
  • בכותרת הבקשה יש לציין כי הבקשה מוגשת בהתאם לחוק חופש המידע.
  • את הבקשה למידע יש לנסח בצורה מדויקת ובהירה ולתאר את המידע המבוקש באופן שיקל על הממונים להבין מהו המידע המבוקש ולאתר את המסמכים הרלוונטיים.
  • אין חובה לציין את הסיבה להגשת הבקשה.
   טיפ
   במקרים שבהם הרשות רשאית שלא למסור את המידע, ייתכן שציון הסיבה להגשת הבקשה יכול להוות שיקול לטובת פרסום המידע. למידע נוסף, ראו בפסקה סירוב הרשות למסור את המידע.
  • רצוי לתחום, ככל הניתן, את המידע המבוקש בזמן (לדוגמה: "מיום 01.01.2014 ועד יום מסירת המידע בפועל").
  • יש לצרף אסמכתא על תשלום אגרת בקשה ולהתחייב לשאת בעלויות טיפול והפקת המידע, עד לגובה סכום מסויים המתעדכן כל שנה (ראו פרטים בהמשך).
 • את הבקשה ניתן להגיש באחת הדרכים הבאות:
 • מומלץ לתעד את הפנייה לרשות וכל שלב בהתנהלות מולה לצורך מעקב על מניין ימי הטיפול בפנייה.
 • ניתן להיעזר במנגנון המקוון להגשת בקשה שבאתר היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, המסייע באיתור הרשות שאליה תוגש הבקשה ובאופן שבו היא תוגש (טופס מקוון, אי מייל, פקס או דואר).

תשלום אגרות

 • הגשת בקשה לקבלת מידע כרוכה בתשלום האגרות הבאות:
  1. אגרת בקשה - בסכום של 21 ₪ (החל מאוקטובר 2022) הכוללת תשלום עבור 3 שעות עבודה באיתור המידע, מיונו או טיפול אחר בבקשה.
  2. אגרת טיפול - בסכום של 32 ₪ (החל מאוקטובר 2022) לכל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית.
  3. אגרת הפקה -
   • בסכום של 0.21 ₪ (החל מאוקטובר 2022) לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק.
   • בסכום של 2.67 ₪ (החל מאוקטובר 2022) לתקליטור מחשב שנמסר.
   • הרשות לא תגבה אגרת הפקה, אם הסכום שלה לא עולה על 10 ₪.
   • על הרשות למסור את המידע באמצעי הזול ביותר מבחינת עלויות ההפקה, אלא אם זה מכביד באופן בלתי סביר על הרשות או שמבקש המידע התנגד למסירת המידע באמצעי זה.
 • בעת הגשת הבקשה למידע יש להתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום של 160 ₪ (החל מאוקטובר 2022).
  • את ההתחייבות לשאת בעלויות הטיפול וההפקה יש לכלול במכתב הבקשה או בצמוד לו (ניתן לנסח את ההתחייבות בשפה חופשית).
 • אם בזמן הגשת הבקשה או במהלך הטיפול בה קיים יסוד סביר להניח שהיקף הטיפול יחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל שעולה על סכום הבסיס להתחייבות, על הממונה על יישום חופש המידע להודיע זאת למבקש. במקרה כזה, הממונה יהיה רשאי לדרוש מהמבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.
 • סכומי האגרות וגובה ההתחייבות מתעדכנים ב-1 באוקטובר של כל שנה, ומפורסמים בתקנות חופש המידע (אגרות).
 • אין לגבות אגרה כאשר המידע המבוקש הוא אודות נהלים פנימיים שלפיהן הרשות פועלת ושיש להן נגיעה לציבור. כמו כן, אין לגבות אגרה כאשר המידע המבוקש הוא חוקי עזר של הרשות המקומית. במקרים אלה, הרשות יכולה לגבות אגרה או תשלום עבור העתקת המידע והדפסתו, וכן עבור משלוח המידע למבקש.

פטור מתשלום אגרות

 • בכל אחד מהמקרים הבאים ניתן פטור מתשלום אגרה:
  • המידע שהפונה מבקש נוגע לעצמו ולזכויותיו.
  • הפונה היא עמותה או חברה לתועלת הציבור הפועלת לקידום מטרה ציבורית.
  • המידע מתבקש לצורך מחקר אקדמי.
  • הפונה הודיע שאינו יכול לשלם את האגרה, והציג אישור שהוא מקבל את אחת הקצבאות הבאות:
  • הפטור שניתן הוא מתשלום עבור אגרת בקשה (שכוללת 3 שעות עבודה) ועבור אגרת טיפול עבור 4 שעות עבודה נוספות (החל מהשעה הרביעית). כלומר, פטור מתשלום אגרת טיפול עבור 7 שעות עבודה בסך הכל. אם הטיפול בבקשה עולה על 7 שעות עבודה, הפונה יידרש לשלם אגרה עבור השעות הנוספות.

אופן התשלום

 • אם הבקשה היא ממשרדי הממשלה ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי.
 • ניתן לשלם בהעברה בנקאית לרשות הציבורית שממנה מבוקש המידע.
 • ניתן לשלם באמצעות שובר תשלום. יש לבקש את השובר מהממונה על חופש המידע ברשות הציבורית.

משך הטיפול בבקשה שהוגשה על פי חוק חופש המידע

 • על הרשות להשיב לבקשה שהוגשה כדין ללא שיהוי, ובכל מקרה לא יאוחר מ-30 ימים מעת הגשת הבקשה.
 • במקרה שהרשות החליטה להיעתר לבקשה, עליה למסור את המידע למבקש בתוך 15 ימים לכל היותר. הממונה על חופש המידע רשאי לקבוע שהמידע יימסר במועד מאוחר יותר, אם יש סיבות מיוחדות לכך.
 • יש להודיע למבקש היכן ומתי יועמד לרשותו המידע.
 • מומלץ להתקשר מספר ימים לאחר הגשת הבקשה ולוודא שהבקשה הגיעה ושהיא נמצאת בטיפול.
 • ראש הרשות הציבורית או מי מטעמו רשאים להאריך את תקופת ההמתנה הראשונית ב-30 ימים נוספים, וחייבים למסור הודעה מנומקת בכתב למבקש המידע.
 • ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך את המועד הנ"ל ב-60 ימים נוספים, במקרה שהמידע המבוקש הינו רב או מורכב. בסך הכל ניתן לדחות את מועד ההודעה על ההחלטה בבקשה ב-120 ימים לכל היותר.
שימו לב
אם הרשות הציבורית לא טיפלה בבקשה לקבלת המידע בהתאם למועדים הקבועים - אסור לה לגבות אגרות טיפול והפקה.

אופן מסירת המידע

 • ככלל, המידע יימסר לפונה בצורה (בפורמט) שבו הוא מצוי בידי הרשות, תוך מתן עדיפות למסירת המידע בעותק דיגיטלי ובפורמט פתוח לעיבוד ממוחשב (למשל, קובץ word או excel).
 • אם המידע נמצא בידי הרשות בפורמט דיגיטלי פתוח והיא החליטה למסור אותו בפורמט אחר מדובר בדחייה חלקית של הבקשה. במקרה כזה על הרשות לנמק את החלטתה, בהתאם לסייגים למסירת מידע המפורטים בחוק (ראו בהמשך).

סירוב הרשות למסור את המידע

 • במקרה שהרשות מסרבת למסור את המידע היא מחויבת לנמק את הסירוב בכתב ולציין שניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד ההחלטה לא למסור את המידע.
 • הסירוב צריך להיות מנומק לאור אחד הסייגים המפורטים בהמשך.
 • על הרשות להסביר מדוע הסייג גובר על העניין של המבקש בקבלת המידע (אם העניין פורט במסגרת הבקשה לקבלת המידע) ועל האינטרס הציבורי שבגילוי המידע.
 • למידע נוסף על אופן ההנמקה של הרשות את דחיית הבקשה לקבלת מידע ראו בנוהל היחידה לחופש המידע.

סייגים למסירת המידע

 • בחוק מפורטים שני סוגי סייגים הפוטרים את הרשות מהחובה למסור מידע:
  • סייגים טכניים - מפורטים בסעיף 8 לחוק חופש המידע. מדובר בסייגים הקשורים לעצם הפעולה של איתור המידע המבוקש ומסירתו למבקש ללא קשר למהות ותוכן המידע.
  • סייגים מהותיים - מפורטים בסעיף 9 לחוק. מדובר בסייגים הקשורים למהותו של המידע המבוקש. סייגים אלה כוללים מידע שחל איסור למסור אותו, ומידע שהרשות רשאית לא למסור.
 • כאשר קיימים סייגים מהותיים על הרשות למסור את המידע תוך השמטת פרטים, עריכת שינויים או התניית תנאים בדבר דרך קבלת המידע והשימוש בו. מסירת המידע באופן זה תיעשה בתנאי שהדבר אפשרי ללא הקצאת משאבים בלתי סבירה או באופן שיכביד באופן ניכר על עבודת הרשות.
דוגמה
 • דוגמאות לסייגים טכניים:
  • רשות ציבורית רשאית שלא למסור מידע כאשר הטיפול בבקשת המידע מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה.
  • הרשות רשאית שלא למסור מידע לאחר שהתברר לה שלא ניתן לאתר המידע או שאינו מצוי ברשותה.
 • דוגמאות לסייגים מהותיים:
  • לרשות ציבורית אסור למסור מידע שיש בגילויו חשש לפגיעה בבטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה.
  • רשות רשאית שלא למסור מידע אודות מדיניות שנמצאת בשלבי עיצוב.

ערעור

 • מי שהגיש בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, אל אחד ממשרדי הממשלה או יחידות הסמך שלהם, ולא קיבל מענה במהלך התקופה הקבועה בחוק או שבקשתו נדחתה ללא נימוק מספק רשאי להגיש תלונה אל היחידה הממשלתית לחופש המידע. למידע נוסף ראו הגשת תלונה ליחידה הממשלתית לחופש המידע.
 • כמו כן ניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים על סירוב הרשות למסור את המידע. ניתן להגיש את העתירה בתוך 45 ימים מיום קבלת התשובה של הרשות.

חשוב לדעת

 • לפני הגשת בקשה לקבלת מידע, מומלץ לברר אם המידע כבר קיים במאגר התשובות של היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים.
 • אם הרשות ציבורית לא טיפלה בבקשה לקבלת מידע לפי מועדים הקבועים בחוק, אסור לה לגבות אגרות טיפול והפקה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

תודות