הקדמה:

כל אזרח או תושב ישראל זכאי לקבלת מידע מרשות ציבורית
לצורך קבלת המידע יש לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית
לפני הגשת בקשה לקבלת מידע, מומלץ לברר אם המידע כבר קיים במאגר התשובות של היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה, אך במקרים מסוימים ניתן פטור מתשלום האגרה
למידע נוסף ראו הגשת בקשת חופש המידע באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים

חוק חופש המידע קובע כי כל אזרח או תושב ישראל זכאי לקבל מידע מרשות ציבורית.

 • לרשימה המלאה של הרשויות הציבוריות שעליהן חל החוק ראו כאן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שימו לב
בקשה לקבלת מידע יכולה להיות מוגשת גם על ידי עמותה, ארגון חברתי או גוף מחקר אקדמי.

למי ואיך פונים

 • יש לבדוק איזו רשות אחראית על הנושא שלגביו מבוקש המידע.
 • יש לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות האחראית:
  • לרשימת הממונים על יישום חוק חופש המידע ברשויות השונות באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.
  • ניתן למצוא את שם הממונה על יישום חוק חופש המידע גם באתר של הרשות שממנה מבוקש המידע.
  • במקרה שלא ניתן לאתר את שם הממונה, ניתן למען את הבקשה אל ראש הרשות הציבורית (מנכ"ל הרשות) שהוא האחראי על מינוי ממונה חופש המידע, ובהיעדר מינוי אחראי בעצמו על יישום הוראות החוק.

שלבי ההליך

 • יש לנסח מכתב בקשה לממונה על יישום חוק חופש המידע:
  • בכותרת הבקשה יש לציין כי הבקשה מוגשת בהתאם לחוק חופש המידע.
  • את הבקשה למידע יש לנסח בצורה מדויקת ובהירה ולתאר את המידע המבוקש באופן שיקל על הממונים להבין מהו המידע המבוקש ולאתר את המסמכים הרלוונטיים.
  • רצוי להסביר מה החשיבות והנגיעה של המידע המבוקש למבקש הבקשה.
  • רצוי לתחום, ככל הניתן, את המידע המבוקש בזמן (לדוגמה: "מיום 01.01.2014 ועד יום מסירת המידע בפועל").
  • מכתב/טופס הבקשה -
 • יש לצרף אסמכתא על תשלום אגרת בקשה ולהתחייב לשאת בעלויות טיפול והפקת המידע, עד לגובה סכום מסויים המתעדכן כל שנה (ראו פרטים בהמשך).
 • מומלץ לתעד את הפנייה לרשות וכל שלב בהתנהלות מולה לצורך מעקב על מניין ימי הטיפול בפנייה.
 • ניתן להיעזר במנגנון המקוון להגשת בקשה שבאתר היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, המסייע באיתור הרשות שאליה תוגש הבקשה ובאופן שבו היא תוגש (טופס מקוון, אי מייל, פקס או דואר).

תשלום אגרות

 • הגשת בקשה לקבלת מידע כרוכה בתשלום האגרות הבאות:
  1. אגרת בקשה - בסכום של 20 ש"ח (נכון לשנת 2021) הכוללת תשלום עבור 3 שעות עבודה באיתור המידע, מיונו או טיפול אחר בבקשה.
  2. אגרת טיפול - בסכום של 31 ש"ח (נכון לשנת 2021) לכל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית.
  3. אגרת הפקה -
   • בסכום של 0.20 ש"ח (נכון לשנת 2021) לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק.
   • בסכום של 2.55 ש"ח (נכון לשנת 2021) לתקליטור מחשב שנמסר.
 • בעת הגשת הבקשה למידע יש להתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום של 153 ש"ח (נכון לשנת 2021).
  • את ההתחייבות לשאת בעלויות הטיפול וההפקה יש לכלול במכתב הבקשה או בצמוד לו (ניתן לנסח את ההתחייבות בשפה חופשית).
  • אם בזמן הגשת הבקשה או במהלך הטיפול בה קיים יסוד סביר להניח כי היקף הטיפול יחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על סכום הבסיס להתחייבות, יודיע הממונה על כך למבקש.
 • הממונה על יישום חוק חופש המידע יהיה רשאי לדרוש מהמבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.
 • סכומי האגרות וגובה ההתחייבות מתעדכנים ב-1 באוקטובר של כל שנה, ומפורסמים בתקנות חופש המידע (אגרות).
 • בכל אחד מהמקרים הבאים ניתן פטור מתשלום אגרה:
  • המידע שהפונה מבקש נוגע לעצמו.
  • מידע אודות נהלים פנימיים שלפיהן הרשות פועלת ושיש להן נגיעה לציבור.
  • הפונה היא עמותה הפועלת לקידום מטרה ציבורית.
  • המידע מתבקש לצורך מחקר אקדמי.
  • הפונה מקבל קצבה.
 • רוב משרדי הממשלה מאפשרים תשלום בכרטיס אשראי דרך אתר שירות התשלומים הממשלתי, אך ניתן גם לשלם בסניפי בנק הדואר באמצעות שובר תשלום שיימסר על ידי הממונה על חופש המידע ברשות או באמצעות הפקדת סכום האגרה למספר החשבון שיימסר על ידי הממונה.
טיפ
בטרם הגשת בקשה, כדאי לבדוק אם המידע המבוקש קיים במאגר התשובות באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.
הערת עריכה
סכומי האגרות עודכנו בהתאם להודעת מנכ"ל משרד המשפטים מיום 23.11.21
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:42, 30 בנובמבר 2021 (IST)

משך הטיפול בבקשה שהוגשה על פי חוק חופש המידע

 • על הרשות להשיב לבקשה שהוגשה כדין ללא שיהוי, ובכל מקרה לא יאוחר מ-30 ימים מעת הגשת הבקשה.
 • במקרה שהרשות החליטה להיעתר לבקשה, נתונים לה 15 ימים נוספים להעברת המידע בפועל.
 • מומלץ להתקשר מספר ימים לאחר הגשת הבקשה ולוודא שהבקשה הגיעה ושהיא נמצאת בטיפול.
 • ראש הרשות או מי מטעמו רשאים להאריך את תקופת ההמתנה הראשונית ב-30 ימים נוספים, וחייבים למסור הודעה מנומקת בכתב למבקש המידע.
 • ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך את המועד הנ"ל ב-60 ימים נוספים, במקרה שהמידע המבוקש הינו רב או מורכב.

סירוב הרשות למסור את המידע

 • במקרה שהרשות מסרבת למסור את המידע היא מחויבת לנמק את הסירוב בכתב ולציין כי ניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד ההחלטה לא למסור את המידע.
 • הסירוב צריך להיות מנומק לאור אחד הסייגים המפורטים בהמשך.
 • סעיף 10 לחוק קובע כי על הרשות להסביר מדוע הסייג גובר על העניין של המבקש בקבלת המידע (אם העניין פורט במסגרת הבקשה לקבלת המידע) ו/או על האינטרס הציבורי בגילוי המידע.
 • סעיף 11 לחוק קובע כי גם במקרים בהם הרשות מסרבת למסור את כל המידע המבוקש עליה למסור את המידע תוך השמטת פרטים, תוך עריכת שינויים או תוך התניית תנאים בדבר דרך קבלת המידע והשימוש בו, במקרה שניתן לעשות זאת ללא הקצאת משאבים בלתי סבירה או באופן שיכביד באופן ניכר על עבודת הרשות. למידע נוסף על
 • למידע נוסף על אופן ההנמקה של הרשות את דחיית הבקשה לקבלת מידע ראו בנוהל היחידה לחופש המידע מס' 3 מיום 10.07.2012 - דרישות המענה בדחיית בקשת חופש מידע.

הסייגים למסירת מידע

 • בחוק מפורטים שני סוגי סייגים הפוטרים את הרשות מהחובה למסור מידע:
  • סייגים טכניים - מפורטים בסעיף 8 לחוק. מדובר בסייגים הקשורים לעצם הפעולה של איתור המידע המבוקש ומסירתו למבקש ללא קשר למהות ותוכן המידע (לדוגמה: הרשות יכולה לסרב למסור מידע אם הדבר מצריך "הקצאת משאבים בלתי סבירה").
  • סייגים מהותיים - מפורטים בסעיף 9 לחוק. מדובר בסייגים הקשורים למהותו של המידע המבוקש (לדוגמה: הרשות יכולה לסרב למסור מידע הנוגע למדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב).

ערעור

 • מי שהגיש בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, אל אחד ממשרדי הממשלה או יחידות הסמך שלהם, ולא קיבל מענה במהלך התקופה הקבועה בחוק או שבקשתו נדחתה ללא נימוק מספק רשאי להגיש תלונה אל היחידה הממשלתית לחופש המידע. למידע נוסף ראו הגשת תלונה ליחידה הממשלתית לחופש המידע.
 • כמו כן ניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים על סירוב הרשות למסור את המידע.

חשוב לדעת

 • לפני הגשת בקשה לקבלת מידע, מומלץ לברר אם המידע כבר קיים במאגר התשובות של היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

תודות