הקדמה:

כל אזרח או תושב ישראל זכאי לקבלת מידע מרשות ציבורית
לצורך קבלת המידע יש לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית
לפני הגשת בקשה לקבלת מידע, מומלץ לברר אם המידע כבר קיים במאגר התשובות של היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים
לפרטים נוספים ראו באתר חופש המידע של היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים

סעיף 1 לחוק חופש המידע קובע כי כל אזרח או תושב ישראל זכאי לקבל מידע מרשות ציבורית.

 • לרשימה המלאה של הרשויו הציבוריות שעליהן חל החוק ראו כאן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש לבדוק איזו רשות אחראית על הנושא שלגביו מבוקש המידע.
 • יש לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות האחראית:
  • לרשימת הממונים על יישום חוק חופש המידע ברשויות השונות באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.
  • ניתן למצוא את שם הממונה על יישום חוק חופש המידע גם באתר של הרשות שממנה מבוקש המידע.
  • במקרה שלא ניתן לאתר את שם הממונה, ניתן למען את הבקשה אל ראש הרשות הציבורית (מנכ"ל הרשות) שהוא האחראי על מינוי ממונה חופש המידע, ובהיעדר מינוי אחראי בעצמו על יישום הוראות החוק.

שלבי ההליך

 • יש לנסח מכתב בקשה לממונה על יישום חוק חופש המידע:
  • בכותרת הבקשה יש לציין כי הבקשה מוגשת בהתאם לחוק חופש המידע.
  • את הבקשה למידע יש לנסח בצורה מדויקת ובהירה ולתאר את המידע המבוקש באופן שיקל על הממונים להבין מהו המידע המבוקש ולאתר את המסמכים הרלוונטיים.
  • רצוי להסביר מה החשיבות והנגיעה של המידע המבוקש למבקש הבקשה.
  • רצוי לתחום, ככל הניתן, את המידע המבוקש בזמן (לדוגמה: "מיום 01.01.2014 ועד יום מסירת המידע בפועל").
  • מכתב/טופס הבקשה -
 • יש לצרף אסמכתא על תשלום אגרת בקשה ולהתחייב לשאת בעלויות טיפול והפקת המידע, עד לגובה סכום מסויים המתעדכן כל שנה (ראו פרטים בהמשך).
 • מומלץ לתעד את הפנייה לרשות וכל שלב בהתנהלות מולה לצורך מעקב על מניין ימי הטיפול בפנייה.
 • ניתן להיעזר במנגנון המקוון להגשת בקשה שבאתר היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, המסייע באיתור הרשות שאליה תוגש הבקשה ובאופן שבו היא תוגש (טופס מקוון, אי מייל, פקס או דואר).

תשלום אגרות

 • אגרת בקשה: כל בקשת מידע (למעט הבקשות הפטורות מתשלום אגרה המפורטות בהמשך) מחייבת תשלום אגרת בקשה.
  • החל מחודש מרץ 2014 הסכום עומד על 20 ש"ח.
  • אגרת הבקשה כוללת תשלום עבור עד 3 שעות של טיפול בבקשה.
 • אגרת טיפול: החל מהשעה הרביעית לטיפול בבקשה, נגבית אגרה בסך של 30 ש"ח לכל שעה נוספת (החל מחודש מרץ 2014).
 • אגרת הפקה של מידע בכתב: סכום של 0.20 ש"ח ייגבה עבור כל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, וסכום של 2.5 ש"ח ייגבה עבור מסירת תקליטור מחשב (החל מחודש מרץ 2014).
 • התחייבות: בעת הגשת הבקשה למידע יש להתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום של 150 ש"ח (החל מחודש מרץ 2014).
  • את ההתחייבות לשאת בעלויות הטיפול וההפקה יש לכלול במכתב הבקשה או בצמוד לו (ניתן לנסח את ההתחייבות בשפה חופשית).
  • אם בזמן הגשת הבקשה או במהלך הטיפול בה קיים יסוד סביר להניח כי היקף הטיפול יחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על סכום הבסיס להתחייבות, יודיע הממונה על כך למבקש. הממונה על יישום חוק חופש המידע יהיה רשאי לדרוש מהמבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.
 • סכומי האגרות וגובה ההתחייבות מתעדכנים ב-1 באוקטובר של כל שנה, ומפורסמים בתקנות חופש המידע (אגרות).
 • בקשות הפטורות מתשלום אגרות:
  • מידע שהוא ההנחיות המנהליות שלפיהן פועלת הרשות ושיש להן נגיעה לציבור אינו מחייב בתשלום אגרה.
  • על-פי תקנה 6(א) לתקנות חופש המידע (אגרות), מידע שאדם מבקש אודות עצמו אינו מחייב בתשלום אגרה בקשה ואגרת טיפול עבור 4 שעות עבודה החל מהשעה הרביעית (כלומר, ייגבה ממנו תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השמינית לטיפול).
  • על-פי תקנה 6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות), מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה או של חברה לתועלת הציבור הפועלות למען מטרה ציבורית ושהציג אישור ניהול תקין אינו מחייב בתשלום אגרה בקשה ואגרת טיפול עבור 4 שעות עבודה החל מהשעה הרביעית.
  • על-פי תקנה 6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות), מידע שאדם מבקש לצורך מחקר אקדמי אינו מחייב בתשלום אגרה בקשה ואגרת טיפול עבור 4 שעות עבודה החל מהשעה הרביעית.
  • על-פי תקנה 6(ג) לתקנות חופש המידע (אגרות), מידע שמבקש אדם העומד בשני התנאים הבאים אינו מחייב בתשלום אגרה בקשה ואגרת טיפול עבור 4 שעות עבודה החל מהשעה הרביעית -
   1. הוא הודיע בטופס הבקשה לקבלת מידע כי הוא אינו יכול לשלם את סכום האגרה.
   2. הוא הציג אישור על על קבלת אחת מהגמלאות הבאות: גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה), קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, מקבל תגמול לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, מקבל תגמול לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, תגמול לאסיר ציון על פי הכנסה, קצבת נכות כללית (בעל דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 75 אחוזים ומעלה).
 • רוב משרדי הממשלה מאפשרים תשלום בכרטיס אשראי דרך אתר שירות התשלומים הממשלתי, אך ניתן גם לשלם בסניפי בנק הדואר באמצעות שובר תשלום שיימסר על ידי הממונה על חופש המידע ברשות או באמצעות הפקדת סכום האגרה למספר החשבון שיימסר על ידי הממונה.

משך הטיפול בבקשה שהוגשה על פי חוק חופש המידע

 • על הרשות להשיב לבקשה שהוגשה כדין ללא שיהוי, ובכל מקרה לא יאוחר מ-30 ימים מעת הגשת הבקשה.
 • במקרה שהרשות החליטה להיעתר לבקשה, נתונים לה 15 ימים נוספים להעברת המידע בפועל.
 • מומלץ להתקשר מספר ימים לאחר הגשת הבקשה ולוודא שהבקשה הגיעה ושהיא נמצאת בטיפול.
 • ראש הרשות או מי מטעמו רשאים להאריך את תקופת ההמתנה הראשונית ב-30 ימים נוספים, וחייבים למסור הודעה מנומקת בכתב למבקש המידע.
 • ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך את המועד הנ"ל ב-60 ימים נוספים, במקרה שהמידע המבוקש הינו רב או מורכב.

סירוב הרשות למסור את המידע

 • במקרה שהרשות מסרבת למסור את המידע היא מחויבת לנמק את הסירוב בכתב ולציין כי ניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד ההחלטה לא למסור את המידע.
 • הסירוב צריך להיות מנומק לאור אחד הסייגים המפורטים בהמשך.
 • סעיף 10 לחוק קובע כי על הרשות להסביר מדוע הסייג גובר על העניין של המבקש בקבלת המידע (אם העניין פורט במסגרת הבקשה לקבלת המידע) ו/או על האינטרס הציבורי בגילוי המידע.
 • סעיף 11 לחוק קובע כי גם במקרים בהם הרשות מסרבת למסור את כל המידע המבוקש עליה למסור את המידע תוך השמטת פרטים, תוך עריכת שינויים או תוך התניית תנאים בדבר דרך קבלת המידע והשימוש בו, במקרה שניתן לעשות זאת ללא הקצאת משאבים בלתי סבירה או באופן שיכביד באופן ניכר על עבודת הרשות. למידע נוסף על
 • למידע נוסף על אופן ההנמקה של הרשות את דחיית הבקשה לקבלת מידע ראו בנוהל היחידה לחופש המידע מס' 3 מיום 10.07.2012 - דרישות המענה בדחיית בקשת חופש מידע.

הסייגים למסירת מידע

 • בחוק מפורטים שני סוגי סייגים הפוטרים את הרשות מהחובה למסור מידע:
  • סייגים טכניים - מפורטים בסעיף 8 לחוק. מדובר בסייגים הקשורים לעצם הפעולה של איתור המידע המבוקש ומסירתו למבקש ללא קשר למהות ותוכן המידע (לדוגמה: הרשות יכולה לסרב למסור מידע אם הדבר מצריך "הקצאת משאבים בלתי סבירה").
  • סייגים מהותיים - מפורטים בסעיף 9 לחוק. מדובר בסייגים הקשורים למהותו של המידע המבוקש (לדוגמה: הרשות יכולה לסרב למסור מידע הנוגע למדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב).

ערעור

 • מי שהגיש בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, אל אחד ממשרדי הממשלה או יחידות הסמך שלהם, ולא קיבל מענה במהלך התקופה הקבועה בחוק או שבקשתו נדחתה ללא נימוק מספק רשאי להגיש תלונה אל היחידה הממשלתית לחופש המידע. למידע נוסף ראו הגשת תלונה ליחידה הממשלתית לחופש המידע.
 • כמו כן ניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים על סירוב הרשות למסור את המידע.

חשוב לדעת

 • לפני הגשת בקשה לקבלת מידע, מומלץ לברר אם המידע כבר קיים במאגר התשובות של היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים.

חקיקה ונהלים

*תקנות חופש המידע, תשנ"ט-1999.

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

 • ה' סומר "חוק חופש המידע – הדין והמציאות" המשפט ח התשס"ג 435
 • מ' שמגר "ידע הוא כח" ספר שמגר – כתבים (א' ברק עורך, תשס"ג חלק ב') 315
 • י' רבין ור' פלד "שבע שנים לחוק חופש המידע – האם הושגה השקיפות המיוחלת?” המשפט 20 (תשס"ה) 89
 • י' רבין ור' פלד "הזכות החוקתית לקבל מידע" ספר דורנר, 463 (2009)

תודות