נכה המלחמה בנאצים שאחוזי הנכות שלו הם עד 49% וסך כל הכנסותיו נמוך מהסכומים שיפורטו, זכאי לתגמול לפי הכנסה
התגמול מהווה השלמה לסך הכנסותיו של ניצול השואה עד לתקרת תגמול, המפורטת בהמשך
נכי המלחמה בנאצים שדרגת נכותם 50% ומעלה והכנסתם נמוכה, עשויים להיות זכאים לתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

נכי המלחמה בנאצים, בעלי הכנסה נמוכה העומדים במבחני הזכאות המפורטים בהמשך, זכאים לתגמול לפי הכנסה המהווה השלמה לסך הכנסותיו של נכה המלחמה עד לתקרת התגמול (המשתנה בהתאם לדרגת הנכות), המפורטת בטבלה בהמשך.

מי זכאי?

 • נכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו היא בין 10% ל-49% וסך כל הכנסותיו נמוך מתקרת התגמול, המצויינת בטבלה בהמשך, זכאי לתגמול לפי הכנסה.
 • הזכאות להשלמת ההכנסה נבדקת לפי מבחן הכנסה אישי של ניצול השואה ללא הכנסת בן הזוג, לפי הכללים הבאים:
 • בעלי הכנסה נמוכה- נכי המלחמה בנאצים יהיו זכאים לתגמול לפי הכנסה אם הכנסותיהם נמוכות מתקרת ההכנסה.
  • תקרת ההכנסה" היא גובה ההכנסה, שמעליה לא יינתן לנכה המלחמה תגמול לפי הכנסה. נכה מלחמה יהיה זכאי לתגמול לפי הכנסה אם הכנסותיו נמוכות מתקרת ההכנסה. במקרה זה ישולם לנכה המלחמה תגמול לפי הכנסה בגובה ההפרש בין הכנסותיו לבין "תקרת ההכנסה" (התגמול יהווה השלמת הכנסה עד לגבוה "תקרת ההכנסה"), ובלבד שההפרש בין ההכנסה של נכה המלחמה לתקרת ההכנסה יהיה גבוהה מגובה התגמול החודשי הרגיל לו זכאי נכה המלחמה.
  • אם ההפרש בין ההכנסה של נכה המלחמה לתקרת ההכנסה יהיה נמוך מהתגמול החודשי הרגיל, יהיה נכה המלחמה זכאי לתגמול החודשי הרגיל בלבד.
  • בבדיקת זכאותו של נכה המלחמה בנאצים לתגמול לפי הכנסה, יילקחו בחשבון את הכנסותיו של נכה המלחמה כולל קצבת זקנה, קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי, וכל הכנסה אחרת (למשל, ריבית על חסכונות או הכנסות משכר דירה).
  • התגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים אשר משולם על ידי משרד האוצר, אינו נלקח בחשבון בבחינת הכנסותיו של נכה המלחמה לצורך בדיקת זכאותו לתגמול לפי הכנסה.
  • לא תילקח בחשבון התוספת בעד בן הזוג שמקבל ניצול השואה יחד עם קצבת הזיקנה, גם אם התוספת לא הופרדה מהקצבה של ניצול השואה.

גובה התגמול לפי הכנסה

 • בחודש יוני 2024 עודכנו הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) רטרואקטיבית החל מחודש ינואר 2024 .
 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות
תקרת הכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 1.1.2024 (כפי שעודכן רטרואקטיבית בחודש יוני 2024) 6538.38 ₪ 6702.27 ₪ 7314.71 ₪
-
דוגמה
ההפרש בין הכנסות נכה המלחמה לתקרת ההכנסה גבוהה מהתגמול החודשי הרגיל
 • לנכה המלחמה אשר נקבעה לו נכות של 25%, יש הכנסה חודשית מקצבת זיקנה בלבד בסך 2,500 ₪ לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 25% נכות עומדת על 6702.27 ₪ בחודש.
 • ההפרשה בין הכנסתו של נכה המלחמה לתקרת ההכנסה הנו 4,202.27 ₪ (לפי החישוב: 2,500 - 6702.27 ₪) .
 • גובה התגמול הרגיל לו זכאי נכה המלחמה עומד על 2715 ₪ בלבד, שזו גובה הקצבה המינימלית.
 • מאחר וההפרש בין גובה הכנסתו של הניצול לתקרת ההכנסה גבוה מהתגמול הרגיל, זכאי נכה המלחמה לתגמול לפי הכנסה בגובה 4,202.27 ₪ (לפי החישוב: 2,500 - 6702.27 ₪)

.

דוגמה
ההפרש בין הכנסות נכה המלחמה לתקרת ההכנסה נמוך מהתגמול החודשי הרגיל
 • לנכה המלחמה אשר נקבעה לו נכות של 25%, יש הכנסה חודשית מקצבת זיקנה ופנסיה בסך 4,500 ₪ לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 25% נכות עומדת על 6702.27 ₪ בחודש.
 • ההפרש בין הכנסתו של נכה המלחמה לתקרת ההכנסה הנו 2,202.27 ₪ (לפי החישוב: 4,500 - 6702.27 ₪) .
 • גובה התגמול הרגיל לו זכאי נכה המלחמה עומד על 2715 ₪, שזו גובה הקצבה המינימלית.
 • מאחר וההפרש בין גובה הכנסתו של הניצול לתקרת ההכנסה נמוך מהתגמול הרגיל, זכאי נכה המלחמה לתגמול הרגיל בסך 2715 ₪ בלבד

.

תהליך מימוש הזכות

 • נכי המלחמה בנאצים העומדים בתנאי הזכאות מתבקשי להגיש טופס בקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 • באמצעות טופס בקשה מקוון- יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס בקשה מקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולבצע שליחה.
 • או באמצעות הדפסת טופס בקשה- יש למלא את טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה לצרף את המסמכים הנדרשים ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה, בכתובת: רחוב יצחק שדה 11, ת"ד 61063, תל אביב, מיקוד 6157302 או באמצעות הפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665
 • לטופס הבקשה יש יש לצרף אישורים על הכנסות לפי הפירוט הבא:
  • שכירים – 6 תלושי שכר של השנה הקודמת.
  • עצמאים – דו"ח שומה אחרון.
  • חברי קיבוץ - אישור מזכירות הקיבוץ על הסכום המדווח למוסד לביטוח לאומי כהכנסה לחבר.
  • פנסיונרים – 6 תלושי פנסיה של השנה הקודמת מיולי עד דצמבר.
  • בעלי נכס מושכר – חוזה שכירות דירה או נכס אחר.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות