הקדמה:

אסיר ציון העומד במבחן הכנסות זכאי לגמלה חודשית
סכום הגמלה המירבי הוא 2,870 ש"ח ליחיד ו- 4,305 ש"ח לזוג (החל מה- 01.01.2019)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אסיר ציון העומד במבחן הכנסות זכאי לקבלת גמלה חודשית.

 • מקבלי התגמול זכאים להנחות והטבות המפורטות בהמשך.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות של מספר קצבאות, יכולים לבדוק אם יוכלו לקבל יותר מקצבה אחת באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

חישוב סכום התגמול

 • התגמול מחושב לפי סכום ההכנסות הנלקחות בחשבון ליחיד/זוג (לפרטים נוספים, ראו "הכנסות הנלקחות בחשבון במבחן ההכנסות" בהמשך).

תגמול ליחיד

 • יחיד שאין לו הכנסות או שהכנסתו היא עד 2,110 ש"ח, זכאי לתגמול המירבי (מלא) בסך 2,870 ש"ח, נכון לשנת 2019.
 • אם סך הכנסותיו עולה על ההכנסה המירבית (2,110 ש"ח), סכום התגמול יחושב לפי 60% מההפרש שבין סך הכנסותיו לבין ההכנסה המירבית.

תגמול לזוג

 • זוג ללא הכנסות או שהכנסתם המשותפת היא עד 3,165 ש"ח, זכאים לתגמול המירבי (מלא) בסך 4,305 ש"ח, נכון לשנת 2019.
 • אם סך הכנסותיהם עולה על ההכנסה המירבית (3,165 ש"ח), סכום התגמול יחושב לפי 60% מההפרש שבין סך הכנסותיהם לבין ההכנסה המירבית.


תהליך מימוש הזכות

 • לפירוט התהליך ראו הגשת בקשה לתגמול לפי הכנסה לאסירי ציון.
 • התגמול משולם לחשבון הרשום על שם המבוטח ב-28 בכל חודש, עבור אותו החודש.
 • אסיר ציון שאין בו תלויים והוא נמצא במוסד לנכים, לקשישים וכד' במימון המדינה, הסוכנות או רשות מקומית, יוקטן התגמול המשולם לו ב- 75% החל מהחודש הרביעי שבו הוא נמצא במוסד, וכל עוד הוא נמצא בו.
 • במקרה שזכאי לתגמול נפטר מבלי שקיבל את כל התגמול המגיע לו, ישולם התגמול לבן/ת זוגו ואם אין לו בן/ת זוג, ליורשיו על פי דין.
 • התגמול לא ייחשב כהכנסה לצורך קבלת הטבות סוציאליות על פי ההסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות.
 • לפרטים נוספים על תשלום התגמול ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

הכנסות הנלקחות בחשבון במבחן ההכנסות

 • ההכנסות הנלקחות בחשבון לחישוב הזכאות הן הכנסות מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, לרבות הכנסה מנכס:
  • הכנסה מעסק או משלח-יד.
  • הכנסה מעסקה או מעסק אקראי.
  • הכנסה מעבודה.
  • טובת הנאה או קצובה שקיבל עובד ממעבידו.
  • תשלומים לעובד לכיסוי הוצאותיו, פרט לתשלומים המותרים כהוצאה.
  • שווי שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד לעובד.
  • דיבידנד, ריבית, הפרשי הצמדה, דמי נכיון.
  • קצבה, תמלוג, אנונה.
  • רווחים מאחוזת-בית, קרקע או בניין תעשייתי, כגון: דמי שכירות, תמלוגים, דמי מפתח, פרמיות.
  • הכנסה מכל נכס שאינו אחוזת-בית, קרקע או בניין תעשייתי.
  • הכנסה מחקלאות, לרבות שווי תוצרת המתקבלת משימוש בהון, בנכס, בזרעים או בחיות-בית לצורך ההכנסה וחלק ברווחים המתקבלים משימוש כאמור.
  • הכנסה ממכירת פטנט, מדגם או זכות יוצרים, אם הומצאו או נוצרו שלא בתחום העיסוק הרגיל של הממציא או היוצר.
  • הכנסה מכל מקור אחר שלא ניתן לגביו פטור בפקודת מס הכנסה או בחוק אחר.
 • ההכנסות הבאות לא ייחשבו כהכנסה לצורך חישוב הזכאות:
  • הכנסה מנכסים וכספים שאסור לעקל בהוצאה לפועל.
  • הכנסה מזכות החזקה בדירה המשמשת למגורי הזכאי ואינה משמשת למטרת השתכרות או רווח.
  • הכנסה מסכום שאינו עולה על 27,856 ש"ח, ולגבי מי שעמו ילד או בן זוג, סכום שאינו עולה על 41,784 ש"ח (צמוד למדד משנת 2007).
  • הכנסה מסכום שהתקבל ממכירת דירת מגורים, לרבות פיצויים בשל בית מגורים על פי חוק יישום תכנית ההתנתקות, לתקופה של 12 חודשים מיום קבלת הסכום או עד לרכישת דירת מגורים אחרת, לפי המועד המוקדם.
  • תגמול נכות לאסיר ציון.
  • קצבת ילדים.
  • מענק חודשי המשולם על ידי הסוכנות היהודית לאסיר ציון.
  • תשלום המשולם לפי הסכם מיום 09.10.1992, שנחתם בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה וועדת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה.

הטבות נלוות

גורמי ממשל

אסירי ציון והרוגי מלכות

חקיקה ונהלים

תודות