אסירי ציון שהכנסותיהם אינן עולות על הסכומים שיפורטו בהמשך זכאים לתשלום חודשי
סכום הקצבה המירבי הוא 3,185 ₪ ליחיד ו-4,777 ₪ לזוג (נכון ל-2024)


אסירי ציון שהכנסותיהם אינן עולות על הסכומים שיפורטו בהמשך זכאים לתשלום חודשי (תגמול).

 • מקבלי התגמול זכאים להנחות והטבות המפורטות בהמשך.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות של מספר קצבאות, יכולים לבדוק אם יוכלו לקבל יותר מקצבה אחת באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

חישוב סכום התגמול

 • התגמול מחושב לפי סכום ההכנסות הנלקחות בחשבון ליחיד/זוג (לפרטים נוספים, ראו "הכנסות הנלקחות בחשבון במבחן ההכנסות" בהמשך).

תגמול ליחיד

 • יחיד שאין לו הכנסות או שהכנסתו היא עד 2,507 ₪, זכאי לתגמול מירבי (מלא) בסך 3,185 ₪, נכון לשנת 2024.
 • אם סך הכנסותיו עולה על 2,507 ₪, סכום התגמול יחושב לפי 60% מההפרש שבין סך הכנסותיו לתגמול המלא (2,507) שיופחתו מסכום התגמול המלא.
דוגמה
אסיר ציון יחיד שיש לו הכנסה של 3,507 ₪ (1,000 ₪ מעל להכנסה המרבית ליחיד- 2,507 ₪) זכאי לתגמול על פי החישוב הבא:
 • את ההפרש בין הכנסתו החודשית להכנסה המרבית (1,000 ₪) מכפילים ב-60%.
 • את התוצאה שהתקבלה (600 ₪) מפחיתים מסכום התגמול המירבי ליחיד (3,185 ₪).
 • הסכום שהתקבל הוא סך התגמול שישולם לו: 2,585 ₪ = 600 - 3,185.

תגמול לזוג

 • זוג ללא הכנסות או שהכנסתם המשותפת היא עד 3,761 ₪, זכאים לתגמול מירבי (מלא) בסך 4,777 ₪, נכון לשנת 2024.
 • אם סך הכנסותיהם עולה על 3,761 ₪, סכום התגמול יחושב לפי 60% מההפרש שבין סך הכנסותיהם לתגמול המלא (3,761), שיופחתו מסכום התגמול המלא.
דוגמה
אסיר ציון ובת זוגו שיש להם הכנסה של 5,261 ₪ (1,500 ₪ מעל להכנסה המרבית לזוג- 3,761 ₪) זכאים לתגמול על פי החישוב הבא:
 • את ההפרש בין הכנסתם החודשית להכנסה המרבית (1,500 ₪) מכפילים ב-60%.
 • את התוצאה שהתקבלה (900 ₪) מפחיתים מסכום התגמול המירבי לזוג (4,777 ₪).
 • הסכום שהתקבל הוא סך התגמול שישולם להם: 3,877 ₪ = 900 - 4,777.

תהליך מימוש הזכות

הכנסות הנלקחות בחשבון במבחן ההכנסות

 • ההכנסות הנלקחות בחשבון לחישוב הזכאות הן הכנסות מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, לרבות הכנסה מנכס:
  • הכנסה מעסק או משלח-יד.
  • הכנסה מעסקה או מעסק אקראי.
  • הכנסה מעבודה.
  • טובת הנאה או קצובה שקיבל עובד ממעבידו.
  • תשלומים לעובד לכיסוי הוצאותיו, פרט לתשלומים המותרים כהוצאה.
  • שווי שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד לעובד.
  • דיבידנד, ריבית, הפרשי הצמדה, דמי נכיון.
  • קצבה, תמלוג, אנונה.
  • רווחים מאחוזת-בית, קרקע או בניין תעשייתי, כגון: דמי שכירות, תמלוגים, דמי מפתח, פרמיות.
  • הכנסה מכל נכס שאינו אחוזת-בית, קרקע או בניין תעשייתי.
  • הכנסה מחקלאות, לרבות שווי תוצרת המתקבלת משימוש בהון, בנכס, בזרעים או בחיות-בית לצורך ההכנסה וחלק ברווחים המתקבלים משימוש כאמור.
  • הכנסה ממכירת פטנט, מדגם או זכות יוצרים, אם הומצאו או נוצרו שלא בתחום העיסוק הרגיל של הממציא או היוצר.
  • הכנסה מכל מקור אחר שלא ניתן לגביו פטור בפקודת מס הכנסה או בחוק אחר.
 • ההכנסות הבאות לא ייחשבו כהכנסה לצורך חישוב הזכאות:
  • הכנסה מנכסים וכספים שאסור לעקל בהוצאה לפועל.
  • הכנסה מזכות החזקה בדירה המשמשת למגורי הזכאי ואינה משמשת למטרת השתכרות או רווח.
  • הכנסה מסכום שאינו עולה על 27,856 ₪, ולגבי מי שעמו ילד או בן זוג, סכום שאינו עולה על 41,784 ₪ (צמוד למדד משנת 2007).
  • הכנסה מסכום שהתקבל ממכירת דירת מגורים, לרבות פיצויים בשל בית מגורים על פי חוק יישום תוכנית ההתנתקות, לתקופה של 12 חודשים מיום קבלת הסכום או עד לרכישת דירת מגורים אחרת, לפי המועד המוקדם.
  • תגמול נכות לאסיר ציון.
  • קצבת ילדים.
  • מענק חודשי המשולם על ידי הסוכנות היהודית לאסיר ציון.
  • תשלום המשולם לפי הסכם מיום 09.10.1992, שנחתם בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה וועדת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה.

הטבות נלוות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות במשרד הקליטה דף הרשות באתר המשרד לקליטת העלייה אחראית על תהליך ההכרה באסירי ציון ובהרוגי מלכות והתאמת הסעיף הרלוונט לו בחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם. הרשות מעבירה את החלטתה בדבר ההכרה למוסד לביטוח הלאומי האחראי על תשלום תגמולים, מענקים והטבות נוספות
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות