הקדמה:

לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), על הנושים להגיש תביעת חוב במטרה לקבל את חובם חזרה, ככל הניתן
יש להגיש את תביעת החוב בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה הודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב
מייצג של נושה, נדרש להגיש את תביעת החוב באופן מקוון (ממוחשב) בלבד כפי שמפורט בהמשך דף זה)
נושה שאינו מיוצג, רשאי להגיש את תביעת החוב באופן מקוון (ממוחשב) או באופן ידני
הגשת תביעת החוב כרוכה בתשלום אגרה בסך 31 ₪ (נכון לשנת 2022)
אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות נמוך מ-153,152.17 ₪ (נכון ל-2022)
 • למידע על הליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-153,152.17 ₪ (נכון ל-2022) ראו כאן.
 • למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.

לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פרעון (פשיטת רגל), הנושים רשאים להגיש תביעות חוב, במטרה לקבל את חובם חזרה, ככל הניתן.

 • את תביעת החוב יש להגיש באמצעות כניסה ל"אזור האישי" באתר רשות האכיפה והגבייה (פירוט בהמשך) בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה ההודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב.
 • תביעת החוב שהוגשה, מועברת על-ידי רשם ההוצאה לפועל לנאמן שמונה בתיק, כדי שיחליט האם לאשר את תביעת החוב או לדחות אותה.
 • במקרים מסוימים, ניתן לפנות לנאמן בבקשה להאריך את המועד להגשת תביעת החוב (פירוט בהמשך).
 • הגשת תביעת החוב כרוכה בתשלום אגרה בסך 31 ₪ (נכון לשנת 2022).
שימו לב
 • מייצג של נושה נדרש להגיש את תביעת החוב באופן מקוון בלבד (כפי שמפורט בדף זה).
 • נושה שאינו מיוצג, רשאי להגיש את תביעת החוב באופן מקוון או באופן ידני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן להגיש תביעת חוב אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. מגיש תביעת החוב הוא הנושה עצמו או מייצג של הנושה.
  2. הנושה טוען כי חייב שקיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון בגין חובות בסכום נמוך מ-153,152.17 ₪ (נכון ל-2022), חייב לו כספים, רכוש וכו' והוא זכאי לקבל את חובו חזרה מתוך "קופת הנשייה".

למי ואיך פונים

 • את תביעת החוב יש להגיש באמצעות "האיזור האישי"- מערכת ממוחשבת של רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל) בתוך 6 חודשים מהיום שבו פורסמה הודעה על כך שניתן לחייב צו פתיחת ההליכים.
שימו לב
הליכי חדלות פירעון מתנהלים באחת מ-6 לשכות ההוצאה לפועל הבאות: טבריה, חיפה, כפר סבא, תל אביב, ירושלים ואשקלון.

מילוי והגשת תביעת החוב

 • יש להוריד את טופס תביעת החוב (קובץ להורדה) ולמלא אותו על-פי ההנחיות ולוודא כי, בין היתר:
  • צוינו פרטיו של החייב (שם מלא, מספר זהות/דרכון) ומספרו של תיק חדלות הפירעון.
  • נמסרו פרטים ונתונים אודות החוב ומועד התשלום שלו, כגון:
   • מידע על סכום החוב ורכיבי ההצמדה, הריבית והריבית הנוספת.
   • אם החוב הוא חוב מובטח (חוב שלנושה יש בטוחה/שעבוד כדי להבטיח שיקבל את חובו חזרה)- סכומו, פרטיו של הנכס המשועבד והאם הנושה מתכוון לממש את הנכס.
   • מידע על כל סכום שהנושה קיבל על חשבון החוב, מכל גורם שהוא.
   • מידע על זכות קיזוז שיש לנושה (ככל וישנה).
   • מידע על סוג החוב- חוב כללי, חוב דחוי (שיש להחזירו במועד עתידי), חוב בדין קדימה (חוב שהחוק קובע שיש עדיפות להחזרתו לפני חובות אחרים) וכו'.
   • מידע על הערבים ומידע על חייבים נוספים בנוגע לאותו החוב.
  • צורפו מסמכים ואסמכתאות אודות החוב ומועד התשלום שלו, כגון:
   • המחאה (שיק) שחזרה, הסכמי מכירה, הסכמי הלוואה, כתב התחייבות, מסמכי גירושין (אם מדובר בתביעת מזונות) וכו'.
   • פסק דין וכתבי טענות מהותיים של תיק בית המשפט שבו נפסק החוב (כתב תביעה, הגנה, תשובה, בקשת רשות להגן, התנגדות וכו').
   • אסמכתאות המפרטות את הבטוחות ופרטים על מימוש הבטוחות (כגון שעבודים), כולל דף פירוט תנועות בתיק ההוצאה לפועל, כתבי ערבות ופירוט דבר הערבים.
   • העתק מהודעה על זכות קיזוז שהוגשה (אם יש לנושה זכות קיזוז).
   • כל מסמך אחר שביכולתו לתרום לביסוס טענת החוב.
  • פרטיו של הנושה ומספר חשבון בנק לתשלום, בצירוף העתק המחאה (שיק) של הנושה או אישור מהבנק על זהות בעל החשבון.
  • תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך-דין.
  • ייפוי כוח - חתום ומאומת על ידי עורך דין (רק במקרה שהתביעה מוגשת על ידי מיופה כוחו).
 • לאחר מילוי טופס תביעת החוב וצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להיכנס ל"איזור האישי" באתר רשות האכיפה והגבייה, לעקוב אחר ההנחיות ולצרף קובץ סרוק אחד שכולל את תביעת החוב וכל המסמכים הנדרשים (באמצעות קוד בקשה 353).

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת תביעת החוב היא תועבר לנאמן אשר מונה בתיק.
 • הנאמן יפנה לחייב ויבקש את תגובתו לתביעת החוב שהוגשה.
  • במקרה שחסרים מסמכים או פרטים נוספים בתביעת החוב שהוגשה, הנאמן או רשם ההוצאה לפועל רשאים לשלוח לנושה דרישה להשלמת פרטים. הדרישה תשלח לדוא"ל שעודכן בתביעת החוב.
 • הנאמן יכריע בתביעת החוב בתוך 90 ימים מיום שהוגשה לו, ולא יאוחר מ-30 ימים מהמועד האחרון להגשת תביעת החוב. החלטה מנומקת תשלח לחייב ולנושה.

בקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב

 • במקרה שנושה לא יכול להגיש את תביעת החוב במועד, ניתן להגיש לנאמן בקשה מנומקת להארכת תקופת ההגשה בצירוף תביעת החוב עצמה. הבקשה צריכה להיות מאומתת בתצהיר.
 • הנאמן רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעת החוב במקרים שבהם קבע כי קיימות סיבות שבגינן הנושה לא יכול היה להגיש את התביעה במועד כגון: מחלה, הגשה בסמוך למועד האחרון וכו'.
 • אם נדחתה בקשתו של הנושה להארכת המועד להגשת תביעת החוב, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה תוך 15 ימים לבית-משפט השלום.

ערעור

 • נושה שתביעת החוב שלו נדחתה, רשאי להגיש ערעור לבית-משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את החלטת הנאמן לידיו.
 • את הערעור על הנושה למסור גם לחייב, לנאמן ולרשם ההוצאה לפועל, בסמוך למועד שהגיש את הערעור לבית-המשפט.
 • על הנאמן להגיש לבית-המשפט, בתוך 15 ימים מהיום שנמסר לו הערעור, את תביעת החוב של הנושה בצירוף הנימוקים של ההחלטה עליה מערערים.
 • מומלץ לפנות לייעוץ וייצוג משפטי לפני הגשת ערעור.

חשוב לדעת

 • נושה רשאי, מיוזמתו, להגיש בקשה כי יינתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • רשות האכיפה והגבייה מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים