ניתן להגיש תלונות על תחום השיקום בשירותי בריאות הנפש

ניתן להגיש תלונה על תחום השיקום בבריאות הנפש.

מי זכאי?

 • תלונה על מערך השיקום יכולים להגיש כל אחד מהבאים:
  • משתקם - אדם בגיר (מגיל 18 ומעלה) - הזכאי לסל שיקום למתמודדי נפש, הנזקק לסל שיקום, המבקש סל שיקום או המקבל סל שיקום.
  • מטפל עיקרי בענייניו של המשתקם.
  • בן משפחה של המשתקם.
  • אפוטרופוס או עורך דין המייצג את המשתקם.
  • עובדים בארגונים ממשלתיים, ציבוריים, מגזר שלישי או מגזר פרטי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תלונה באחת משתי הדרכים הבאות:
  1. באמצעות אגף השירות של משרד הבריאות, באחת מהדרכים הבאות:
  2. אל צוות שיקום אזורי - תלונה זו יש להגיש בכתב בלבד.
 • אם מגיש התלונה אינו המשתקם עצמו, יש לצרף לתלונה אישור ויתור סודיות.
  • אם לא צורף טופס ויתור על סודיות, התלונה תטופל בהתאם לכללי החיסיון החלים על משרד הבריאות.
 • אם מגיש התלונה מעוניין שתלונתו תטופל על ידי ועדת השיקום או ועדת המעקב (הוועדה הממונה על מעקב יישום תוכנית השיקום), הוא רשאי לבקש זאת בתלונתו.
 • ניתן בעת ביצוע התלונה לבקש להגביל את הטיפול, לדוגמה לבקש שלא יעורבו גורמים נוספים. בקשות להגבלת הטיפול יכובדו, אולם יש לקחת בחשבון כי בשל כך הטיפול עשוי להיות מוגבל או לא ניתן יהיה לטפל בתלונה.
 • ניתן להגיש תלונה אנונימית, אשר תטופל לפי מידת העניין המקצועי והציבורי בה, ואם ניתן לטפל בה חרף האנונימיות.

הליך בירור התלונה

 • התלונה תטופל באמצעות אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
  1. טיפול באמצעות שיחת טלפון או פגישה - אפשרות ראשונית לטיפול היא באמצעות שיחת טלפון או פגישה, אשר יתועדו בתיקו האישי של המשתקם.
  2. טיפול בוועדת שיקום - לבקשת הפונה, התלונה תטופל בוועדת השיקום, בהשתתפות הפונה, המשתקם וכל הגורמים הרלוונטיים לתלונה.
   • אם התלונה טופלה על ידי ועדת השיקום ומגיש התלונה אינו מרוצה מאופן הטיפול, הוא יכול להגיש ערר על ההחלטה לוועדת ערר, כמו על כל החלטה של ועדת השיקום. למידע נוסף ראו ערר על החלטת ועדת השיקום.
  3. טיפול בוועדת המעקב - לבקשת הפונה, התלונה תטופל בוועדת המעקב (ועדה העוקבת אחר יישום תוכנית השיקום), בהשתתפות הפונה, המשתקם וכל הגורמים הרלוונטיים לתלונה.

עדכון המתלונן

 • עם קבלת התלונה יישלח למתלונן מכתב המאשר את קבלת התלונה והעברתה לטיפול. המכתב יישלח תוך 14 ימים מיום קבלת התלונה.
 • במקרה של טיפול מתמשך יעדכן האחראי את המתלונן מעת לעת על מצב הטיפול בתלונה, בהתאם לנסיבות.
 • התלונה תטופל לפי שיקול דעתו של האחראי על הטיפול בתלונות, לאור סוג התלונה ואופיה.
 • על האחראי להודיע בכתב לפונה את תוצאות הבירור, לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת התלונה.
  • האחראי רשאי להאריך את התקופה הנ"ל במקרה הצורך ב-30 ימים, ובלבד שהודיע על כך לפונה בכתב.
  • האחראי רשאי להאריך גם את התקופה הזאת בעוד הארכה, בהחלטה מנומקת שתשלח לפונה/מתלונן, וזאת במקרה שמדובר בתלונה מורכבת המצריכה בירור ארוך. ההארכה לא תעלה בכל מקרה על 60 ימים.
 • בתום בירור התלונה, תישלח תשובה סופית לפונה, ובה התייחסות לכל הסוגיות והשאלות שעלו במכתבו. תשובה לתלונה תכלול סיכום ממצאי הבדיקה, פעולות מתקנות שנעשו וגורם שאליו יוכל הפונה לפנות אם הוא אינו מסופק מהתשובה שקיבל. העתק מהתשובה יש לשלוח לגורמים הנוגעים בדבר בלבד.
 • פונה שאינו דובר עברית צריך לקבל תשובה באופן נגיש עבורו.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים