בכל בית חולים או מרפאה של שירותי בריאות הנפש צריך להימצא אחראי על טיפול בתלונות ופניות הציבור שניתן לפנות אליו בתלונה
החל מיום 01.07.2015, בעקבות הרפורמה בבריאות הנפש, ניתן גם להגיש תלונה לקופות החולים ולנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
לבירור הכתובת להגשת תלונה ניתן לפנות אל קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*


כל אדם רשאי להגיש תלונה הקשורה לשירותי בריאות הנפש. את התלונה ניתן להגיש לכל אחד מהגורמים הבאים:

 1. המוסד הרפואי (בית חולים, מרפאה או יחידה רפואית).
 2. הפסיכיאטר המחוזי.
 3. המחלקה לפסיכיאטרייה משפטית במשרד הבריאות.
 4. קופות החולים - החל מיום 01.07.2015, בעקבות הרפורמה בבריאות הנפש.
 5. נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

מי זכאי?

 • כל אדם זכאי לפנות בתלונה או בפנייה אחרת אל האחראי על תלונות ופניות הציבור בגוף הרלוונטי.

תהליך מימוש הזכות

עדכון המתלונן

 • עם קבלת התלונה יישלח למתלונן מכתב המאשר את קבלת התלונה והעברתה לטיפול. המכתב יישלח תוך 14 ימים מיום קבלת התלונה.
 • במקרה של טיפול מתמשך יעדכן האחראי את המתלונן מעת לעת על מצב הטיפול בתלונה, בהתאם לנסיבות.
 • התלונה תטופל לפי שיקול דעתו של האחראי על הטיפול בתלונות, לאור סוג התלונה/פנייה ואופייה.
 • על האחראי להודיע בכתב לפונה את תוצאות הבירור, לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת התלונה/פנייה.
  • האחראי רשאי להאריך את התקופה הנ"ל במקרה הצורך ב-30 ימים, ובלבד שהודיע על כך לפונה בכתב.
  • האחראי רשאי להאריך גם את התקופה הזאת בעוד הארכה, בהחלטה מנומקת שתשלח לפונה/מתלונן, וזאת במקרה שמדובר בפנייה מורכבת המצריכה בירור ארוך. ההארכה לא תעלה בכל מקרה על 60 ימים.
 • בתום בירור התלונה, תישלח תשובה סופית לפונה, ובה התייחסות לכל הסוגיות והשאלות שעלו במכתבו. העתק מהתשובה יש לשלוח לגורמים הנוגעים בדבר בלבד.

חשוב לדעת

 • כדי לוודא את הגעת התלונה לייעדה ניתן לשלוח את התלונה בדואר רשום עם אישור מסירה.
 • במקרה שהתלונה נשלחה בפקס, ניתן לוודא באמצעות הטלפון כי התלונה אכן התקבלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.