ניתן "להדליג" (להקפיץ) ילד ישירות מגן טרום חובה (תוך דילוג על גן חובה) לכתה א' בתנאים מסוימים
יש לפנות לגננת בגן טרום החובה מוקדם ככל האפשר ולא יותר מאוחר מיום 01.01 בשנת הלימודים
עד לקבלת ההחלטה לגבי ההדלגה, על ההורים לרשום את ילדם לשנת הלימודים העוקבת לגן חובה ובנוסף לרשום את הילד לכתה א'

הוריו של ילד שנולד לפני יום 31.03 בשנתון שלו (בין התאריכים 01.01 ל-31.03 בשנת הלידה) יכולים לפנות לגננת בבקשה לאפשר לילד לדלג על גן חובה, ולעבור מגן טרום חובה ישירות לכתה א'.

 • ההורים יפנו לגננת מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מיום 01.01 של אותה שנת לימודים.
 • הגננת תיידע את ההורים בדבר התהליך הנדרש להדלגה לבית הספר ותמציא להם את הטופס שעליהם למלא.
דוגמה
הוריו של ילד שנולד ביום 25.03.2009 (אמור להתחיל גן חובה ביום 01.09.2014), מעוניינים להקפיצו מגן טרום חובה לכתה א' (תוך דילוג על גן חובה). כיוון שהילד נולד לפני יום 31.03.2009, הוריו יכולים לפנות לגננת ולבקש ממנה להקפיץ אותו ישירות לכתה א'. על ההורים לפנות לגננת לפני יום 01.01.2014. במקרה ותאושר הדלגתו של הילד מעל גן חובה והקפצתו ישירות לכתה א', הוא יתחיל את כתה א' ביום 01.09.2014.
דוגמה
הוריה של ילדה שנולדה ביום 01.04.2009 (אמורה להתחיל גן חובה ביום 01.09.2014) מעוניינים להקפיצה מגן טרום חובה לכתה א' (תוך דילוג על גן חובה). כיוון שהילדה נולדה אחרי יום 31.03.2009, לא יוכלו הוריה לבקש להקפיץ אותה ישירות לכתה א', ולדלג על גן חובה.

מי זכאי?

 • הוריו של ילד בגן טרום חובה שנולד לפני סוף חודש מרץ בשנתון שלו, רשאים לבקש לאפשר לו לדלג על גן חובה, ולעבור מגן טרום חובה היישר לכתה א'.
 • בהתאם לחוק החל היום, ילדים בכל שנתון הם ילדים שנולדו מתחילת ינואר באותו שנתון עד לסוף דצמבר באותו שנתון.
 • הורי ילדים שנולדו בשלושת החודשים הראשונים במחזור רשאים לבקש להקפיצם מגן טרום חובה לכתה א', תוך דילוג על גן חובה.

תהליך מימוש הזכות

 • הליך ההדלגה (הקפצה) מגן טרום חובה לכתה א' מורכב מארבעה שלבים - פנייה לגננת, הכנת חוות דעת על-ידי הגננת, הכנת מסמכים והגשת בקשה לפסיכולוג הגן או למנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח) ברשות המקומית, דיון בבקשה.

שלב ראשון - פנייה לגננת

 • יש לפנות לגננת מוקדם ככל האפשר, ולא יותר מאוחר מיום 01.01 בשנת הלימודים.
 • הגננת תיידע את ההורים בדבר התהליך הנדרש לצורך ההדלגה לבית הספר ותמציא להם את טופס בקשת הורים (שעליהם למלא).
 • על ההורים להחזיר את הטופס המלא לגננת להמשך התהליך עד סוף חודש ינואר של שנת הלימודים.

שלב שני - חוות דעת הגננת

 • לאחר קבלת הפנייה מההורים, הגננת תתאים לילד תוכניות עבודה מאתגרות בהתאם ליכולותיו, מבחינה רגשית ומבחינה קוגניטיבית (שכלית) תוך מעקב אחריו בתחום החברתי, הרגשי והלימודי, צפייה בו ובתפקודו בתחומי העשייה בגן הילדים בחיי היום-יום.
 • בהתאם למסקנות הגננת מצפייה בילד היא תגבש את חוות דעתה לגבי התאמתו למעבר ישיר לבית הספר (ודילוג על גן חובה).
 • הגננת תכתוב את חוות דעתה על הילד על-גבי טופס שאלון לגננת, ועל חוות הדעת תחתום המפקחת על גן הילדים.
 • על הגננת לזמן את הורי הילד לשיחה לפני חופשת הפסח, בה תתאר הגננת את הערכתה המקצועית לגבי תפקוד ילדם בגן, והתאמתו או אי-התאמתו להדלגה על-פי שיקוליה המקצועיים.

שלב שלישי - הכנת מסמכים והגשת הבקשה לפסיכולוג הגן או למנהל השירות הפסיכולוגי חינוכי ברשות המקומית

 • לאחר השיחה עם הגננת על ההורים לפנות לפסיכולוג חינוכי לצורך הכנת הערכה פסיכולוגית (חוות דעת) לגבי האפשרות להדליג את הילד לכתה א':
 • ההערכה הפסיכולוגית תיעשה באופן פרטי ובמימון ההורים.
 • הפסיכולוג הפרטי לא רשאי לצפות בילד במסגרת הגן, אך לבקשת ההורים הגננת תעביר להם את תיאור תפקודו של הילד במסגרת הגן (חוות הדעת שהכינה) החתום על-ידי המפקחת על גן הילדים.
 • הערכתו של הפסיכולוג המאבחן חייבת לכלול התייחסות לחוות הדעת של הגננת.
 • לאחר קבלת ההערכה הפסיכולוגית על ההורים להעביר לפסיכולוג הגן או למנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות המקומית בקשה להדליג את הילד.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • טופס הבקשה שהוכן על-ידי ההורים והוגש לגננת בתחילת התהליך.
 • חוות הדעת של הגננת, חתומה על-ידי המפקחת על גן הילדים.
 • חוות דעת רופא ילדים המכיר את הילד.
 • ההערכה הפסיכולוגית של הפסיכולוג החינוכי.
 • כל מסמך נוסף העשוי להיות רלוונטי לגבי ההחלטה לאשר את ההדלגה.

שלב רביעי - דיון בבקשה על-ידי ועדה בראשות מנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי

 • לאחר הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים לפסיכולוג הגן או למנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות המקומית, הבקשה תועבר לדיון בוועדה בראשות מנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי או נציג מטעמו.
 • הדיון בוועדה יתועד ויישמר במשרדי השירות הפסיכולוגי-חינוכי.
 • במסגרת הדיון בוועדה יילקחו בחשבון השיקולים הבאים:
 • בחינת התפקוד הכללי של הילד בגן בכל התחומים.
 • בדיקה האם האתגרים שסביבת הגן מזמנת מספקים עבור הילד.
 • בחינה האם על-פי ההערכה הפסיכולוגית הילד מתפקד באופן משמעותי גבוה מהממוצע המצופה מבני גילו בתחומים הנבדקים.
 • בחינה האם נראה כי הילד מוכן ללמידה ולמעבר לכיתה א' ובמקביל האם הילד אינו חשוף ללחץ משפחתי להישגיות מעבר ליכולותיו.
 • החלטת הוועדה תישלח להורי הילד בתוך שבועיים ממועד הדיון.

ערעור

 • במקרה שההורים אינם מסכימים עם החלטת הוועדה בשירות הפסיכולוגי החינוכי, הם רשאים לערער על ההחלטה לפסיכולוג המחוזי במחוז מגוריו של הילד:
 • במקרה שהערעור נדחה על-ידי הפסיכולוג המחוזי, ניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים (מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך-דין לשם כך).

יצירת קשר

 • רכז היחידה לטיפול בפרט באגף לחינוך קדם יסודי:
 • סגן מנהל אגף הפסיכולוגיה בשירות הפסיכולוגי החינוכי:

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים