ככלל, הורה אומנה רשאי להגיש עבור קטין ששולב אצלו באומנה, בקשה להנפקת דרכון חדש או חידוש דרכון קיים
על הורה האומנה לקבל מסמך כתוב ממנחה האומנה שמאשר את הגשת הבקשה להנפקת/חידוש הדרכון עבור הקטין
אסור להוציא את הקטין מישראל ללא אישור מנחה האומנה ובמקרים מסוימים נדרשת גם הסכמת ההורה הביולוגי


הורה אומנה מוסמך בתנאים מסוימים להגיש עבור קטין ששולב אצלו במסגרת אומנה, בקשה להנפקת דרכון חדש או חידוש דרכון קיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הורה אומנה, שמבקש להגיש בקשה להנפקת/חידוש דרכון עבור קטין שנמצא אצלו באומנה, נדרש לעמוד בתנאים הבאים:
  1. נוכחות אישית בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה, בצירוף תעודת זהות.
  2. חתימה על הצהרה והתחייבות בנוגע לדרכון ולמגבלות השימוש בו.
  3. הצגת המסמכים המקוריים הבאים בלשכה:
 • במקרה של בני-זוג שמשמשים כהורי אומנה לקטין, על כל אחד מהם, ביחד ובנפרד, לעמוד בכל התנאים.

אישורים נדרשים להוצאת הקטין מהארץ

 • הוצאת הקטין מהארץ לתקופה שלא עולה על 14 יום - מחייבת קבלת אישור ממנחה האומנה.
 • הוצאת הקטין מהארץ לתקופה שעולה על 14 יום - מחייבת קבלת אישור ממנחה האומנה וגם את הסכמת ההורה הביולוגי.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

חשוב לדעת

 • למידע נוסף בנוגע לסמכויות ותחומי האחריות של הורה האומנה ראו כאן.
 • שר הפנים רשאי לסרב לבקשה של כל אדם להוציא דרכון, למשל אם יש חשש לשימוש לרעה בדרכון.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים