קטין שהוא חולה הנוטה למות, זכאי להשתתף בקבלת החלטה על הטיפול הרפואי בו בהתקיים תנאים מסוימים


הזכות למות בכבוד מוסדרת בהוראות חוק החולה הנוטה למות, שקובעות כי במצבים מסוימים חולה הנוטה למות זכאי לבקש שיימנעו מטיפול בו והצוות הרפואי יהיה חייב לקיים את הוראותיו, במגבלות שקבועות בחוק.

 • ההתייחסות בחוק שונה כשמדובר בקטין. קטין לעניין חוק החולה הנוטה למות הוא מי שטרם מלאו לו 17.
 • החוק אינו רואה בקטין כאדם כשיר לקבל החלטות לגבי הטיפול הרפואי בו בהיותו חולה הנוטה למות.
 • עם זאת, החוק קובע מצבים מסוימים בהם חייבת להישמע דעתו של הקטין ומצבים בהם חובה לקיים את רצונו, גם כנגד רצון הוריו או אפוטרופוסו החוקי.

המוסמכים לקבלת החלטות בעניינו של קטין

 • הורי הקטין שהם האפוטרופסים שלו - להורים יש סמכות לייצג את הקטין בעניין הטיפול הרפואי בו, בהקשר של הארכת חייו או הימנעות מהארכת חייו.
 • אפוטרופוס של הקטין שהוא "אדם קרוב", כלומר אדם שלדעת רופא אחראי הוא בעל קרבה משפחתית או רגשית אל הקטין, הוא מסור לו והוא מכיר אותו היטב על בסיס קשר רצוף ומתמשך עמו בתקופה שלפני הטיפול הרפואי בו או במהלכו.
 • במקרה שנשללה מההורים האפוטרופסות או שהקטין חסר הורים ולא מונה לו אפוטרופוס, או שאפוטרופוסו אינו אדם קרוב, תכריע בעניינו ועדה מוסדית להחלטות בעניין חולה הנוטה למות.

מי זכאי?

 • קטין שהוא חולה הנוטה למות, זכאי להשתתף בקבלת החלטה על הטיפול הרפואי בו בהתקיים שני התנאים הבאים:
  1. הקטין מודע למצבו ומבקש להשתתף בקבלת ההחלטה בעניינו.
  2. הרופא האחראי קבע שכושרו ובשלותו השכליים והנפשיים של הקטין מאפשרים את שיתופו בהחלטות.

תהליך מימוש הזכות

 • הרופא האחראי יתייעץ עם הורי הקטין/אפוטרופוסו, עם המטפלים בקטין ועם רופאים רלוונטיים או מומחים הנוגעים בדבר ובמידת האפשר עם רופאו האישי.
 • במקרה שהרופא האחראי ישתכנע כי מסירת המידע או חלק ממנו אינה מזיקה לבריאותו הגופנית או הנפשית של הקטין, או מסכנת את חייו, הוא יקבע כי כושרו ובשלותו השכליים והנפשיים של הקטין מאפשרים לו הבנה נאותה של המידע ומשמעותו.
 • במקרה שישנם חילוקי דעות בין הורי הקטין, או בינם לבין הרופא האחראי לגבי הטיפול הרפואי בקטין, הוועדה המוסדית תכריע בעניין.
 • במקרה שישנם חילוקי דעות בין הקטין לבין הוריו או בינו לבין הרופא האחראי, יש לפעול כך:
  • אם הקטין הביע את רצונו שחייו יוארכו – הרופא האחראי יפעל בהתאם לרצונו.
  • אם קטין שמלאו לו 15 שנים הביע את רצונו להימנע מהארכת חייו – תכריע הוועדה המוסדית.
 • למידע מפורט לגבי הפעולות והטיפולים אותם מותר לבצע, ראו הזכות למות בכבוד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים