חולה המאושפז במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי, רשאי להחזיק בחפציו האישיים במידה סבירה וללבוש את בגדיו האישיים, בהתאם למצבו ולתנאים הנהוגים בביה"ח

תקציר

מאושפז רשאי להחזיק חפצים אישיים במידה סבירה וללבוש את בגדיו האישיים, בהתאם לתנאים הנוהגים בבית החולים ובהתחשב במצבו.

מי זכאי?

  • חולה המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

תהליך מימוש הזכות

  • עם קבלת החולה לאשפוז, תיערך רשימת חפצי הערך והכסף שברשות המתאשפז וכן בגדיו, תוך הפרדה בין אלה הנשארים ברשותו ובין אלה הנמסרים למשמורת בית החולים. על הרשימה יחתמו 2 עובדי בית החולים שערכו אותה, החולה ומי שהביאו לאשפוז.
  • חפצי הערך יימסרו מיד לאחראי על שמירת חפצי ערך בביה"ח, והוא ירשום אותם בספר מיוחד שמיועד לכך וישמור אותם במקום בטוח. אם האחראי אינו נמצא, ידאגו עובדי בית החולים, שערכו את הרשימה, לשמור את חפצי הערך במקום נעול ולמסור אותם לאחראי בהקדם.
  • האחראי ימסור את חפצי הערך למי שהורה החולה בכתב יד ובחתימת ידו. אם החולה לא מסוגל לנהל את ענייניו, יימסרו חפצי ערך שברשותו לאפוטרופוס שלו, שיאשר את קבלתם בכתב. אם אין לו אפוטרופוס, יימסרו החפצים לאפוטרופוס הכללי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.