הקדמה:

עובד המשתכר או מקבל פנסיה מוקדמת מכמה מקומות עבודה, ונוכו משכרו דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי, זכאי לקבלת החזר כספי
כדי למנוע ניכויי יתר בעתיד, יש לבצע תיאום ניכויי ביטוח לאומי לשכירים
המוסד לביטוח לאומי אינו מבצע בדיקה של זכאות ואינו מבצע החזר ביוזמתו אם המבוטח לא הגיש בקשה לכך
למי שהכנסתם אצל המעסיק/משלם הפנסיה העיקרי היא עד 6,331 ש"ח בחודש (נכון ל-2021), ראו הגשת בקשה מקוונת להחזר דמי ביטוח באתר המוסד לביטוח לאומי
למי שהכנסתם הכוללת היא מעל 44,020 ש"ח בחודש (נכון ל-2021), ראו הגשת בקשה להחזר דמי ביטוח בסניף באתר המוסד לביטוח לאומי

כאשר עובד או מקבל פנסיה מוקדמת מועסק אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, הם מנכים לו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא.

 • במקרים בהם מנוכים דמי ביטוח גבוהים מדי זכאי העובד לבקש החזר דמי ביטוח.
 • המוסד לביטוח לאומי אינו מבצע בדיקה של זכאות ואינו מבצע החזר ביוזמתו. על המבוטח להגיש בקשה להחזר וזאת לכל המאוחר תוך 7 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אחד מהמבוטחים הבאים, שנוכו עבורו דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי, זכאי לבקש החזר דמי ביטוח לאומי:
  • שכיר המועסק בשני מקומות עבודה או יותר
  • מי שמקבל פנסיה מוקדמת וגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר
  • מי שמקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר
 • ניתן לבקש החזר דמי ביטוח לאומי אם עונים על אחד מהמקרים הבאים:
  • הכנסתו החודשית של המבוטח אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ-6,331 ש"ח (60% מהשכר הממוצע, נכון ל-2021).
  • הכנסתו החודשית מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה מ-44,020 ש"ח (ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח, נכון ל-2021).
 • לנתוני השכר הממוצע וההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

שלבי ההליך

מבוטחים שהכנסתם העיקרית היא עד 60% מהשכר הממוצע

 • שכירים או מקבלי פנסיה שנוכו עבורם דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי והכנסתם העיקרית היא עד 6,331 ש"ח בחודש (נכון ל-2021), מבצעים בעצמם את חישוב ההחזר ואת הבקשה לקבלת ההחזר באופן מקוון.
 • יש להיכנס לאתר המוסד לביטוח לאומי, לטופס המקוון- תיאום דמי ביטוח ובקשת החזר.
 • ממלאים את פרטי המבוטח, פרטי חשבון הבנק ופרטי המעסיקים.
 • חישוב ההחזר נעשה במערכת על פי נתוני השכר והניכויים של העובד, כפי שדווחו על ידי המעסיקים בטופס 126 (המוגש על ידי המעסיקים בכל שנה עבור השנה הקודמת, וכולל את פרטי השכר והניכויים של העובד). את ההחזר יכול לבצע רק מי שכל המעסיקים שלו המציאו את טופסי 126.
טיפ
במקרים רבים המעסיקים לא מעבירים את טופס 126 דבר שעשוי למנוע את ביצוע ההחזר. במקרה כזה יכול העובד לקבל את ההחזר אם יעביר למוסד לביטוח לאומי את טופסי 106 (מכל מקומות העבודה שבהם עבד בשנה הרלוונטית). יש להעביר את טופסי 106 למוקד תיאומי מס באינטרנט בפקס 02-6463474 (יש לוודא שהפקס התקבל באמצעות חיוג למוקד בטלפון 02-6709988). המוקד פועל בימים א', ג', ד' בין השעות 10:00 - 14:00.
 • אפשר להזמין חישוב החזר עד 7 שנים רטרואקטיבית, למעט עבור שנה נוכחית או שנה קודמת שעדיין לא התקבל עבורה טופס 126 מאת המעסיקים או משלמי הפנסיה.
 • המערכת תחשב מיידית את גובה ההחזר ותציג את התוצאה. הודעה תישלח אל כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שנרשמו בטופס.

מבוטחים שהכנסתם הכוללת היא מעל ההכנסה המירבית

 • שכירים או מקבלי פנסיה שנוכו עבורם דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי והכנסתם החודשית הכוללת היא מעל 44,020 ש"ח (נכון ל-2021), צריכים להגיש בקשה בסניף הקרוב למקום מגוריהם.
 • יש למלא טופס בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המירבית.
 • אל הטופס מצרפים טופס 100 של התקופה המבוקשת לביצוע ההחזר (זהו טופס מהמעסיק או משלם הפנסיה המפרט את שכרו של העובד והניכויים בכל חודש במהלך השנה).
 • בנוסף יש לצרף המחאה מבוטלת או אישור מהבנק עם פרטי החשבון אליו יועבר ההחזר.
 • את המסמכים שולחים אל "תחום גבייה ממעסיקים" בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • הודעה על חישוב ההחזר תישלח לכתובת המגורים של המבקש.

תשלום ההחזר

 • החזר שישולם בתוך שנה מהיום שהוגשה בו הבקשה, יהיה בהתאם לשיעור עליית המדד מהמדד האחרון שפורסם לפני המועד שנעשה בו תשלום היתר.
 • החזר שישולם אחרי למעלה משנה מהיום שהוגשה בו הבקשה ישולם גם בתוספת ריבית של 1% לשנה.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

פסקי דין