ניצולי שואה המוכרים על ידי רשויות הפיצויים בגרמניה בגין נזקי בריאות (BEG), זכאים משירותי בריאות כללית להחזר רטרואקטיבי בגין גביית תשלומים עבור תרופות במחלות מוכרות ובגין גביית אגרות עבור טיפולים במחלות אלה
יורשיהם של ניצולי שואה כאמור, אשר נפטרו לאחר יום ה-01.03.2003, עשויים להיות זכאים להחזר רטרואקטיבי בגין הוצאותיהם של הניצולים המנוחים ברכישת תרופות ותשלום אגרות עבור מחלות מוכרות
קבלת החזרים באופן רטרואקטיבי, תתאפשר רק אם תוגש בקשה עד ליום 12.03.2018

ניצולי שואה המקבלים רנטת בריאות מגרמניה (BEG) זכאים ל החזר ההשתתפות מש ירותי בריאות כללית כללית בגין רכישת תרופות ותשלום אגרות עבור מחלות מוכרות.

 • במהלך שנת 2010 הוגשה תביעה ייצוגית כנגד שירותי בריאות כללית עקב גביית תשלום מניצולי שואה המקבלים רנטת בריאות מגרמניה ברכישת תרופות במחלות מוכרות ובגין גביית אגרות עבור טיפולים במחלות אלה. גביה זו נעשתה עקב כך שאותם ניצולים לא נכללו ברשימות שהועברו לקופת חולים הכללית מהלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל.
 • הצדדים הגיעו להסכם פשרה, אשר אושר על ידי בית המשפט, לפיו ניצולי שואה המקבלים רנטת בריאות מגרמניה ולא קיבלו מקופת החולים הכללית החזר הוצאות בגין גביית תשלומים עבור תרופות במחלות מוכרות ובגין גביית אגרות עבור טיפולים במחלות אלה, יהיו זכאים להחזר כאמור באופן רטרואקטיבי, כפי שיפורט בהמשך.
 • הסדר זה עשוי לחול גם על יורשיהם של ניצולי שואה אשר היו זכאים לקבל החזרים עבור הוצאות רפואיות במחלות המוכרות, כמצויין לעי"ל, ולא קיבלו אותם.
 • שימו לב, ההחזר יהיה רק עבור צריכת תרופות ואגרות בגין טיפולים רפואיים הקשורים למחלות המוכרות של ניצול השואה. במקרה שלא מתקיים קשר בין המחלה המוכרת לתרופות שאותו ניצול קיבל, אזי לא יאושר ההחזר.
 • לצורך קבלת החזרים באופן רטרואקטיבי,יש להגיש את הבקשה עד ליום 12.03.2018. מי שיבקש החזר לאחר יום 12.03.2018, יהיה זכאי להחזרים רק ממועד הבקשה ואילך, ללא זכאות להחזר בגין התקופה שקדמה להגשת הבקשה.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. ניצולי שואה המקבלים מגרמניה קצבה בגין נזקי בריאות (דרך ה- B.E.G).
  2. מבוטחים או היו מבוטחים בשירותי בריאות כללית.
  3. שירותי בריאות כללית כללית גבתה מהם דמי השתתפות עבור תרופות במחלות המוכרות ו/או תשלום אגרות בגין טיפולים רפואיים במחלות המוכרות, ולא קיבלו החזר מהקופה עובר הוצאותיהם אילה.
 • יורשים של ניצולי שואה, אשר לו היו בחיים היו זכאים להחזרים כאמור, בתנאי שניצולי שואה אלה נפטרו לאחר יום ה-01.03.2003.

המועד ממנו זכאים ניצולי השואה או היורשים להחזר בגין הוצאות רפואית עבור מחלות מוכרות

 • ניצולי שואה העומדים בתנאי הזכאות ויורשיהם של ניצולים כאמור, שהיו בחיים ביום ה-22.03.2010 - זכאים לחזר בגין הוצאות רפואיות עבור מחלות מוכרות החל מיום 01.07.1999 ואילך.
 • יורשים של ניצולי שואה שלא היו בחיים ביום ה-22.03.2010 –זכאים להחזר בגין הוצאות רפואיות עבור מחלות מוכרות, החל מיום 01.03.2003 ועד למועד הפטירה.

תהליך מימוש הזכות

 • שירותי בריאות כללית תפנה באופן יזום לניצולי שואה שעודם בחיים ועומדים בתנאי הזכאות, ותשלח לביתם את טופס הבקשה להחזר הוצאות לניצולי שואה מקופ"ח כללית, ניצולי השואה מתבקשים למלא טופס זה.
 • היורשים של ניצולי השואה, העומדים בתנאי הזכאות, מתבקשים למלא, כל אחד מהם, את טופס הבקשה להחזר הוצאות ליורשים מקופ"ח כללית.
 • היורשים מתבקשים לצרף לטופס הבקשה את צו קיום צוואה או לחילופין צוואה +צו קיום צוואה.
 • את טופס הבקשה בצירוף אסמכתאות (במקרה שקיימות) יש לשלוח למרפאת האם של ניצול השואה בקופת החולים הכללית. יורשים שאינם יודעים לאיזו מרפאה היה שייך ניצול השואה המנוח מתבקשים להתקשר למוקד *2700 , אשר ינחה להיכן יש לשלוח את המסמכים המבוקשים.
 • לאחר קבלת הבקשה, ישלח למבקש אישור על קבלת הפניה.
 • לצורך קבלת החזרים באופן רטרואקטיבי, כפי שמפורט למעלה, יש להגיש את הבקשה עד ליום 12.03.2018. מי שיבקש החזר לאחר יום 12.03.2018, יהיה זכאי להחזרים רק ממועד הבקשה ואילך, ללא זכאות להחזר בגין התקופה שקדמה להגשת הבקשה.
 • ניצולי שואה אשר זכאים להחזר עבור הוצאות רפואיות כאמור, שזהותם ידועה לקופה ואשר פרטי חשבון הבנק שלהם או כרטיס אשראי ידוע לקופה (בעלי הרשאה), יקבלו את ההחזרים ישירות לחשבונם, גם אם לא יגישו את הבקשה.
 • גובה ההחזר יחושב על ידי שירותי בריאות כללית, וההחזר יבוצע להרשאת החיוב או לפרטי החשבון שהופיע בטופס הפניה לקבלת ההחזר.
 • לאחר ביצוע ההחזר ישלח מכתב הודעה למבקש בדבר ביצוע ההחזר. אם נמצא שהמבקש אינו זכאי להחזר, תשלח על כך הודעה.
 • •ניצולי שואה או יורשיהם הטוענים כי קבלו רנטת בריאות מרשויות הפיצויים בגרמניה והם אינם מופיעים ברישומי הכללית, יופנו ללשכה לפיצויים אישיים מחו"ל בטלפון: 03-6234100 לצורך בדיקת זכאות.
 • לעזרה ופרטים נוספים ניתן לפנות ל:
  • למוקד *2700 של שירותי בריאות כללית.
  • כמו כן ניתן להסתייע במוקד לפניות אזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי בטלפון: *8840 ולקבל את טופס הבקשה ומידע אודות תנאי הזכאות.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר עמו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים