על פי הדין העברי, כדי להתיר קשר נישואין בין בני זוג יהודים הגבר צריך לתת מרצונו גט לאישה
בית הדין הרבני רשאי להטיל שורה של סנקציות על גבר המסרב לתת גט
ניתן להטיל סנקציות גם על אשה המסרבת לקבל גט מבעלה, אך נדרש לכך אישור מנשיא בית הדין הרבני הגדול


על פי הדין העברי, כדי להתיר קשר נישואין של בני זוג יש צורך בגט, מסמך הלכתי הניתן מהגבר לאישה שבאמצעותו הגבר מגרש את אשתו ומסיים את נישואיהם.

 • הגט צריך להינתן מרצונו הטוב של הגבר (פרט למקרים חריגים).
 • במרבית המקרים נמנע בית הדין מלפסוק כי יש לכפות על הגבר לתת גט לאשתו. במקום זאת, פוסק בית הדין כי על הבעל מוטלת חובה לגרש את אשתו או כי מומלץ לו לגרש את אשתו.
 • החוק מאפשר להטיל סנקציות שונות כנגד סרבני גט וסרבניות גט (נשים המסרבות לקבל גט מבעליהן).

התנאים המקדמיים להטלת סנקציות בגין סרבנות גט

 • החוק מאפשר הטלת סנקציות בכל מקרה שבו בית הדין מורה על גירושין, בין אם כתוב בפסק הדין כי "על האיש לגרש את אשתו" או כי "האיש חייב לגרש את אשתו" או כל נוסח אחר המורה על גירושין.
 • כדי להפעיל את הסנקציות יש להגיש בקשה להטלת סנקציות.
 • השיקול איזו סנקציה להפעיל בכל מקרה נתון לבית הדין בלבד.
 • בכל מקרה הסנקציות יוטלו רק לאחר שבית הדין ישמע את טענות שני הצדדים.
 • ניתן להטיל סנקציות בגין סרבנות גט גם על אשה המסרבת לקבל גט מבעלה, ואולם יש צורך באישור נשיא בית הדין הרבני הגדול כדי לתת את הצווים כנגדה.

הסנקציות שניתן להטיל בגין סרבנות גט

 • בית הדין הרבני רשאי להוציא כנגד סרבני גט צו הגבלה ולהטיל עליהם אחת או יותר מהסנקציות הבאות:
  • הגבלה על אפשרות יציאה מהארץ.
  • הגבלה על קבלת דרכון ישראלי או הארכת תוקפו, למעט לצורך חזרה לישראל.
  • הגבלה על קבלת, החזקת או חידוש רישיון נהיגה.
  • הגבלה על האפשרות להתמנות, להיבחר או לשמש במשרה בשירות המדינה.
  • הגבלה על האפשרות לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על פי דין או להפעיל עסק הטעון רישוי או היתר על פי דין (כדוגמת רואה חשבון, עורך דין, רופא ורוקח).
  • הגבלה על האפשרות לפתוח או להחזיק חשבון בנק או למשוך שיקים מחשבון בנק (באמצעות קביעה כי סרבן הגט הוא לקוח מוגבל מיוחד).
  • לעקל מקרקעין ומיטלטלין (רכוש שאינו מקרקעין) של הסרבן.
  • להטיל עיקול על גמלה או קצבה שמקבל סרבן הגט.
 • אם בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין לגירושין לא ניתן הגט, בית הדין יכול להורות על עיכוב או על שלילה של גמלה או קצבה, בשיעורים הבאים:
  • בחודש הראשון לאחר שניתן צו ההגבלה – עיכוב בשיעור שלא יעלה על 25% מהגמלה או מהקצבה.
  • החל מהחודש השני לאחר שניתן צו ההגבלה לראשונה - עיכוב בשיעור שלא יעלה על 50% מהגמלה או מהקצבה.
  • החל מהחודש השביעי לאחר שניתן צו ההגבלה לראשונה – עיכוב או שלילה בשיעור שלא יעלה על 50% מהגמלה או מהקצבה, לרבות שלילת כל הגמלה או הקצבה שעוכבה עד אותו מועד.

מאסר בגין סרבנות גט

 • בית הדין הרבני מסוגל לאסור סרבני גט.

סנקציות נוספות במקרה שסרבן הגט הוא אסיר או עציר

 • אם האדם שנגדו ניתן צו ההגבלה הוא אסיר או עציר בית הדין יכול להפעיל סנקציות נוספות:
  • שלילת האפשרות לקבל חופשה מיוחדת (חופשות של עד 4 ימים הניתנות במקרים מיוחדים כדוגמת אירועים משפחתיים).
  • שלילת האפשרות לקבל ולשלוח מכתבים, למעט מסמכים משפטיים לעורך דינו או לקבל מסמכים משפטיים מעורך דינו (הדברים נכונים גם לשליחה וקבלת מסמכים מטוען רבני וממבקר המדינה).
  • שלילת האפשרות לקבל מבקרים של אסיר או או ביקורים של עציר, למעט: עורך דין, איש דת, טוען רבני, מבקר רשמי.
   • גם אם ניתן צו הגבלה, מנהל בית סוהר או בית מעצר רשאי להתיר ביקור של אדם אצל אסיר או עצור אם שוכנע, כי יש בביקור כדי לשכנע את הסרבן לתת גט.
  • שלילת האפשרות לקבל ביקורים מילדיו הקטינים של האסיר או העצור שבית משפט או בית דין מוסמך קבע את הסדרי הראייה שלהם.
   • גם אם ניתן צו הגבלה, מנהל בית סוהר או בית מעצר רשאי להתיר ביקור של ילדיו הקטינים של אסיר או עצור אם שוכנע, כי יש בביקור כדי לשכנע את הסרבן לתת גט.
  • שלילת האפשרות להחזיק חפצים אישיים בבית הסוהר או בבית המעצר, למעט חפצים הדרושים לאסיר או העציר לשם שמירה על בריאותו ומסמכים הקשורים לחקירתו או למשפטו.
  • שלילת האפשרות לעבוד בעבודה אשר משולם בעבורה שכר.
  • שלילת האפשרות לקנות מצרכים בבית הסוהר או בבית המעצר, למעט מצרכים הדרושים לאסיר או העציר לשם שמירה על בריאותו.
  • שלילת האפשרות להשתחרר שחרור על-תנאי (ניכוי שליש מהמאסר) או שחרור מנהלי מבית הסוהר.

בידוד האסיר או העציר סרבן הגט

 • אם חלפו 30 ימים מהיום שניתן צו הגבלה על ידי בית הדין וסרבן הגט טרם נתן גט, בית הדין יכול להורות על החזקתו בבידוד של הסרבן לתקופה של עד 14 ימים (וכל עוד הוא מסרב לתת גט).
 • סרבן הגט יוחזק בבידוד במתכונת של שבוע בבידוד, שבוע מחוץ לבידוד ושבוע נוסף בבידוד.
 • בית הדין יכול לחדש את מנגנון הבידוד כל עוד לא ניתן גט, בתנאי שידון בהחלטתו לחדש את הבידוד לפחות אחת ל-90 ימים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות