עובדים שבני זוגם או שותפם למשמורת על ילד משרתים במילואים, זכאים בתנאים מסוימים להיעדר מהעבודה ולקבל שכר בימי היעדרותם
ימי ההיעדרות הללו הם בנוסף לזכויות היעדרות אחרות, כמו: ימי חופשה, ימי מחלה או שעת היעדרות לבני זוג של משרתי מילואים העובדים במשרה מלאה
מספר ימי ההיעדרות המקסימלי שעבורם ניתן לקבל שכר תלויים במספר ימי המילואים המצטבר של בן הזוג או שותפם למשמורת בין 07.10.2023 עד 31.12.2024 ובתנאי שמדובר ביותר מ-30 ימי מילואים במצטבר
אסור למעסיק להפחית את ימי ההיעדרות ממכסת ימי המחלה או ימי החופשה הצבורים של העובדים
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה


תאריך תפוגה
תאריך תפוגה: 31.12.2024
צו ההרחבה הוא עד 31.12.24

עובדים שבני זוגם או שותפם למשמורת על ילד משרתים במילואים במהלך התקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024, זכאים בתנאים מסוימים להיעדר מהעבודה ולקבל שכר בימי ההיעדרות.

 • ימי ההיעדרות הללו הם בנוסף לימי החופשה הצבורים של העובדים או לימי המחלה שלהם.
 • מספר ימי ההיעדרות תלוי במספר ימי המילואים המצטברים של בן זוגם או של שותפם למשמורת.
 • ניתן לנצל גם חלקי ימים על חשבון מכסת ימי ההיעדרות, ואין חובה להיעדר יום שלם.
 • ניתן לנצל את ימי ההיעדרות בנסיבות המפורטות בהמשך בלבד.
 • יש לנצל את ימי ההיעדרות עד סוף שנת 2024. לא ניתן לצבור אותם לצורך היעדרות במועד מאוחר יותר, ולא ניתן לקבל תשלום עבור ימי היעדרות שלא נוצלו.

מי זכאי?

 • עובדים שעונים על 5 התנאים הבאים:
  1. הם בני זוג (נשואים, ידועים בציבור, בני זוג מאותו מין) או שותפים למשמורת על ילד משותף של משרת מילואים פעיל.
  2. בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 בן זוגם או שותפם למשמורת שירתו מעל 30 יום במילואים במצטבר.
  3. הם עונים על אחד התנאים הבאים:
   • הורים (כולל הורים מאמצים, הורים מפונדקאות והורים במשפחת אומנה) לילד מתחת לגיל 14, או שהם מטפלים בילד של בן זוגם כל עוד הילד מתחת לגיל 14;
   • הורים (כולל הורים מפונדקאות, הורים מאמצים והורים במשפחת אומנה) לילד מתחת לגיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה, או שהם מטפלים בילד של בן זוגם שנמצא במצב זהה;
   • הם מטפלים או משגיחים באופן בלעדי על אדם עם מוגבלות, שהוא בן זוגם, הורה, סב , ילד, ילד של בן הזוג, אח, אחות או בני זוגם של כל אחד מאלה.
   • הם מטפלים בהורה חולה שלהם או של בן זוגם ובלבד שההורה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום.
  4. הם נעדרו מהעבודה בעת שבן זוגם או שותפם למשמורת היה בשירות מילואים פעיל.
  5. הם נעדרו מהעבודה בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
   • מחלת ילד עד גיל 14 או מחלת ילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה
   • טיפול או השגחה בלעדית של קרוב שהוא אדם עם מוגבלות
   • טיפול בהורה חולה שלו או של בן זוג, ובלבד שההורה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום
   • הארכת חופשת לידה של בן או בת הזוג.
   • השגחה וטיפול בילד עד גיל 14 או בילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה תוך התחשבות, ככל שניתן, עם צורכי העבודה.
   • היעדרות לצורך סידורים הכרחיים לניהול תחזוקת משק הבית שניתן לבצעם רק בשעות העבודה תוך התחשבות, ככל שניתן, עם צורכי העבודה.
   • היעדרות מסיבה אחרת בתיאום ובהסכמת המעסיק.
שימו לב
מי שעומדים לרשותם 35 ימי חופשה שנתית או יותר, יוכלו לנצל את ההטבה רק אם סיבת ההיעדרות היא מחלת ילד, טיפול בקרוב עם מוגבלות, טיפול בהורה (שלהם או של בני זוגם). הם לא יוכלו לנצל את ימי ההיעדרות לצורך הארכת חופשת לידה, סידורים או סיבות אחרות.

מספר ימי ההיעדרות

 • מספר ימי ההיעדרות, שעבורם ניתן לקבל שכר, תלוי במספר ימי המילואים המצטבר של בן הזוג או השותף למשמורת בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024, כמפורט בטבלה הבאה:
מספר ימי המילואים המצטבר מספר ימי היעדרות של העובד
עד 30 ימי מילואים אין זכאות
31 - 60 ימי מילואים 2 ימי היעדרות
61 - 90 ימי מילואים 4 ימי היעדרות
91 - 120 ימי מילואים 6 ימי היעדרות
121 ימי מילואים 8 ימי היעדרות
 • בן/בת זוג של משרת מילואים שזכאים ל-35 ימים ומעלה של חופשה בתשלום בשנה קלנדרית (מינואר עד דצמבר), זכאים למחצית מימי ההיעדרות המופיעים בטבלה.

תהליך מימוש הזכות

עובדים שנעדרו החל מ-07.03.2024

 • יש להודיע למעסיק על ההיעדרות.
 • במקרה של היעדרות עקב מחלת ילד או הורה יש להציג בפני המעסיק אישור רפואי בסמוך למועד ההיעדרות.
 • המעסיק ישלם לעובדים עבור ימי ההיעדרות עד למכסת הימים שהעובדים זכאים להם על פי הטבלה הנ"ל.
שימו לב
אסור למעסיק להפחית את ימי ההיעדרות ממכסת ימי המחלה או ימי החופשה הצבורים של העובדים.

עובדים שנעדרו מהעבודה לפני 07.03.2024

 • עובדים שנעדרו מהעבודה בתקופה שבין 07.10.2023 - 05.03.2024 ושולם להם שכר בתקופת ההיעדרות על חשבון ימי מחלה או ימי חופשה צבורים -
  • העובדים זכאים להחזרת מספר ימי ההיעדרות שנוכו ממכסת ימי המחלה או החופשה הצבורים עד למכסת ימי ההיעדרות שהעובדים זכאים להם לפי הטבלה הנ"ל. המעסיק יפחית ימים אלה מצבירת ימי ההיעדרות שבטבלה הנ"ל. הדבר יתבצע במשכורת חודש אפריל.
  • אם העובדים נעדרו מספר ימים גדול יותר ממספר ימי ההיעדרות בטבלה, הימים העודפים לא יוחזרו למכסת ימי החופשה או המחלה הצבורים, והעובד ייחשב כמי שניצל את מלוא ימי ההיעדרות המיוחדים שלפי הטבלה.
 • עובדים שנעדרו מהעבודה בתקופה שבין 01.01.2024 - 06.03.2024 ולא שולם להם שכר מלא בגין היעדרותם -
  • עובדים אלה זכאים לקבל מהמעסיק תשלום של יתרת השכר במשכורת חודש אפריל ולהשבת ימי ההיעדרות שהופחת ממכסת החופשה או המחלה.
  • המעסיק יפחית את ימי ההיעדרות של העובדים ממכסת ימי ההיעדרות שבטבלה הנ"ל.
  • אם העובדים נעדרו מספר ימים גדול יותר ממספר ימי ההיעדרות בטבלה, הימים העודפים לא יוחזרו למכסת ימי החופשה או המחלה הצבורים, והעובד ייחשב כמי שניצל את מלוא ימי ההיעדרות המיוחדים שלפי הטבלה.
דוגמה
עובדת שזכאית ל-3 ימי היעדרות לפי הטבלה הנ"ל

דוגמה 1: העובדת נעדרה יומיים על חשבון ימי מחלה

 • עובדת שבן זוגה במילואים 50 ימים, נעדרה בחודש פברואר יומיים מהעבודה בשל מחלת ילד עד גיל 14.
 • העובדת זכאית ל-3 ימי היעדרות לפי הטבלה הנ"ל.
 • העובדת נעדרה יומיים על חשבון ימי מחלה.
 • המעסיק ניכה מימי המחלה הצבורים של העובדת 2 ימי מחלה, ושילם לה שכר עבור חצי יום עבודה (עבור יום מחלה ראשון העובדת אינה זכאית לתשלום, ועבור יום המחלה השני היא זכאית לדמי מחלה בגובה 50% משכרה היומי).
 • על המעסיק לשלם לעובדת במשכורת חודש אפריל את יתרת שכרה, בגובה 1.5 ימי עבודה ולהשיב למכסת ימי המחלה הצבורים של העובדת את 2 ימי המחלה.
 • המעסיק יפחית את 2 ימי ההיעדרות ממכסת ימי ההיעדרות המיוחדים של העובדת לפי הטבלה הנ"ל, ויישאר לזכותה יום היעדרות אחד.

דוגמה 2: העובדת נעדרה 4 ימים על חשבון ימי מחלה

 • המעסיק ניכה מימי המחלה הצבורים של העובדת 4 ימי מחלה ושילם לה שכר עבור של יומיים (עבור יום מחלה ראשון העובדת אינה זכאית לתשלום, עבור יום המחלה השני והשלישי היא זכאית לדמי מחלה בגובה 50% משכרה היומי, ושכר רגיל עבור יום המחלה הרביעי).
 • על המעסיק לשלם לעובדת במשכורת חודש אפריל את יתרת שכרה בגובה 2 ימי עבודה. בנוסף עליו להשיב למכסת ימי המחלה הצבורים של העובדת 3 ימי מחלה, ולהפחית ימים אלה ממכסת ימי ההיעדרות המיוחדים של העובדת לפי הטבלה הנ"ל.
 • יום העבודה הרביעי לא יוחזר למכסת ימי ההיעדרות, והעובדת תיחשב כמי שניצלה את מלוא ימי ההיעדרות העומדים לרשותה לפי הטבלה הנ"ל.


 • עובדים שנעדרו בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2023 ולא שולם להם שכר מלא בגין היעדרותם - העובדים רשאים לבחור בין אחת משתי האפשרויות:
  1. לקבל מהמעסיק את יתרת התשלום המגיעה להם, ובנוסף החזרת ימי ההיעדרות שהופחתו ממכסת ימי החופשה או המחלה הצבורים. במקרה כזה הימים שיוחזרו אל מכסת ימי החופשה או המחלה הצבורים, יופחתו ממספר ימי ההיעדרות שמגיעים להם לפי הטבלה הנ"ל.
  2. להשאיר את המצב כפי שהוא, כלומר הם לא יקבלו השלמת שכר, והימים שהופחתו ממכסת ימי המחלה או החופשה הצבורים לא יוחזרו. במקרה כזה יישארו לרשותם מלוא ימי ההיעדרות שהם זכאים עוד לנצל לפי הטבלה הנ"ל.

גובה השכר שישולם לעובד בימי ההיעדרות

 • במהלך ההיעדרות ישולם לעובדים שכר רגיל בדומה לשכר המשולם במהלך ניצול ימי חופשה.
 • עובדים ששכרם מחושב על בסיס חודשי יקבלו שכר רגיל במהלך ימי ההיעדרות.
 • עובדים המשתכרים על בסיס שעתי או יומי יקבלו את שכר העבודה היומי הממוצע במהלך ימי ההיעדרות.
אזהרה
חישוב השכר היומי הממוצע לעובד לפי שעות
 • לשון החוק קובעת כי לצורך חישוב השכר היומי הממוצע יש לחלק את שכר 3 החודשים שקדמו לחופשה ב-90. כתוצאה מכך גובה השכר היומי הממוצע של עובד שעבד פחות מ-90 ימים באותה תקופה עלול להיות נמוך משכרו היומי הרגיל.
 • לפיכך ישנם מעסיקים הנוהגים לחשב את השכר היומי הממוצע על ידי חלוקת השכר ברבעון האחרון במספר ימי העבודה שעבד העובד בפועל באותם חודשים (ולא חלקי 90).
 • קיימת פסיקה לא מחייבת של בית הדין האזורי לעבודה, שבה חישבו את דמי החופשה לפי השכר ביום עבודה מלא של העובד.
 • אם השכר מורכב משכר בסיס + עמלות, יש לכלול את העמלות ב"שכר הרגיל" לצורך חישוב יום ההיעדרות.

חשוב לדעת

 • בנוסף לימי ההיעדרות הנ"ל, עובדים במשרה מלאה שהם הורים לילד מתחת לגיל 13 והם עובדים משרה מלאה אצל מעסיק אחד או במצטבר אצל כמה מעסיקים, זכאים להיעדר מהעבודה שעה ביום ללא הפחתת שכר בתקופה שבני זוגם נמצאים במילואים, בתנאי ששירות המילואים נמשך לפחות 5 ימים רצופים. למידע נוסף לחצו כאן.
 • בתקופה שבין 07.10.2023 - 01.07.2024 אסור לפטר עובדים שנדרשו להשגיח על ילדם עד גיל 14, עקב גיוס בן הזוג או ההורה השני של הילד למילואים, לכוחות הביטחון וההצלה או לשירות חיוני אחר. למידע נוסף לחצו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים