תשלום דמי חופשה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים שיצאו לחופשה שנתית ממקום עבודתם, זכאים לקבל שכר עבור ימי החופשה בסכום השווה לשכרם הרגיל
יש לשלם את דמי החופשה במועד שבו היה משולם השכר אלמלא יצא העובד לחופשה
עובדים שיוצאים לחופשה של שבעה ימים רצופים לפחות רשאים לבקש את תשלום דמי החופשה מראש לפני יציאתם לחופשה
אם המעסיק מפר את חובתו בדבר תשלום דמי החופשה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו סעיפים 12-10 לחוק חופשה שנתית
 • עובדים היוצאים לחופשה שנתית זכאים לקבל את דמי החופשה במועד שבו היו מקבלים את שכרם אלמלא יצאו לחופשה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • עובדים היוצאים לחופשה של שבעה ימים רצופים לפחות, ומעוניינים להקדים את מועד התשלום אל לפני תחילת החופשה, צריכים לפנות אל המעסיק ולדרוש את קבלת דמי החופשה מראש.
 • הזכאות לתשלום עבור ימי החופשה השנתית מותנית בכך שהעובד לא יעבוד במקום עבודה אחר במהלך ימי החופשה. במידה והעובד עבד בעבודה אחרת, המעסיק רשאי לא לשלם לו בעבור ימי החופש שלו, ובמידה והמעסיק כבר שילם לעובד עבור ימי חופש בהם עבד במקום אחר, המעסיק רשאי לנכות את התשלום משכר העובד

מועד התשלום

 • דמי החופשה ישולמו לכל המאוחר ביום שבו היו משלמים לעובד את שכרו, אילו לא יצא לחופשה והוסיף לעבוד. (ראו: מועד תשלום השכר).
 • אם העובד יצא לחופשה של שבעה ימים לפחות, ודרש להקדים את תשלום דמי-החופשה, ישולמו דמי החופשה לכל המאוחר שני ימים לפני תחילת החופשה.

גובה התשלום

עובדים המשתכרים שכר חודשי

 • עובדים ששכרם מחושב על בסיס חודשי (או על בסיס תקופה ארוכה מחודש) יקבלו שכר רגיל במהלך ימי החופשה.
  • יש להדגיש כי עובד זכאי לתשלום דמי חופשה רק עבור מספר ימי החופשה הצבורים לזכותו. למידע נוסף לגבי מספר ימי החופשה להם זכאים עובדים ראו: חישוב מספר ימי החופשה השנתית.

עובדים המשתכרים על בסיס שעתי או יומי

 • על פי סעיף 10 לחוק חופשה שנתית, גובה דמי החופשה לעובד ששכרו מחושב על בסיס יומי או שעתי הוא הסכום שיוצא ממכפלת שכר העבודה היומי הממוצע שהשתכר העובד בשלושת החודשים המלאים שקדמו ליציאתו לחופשה במספר ימי החופשה ברוטו בהם שהה העובד בחופשה (כולל שישי-שבת).
 • יש להדגיש כי עובד זכאי לתשלום דמי חופשה רק עבור מספר ימי החופשה הצבורים לזכותו. למידע נוסף לגבי מספר ימי החופשה להם זכאים עובדים ראו: חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
 • שכר העבודה היומי הממוצע הוא הסכום היוצא מחילוק שכר רבע השנה שקדמה לחופשה (3 החודשים שקדמו לחופשה) במספר 90 .
  • אם שלושת החודשים שקדמו לחופשה לא היו חודשי עבודה מלאים יש לחשב את השכר היומי הממוצע לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר ב-12 החודשים שקדמו לחופשה (3 חודשים רצופים במשך השנה האחרונה, לפי בחירת העובד, שבהם עבד באופן מקסימלי).
  • בתצ (ת"א) 44419-03-16‏ פסק בית הדין שבממוצע זה יש לכלול גם ימי היעדרות בשכר כגון : ימי חופשה בתשלום, ימי מחלה בתשלום או ימי חג בתשלום.
 • יש להדגיש כי על פי החוק לצורך חישוב דמי החופשה יש להכפיל את שכר העבודה היומי הממוצע (שכר רבע שנתי המחולק ב- 90) במספר הימים ברוטו (כולל שישי ושבת) בהם שהה העובד בחופשה.
דוגמה
 • עובד המשתכר על בסיס שעתי עובד אצל אותו מעסיק 5 שנים, 5 ימים בשבוע.
 • על פי הדין זכאי העובד ל-16 ימי חופשה ברוטו (כולל שישי שבת) בשנה (12 ימי חופשה נטו).
 • העובד שהה שבועיים בחופשה (14 ימים ברוטו, 10 ימים נטו).
 • בשלושה חודשים שקדמו לחופשה השתכרה עובד בחודש הראשון 10,000 ש"ח , בחודש השני 8,000 ש"ח ובחודש השלישי 9,000 ש"ח ובסה"כ 27,000 ש"ח.
 • שכר העבודה היומי הממוצע של העובד בשלושת החודשים שקדמו ליציאתו לחופש הוא 300 ש"ח ליום (27,000/90).
 • עבור תקופת שהייתי בחופשה זכאי העובד לדמי חופשה בסך 4,200 ש"ח= 300X14).

עובד בשכר שעתי/יומי שעבד פחות מ-75 ימים רצופים

 • עובד בשכר שעתי/יומי, שעבד פחות מ-75 ימים רצופים, בין בשנת עבודה אחת ובין בשתי שנות עבודה רצופות, ואין בינו לבין המעביד חוזה עבודה בכתב לתקופת עבודה רצופה העולה על 74 אינו זכאי לחופשה שנתית, כלומר: הוא אינו זכאי להיעדר מהעבודה ולקבל שכר עבור היעדרות זו.
 • עובד כזה זכאי לתשלום תמורת חופשה בנוסף לשכר שקיבל. גובה התשלום: 4% לפחות משכר העבודה הכולל שקיבל באותה תקופה. למידע נוסף ראו: חופשה שנתית לעובדים בשכר שעתי או יומי.

חשוב לדעת

 • מהשכר המשולם עבור ימי החופשה ינוכו ניכויי חובה (מס הכנסה, ביטוח בריאות וביטוח לאומי).
 • העובד אינו זכאי לתשלום דמי נסיעה עבור ימי חופשה.
 • אם המעסיק מפר את חובתו בדבר תשלום דמי החופשה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משרד זה אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה כל זכויות העובדים רלוונטיות למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים