החל מחודש אוגוסט 2015 ניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה, זכאים להגיש בקשה להכרה כנכים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ובקשתם לא תידחה רק בשל ישיבת הקבע בשטח הרייך הגרמני
ההכרה בניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תחול רק על ניצולים שלא מקבלים פיצוי בגין נרדפותם מגרמניה או מכל מדינה אחרת
לפרטים נוספים לגבי תנאי הזכאות, גובה הקצבה והטבות נוספות המגיעות למקבלי הקצבה ראו תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר
למידע נוסף ראו באתר הרשות לניצולי השואה
ראו גם
 • במסגרת החלטה מנהלית שהתקבלה באוגוסט 2015, נכי רדיפות הנאצים שעד מועד זה לא היו זכאים לקבל קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בגלל שהיו תושבי קבע בשטח הרייך הגרמני, זכאים עתה להוכיח את זכאותם לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים , בתנאי שאינם מקבלים פיצוי בגין נירדפותם מגרמניה או מכל מדינה אחרת.
 • לעניין זה יצוין כי מדובר בניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה, המדינה שבה עלה הנאציזם לשלטון, ושבה ננקטו לראשונה שורה של פעולות אנטישמיות וחוקים ששללו את זכויותיהם ואת חירותם של היהודים, בתהליך רדיפה מתמשך ושיטתי ששיאו בהשמדת יהודים.
 • מועד הזכאות לתגמולים לפי החלטה זו, יהיה החל ממועד הגשת התביעה, או ממועד החלטה מנהלית זו, לפי המאוחר מביניהם.
 • ניצולי שואה, שהיו תושבי קבע בגרמניה, אשר הגישו בעבר תביעה לרשות לזכויות ניצולי השואה, אינם צריכים לפנות בשנית ובקשתם תטופל באופן אוטומטי.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה שהיו תושבי קבע בגרמניה העומדים בשני התנאים הבאים:
  1. הם נכי רדיפות הנאצים שהיו תושבי קבע בגרמניה בהתאם לההגדרה שבסעיף 4(1)1(ג) לחוק הפיצויים הפדראלי הגרמני:
   • ניצולי שואה אשר היגרו, גורשו או הורחקו לפני יום 31 דצמבר 1952 ומקום מגוריהם האחרון או מושב הקבע האחרון שלהם היה בשטח של הרייך בגבולותיו ביום 31 דצמבר 1937 או באזור של העיר החופשית דנציג.
  2. הם אינם מקבלים מגרמניה או ממדינת חוץ אחרת, פיצוי בגין נזקי גוף בשל נרדפותם,
 • בנוסף עליהם לעמוד בכל שאר התנאים הבאים הקבועים בחוק:
  1. עלייה לישראל לפני יום 01.10.1953.
  2. אזרחות ותושבות ישראלית רצופה מיום 01.04.1957 -
   • ככלל, החוק דורש אזרחות ותושבות רציפה החל מיום 01.04.1957.
   • במקרים פרטניים בלבד, שייבדקו לגופם, ייתכן שיוכרו תובעים אשר אין באפשרותם להציג רצף תושבות לשהותם בארץ ממועד עלייתם ועד היום, וזאת, לאחר שימציאו מסמכים המעידים על זיקתם לארץ (כגון: שירות במילואים, מסמכים המעידים על ביקורים בארץ, משפחה, רכוש וכדומה).
  3. קיום עילת נרדפות, כגון -
   • שהות במחנה ריכוז, בגטו, במחנה שבו עבדו עבודות פרך, חיי סתר וזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש, בריחה מחמת הפחד והגבלת חירות בשטח כבוש.
   • אירועי עוצר במדינות שלא היו תחת כיבוש נאצי ישיר, אך היו נתונות להשפעה גרמנית כגון רומניה ובולגריה.
   • בריחה מחמת הפחד מפני הגרמנים בלוב (בעקבות החלטה מנהלית שהתקבלה על ידי משרד האוצר ב-2010.
   • גם מי שהיה עובר ברחם אימו בעת שעברה נרדפות מוכרת עשוי להיות מוכר בעצמו לפי החוק. הכרה זו מותנית במועדי סיום המלחמה המשתנים ממדינה למדינה, ולעתים אף בין הערים השונות באותה מדינה.
  4. נכות עקב רדיפות הנאצים, בשיעור שאינו נמוך מ-25%, בגין מחלות שקיים לגביהן קשר סיבתי לרדיפות הנאצים.
 • חשוב: אין מועד אחרון להגשת תביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, אולם מומלץ לניצול שעדיין לא הגיש את התביעה, ועומד בכל התנאים, להגישה בהקדם האפשרי. זאת מכיוון שמועד התשלום של התגמול הנו החל ממועד השלמת כל המסמכים שיש להגיש במסגרת התביעה.

גובה הגמלה

תהליך מימוש הזכות

 • ניצולי שואה, שהיו תושבי קבע בגרמניה, והגישו בעבר תביעה לרשות לזכויות ניצולי השואה, אינם צריכם לפנות בבקשה בשנית, ותביעתם תטופל באופן אוטומטי.
 • ניצולי שואה, שהיו תושבי קבע בגרמניה ועומדים בתנאי הזכאות וטרם הגישו תביעה לרשות לזכויות ניצולי השואה, מוזמנים להגיש טופס תביעה לקבלת תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ולצרף לבקשה את כל המסמכים כמפורט בערך תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר#תהליך מימוש הזכות
 • לכל שאלה או בירור ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטל' מס' 03-5682651.
 • מועד הזכאות לתגמולים לפי החלטה זו, יהיה החל ממועד הגשת התביעה, או ממועד החלטה מנהלית זו (אוגוסט 2015), לפי המאוחר מביניהם.

ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה.
 • ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים