הקדמה:

ישנן קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שלא ניתן לעקל, אלא בתנאים מיוחדים


ישנם תשלומים, קצבאות ותגמולים המשולמים לניצולי שואה, שלא ניתן לעקל לשם החזר חוב, אלא בתנאים מיוחדים.

 • ערך זה מפרט לגבי הקצבאות והתגמולים השונים שלא ניתן לעקל, התנאים שבהם מותר לעקל תשלומים אלה ומה ניתן לעשות במקרה שנציגי ההוצאה לפועל עיקלו תשלום שאסור לעקל.

איסור על עיקול תגמולים ממשרד האוצר או קצבאות ממדינות חוץ

 • על-פי סעיף 11 לחוק נכי רדיפות הנאצים:
  • הזכות לתגמול אינה ניתנת להעברה, שיעבוד, ערבות או עיקול, אלא לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה.
  • במקרה שניתן עיקול לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה, ניתן לעקל רק עד מחצית מערך התגמול המשולם בכל חודש.
  • בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לניצול השואה, אינם רשאים לעקל תשלום זה במשך 30 ימים מיום התשלום. (אם ניצול השואה לא ימשוך את הסכומים הללו מהבנק או מהדואר במהלך 30 הימים, ניתן יהיה לעקל אותם).
 • איסור העיקול חל גם על תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה.

איסור על עיקול מענקים או תשלומים המשולמים מכוח החלטה מינהלית או מענק שנתי שלא על-פי החוק

איסור על עיקול תגמולים לנכי המלחמה בנאצים

 • על-פי סעיף 9 לחוק נכי המלחמה בנאצים:
  • הזכות לתגמול לנכה המלחמה בנאצים אינה ניתנת להעברה, שיעבוד, ערבות או עיקול, אלא לשם הבטחת פירעונם של מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה.
  • הרשות המוסמכת (מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה) רשאית להורות על עיכוב של עד שליש מתגמוליו החודשיים של נכה המלחמה בנאצים, עד שיסולק החוב שחייב נכה המלחמה לאוצר המדינה.
  • בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לנכה המלחמה בנאצים, אינם רשאים לעקל תשלום זה במשך 30 ימים מיום התשלום. (אם ניצול השואה לא ימשוך את הסכומים הללו מהבנק או מהדואר במהלך 30 הימים, ניתן יהיה לעקל אותם).
  • ניתן לנכות מתגמול זה דמי חברות לטובת ארגון יציג של הנכים עד לסך של 27.93 ש"ח (נכון ליום 09.03.2014), תשלומים לקרן עזרה הדדית עד לסך של 3.38 ש"ח (נכון ליום 09.03.2014) ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי בסכום שלא יעלה על 4.76 ש"ח (נכון ליום 09.03.2014) כקבוע בתקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה). ניתן להודיע בכתב על התנגדות לניכוי, והניכוי יופסק בתום חודש מיום קבלת ההודעה.
 • איסור העיקול חל גם על תגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים, תגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים וכן על התגמול שמקבל בן זוגו של נכה המלחמה לאחר פטירתו.

איסור על עיקול קצבה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות

 • החל מחודש יוני 2014 ובעקבות תוכנית הסיוע הלאומית משנת 2014, השתוו תנאיהם וזכויותיהם של מקבלי הקצבה ליוצאי מחנות וגטאות לתנאים ולזכויות של מקבלי קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • על-פי סעיף 3 לחוק הטבות לניצולי שואה, איסור העיקול של קצבה זו יהיה בדומה לאמור בחוק נכי רדיפות הנאצים:
  • הזכות לתגמול אינה ניתנת להעברה, שיעבוד, ערבות או עיקול, אלא לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה.
  • במקרה שניתן עיקול לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה, ניתן לעקל רק עד מחצית מערך התגמול המשולם בכל חודש.
  • בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לניצול השואה, אינם רשאים לעקל תשלום זה במשך 30 ימים מיום התשלום. (אם ניצול השואה לא ימשוך את הסכומים הללו מהבנק או מהדואר במהלך 30 הימים, ניתן יהיה לעקל אותם).

איסור על עיקול מענקים הניתנים מכוח חוק ההטבות לניצולי שואה

 • סעיף 8 לחוק הטבות לניצולי שואה קובע הגבלות על עיקול מענק שנתי לפי חוק ההטבות לניצולי שואה.
 • מענק זה אינו ניתן להעברה, לערבות או לעיקול, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט מוסמך.
 • בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לניצול השואה, אינם רשאים לעקל תשלומים אלה במשך 30 ימים מיום התשלום. (אם ניצול השואה לא ימשוך את הסכומים הללו מהבנק או מהדואר במהלך 30 הימים, ניתן יהיה לעקל אותם).

איסור על עיקול קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות

איסור על עיקול קצבה (רנטה) בריאותית מממשלת גרמניה (BEG)

 • על-פי סעיף 11 לחוק נכי רדיפות הנאצים:
  • הזכות לקצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) אינה ניתנת להעברה, שיעבוד, ערבות או עיקול, אלא לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה.
  • במקרה שניתן עיקול לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה, ניתן לעקל רק עד מחצית מערך התגמול המשולם בכל חודש.
  • בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לניצול השואה, אינם רשאים לעקל תשלום זה במשך 30 ימים מיום התשלום. (אם ניצול השואה לא ימשוך את הסכומים הללו מהבנק או מהדואר במהלך 30 הימים, ניתן יהיה לעקל אותם).

תהליך מימוש הזכות

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

זכויות ניצולי שואה

חקיקה ונהלים