ישנן קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שלא ניתן לעקל, אלא בתנאים מיוחדים


ישנם תשלומים, קצבאות ותגמולים המשולמים לניצולי שואה, שלא ניתן לעקל לשם החזר חוב, אלא בתנאים מיוחדים.

 • ערך זה מפרט לגבי הקצבאות והתגמולים השונים שלא ניתן לעקל, התנאים שבהם מותר לעקל תשלומים אלה ומה ניתן לעשות במקרה שנציגי ההוצאה לפועל עיקלו תשלום שאסור לעקל.
שימו לב
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מייצג בחינם ניצולים שקצבתם כניצולי שואה עוקלה שלא כדין. למידע נוסף ראו סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

איסור על עיקול תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 • על-פי סעיף 11 לחוק נכי רדיפות הנאצים:
  • הזכות לתגמול אינה ניתנת להעברה, שיעבוד, ערבות או עיקול, אלא לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה.
  • במקרה שניתן עיקול לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה, ניתן לעקל רק עד מחצית מערך התגמול המשולם בכל חודש.
  • בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לניצול השואה, אינם רשאים לעקל תשלום זה במשך 30 ימים מיום התשלום. (אם ניצול השואה לא ימשוך את הסכומים הללו מהבנק או מהדואר במהלך 30 הימים, ניתן יהיה לעקל אותם).
 • איסור העיקול חל גם על תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה.
שימו לב
הארכה של תקופת ההגנה על תשלום שהועבר במהלך מלחמת חרבות ברזל
 • לפי החוק, אם התשלום הועבר לחשבון הבנק של הזכאים אחרי 30.09.2023 ולפני סיום התקופה שהוכרז בה מצב מיוחד בעורף, לא יהיה ניתן לעקל אותו במשך 90 ימים ממועד ההעברה.
 • אם תקופת המצב המיוחד בעורף תסתיים לפני תום 90 הימים, לא יהיה ניתן לעקל את התשלום מהיום שבו הועבר לחשבון הבנק ועד 30 ימים אחרי סיום תקופת המצב המיוחד בעורף.

איסור על עיקול מענקים או תשלומים המשולמים מכוח החלטה מינהלית או מענק שנתי שלא על-פי החוק

שימו לב
הארכה של תקופת ההגנה על תשלום שהועבר במהלך מלחמת חרבות ברזל
 • לפי החוק, אם התשלום הועבר לחשבון הבנק של הזכאים אחרי 30.09.2023 ולפני סיום התקופה שהוכרז בה מצב מיוחד בעורף, לא יהיה ניתן לעקל אותו במשך 90 ימים ממועד ההעברה.
 • אם תקופת המצב המיוחד בעורף תסתיים לפני תום 90 הימים, לא יהיה ניתן לעקל את התשלום מהיום שבו הועבר לחשבון הבנק ועד 30 ימים אחרי סיום תקופת המצב המיוחד בעורף.

איסור על עיקול תגמולים לנכי המלחמה בנאצים

 • על-פי סעיף 9 לחוק נכי המלחמה בנאצים:
  • הזכות לתגמול לנכה המלחמה בנאצים אינה ניתנת להעברה, שיעבוד, ערבות או עיקול, אלא לשם הבטחת פירעונם של מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה.
  • הרשות המוסמכת (מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה) רשאית להורות על עיכוב של עד שליש מתגמוליו החודשיים של נכה המלחמה בנאצים, עד שיסולק החוב שחייב נכה המלחמה לאוצר המדינה.
  • בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לנכה המלחמה בנאצים, אינם רשאים לעקל תשלום זה במשך 30 ימים מיום התשלום. (אם ניצול השואה לא ימשוך את הסכומים הללו מהבנק או מהדואר במהלך 30 הימים, ניתן יהיה לעקל אותם).
  • ניתן לנכות מתגמול זה דמי חברות לטובת ארגון יציג של הנכים עד לסך של 27.93 ₪ (נכון ליום 09.03.2014), תשלומים לקרן עזרה הדדית עד לסך של 3.38 ₪ (נכון ליום 09.03.2014) ודמי השתתפות בביטוח חיים הדדי בסכום שלא יעלה על 4.76 ₪ (נכון ליום 09.03.2014) כקבוע בתקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה). ניתן להודיע בכתב על התנגדות לניכוי, והניכוי יופסק בתום חודש מיום קבלת ההודעה.
 • איסור העיקול חל גם על תגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים, תגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים וכן על התגמול שמקבל בן זוגו של נכה המלחמה לאחר פטירתו.
שימו לב
הארכה של תקופת ההגנה על תשלום שהועבר במהלך מלחמת חרבות ברזל
 • לפי החוק, אם התשלום הועבר לחשבון הבנק של הזכאים אחרי 30.09.2023 ולפני סיום התקופה שהוכרז בה מצב מיוחד בעורף, לא יהיה ניתן לעקל אותו במשך 90 ימים ממועד ההעברה.
 • אם תקופת המצב המיוחד בעורף תסתיים לפני תום 90 הימים, לא יהיה ניתן לעקל את התשלום מהיום שבו הועבר לחשבון הבנק ועד 30 ימים אחרי סיום תקופת המצב המיוחד בעורף.

איסור על עיקול קצבה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות

 • החל מחודש יוני 2014 ובעקבות תוכנית הסיוע הלאומית משנת 2014, השתוו תנאיהם וזכויותיהם של מקבלי הקצבה ליוצאי מחנות וגטאות לתנאים ולזכויות של מקבלי קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • על-פי סעיף 3 לחוק הטבות לניצולי שואה, איסור העיקול של קצבה זו יהיה בדומה לאמור בחוק נכי רדיפות הנאצים:
  • הזכות לתגמול אינה ניתנת להעברה, שיעבוד, ערבות או עיקול, אלא לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה.
  • במקרה שניתן עיקול לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה, ניתן לעקל רק עד מחצית מערך התגמול המשולם בכל חודש.
  • בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לניצול השואה, אינם רשאים לעקל תשלום זה במשך 30 ימים מיום התשלום. (אם ניצול השואה לא ימשוך את הסכומים הללו מהבנק או מהדואר במהלך 30 הימים, ניתן יהיה לעקל אותם).
שימו לב
הארכה של תקופת ההגנה על תשלום שהועבר במהלך מלחמת חרבות ברזל
 • לפי החוק, אם התשלום הועבר לחשבון הבנק של הזכאים אחרי 30.09.2023 ולפני סיום התקופה שהוכרז בה מצב מיוחד בעורף, לא יהיה ניתן לעקל אותו במשך 90 ימים ממועד ההעברה.
 • אם תקופת המצב המיוחד בעורף תסתיים לפני תום 90 הימים, לא יהיה ניתן לעקל את התשלום מהיום שבו הועבר לחשבון הבנק ועד 30 ימים אחרי סיום תקופת המצב המיוחד בעורף.

איסור על עיקול מענקים הניתנים מכוח חוק ההטבות לניצולי שואה

 • סעיף 8 לחוק הטבות לניצולי שואה קובע הגבלות על עיקול מענק שנתי לפי חוק ההטבות לניצולי שואה.
 • מענק זה אינו ניתן להעברה, לערבות או לעיקול, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט מוסמך.
 • בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לניצול השואה, אינם רשאים לעקל תשלומים אלה במשך 30 ימים מיום התשלום. (אם ניצול השואה לא ימשוך את הסכומים הללו מהבנק או מהדואר במהלך 30 הימים, ניתן יהיה לעקל אותם).
שימו לב
הארכה של תקופת ההגנה על תשלום שהועבר במהלך מלחמת חרבות ברזל
 • לפי החוק, אם התשלום הועבר לחשבון הבנק של הזכאים אחרי 30.09.2023 ולפני סיום התקופה שהוכרז בה מצב מיוחד בעורף, לא יהיה ניתן לעקל אותו במשך 90 ימים ממועד ההעברה.
 • אם תקופת המצב המיוחד בעורף תסתיים לפני תום 90 הימים, לא יהיה ניתן לעקל את התשלום מהיום שבו הועבר לחשבון הבנק ועד 30 ימים אחרי סיום תקופת המצב המיוחד בעורף.

איסור על עיקול קצבה, מענק או פיצוי אחר מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות

שימו לב
הארכה של תקופת ההגנה על תשלום שהועבר במהלך מלחמת חרבות ברזל
 • לפי החוק, אם התשלום הועבר לחשבון הבנק של הזכאים אחרי 30.09.2023 ולפני סיום התקופה שהוכרז בה מצב מיוחד בעורף, לא יהיה ניתן לעקל אותו במשך 90 ימים ממועד ההעברה.
 • אם תקופת המצב המיוחד בעורף תסתיים לפני תום 90 הימים, לא יהיה ניתן לעקל את התשלום מהיום שבו הועבר לחשבון הבנק ועד 30 ימים אחרי סיום תקופת המצב המיוחד בעורף.
 • איסור עיקול כמפורט למעלה חל גם על מענקים ופיצויים אחרים המשולמים על ידי ועידת התביעות לרבותן:
 • פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה.
 • מענק חד פעמי לניצולי שואה שהיו על הקינדר-טרנספורט.
 • מענק חד פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות.
 • תשלום שנתי לניצולי שואה שהוכרו כזכאים למענק מקרן הסיוע של ועידת התביעות.
 • איסור על עיקול קצבה (רנטה) בריאותית מממשלת גרמניה (BEG)

  • על-פי סעיף 11 לחוק נכי רדיפות הנאצים:
   • הזכות לקצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) אינה ניתנת להעברה, שיעבוד, ערבות או עיקול, אלא לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה.
   • במקרה שניתן עיקול לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה, ניתן לעקל רק עד מחצית מערך התגמול המשולם בכל חודש.
   • בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לניצול השואה, אינם רשאים לעקל תשלום זה במשך 30 ימים מיום התשלום. (אם ניצול השואה לא ימשוך את הסכומים הללו מהבנק או מהדואר במהלך 30 הימים, ניתן יהיה לעקל אותם).
  שימו לב
  הארכה של תקופת ההגנה על תשלום שהועבר במהלך מלחמת חרבות ברזל
  • לפי החוק, אם התשלום הועבר לחשבון הבנק של הזכאים אחרי 30.09.2023 ולפני סיום התקופה שהוכרז בה מצב מיוחד בעורף, לא יהיה ניתן לעקל אותו במשך 90 ימים ממועד ההעברה.
  • אם תקופת המצב המיוחד בעורף תסתיים לפני תום 90 הימים, לא יהיה ניתן לעקל את התשלום מהיום שבו הועבר לחשבון הבנק ועד 30 ימים אחרי סיום תקופת המצב המיוחד בעורף.

  איסור על עיקול תגמול, קצבה או פיצוי אחר, הניתנים לאדם מכל מדינה או ארגון מחוץ לישראל עקב רדיפות הנאצים

  תהליך מימוש הזכות

  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
  הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

  מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

  אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
  הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
  ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
  מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
  יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
  המוסד לביטוח לאומי

  שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
  מרכז תמיכה ומידע 9696*

  זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
  משרד הרווחה והביטחון החברתי

  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

  אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
  משרד הבריאות

  קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

  הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
  משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים