בעלי הכנסה נמוכה עשויים לקבל הנחה בארנונה בהתאם לגובה הכנסותיהם ולמספר הנפשות במשפחה
הרשות המקומית לא מחויבת לתת הנחה לפי מבחן הכנסות ויש לבדוק מולה את פרטי הזכאות
ראו תקנה 2(א)(8) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ומידע נוסף בנושא ארנונה באתר משרד הפנים


בעלי הכנסה נמוכה עשויים לקבל הנחה בארנונה.

שימו לב
הנחה לפי מבחן הכנסה אינה הנחת חובה.
 • הרשויות המקומיות רשאיות שלא להעניק את ההנחה או להעניק אותה באופן חלקי בתנאים שיקבעו.
 • המידע בדף זה מתייחס לתנאי הזכאות הכלליים שנקבעו בתקנות הארנונה, לכן יש לברר אם נקבעו כללים נוספים ברשות הספציפית.

מבחן ההכנסה

שימו לב
מענקי קורונה ומענק עבודה
 • החוק קובע כי מענק עבודה ומענקי הקורונה לעצמאים לא נחשבים כהכנסה לעניין תשלומי חובה או היטלים אחרים.
 • מכאן נראה שמענקים אלה לא ייחשבו כהכנסה לצורך הנחה בארנונה ולא יפגעו בזכאות להנחה זו.
 • יש רשויות מקומיות שמביאות בחשבון את המענקים במסגרת מבחן ההכנסות וזאת בהסתמך על פסיקת בית המשפט העליון שפירש חוק אחר.
 • לאור ההבדלים בין נוסח החוק שנדון בבית המשפט העליון לנוסח החוק של מענק עבודה ומענקי העצמאים, נראה שמענקים אלה לא מהווים הכנסה ולא פוגעים בזכאות להנחה בארנונה. הנושא טרם נדון או הוכרע בפסיקת בתי המשפט.
 • תשלומים שהחוקים לא קובעים לגביהם במפורש כי אינם נחשבים להכנסה, כן יובאו בחשבון במסגרת מבחן ההכנסות.

דירת שותפים

 • בתקנות שקובעות את הזכאות להנחה בארנונה אין התייחסות למקרה של דירת שותפים.
 • אם מתגוררים בדירה כמה שותפים עשויה להינתן הנחה לזכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה.
 • במקרים אלה רצוי לפנות לבירור אל מחלקת הארנונה ברשות המקומית.

מי זכאי?

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2022 שיעור הנחה
1 מעל 3,846 ועד 5,300 עד 20%
מעל 3,402 ועד 3,846 עד 40%
מעל 2,958 ועד 3,402 עד 60%
עד 2,958 עד 80%
2 מעל 5,769 ועד 7,950 עד 20%
מעל 5,103 ועד 5,769 עד 40%
מעל 4,438 ועד 5,103 עד 60%
עד 4,438 עד 80%
3 מעל 6,692 ועד 9,222 עד 20%
5,920 ועד 6,692 עד 40%
מעל 5,148 ועד 5,920 עד 60%
עד 5,148 עד 80%
4 מעל 7,613 ועד 10,492 עד 20%
מעל 6,735 ועד 7,613 עד 40%
מעל 5,856 ועד 6,735 עד 60%
עד 5,856 עד 80%
5 מעל 9,680 ועד 13,340 עד 20%
מעל 8,563 ועד 9,680 עד 40%
מעל 7,446 ועד 8,563 עד 60%
עד 7,446 עד 80%
6 מעל 11,747 ועד 16,188 עד 20%
מעל 10,391 ועד 11,747 עד 40%
מעל 9,036 ועד 10,391 עד 60%
עד 9,036 עד 80%
7 מעל 13,814 ועד 19,036 עד 30%
מעל 12,220 ועד 13,814 עד 50%
מעל 10,626 ועד 12,220 עד 70%
עד 10,626 עד 90%
8 מעל 15,880 ועד 21,885 עד 30%
מעל 14,048 ועד 15,880 עד 50%
מעל 12,216 ועד 14,048 עד 70%
עד 12,216 עד 90%
9 מעל 17,947 ועד 24,733 עד 30%
מעל 15,876 ועד 17,947 עד 50%
מעל 13,806 ועד 15,876 עד 70%
עד 13,806 עד 90%
10 ומעלה עד 2,748 לנפש עד 30%
עד 1,994 לנפש עד 50%
עד 1,764 לנפש עד 70%
עד 1,534 לנפש עד 90%


חישוב ממוצע ההכנסה החודשית

 • לשכירים החישוב ייעשה באחד משני האופנים הבאים, בהתאם לבקשתם:
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-3 החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-12 החודשים שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
 • לעצמאים הממוצע מחושב על פי הכנסתם החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידם, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים הנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים שאינם כלולים בהודעת השומה.
 • עצמאים שהם גם שכירים:
  • התקנות לא מתייחסות למקרה של עצמאי שהוא גם שכיר. עם זאת, הכנסה כעצמאי מחושבת לפי שומת מס הכנסה, שכבר כוללת בתוכה את ההכנסה כשכיר.
  • מכאן יש להסיק כי ממוצע ההכנסה של עצמאי שהוא גם שכיר יחושב כאילו מדובר בעצמאי, כפי שמפורט בסעיף הקודם (הכנסה חייבת על פי השומה, חלקי 12 ובהתאמה למדד אוקטובר, נובמבר, דצמבר).
 • בכל מקרה לרשות המקומית יש סמכות להחליט אם להעניק את ההטבה ובאילו תנאים.

תהליך מימוש הזכות

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביהם מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיו זכאים להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן (מומלץ לבדוק בפורטל ארנונה אם עונים על קריטריונים המזכים בהנחה גבוהה יותר).
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.
 • הזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד לסוף שנת הכספים (ה-31 בדצמבר של אותה שנה). אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה.* נשים מעל גיל 60 וגברים מעל גיל 65 בעלי עסק קטן שמקבלים הנחה בארנונה על דירתם בגלל הכנסה נמוכה עשויים לקבל גם הנחה בארנונה עבור העסק. למידע נוסף ראו הנחה בארנונה לבעלי עסקים קטנים מעל גיל 60.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים