הקדמה:

בעלי הכנסה נמוכה עשויים לקבל הנחה בארנונה בהתאם לגובה הכנסותיהם ולמספר הנפשות במשפחה
הרשות המקומית לא מחויבת לתת הנחה לפי מבחן הכנסות ויש לבדוק מולה את פרטי הזכאות
ראו תקנה 2(א)(8) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) וכן מידע נוסף בנושא ארנונה באתר משרד הפנים


בעלי הכנסה נמוכה עשויים לקבל הנחה בארנונה.

שימו לב
הנחה לפי מבחן הכנסה אינה הנחת חובה.
 • הרשויות המקומיות רשאיות שלא להעניק את ההנחה או להעניק אותה באופן חלקי בתנאים שיקבעו.
 • המידע בדף זה מתייחס לתנאי הזכאות הכלליים שנקבעו בתקנות הארנונה, לכן יש לברר אם נקבעו כללים נוספים ברשות הספציפית.

מבחן ההכנסה

שימו לב
מענקי קורונה ומענק עבודה
 • החוק קובע כי מענק עבודה ומענקי הקורונה לעצמאים לא נחשבים כהכנסה לעניין תשלומי חובה או היטלים אחרים.
 • מכאן נראה שמענקים אלה לא ייחשבו כהכנסה לצורך הנחה בארנונה ולא יפגעו בזכאות להנחה זו.
 • יש רשויות מקומיות שמביאות בחשבון את המענקים במסגרת מבחן ההכנסות וזאת בהסתמך על פסיקת בית המשפט העליון שפירש חוק אחר.
 • לאור ההבדלים בין נוסח החוק שנדון בבית המשפט העליון לנוסח החוק של מענק עבודה ומענקי העצמאים, נראה שמענקים אלה לא מהווים הכנסה ולא פוגעים בזכאות להנחה בארנונה. (הנושא טרם נדון או הוכרע בפסיקת בתי המשפט).
 • תשלומים שהחוקים לא קובעים לגביהם במפורש כי אינם נחשבים להכנסה, כן יובאו בחשבון במסגרת מבחן ההכנסות.

דירת שותפים

 • בתקנות שקובעות את הזכאות להנחה בארנונה אין התייחסות למקרה של דירת שותפים.
 • אם מתגוררים בדירה מספר שותפים עשויה להינתן הנחה לזכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה.
 • במקרים אלה רצוי לפנות לבירור אל מחלקת הארנונה ברשות המקומית.

מי זכאי?

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2021 שיעור הנחה
1 3,755 - 5,300 עד 20%
3,322 - 3,755 עד 40%
2,889 - 3,322 עד 60%
עד 2,889 עד 80%
2 5,634 - 7,951 עד 20%
4,984 - 5,634 עד 40%
4,334 - 4,984 עד 60%
עד 4,334 עד 80%
3 6,535 - 9,223 עד 20%
5,781 - 6,535 עד 40%
5,027 - 5,781 עד 60%
עד 5,027 עד 80%
4 7,436 - 10,494 עד 20%
6,578 - 7,436 עד 40%
5,720 - 6,578 עד 60%
עד 5,720 עד 80%
5 9,449 - 13,335 עד 20%
8,359 - 9,449 עד 40%
7,268 - 8,359 עד 60%
עד 7,268 עד 80%
6 11,462 - 16,176 עד 20%
10,140 - 11,462 עד 40%
8,817 - 10,140 עד 60%
עד 8,817 עד 80%
7 13,475 - 19,018 עד 30%
11,921 - 13,475 עד 50%
10,366 - 11,921 עד 70%
עד 10,366 עד 90%
8 15,489 - 21,859 עד 30%
13,702 - 15,489 עד 50%
11,914 - 13,702 עד 70%
עד 11,914 עד 90%
9 17,502 - 24,700 עד 30%
15,482 - 17,502 עד 50%
13,463 - 15,482 עד 70%
עד 13,463 עד 90%
10 ומעלה עד 2,744 לנפש עד 30%
עד 1,945 לנפש עד 50%
עד 1,720 לנפש עד 70%
עד 1,496 לנפש עד 90%


חישוב ממוצע ההכנסה החודשית

 • לשכירים החישוב ייעשה באחד משני האופנים הבאים, בהתאם לבקשתם:
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-3 החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-12 החודשים שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
 • לעצמאים הממוצע מחושב על פי הכנסתם החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידם, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים הנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים שאינם כלולים בהודעת השומה.
 • עצמאים שהם גם שכירים:
  • התקנות לא מתייחסות למקרה של עצמאי שהוא גם שכיר. עם זאת, הכנסה כעצמאי מחושבת לפי שומת מס הכנסה, שכבר כוללת בתוכה את ההכנסה כשכיר.
  • מכאן יש להסיק כי ממוצע ההכנסה של עצמאי שהוא גם שכיר יחושב כאילו מדובר בעצמאי, כפי שמפורט בסעיף הקודם (הכנסה חייבת על פי השומה, חלקי 12 ובהתאמה למדד אוקטובר, נובמבר דצמבר).
  • בכל מקרה לרשות המקומית יש סמכות להחליט אם להעניק את ההטבה ובאלו תנאים.

תהליך מימוש הזכות

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביהם מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיו זכאים להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן (מומלץ לבדוק בפורטל ארנונה אם עונים על קריטריונים המזכים בהנחה גבוהה יותר).
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.
 • הזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד לסוף שנת הכספים (ה-31 בדצמבר של אותה שנה). אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה.* נשים מעל גיל 60 וגברים מעל גיל 65 בעלי עסק קטן שמקבלים הנחה בארנונה על דירתם בגלל הכנסה נמוכה עשויים לקבל גם הנחה בארנונה עבור העסק. למידע נוסף ראו הנחה בארנונה לבעלי עסקים קטנים מעל גיל 60.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים