הקדמה:

בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בהתאם לגובה הכנסותיהם ולמספר הנפשות במשפחה
הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה אינה הנחת חובה, ויש לבדוק את פרטי הזכאות מול הרשות המקומית
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה. הנחה לפי מבחן הכנסה איננה הנחת חובה, הרשות המקומית רשאית שלא להעניקה או להעניקה באופן חלקי ו/או בתנאים שתקבע. יש לברר את הזכאות ופרטיה מול הרשות המקומית.

טיפ
בתקנות הקובעות את הזכאות להנחה בארנונה אין התייחסות למקרה של דירת שותפים.

אם מתגוררים בדירה מספר שותפים עשויה להינתן הנחה לזכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה.

במקרים אלה רצוי לפנות לבירור אל מחלקת הארנונה ברשות המקומית.

מי זכאי?

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח (ברוטו) בשנת הכספים 2017 שיעור הנחה
1 5,000 - 3,689 עד 20%
3,689 - 3,263 עד 40%
3,263 - 2,838 עד 60%
עד 2,838 עד 80%
2 7,500 - 5,533 עד 20%
5,533 - 4,895 עד 40%
4,895 - 4,256 עד 60%
עד 4,256 עד 80%
3 8,700 - 6,419 עד 20%
6,419 - 5,678 עד 40%
5,678 - 4,938 עד 60%
עד 4,938 עד 80%
4 9,901 - 7,304 עד 20%
7,304 - 6,462 עד 40%
6,462 - 5,619 עד 60%
עד 5,619 עד 80%
5 12,266 - 9,050 עד 20%
9,050 - 8,006 עד 40%
8,006 - 6,962 עד 60%
עד 6,962 עד 80%
6 14,632 - 10,795 עד 20%
10,795 - 9,550 עד 40%
9,550 - 8,304 עד 60%
עד 8,304 עד 80%
7 16,998 - 12,541 עד 30%
12,541 - 11,094 עד 50%
11,094 - 9,647 עד 70%
עד 9,647 עד 90%
8 19,364 - 14,286 עד 30%
14,286 - 12,638 עד 50%
12,638 - 10,990 עד 70%
עד 10,990 עד 90%
9 21,730 - 16,032 עד 30%
16,032 - 14,182 עד 50%
14,182 - 12,332 עד 70%
עד 12,332 עד 90%
10 ומעלה עד 2,559 לנפש עד 30%
עד 1,750 לנפש עד 50%
עד 1,548 לנפש עד 70%
עד 1,346 לנפש עד 90%


חישוב ממוצע ההכנסה החודשית

 • לשכירים החישוב ייעשה באחד משני האופנים הבאים, בהתאם לבקשתם:
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית ב- 3 החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית ב- 12 החודשים שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
 • לעצמאים הממוצע מחושב על פי הכנסתם החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידם, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים הנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים שאינם כלולים בהודעת השומה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס בקשה לקבלת ההנחה. ניתן לראות את מבנה הטופס מתוך התוספת המקושרת לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (טופס 1).
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב.
 • בטופס יש לפרט לגבי ההכנסות ממקום העבודה או העיסוק ולגבי הכנסות, אם ישנן, ממקורות הכנסה נוספים.
 • אל הבקשה יש לצרף את המסמכים המפורטים בטופס (כגון תלושי משכורת רלוונטיים ואישורים על הכנסות נוספות).
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.
 • לפרטים על גובה ההכנסות בשנים הקודמות, ראו טבלאות הכנסות לצורך הנחה בארנונה.

ערעור

 • במקרים חריגים ולאחר קבלת תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב לממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביו מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיה זכאי להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים