בעלי הכנסה נמוכה עשויים לקבל הנחה בארנונה בהתאם לגובה הכנסותיהם ולמספר הנפשות במשפחה
הרשות המקומית לא מחויבת לתת הנחה לפי מבחן הכנסות ויש לבדוק מולה את פרטי הזכאות
ראו תקנה 2(א)(8) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ומידע נוסף בנושא ארנונה באתר משרד הפנים


בעלי הכנסה נמוכה עשויים לקבל הנחה בארנונה.

שימו לב
הנחה לפי מבחן הכנסה אינה הנחת חובה.
 • הרשויות המקומיות רשאיות שלא להעניק את ההנחה או להעניק אותה באופן חלקי בתנאים שיקבעו.
 • המידע בדף זה מתייחס לתנאי הזכאות הכלליים שנקבעו בתקנות הארנונה, לכן יש לברר אם נקבעו כללים נוספים ברשות הספציפית.

מבחן ההכנסה

שימו לב
מענקי קורונה ומענק עבודה
 • החוק קובע כי מענק עבודה ומענקי הקורונה לעצמאים לא נחשבים כהכנסה לעניין תשלומי חובה או היטלים אחרים.
 • מכאן נראה שמענקים אלה לא ייחשבו כהכנסה לצורך הנחה בארנונה ולא יפגעו בזכאות להנחה זו.
 • יש רשויות מקומיות שמביאות בחשבון את המענקים במסגרת מבחן ההכנסות וזאת בהסתמך על פסיקת בית המשפט העליון שפירש חוק אחר.
 • לאור ההבדלים בין נוסח החוק שנדון בבית המשפט העליון לנוסח החוק של מענק עבודה ומענקי העצמאים, נראה שמענקים אלה לא מהווים הכנסה ולא פוגעים בזכאות להנחה בארנונה. הנושא טרם נדון או הוכרע בפסיקת בתי המשפט.
 • תשלומים שהחוקים לא קובעים לגביהם במפורש כי אינם נחשבים להכנסה, כן יובאו בחשבון במסגרת מבחן ההכנסות.

דירת שותפים

 • בתקנות שקובעות את הזכאות להנחה בארנונה אין התייחסות למקרה של דירת שותפים.
 • אם מתגוררים בדירה כמה שותפים עשויה להינתן הנחה לזכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה.
 • במקרים אלה רצוי לפנות לבירור אל מחלקת הארנונה ברשות המקומית.

מי זכאי?

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2023 שיעור הנחה
1 מעל 4,049 ועד 5,571 עד 20%
מעל 3,582 ועד 4,049 עד 40%
מעל 3,115 ועד 3,582 עד 60%
עד 3,115 עד 80%
2 מעל 6,074 ועד 8,358 עד 20%
מעל 5,373 ועד 6,074 עד 40%
מעל 4,673 ועד 5,373 עד 60%
עד 4,673 עד 80%
3 מעל 7,045 ועד 9,693 עד 20%
6,232 ועד 7,045 עד 40%
מעל 5,419 ועד 6,232 עד 60%
עד 5,419 עד 80%
4 מעל 8,018 ועד 11,032 עד 20%
מעל 7,093 ועד 8,018 עד 40%
מעל 6,167 ועד 7,093 עד 60%
עד 6,167 עד 80%
5 מעל 10,207 ועד 14,044 עד 20%
מעל 9,029 ועד 10,207 עד 40%
מעל 7,852 ועד 9,029 עד 60%
עד 7,852 עד 80%
6 מעל 12,396 ועד 17,056 עד 20%
מעל 10,966 ועד 12,396 עד 40%
מעל 9,536 ועד 10,966 עד 60%
עד 9,536 עד 80%
7 מעל 14,586 ועד 20,069 עד 30%
מעל 12,903 ועד 14,586 עד 50%
מעל 11,220 ועד 12,903 עד 70%
עד 11,220 עד 90%
8 מעל 16,775 ועד 23,081 עד 30%
מעל 14,839 ועד 16,775 עד 50%
מעל 12,904 ועד 14,839 עד 70%
עד 12,904 עד 90%
9 מעל 18,964 ועד 26,093 עד 30%
מעל 16,776 ועד 18,964 עד 50%
מעל 14,588 ועד 16,776 עד 70%
עד 14,588 עד 90%
10 ומעלה עד 2,899 לנפש עד 30%
עד 2,107 לנפש עד 50%
עד 1,864 לנפש עד 70%
עד 1,621 לנפש עד 90%

חישוב ממוצע ההכנסה החודשית

 • לשכירים החישוב ייעשה באחד משני האופנים הבאים, בהתאם לבקשתם:
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-3 החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-12 החודשים שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
 • לעצמאים הממוצע מחושב על פי הכנסתם החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידם, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים הנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים שאינם כלולים בהודעת השומה.
 • עצמאים שהם גם שכירים:
  • התקנות לא מתייחסות למקרה של עצמאי שהוא גם שכיר. עם זאת, הכנסה כעצמאי מחושבת לפי שומת מס הכנסה, שכבר כוללת בתוכה את ההכנסה כשכיר.
  • מכאן יש להסיק כי ממוצע ההכנסה של עצמאי שהוא גם שכיר יחושב כאילו מדובר בעצמאי, כפי שמפורט בסעיף הקודם (הכנסה חייבת על פי השומה, חלקי 12 ובהתאמה למדד אוקטובר, נובמבר, דצמבר).
 • בכל מקרה לרשות המקומית יש סמכות להחליט אם להעניק את ההטבה ובאילו תנאים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אחרי תחילת השנה לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס בקשה לקבלת ההנחה.
 • ניתן למצוא את הטופס בחלק מאתרי הרשויות המקומיות. לדוגמה - אתר עיריית תל אביב, אתר עיריית ירושלים, אתר עיריית חיפה, אתר עיריית בני-ברק.
 • בטופס יש לפרט את ההכנסות מעבודה ואת הכנסות (אם יש) ממקורות הכנסה נוספים.
 • יש לצרף את המסמכים שמפורטים בטופס (כגון תלושי משכורת רלוונטיים ואישורים על הכנסות נוספות).
 • המועד האחרון להגשת בקשה לשנה הנוכחית נקבע על-ידי הרשות המקומית ועשוי להשתנות בין רשות אחת לאחרת.
 • הנחה רטרואקטיבית לשנים קודמות עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.
 • לפרטים על גובה ההכנסות בשנים הקודמות, ראו טבלאות הכנסות לצורך הנחה בארנונה.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביהם מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיו זכאים להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן (מומלץ לבדוק בפורטל ארנונה אם עונים על קריטריונים המזכים בהנחה גבוהה יותר).
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.
 • הזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד לסוף שנת הכספים (ה-31 בדצמבר של אותה שנה). אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה.
 • נשים מעל גיל 60 וגברים מעל גיל 65 בעלי עסק קטן שמקבלים הנחה בארנונה על דירתם בגלל הכנסה נמוכה עשויים לקבל גם הנחה בארנונה עבור העסק. למידע נוסף ראו הנחה בארנונה לבעלי עסקים קטנים מעל גיל 60.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים