הקדמה:

בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בהתאם לגובה הכנסותיהם ולמספר הנפשות במשפחה
הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה אינה הנחת חובה, ויש לבדוק את פרטי הזכאות מול הרשות המקומית
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה. הנחה לפי מבחן הכנסה איננה הנחת חובה, הרשות המקומית רשאית שלא להעניקה או להעניקה באופן חלקי ו/או בתנאים שתקבע. יש לברר את הזכאות ופרטיה מול הרשות המקומית.

טיפ
בתקנות הקובעות את הזכאות להנחה בארנונה אין התייחסות למקרה של דירת שותפים.

אם מתגוררים בדירה מספר שותפים עשויה להינתן הנחה לזכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה.

במקרים אלה רצוי לפנות לבירור אל מחלקת הארנונה ברשות המקומית.

מי זכאי?

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח (ברוטו) בשנת הכספים 2018 שיעור הנחה
1 5,300 - 3,701 עד 20%
3,701 - 3,274 עד 40%
3,274 - 2,847 עד 60%
עד 2,847 עד 80%
2 7,949 - 5,550 עד 20%
5,550 - 4,910 עד 40%
4,910 - 4,270 עד 60%
עד 4,270 עד 80%
3 9,219 - 6,438 עד 20%
6,438 - 5,695 עד 40%
5,695 - 4,952 עד 60%
עד 4,952 עד 80%
4 10,492 - 7,327 עד 20%
7,327 - 6,481 עד 40%
6,481 - 5,636 עד 60%
עד 5,636 עד 80%
5 13,085 - 9,137 עד 20%
9,137 - 8,083 עד 40%
8,083 - 7,028 עד 60%
עד 7,028 עד 80%
6 15,677 - 10,947 עד 20%
10,947 - 9,684 עד 40%
9,684 - 8,421 עד 60%
עד 8,421 עד 80%
7 18,269 - 12,757 עד 30%
12,757 - 11,285 עד 50%
11,285 - 9,813 עד 70%
עד 9,813 עד 90%
8 20,862 - 14,567 עד 30%
14,567 - 12,886 עד 50%
12,886 - 11,206 עד 70%
עד 11,206 עד 90%
9 23,454 - 16,377 עד 30%
16,377 - 14,488 עד 50%
14,488 - 12,598 עד 70%
עד 12,598 עד 90%
10 ומעלה עד 2,606 לנפש עד 30%
עד 1,820 לנפש עד 50%
עד 1,610 לנפש עד 70%
עד 1,400 לנפש עד 90%


חישוב ממוצע ההכנסה החודשית

 • לשכירים החישוב ייעשה באחד משני האופנים הבאים, בהתאם לבקשתם:
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית ב- 3 החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית ב- 12 החודשים שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
 • לעצמאים הממוצע מחושב על פי הכנסתם החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידם, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים הנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים שאינם כלולים בהודעת השומה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאחר תחילת השנה לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס בקשה לקבלת ההנחה. ניתן לראות את מבנה הטופס מתוך התוספת המקושרת לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (טופס 1).
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב, טופס הבקשה באתר עיריית ירושלים, טופס הבקשה באתר עיריית בני-ברק.
 • בטופס יש לפרט לגבי ההכנסות ממקום העבודה או העיסוק ולגבי הכנסות, אם ישנן, ממקורות הכנסה נוספים.
 • אל הבקשה יש לצרף את המסמכים המפורטים בטופס (כגון תלושי משכורת רלוונטיים ואישורים על הכנסות נוספות).
 • המועד האחרון להגשת בקשה לשנה הנוכחית נקבע על-ידי הרשות המקומית ועשוי להשתנות בין רשות אחת לאחרת.
 • הנחה רטרואקטיבית לשנים קודמות עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.
 • לפרטים על גובה ההכנסות בשנים הקודמות, ראו טבלאות הכנסות לצורך הנחה בארנונה.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.
 • במקרים חריגים ולאחר שהתקבלה תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב אל הממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביו מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיה זכאי להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים