הקדמה:

עולים חדשים זכאים להנחה של עד 90% מתשלום הארנונה עבור שטח של 100 מ"ר מדירתם, לתקופה של שנה
עולה המקבל גמלת סיעוד או קצבת נכות בשל תלות בזולת זכאי להנחה של עד 80% בתשלום הארנונה לכל שטח הדירה
גובה ההנחה ניתן על-פי החלטת הרשות המקומית ועשוי להשתנות מרשות לרשות
למידע נוסף, ראו באתר משרד הפנים


עולים חדשים עשוים להיות זכאים להנחה בתשלומי הארנונה, בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • גובה ההנחה ניתן על-פי החלטת הרשות המקומית ועשוי להשתנות מרשות לרשות.

מי זכאי?

 • עולה על פי חוק השבות או אזרח עולה: הנחה של עד 90% מתשלום הארנונה עבור שטח של 100 מ"ר מהדירה תינתן למשך 12 חודשים מתוך 24 החודשים המתחילים ביום שהעולה נרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות, או מהיום שניתנה לו תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה.
 • עולה התלוי בעזרת הזולת: הנחה של עד 80% בתשלום הארנונה (לכל שטח הדירה) תינתן לעולה התלוי בעזרת הזולת וזכאי לקצבה לעולה עם נכות קשה או זכאי לגמלת סיעוד.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • יש לצרף אל הטופס:
  • צילום של תעודת הזהות והספח שרשומה בו הכתובת.
  • צילום תעודת עולה על פי חוק השבות ממשרד הפנים, או צילום תעודת אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה.
  • אם העולה התגורר ברשות מקומית אחרת לפני כן, עליו לצרף אישור מאותה רשות על כך שלא קיבל בה הנחה כעולה חדש.
  • מקבל גמלת סיעוד או קצבת נכות בשל תלות בזולת יצרף אישור עדכני על הזכאות מהמוסד לביטוח לאומי (ניתן להזמין אישורים באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • בתום תקופת הזכאות להנחה כעולה חדש ניתן לבדוק את האפשרות לקבל הנחה בארנונה בגין סיבה אחרת (כגון הכנסה נמוכה, הגעה לגיל פרישה ועוד). למידע נוסף על אוכלוסיות הזכאים להנחות ראו בפורטל ארנונה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים