אזרחים ותיקים עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בהתאם לקריטריונים שונים
ההנחה מחושבת עבור 100 מ"ר מתוך שטח הנכס שבו הם מתגוררים
למידע נוסף ראו באתר משרד הפנים


אזרחים ותיקים עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה מהרשות שבתחומה הם מתגוררים, בהתאם לקריטריונים שונים.

שימו לב
בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים, בשנים 2025-2022 גם נשים שמגיעות לגיל 62 ועדיין לא נחשבות אזרח ותיק זכאיות להנחות בארנונה בשיעור 30% או 100%, שניתנות לאזרחים ותיקים בהתאם לתנאים.
 • ההנחה ניתנת עבור 100 מ"ר מתוך שטח הנכס שבו מתגוררים.
 • במקרה שמתגורר בדירה יותר מזכאי אחד להנחה, לא יינתן כפל הנחות.
דוגמה
זוג אזרחים ותיקים המתגוררים בדירה ששטחה 120 מ"ר, נמצאו זכאים להנחה בארנונה בגובה 25%. הם ישלמו 75% מהתעריף עבור 100 מ"ר משטח הדירה ותעריף מלא עבור 20 מ"ר של יתרת השטח.

מי זכאי?

הנחה של עד 25% למקבלי קצבאות

הנחה של 30% לפי גובה ההכנסה

 • הנחה של 30% ניתנת לאזרחים ותיקים שסך כל הכנסותיהם (מכל מקור שהוא) לא עולה על השכר הממוצע במשק, כפי שמפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (12,492 ₪ נכון לינואר 2024).
 • אם מתגוררים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, ההנחה תינתן אם סך כל הכנסותיהם של המתגוררים בדירה לא עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק (18,738 ₪ נכון לינואר 2024).
 • ההנחה מחושבת עבור 100 מ"ר משטח הנכס.
 • הרשויות המקומיות מחויבות לתת הנחה זו.
 • לאזרחים ותיקים מעל גיל 70 ההנחה תחודש אוטומטית מדי שנה.
 • למי שטרם מלאו להם 70:
  • ההנחה תחודש אוטומטית במשך 3 שנים אחרי השנה שבה קיבלו את ההנחה בארנונה, או עד שיגיעו לגיל 70 (לפי המועד המוקדם מביניהם).
  • כדי לחדש את ההנחה האוטומטית כעבור 3 שנים או אחרי גיל 70 עליהם להגיש שוב הודעה בכתב לגבי סך כל הכנסותיהם.
  • אם יימצא שהם עדיין זכאים להנחה, הזכאות תחודש לתקופה נוספת של 3 שנים אחרי השנה שבה קיבלו את ההנחה או עד שיגיעו לגיל 70.
 • אזרחים ותיקים שיפסיקו לענות על תנאי הזכאות להנחה ידווחו על כך בכתב לרשות המקומית בתוך חודשיים מהשינוי.
שימו לב
בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים, בשנים 2025-2022 גם נשים שמגיעות לגיל 62 ועדיין לא נחשבות אזרח ותיק זכאיות להנחה בארנונה בשיעור 30%, בהתאם לתנאים.

הנחה של 100% למקבלי הבטחת הכנסה ובמקרים נוספים

 • הנחה של 100% ניתנת לאזרחים ותיקים שמקבלים השלמת הכנסה או הבטחת הכנסה וסך הכנסותיהם (מכל מקור שהוא) לא עולה על השכר הממוצע במשק (12,492 ₪ נכון לינואר 2024).
 • אם מתגוררים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, ההנחה תינתן אם סך כל הכנסותיהם של המתגוררים בדירה לא עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק (18,738 ₪ נכון לינואר 2024).
 • ההנחה מחושבת עבור 100 מ"ר משטח הנכס.
 • הרשויות המקומיות מחויבות לתת הנחה זו.
 • ההנחה תחודש אוטומטית מדי שנה.
 • הנחה זו תינתן גם במקרים הבאים:
  • מקבלי קצבת זיקנה לנכה.
  • מי שקיבלו השלמת הכנסה במשך שנתיים ולא מקבלים אותה יותר אחרי שהתחילו לקבל תשלום מוגדל בכל אחת מהנסיבות הבאות:
   1. הם קיבלו השלמת הכנסה לקצבת שאירים ובתקופה שבין 01.01.2013 ל-13.06.2020 התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק עם חצי קצבת שאירים אחרי שהגיעו לגיל פרישה.
   2. הם קיבלו השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק ובתקופה שבין 01.01.2013 ל-13.06.2020 התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק עם חצי קצבת שאירים אחרי שהתאלמנו.
   3. הם קיבלו השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק ובתקופה שבין 01.01.2013 ל-13.06.2020 התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק מוגדלת אחרי שהגיעו לגיל 80.
  • אזרחים ותיקים שהחלו להיות מבוטחים בביטוח פנסיוני אחרי כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני (מ-01.01.2008) ועונים על אחד מאלה:
   1. הם ללא בני זוג, הכנסתם מפנסיה לא עולה על 3,046.25 ₪ בחודש (נכון ל-2024) ולפי אישור שקיבלו מביטוח לאומי הם היו זכאים להבטחת/השלמת הכנסה לולא ההכנסה מהפנסיה.
   2. יש להם בן/בת זוג, הכנסתם מפנסיה של שני בני הזוג לא עולה על 4,801.29 ₪ בחודש (נכון ל-2024) ולפי אישור שקיבלו מביטוח לאומי הם היו זכאים להבטחת/השלמת הכנסה לולא הכנסתם מהפנסיה.
שימו לב
בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים, בשנים 2025-2022 גם נשים שמגיעות לגיל 62 ועדיין לא נחשבות אזרח ותיק זכאיות להנחה בארנונה בשיעור 100%, בהתאם לתנאים.

זכאויות נוספות לאוכלוסיות ספציפיות

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי יצרפו אישור על קבלת הקצבה.
 • כדי לקבל הנחות בשיעור 30% או 100% המבקשים יצרפו מסמכים לפי הנחיות הרשות המקומית, או הודעה בכתב על כך שסך כל הכנסותיהם לא עולה על השכר הממוצע במשק.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות יש טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביהם מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיו זכאים להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן (מומלץ לבדוק בפורטל ארנונה אם עונים על קריטריונים המזכים בהנחה גבוהה יותר).
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.
 • הזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד לסוף שנת הכספים (ה-31 בדצמבר של אותה שנה). אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם, למתן מידע על כלל הזכויות, השירותים וההטבות שמגיעים לאזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויותיהם.
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - טל: 074-7696562 אתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים של אפליה אסורה
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות טיפול בשוהים זרים בישראל, אחריות על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל, הוצאת תעודת פטירה ועדכון מרשם האוכלוסין

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים