כל הורה, לפני שמסכים לתוכנית טיפול שכוללת את שילוב ילדו באומנה, זכאי לקבל מידע והסבר מפורט על התהליך ועל משמעות הסכמתו
זכותו של כל הורה שלא להסכים לתוכנית הטיפול
אי-הסכמת אחד מההורים נחשבת לאי-הסכמת שניהם


לכל הורה הזכות לקבל מידע מפורט, בשפה מובנת וברורה, לפני שהוא מסכים או מאשר להוציא את ילדו מהבית ולשלבו במשפחת אומנה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר שגובשה תוכנית הטיפול, על יו"ר הוועדה לוודא שההורה קיבל הסבר על:
  • כל מרכיבי תוכנית הטיפול, כולל לוחות זמנים לביצוע התוכנית ומעקב אחרי ביצועה.
  • האפשרויות שעומדות בפני ההורה לגדל את הילד בעצמו, כולל האפשרות לקבל עזרה וסיוע כמקובל בשירותי הרווחה.
  • חשיבות הגדילה של הילד בבית קבוע.
  • משמעות יציאת הילד מהבית ושילובו באומנה, בדגש על ההשפעות הרגשיות האפשריות על הילד, ההורים והאחים.
  • השלבים השונים בתהליך שילוב הילד באומנה.
  • תחומי האחריות וסמכויות ההורה לפני המעבר לאומנה ובתקופת האומנה, כולל החובה והזכות להיות מעורב בחייו של הילד ולשמור איתו על קשר.
  • הסיוע והטיפול שנדרשים ושיינתנו לילד עם שילובו באומנה.
  • הסיוע והטיפול שנדרשים ושיינתנו להורה כדי שתישקל החזרת הילד לבית.
  • המקרים שבהם ההורה יכול לחזור בו מההסכמה לתוכנית הטיפול או לבטל אותה.
 • לאחר מכן, אם ההורה הסכים ויו"ר הוועדה וידא שההסכמה ניתנה לאחר שההורה הבין את כל המשמעויות שנובעות מההסכמה, ייחתם הסכם.

חשוב לדעת

 • יו"ר הוועדה יסביר את תוכנית הטיפול להורה בשפה ברורה המובנת לו.
 • ההורה לא חייב להסכים לתוכנית הטיפול ולהמלצות הוועדה באופן מידי וזכותו לחשוב, לשקול ולהתייעץ עם כל גורם שיבחר ולמסור את תשובתו בתוך 14 יום מתום הדיון.
 • על כל אחד מההורים, בנפרד, לתת הסכמתם. אי-הסכמת אחד מהם נחשבת לאי-הסכמת שניהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים