הקדמה:

כל הורה ביולוגי, לפני שמסכים לתכנית טיפול הכוללת את שילוב ילדו באומנה, זכאי לקבל מידע והסבר מפורט על התהליך ועל משמעות הסכמתו
זכותו של כל הורה ביולוגי שלא להסכים לתכנית הטיפול
אי-הסכמת אחד מההורים הביולוגיים, נחשבת לאי-הסכמת שניהם


לכל הורה ביולוגי, הזכות לקבל מידע מפורט, בשפה מובנת וברורה, בטרם נותן את הסכמתו או אישורו להוצאת ילדו מהבית ושילובו במשפחת אומנה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר שגובשה תכנית הטיפול, על יו"ר הוועדה לוודא כי ההורה הביולוגי קיבל הסבר על:
  • כל מרכיבי תכנית הטיפול, כולל לוחות זמנים לביצוע התכנית ומעקב אחרי ביצועה.
  • האפשרויות העומדות בפני ההורה הביולוגי לגדל את הילד בעצמו, כולל האפשרות לקבל עזרה וסיוע כמקובל בשירותי הרווחה.
  • חשיבות הגדילה של הילד בבית קבוע.
  • משמעות יציאת הילד מהבית ושילובו באומנה, בדגש על ההשפעות הרגשיות האפשריות על הילד, ההורה הביולוגיים והאחים הביולוגיים.
  • השלבים השונים בתהליך שילוב הילד באומנה.
  • תחומי האחריות וסמכויות ההורה הביולוגי לפני המעבר לאומנה ובתקופת האומנה, כולל החובה והזכות להיות מעורב בחייו של הילד ולשמור איתו על קשר.
  • הסיוע והטיפול הנדרשים שיינתנו לילד עם שילובו באומנה.
  • הסיוע והטיפול הנדרשים שיינתנו להורה הביולוגי על מנת שתישקל החזרת הילד לבית.
  • המקרים שבהם ההורה הביולוגי יכול לחזור בו מההסכמה לתכנית הטיפול או לבטל אותה.
 • לאחר מכן, במקרה שההורה הביולוגי הסכים ויו"ר הוועדה וידא כי ההסכמה ניתנה לאחר שההורה הביולוגי הבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה, ייחתם הסכם.

חשוב לדעת

 • על יו"ר הוועדה להסביר את תכנית הטיפול להורה הביולוגי בשפה ברורה המובנת לו.
 • ההורה הביולוגי לא חייב להסכים לתכנית הטיפול ולהמלצות הוועדה באופן מידי וזכותו לחשוב, לשקול ולהתייעץ עם כל גורם שיבחר ולמסור את תשובתו בתוך 14 יום מתום הדיון.
 • על כל אחד מהוריו הביולוגיים של הילד, בנפרד, לתת הסכמתם. אי-הסכמת אחד מהם נחשבת לאי-הסכמת שניהם.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים