הקדמה:

בין המחלקה לשירותים חברתיים לבין הורה ביולוגי שהסכים כי ילדו ישולב באומנה כחלק מתכנית הטיפול ייערך הסכם בכתב
על ההסכם לפרט, בין היתר, את עיקרי תכנית הטיפול, תחומי האחריות, הסמכויות והזכויות של ההורה הביולוגי ואת אלו של הורה האומנה
אם אחד ההורים הביולוגיים מתנגד לתכנית הטיפול, הדבר נחשב כאי-הסכמת שני ההורים הביולוגיים
ככלל, הורה ביולוגי רשאי להתחרט על הסכמה שנתן, כל עוד הילד טרם שולב במשפחת האומנה
למידע נוסף ראו סע' 33 בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016

לאחר דיון בוועדה לתכנון טיפול והערכה, במסגרתה הומלץ על תכנית טיפול הכוללת את הוצאתו של הילד מבית הוריו הביולוגיים בהסכמתם (או לבקשתם) ושילובו במשפחת אומנה, ייערך הסכם בין המחלקה לשירותים חברתיים לבין ההורה הביולוגי.

 • ההליך כולו מלווה על-ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה.
 • על כל אחד מהוריו הביולוגיים של הילד, בנפרד, להסכים ולחתום על ההסכם.
 • אי הסכמה של אחד מההורים הביולוגיים, נחשבת לאי-הסכמת שניהם לתכנית הטיפול.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

הנושאים העיקריים בהסכם

למי ואיך פונים

 • העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, יפנה באופן אישי להורה הביולוגי לצורך מתן הסברים ומידע בטרם החתימה על ההסכם.

שלבי ההליך

 • לאחר הדיון בוועדה, הסכמת ההורה הביולוגי ואישור תכנית הטיפול שהומלצה (מסגרת חוץ ביתית מסוג אומנה), תיערך פגישה עם העובד הסוציאלי המטפל.
 • על ההורה הביולוגי לחתום על כתב הסכמה לתכנית הטיפול ולהצהיר כי חתם על ההסכם מתוך הבנה ורצון חופשי ולאחר שהוסברו לו כל הפרטים ונמסר לו כל המידע.
 • העובד הסוציאלי, לאחר שעשה כל שביכולתו על מנת לוודא כי ההורה הביולוגי קיבל את כל המידע וההסברים הנדרשים, יאשר בחתימתו על גבי ההסכם כי ההורה הביולוגי חתם עליו בפניו.
 • לאחר שתימצא משפחת אומנה מתאימה עבור הילד, העובד הסוציאלי יזמין את ההורה הביולוגי ויחתים אותו על כתב הסכמה (נספח להסכם) בנוגע למשפחת האומנה הספציפית, לאחר שמסר להורה הביולוגי מידע והסברים אודותיה (למעט במקרים שהאומנה חסויה).
 • במקרה של ילד שטרם הגיע לגיל 6, פעם בחצי שנה או שנה (כפי שייקבע בתכנית הטיפול) ייערך דיון מעקב וחתימה מחדש על כתב ההסכמה.

חזרה מהסכמה לאחר החתימה

 • במקרה שההורה הביולוגי יודיע לעובד הסוציאלי כי הוא חוזר בו מהסכמתו לפני שהילד שולב במשפחת אומנה, על העובד הסוציאלי לזמן דיון נוסף בוועדה.
 • במקרה שההורה הביולוגי יודיע לעובד הסוציאלי כי הוא חוזר בו מהסכמתו אחרי שהילד כבר שולב במשפחת האומנה, העובד הסוציאלי יסביר להורה את ההשלכות העלולות להיות לכך על מצב הילד ויבהיר להורה כי לא ניתן להוציא את הילד ממשפחת האומנה עד שלא יתקיים דיון בוועדה.

חשוב לדעת

 • ההורה הביולוגי לא חייב להסכים לתכנית הטיפול באופן מידי ובתום הדיון בוועדה וזכותו לחשוב, לשקול ולהתייעץ עם כל גורם שיבחר ולמסור את תשובתו בתוך 14 יום מיום הדיון.
 • במקרה של הארכת תקופת האומנה (בהסכמת ההורה הביולוגי) או שינוי מהותי באומנה או בתכנית הטיפול- הדבר יבוא לידי ביטוי בהסכם מעודכן שייחתם מחדש עם ההורה הביולוגי.
 • על העובד הסוציאלי למסור עותק של ההסכם להורה הביולוגי (כולל נספחים, הארכות וכו').
 • ככל האפשר, גם במקרה שההחלטה על שילוב ילד באומנה התקבלה באמצעות בית-משפט/ועדת אבחון (כאשר ההורה הביולוגי מתנגד), ייערך הסכם אומנה בין המחלקה לשירותים חברתיים להורה הביולוגי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • אומנה באתר "קליק לרווחה" של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.