הקדמה:

משפחות המקבלות גמלת ילד נכה, זכאיות במקרים מסוימים להעסיק עובד זר לצורך טיפול בילד
היתר ההעסקה ניתן ל-3 שנים
כל עובד זר וכל מעסיק חייב להירשם בלשכה פרטית בעלת רישיון בענף הסיעוד


משפחות המקבלות גמלת ילד נכה זכאיות, בהתאם לתנאים שיפורטו, להעסיק עובד זר לצורך טיפול בילד.

טיפ

מי זכאי?

 • היתר ההעסקה יינתן אם יוכח כי בנוסף לזכאות לגמלת ילד נכה, מתקיימת אחת מהנסיבות הבאות:
  • הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
  • הילד זקוק לליווי או השגחה תמידיים במשך רוב שעות היום מפאת נכותו, ונבצר ממנו להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית/צהרון.
  • התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד בשעות שהוא נמצא בהן בביתו (למשל, אם נדרש טיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה, או כאשר מדובר בילד אוטיסט).
 • משפחה עם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה וזקוקים להשגחה או ליווי, תוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר אחד לצורך הטיפול בשניהם.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לקבל היתרים מרשות האוכלוסין וההגירה.
 • לפירוט מלא של ההליך, ראו קבלת היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד.
 • לבקשה להיתר העסקה לטיפול בילד נכה יש לצרף:
  • אישור ממנהל בית-הספר או הגן שבו רשום הילד, לגבי השעות הרגילות שהילד שוהה במוסד החינוכי.
  • חוות דעת מטעם רשויות הרווחה התומכות בסיבת הבקשה.
  • חוות דעת מעודכנת של רופא מקצועי המטפל בילד.
  • פרוטוקול הוועדה הרפואית שדנה בבקשה לקבלת גמלת ילד נכה.
  • תצהיר (טופס ד' בנוהל), חתום בפני עורך דין.
 • האישור לגבי זכאותו של הילד לגמלת ילד נכה יועבר ישירות מהמוסד לביטוח לאומי אל האגף ההיתרים, ואין צורך לצרפו לבקשה (מותנה בחתימת ההורים/האפוטרופוס של הילד על כתב ויתור על סודיות רפואית).

העסקה באמצעות לשכות תיווך פרטיות

הערת עריכה
צריך לבדוק כל שנה אם סכומי התשלומים ללשכה התעדכנו בנוהל
הערה מאת רבקה ניר
 • כל עובד זר וכל מעסיק חייב להיות רשום בלשכה פרטית, בעלת רישיון והיתר חדש בענף הסיעוד.
 • לשכה פרטית אינה רשאית לגבות תשלום כלשהו מהמעסיק/ מהעובד הזר בגין עצם הרישום. הלשכה כן רשאית לגבות עד 70 ש"ח לחודש מהמעסיק עבור שירותים שהיא חייבת לספק כגון: ביקורים רבעוניים, סיוע בפתרון בעיות בהעסקה, סיוע בהסדרת ביטוחים והארכת תוקף היתרים ואשרות וכד'.
 • הלשכה רשאית לגבות עד 2,000 ש"ח מהמעסיק במקרה של תיווך/ השמה של עובד זר חדש לעבודה אצלו. לפרטים נוספים, ראו סעיף "גביית תשלום מהמעסיקים עבור השירות" בנוהל רשות האוכלוסין וההגירה.
 • בין אם המעסיק פיטר את העובד, או העובד עזב את המעסיק - על המעסיק לדווח על כך ללשכה.
 • אם המעסיק קלט עובד חדש, עליו לקבל מכתב השמה חדש מהלשכה.
 • לא ניתן להאריך אשרת עבודה מבלי שהעובד והמעסיק נרשמו כאמור.

הארכת ההיתר

 • ההיתר ניתן כיום לתקופה של 3 שנים, ובסופן יש צורך לחדשו.
 • בקשות להארכת היתרים שניתנו לתקופה מקסימלית יוארכו ללא צורך בבדיקות נוספות, בהתקיים שני התנאים הבאים:
  • הילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות.
  • לבקשה צורף תצהיר שעל-פיו הילד אינו מתגורר במסגרת מוסדית.

היערכות כספית מראש לסיום ההעסקה

חשוב לדעת

 • מותר להעסיק את העובד הזר רק בטיפול סיעודי, ורק לצורך העבודות המוגדרות בחוזה העבודה, כמצוין בהיתר ההעסקה שקיבל.
 • יש לוודא שדרכונו של העובד הזר תקף ל-18 חודשים לפחות.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים