הקדמה:

מקבלי גמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות, זכאים במקרים מסוימים להעסיק עובד זר בסיעוד
העובדים הזרים והמעסיקים חייבים להירשם בלשכה פרטית בעלת רישיון בענף הסיעוד


משפחות המקבלות גמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות זכאיות, בהתאם לתנאים שיפורטו, להעסיק עובד זר לצורך טיפול בילד.

טיפ

מי זכאי?

 • משפחות המקבלות גמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות, ובנוסף מתקיימת אחת מהנסיבות הבאות:
  • הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
  • הילד זקוק לליווי או השגחה תמידיים במשך רוב שעות היום מפאת נכותו, ונבצר ממנו להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית/צהרון.
  • התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד בשעות שהוא נמצא בהן בביתו (למשל, אם נדרש טיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לקבל היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה.
 • לבקשת ההיתר עבור ילד נכה יש לצרף:
  • אישור ממנהל בית-הספר או הגן שבו רשום הילד, לגבי השעות הרגילות שהילד שוהה במוסד החינוכי.
  • חוות דעת מטעם רשויות הרווחה התומכות בסיבת הבקשה.
  • חוות דעת מעודכנת של רופא מקצועי המטפל בילד.
  • פרוטוקול הוועדה הרפואית שדנה בבקשה לקבלת גמלת ילד נכה.
  • הצהרת ההורה (טופס ד').
 • האישור לגבי זכאותו של הילד לגמלת ילד נכה יועבר ישירות מהמוסד לביטוח לאומי אל האגף ההיתרים, ואין צורך לצרפו לבקשה (מותנה בחתימת ההורים/האפוטרופוס של הילד על כתב ויתור על סודיות רפואית).
 • הנסיבות המצריכות מטפל צמוד ייבחנו על-ידי ועדה מקצועית מייעצת.
 • לפירוט מלא של ההליך, ראו קבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.

השמת העובד הזר

 • מי שקיבלו היתר להעסקת עובד זר מחוייבים להיות רשומים באחת מהלשכות הפרטיות המורשות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד, ולהחזיק במכתב השמה חתום על-ידי הלשכה הפרטית עם פרטי העובד הזר שהותר להם להעסיק.
 • לשם כך עליהם לפנות לאחר קבלת ההיתר לאחת מהלשכות הפרטיות לצורך השמת העובד הזר- לרשימת הלשכות הפרטיות המורשות באתר רשות האוכלוסין וההגירה.
 • למידע נוסף ראו גיוס וליווי עובד זר בסיעוד על ידי הלשכות המורשות.


הארכת ההיתר

 • בתום התקופה שלגביה ניתן ההיתר יש להגיש בקשה מחודשת (במקרה שההיתר ניתן לתקןפה מוגבלת של פחות מ-4 שנים, יש לצרף לבקשה לחידוש ההיתר מסמכים רפואיים עדכניים ומכתב מפורט ומנומק, והבקשה תיבחן על ידי ועדה מקצועית מייעצת ברשות האוכלוסין).
 • בקשות להארכת היתרים שניתנו לתקופה המקסימלית יוארכו ללא צורך בבדיקות נוספות, בהתקיים שני התנאים הבאים באופן מצטבר:
  1. הילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות.
  2. הילד אינו מתגורר במסגרת מוסדית.
שימו לב
בכל מקרה יש להגיש בקשה לחידוש ההיתר בסוף התקופה.

היערכות כספית מראש לסיום ההעסקה

חשוב לדעת

 • על העובד הזר להיות מועסק במתן טיפול סיעודי ועזרה סבירה במשק בית עבור המטופל שעל שמו ניתן ההיתר. העברת העובד לביצוע עבודה לאדם אחר מהווה הפרה של תנאי היתר ההעסקה וכן עבירה על הוראות החוק.
 • יש לוודא שדרכונו של העובד הזר תקף ל-18 חודשים לפחות.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים