מקבלי גמלת ילד נכה בשיעור 100% לפחות זכאים להעסיק עובד זר בסיעוד בהתאם לתנאים
העובדים הזרים והמעסיקים חייבים להירשם בלשכה פרטית בעלת רישיון בענף הסיעוד


משפחות שמקבלות גמלת ילד נכה בשיעור 100% לפחות זכאיות להעסיק עובד זר לטיפול בילד/ה, בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

 • מקבלי גמלת ילד נכה בשיעור 100% לפחות, שמתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
  • השתתפות הילד/ה במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד/ה.
  • הילד/ה זקוק/ה לליווי או להשגחה קבועים ברוב שעות היום בגלל הנכות, ולא יכול/ה להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית/צהרון.
  • יש נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות שמצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בשעות שהילד/ה בבית (למשל, אם נדרש טיפול מיוחד גם בשעות הלילה).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לקבל היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה.
 • ניתן לשלוח את הבקשה לקבלת ההיתר בצירוף המסמכים באופן מקוון (במערכת ההזדהות הלאומית), או לפנות לאחת מהלשכות הפרטיות שתעביר את הבקשה.
 • בנוסף להצהרות ולהתחייבויות שחותמים עליהן בטופס הבקשה יש לצרף:
  • אישור ממנהל/ת בית-הספר או הגן על שעות השהייה של הילד/ה במוסד החינוכי.
  • חוות דעת סוציאלית מפורטת ועדכנית שתומכת בבקשה (של עו"ס מהרווחה/המסגרת החינוכית/קופת החולים/הלשכה הפרטית).
  • חוות דעת מעודכנת מהרופא/ה המקצועי/ת שמטפל/ת בילד.
  • פרוטוקול הוועדה הרפואית שדנה בבקשה לגמלת ילד נכה.
 • הנסיבות שמצריכות מטפל צמוד ייבחנו על-ידי ועדה מקצועית מייעצת.
 • לפירוט מלא של ההליך ראו קבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.

השמת העובד הזר

הארכת ההיתר

 • בתום התקופה שלגביה ניתן ההיתר יש להגיש בקשה מחודשת.
 • אם ההיתר ניתן לתקןפה מוגבלת של פחות מ-4 שנים, יש לצרף לבקשה לחידוש ההיתר מסמכים רפואיים עדכניים ומכתב מפורט ומנומק, והבקשה תיבחן על ידי ועדה מקצועית מייעצת ברשות האוכלוסין.
 • בקשות להארכת היתרים שניתנו לתקופה המקסימלית יוארכו ללא צורך בבדיקות נוספות אם הילד/ה לא מתגורר/ת במסגרת מוסדית.
שימו לב
בכל מקרה יש להגיש בקשה לחידוש ההיתר בסוף התקופה.

היערכות כספית מראש לסיום ההעסקה

חשוב לדעת

 • על העובד הזר להיות מועסק במתן טיפול סיעודי ועזרה סבירה במשק בית עבור המטופל שעל שמו ניתן ההיתר. העברת העובד לביצוע עבודה לאדם אחר מהווה הפרה של תנאי היתר ההעסקה וכן עבירה על הוראות החוק.
 • יש לוודא שדרכונו של העובד הזר תקף ל-18 חודשים לפחות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים