מטופלים סיעודיים שזקוקים לרצף טיפולי 24 שעות ביממה עשויים לקבל היתר להעסקת עובד זר שני
הבקשה להעסקת עובד זר שני בסיעוד תועבר להחלטה של ועדה מקצועית מייעצת


מטופלים סיעודיים שהטיפול בהם לא מאפשר מנוחה של העובד הזר שמועסק אצלם עשויים לקבל היתר להעסקת עובד זר שני, בהתאם להחלטה של ועדה מקצועית מייעצת.

 • הבקשה לעובד זר שני לא תאושר אם ניתן לקבל מענה לצרכי המטופל באמצעות אמצעי עזר או בעזרת תוספת כוח אדם בשעות מסוימות (למשל להיעזר במנוף עבור מטופל עם משקל יתר או בעובד נוסף ישראלי בחלק מהשעות).

מי זכאי?

 • מטופלים סיעודיים שלפי האבחנה הרפואית זקוקים לרצף טיפולי פעיל 24 שעות ביממה והנסיבות הרפואיות לא מאפשרות מנוחה לעובד.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את הבקשה לעובד הנוסף כפי שמגישים בקשה לעובד זר ראשון. לפרטים ראו קבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.
 • הוועדה המקצועית המייעצת תדון בבקשה, תשקול את מכלול הנסיבות ובהתאם להן תיתן את החלטתה.
 • אם הבקשה תאושר, ההיתר לעובד הנוסף יינתן לתקופה של עד שנה.

הארכת ההיתר לעובד הנוסף

 • מעסיקים שמבקשים להאריך את ההיתר של העובד הנוסף יצטרכו לצרף לבקשת ההארכה:
  • הוכחות על המשך הנסיבות הרפואיות שמצריכות שני עובדים זרים.
  • אישורי הפקדת שכר לחשבון הבנק של כל העובדים הזרים שהועסקו אצלם בטיפול בשנה האחרונה.
  • ביטוח רפואי של כל העובדים הזרים שהועסקו אצלם בטיפול בשנה האחרונה.
  • תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים.

חשוב לדעת

 • הוועדה המקצועית המייעצת עשויה לבקש מהפונה להגיש לה חוות דעת רפואיות, מסמכים רפואיים נוספים, חוות דעת סוציאלית או כל מידע אחר שרלוונטי לדיון בבקשה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות