אדם המאושפז בבית חולים רשאי להצביע בקלפי המוצבת בבית החולים שבו הוא מאושפז (אם מוצבת קלפי כזו בבית החולים)
מאושפז שהתקבל לבית החולים ביום הבחירות עד שעה לפני שעת סגירת הקלפי במקום יוכל לקבל אישור להצביע בבית החולים
קלפיות יוצבו אך ורק בבתי חולים שבהם קיימות לפחות 50 מיטות אשפוז
למידע נוסף ראו בחירות בבתי חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת


אדם המאושפז בבית חולים רשאי להצביע בקלפי למאושפזים המוצבת בבית החולים שבו הוא מאושפז, אם מוצבת קלפי כזו בבית החולים.

מי זכאי?

 • כל אדם בעל זכות הצבעה אשר ביום הבחירות מאושפז בבית חולים, שבו קיימת קלפי, למעט מי שביום הבחירות עצמו התקבל לאשפוז יום.

מיקום הקלפי בבית החולים

 • ועדת הבחירות המרכזית לכנסת תקבע, עד 30 ימים לפני יום הבחירות, באלו בתי חולים יוצבו קלפיות למאושפזים.
 • הקלפי תעמוד, במידת האפשר, במקום מרכזי בבית החולים שהוא נוח לגישה למאושפזים.
 • ועדת הבחירות המרכזית עשויה לקבוע כי בבית חולים תוצב יותר מקלפי אחת או שקלפי אחת תוצב במקומות שונים בבית החולים או בבתי חולים שונים, בשעות שונות.
 • קלפיות יכולות להיות מוצבות בבית חולים שבהם לפחות 50 מיטות אשפוז, כולל בתי חולים פרטיים.

תהליך מימוש הזכות

 • ביום הבחירות, לפני פתיחת הקלפי בבית החולים, בית החולים ימסור לכל מאושפז אישור בכתב בדבר היותו מאושפז.
 • מאושפז שהתקבל לבית החולים ביום הבחירות עד שעה לפני תום שעת ההצבעה (עד שעה משעת סגירת הקלפי במוסד) יקבל את האישור האמור עם אשפוזו.
 • על הבוחר להציג בפני ועדת הקלפי בבית החולים את אחד מאמצעי הזיהוי הבאים, בצירוף אישור האשפוז:
  • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף (רגיל או ביומטרי).
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
  • תעודת חבר-כנסת.
 • ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפות חיצוניות ("מעטפות כפולות"):
  • הבוחר יקבל מוועדת הקלפי מעטפת הצבעה, ייגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), יכניס למעטפה שקיבל פתק הצבעה לבחירתו ויסגור את המעטפה.
  • מעטפת הצבעה זו, תוכנס למעטפה חיצונית (כפולה), עליה יירשמו פרטי הבוחר (שם, מספר זהות וכתובת).
  • את המעטפה החיצונית (שבתוכה מעטפת ההצבעה), יש להטיל אל תיבת הקלפי, שתצטרף אל יתר מעטפות ההצבעה.
  • בתום יום הבחירות, לאחר סגירת הקלפיות, כל המעטפות החיצוניות נאספות ומרוכזות יחד.
  • המעטפות החיצוניות, מכלל הקלפיות בארץ, נשלחות אל מטה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, שם בודקים כי מי שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית (כפולה) לא הצביע גם בקלפי בה הוא רשום, כדי למנוע מצב של הצבעה כפולה.
  • לאחר בדיקה זו, מוצאות כל מעטפות ההצבעה מהמעטפות החיצוניות, כאשר הן ללא כל סימן מזהה ומועברות למספר רב של ועדות קלפי, לספירת הקולות שבתוך המעטפות, תוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

 • בקלפי למאושפזים יהיו רשאים להצביע גם שוטרים המוצבים בה לשם שמירת הסדר וכן עובדי הצוות הרפואי של בית החולים (אם הנהלת בית החולים החליטה כי קרוב לוודאי שאותו עובד לא יוכל לממש את זכות ההצבעה שלו בדרך אחרת).
 • שעות ההצבעה בקלפי בבית חולים הן מ-08:00 בבוקר ועד 20:00 בערב.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים