בעקבות מלחמת חרבות ברזל קבע בנק ישראל הקלות ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי
ההטבות כוללות דחייה בתשלומים על הלוואות, משכנתאות, פטור מריבית על יתרת חובה ופטור מעמלות
ההקלות המפורטות בדף זה רלוונטיות לתושבים ובעלי עסקים בטווח של עד 30 ק"מ מרצועת עזה, אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי המדינה , משרתי מילואים ובעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים
למידע על ההקלות הניתנות ליתר לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי לחצו כאן
למידע רשמי ראו אתר בנק ישראל


על מנת להקל על לקוחות הבנקים להתמודד על ההשפעות של מלחמת "חרבות ברזל", גיבש הפיקוח על הבנקים מתווה שמטרתו להקל על נטל האשראי והעמלות למשקי הבית והעסקים. המתווה כולל הקלות ללקוחות הבנקים וללקוחות חברות כרטיסי האשראי.

טיפ
הקלות במקרה של צ'קים שסורבו

מי זכאי?

 • מי שמתגוררים עד 30 ק"מ מרצועת עזה ובתי עסק שפועלים במרחק זה. לרשימת היישובים.
 • מי שפונו על-ידי גורם רשמי מביתם, נכון ל-14.10.2023, והמידע על פינוי היישוב נמסר לתאגיד הבנקאי.
 • בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים ולנעדרים.
 • משרתי המילואים ומגוייסי צו 8 (למעט הטבת הריבית על יתרת חובה בחשבונות עו"ש של משקי בית).
שימו לב
הבנקים וחברות האשראי מעניקים הטבות דומות גם לשאר הלקוחות. למידע על ההקלות לכלל משקי הבית והעסקים, ראו הקלות בבנקים וחברות כרטיסי האשראי לכלל האוכלוסייה במלחמת חרבות ברזל.

הקלות ללקוחות הבנקים

שימו לב
 • המתווה לא יחול על לווה שנמצא בהליך משפטי.
 • לווה שהיה בפיגור במועד פרסום המתווה - תתאפשר לו דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור, ועד 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה, לפי המוקדם מביניהם.

דחיית תשלומי משכנתא

 • ההקלה במשכנתאות תינתן ביחס לדירה ראשונה ולמשפרי דיור בלבד.
 • בשלב ראשון ניתנת דחייה של 3 חודשים בתשלום המשכנתאות. לאחר 3 חודשים תיבחן הארכה נוספת.
 • לא תהיה עלות ריבית בגין סכום הדחייה
 • דחיית התשלום לא תחוייב בעמלה
 • פריסת התשלומים תיעשה על-פי אחת האפשרויות הבאות, לפי בחירות הבנק:
  • הוספת התשלומים בסוף תקופת המשכנתא
  • פריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת המשכנתא
  • העמדת הלוואה, בסכום הדחייה, ללא ריבית לתקופה של 4 שנים. מועד פירעון ההלוואה יחל שנה לאחר סוף תקופת הדחייה, וייתכן שלתשלומים יתווספו לתשלומים אלו הפרשי מדד (בהתאם להחלטת הבנק).
דוגמה
הוספת התשלומים בסוף תקופת המשכנתא
 • לקוח נטל משכנתא שההחזר החודשי שלה הוא 5,000 ₪. יתרת התקופה לפירעון היא 20 שנה.
 • על-פי המתווה, הלקוח יכול לבקש דחייה של 3 התשלומים הקרובים (בסך 15,000 ₪).
 • על-פי האפשרות להוספת התשלומים בסוף התקופה - כעבור 3 חודשים ימשיך הלקוח לשלם את המשכנתא כסדרה ו-3 התשלומים שנדחו (5,000 ₪ כל תשלום) יתווספו בסוף תקופת המשכנתא (בעוד 20 שנה).
דוגמה
פריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת המשכנתא
 • לקוח נטל משכנתא שההחזר החודשי שלה הוא 5,000 ₪. יתרת התקופה לפירעון היא 20 שנה.
 • הלקוח יכול לבקש דחייה של 3 התשלומים הקרובים (בסך 15,000 ₪).
 • על-פי האפשרות לפריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת המשנתא - התשלום יידחה ל-3 חודשים, והסכום שנדחה (15,000 ₪) יחולק ל-20 השנים שנותרו לפירעון המשכנתא (סה"כ 240 חודשים) - 15,000/240 = 62.5 ₪.
 • לאחר תקופת הדחייה - ההחזר החודשי יהיה 5,000 ₪ (סכום ההחזר המקורי) בתוספת 62.5 ₪, ובסה"כ 5,062.5 ₪ בכל חודש
דוגמה
העמדת הלוואה בסכום הדחייה לתקופה של 4 שנים
 • לקוח נטל משכנתא שההחזר החודשי שלה הוא 5,000 ₪. יתרת התקופה לפירעון היא 20 שנה.
 • הלקוח יכול לבקש דחייה של 3 התשלומים הקרובים (בסך 15,000 ₪).
 • על-פי האפשרות להעמדת הלוואה לתקופה של 4 שנים - התשלום יידחה ל-3 חודשים, כאשר הסכום שנדחה הוא למעשה הלוואה שעל הלקוח להחזיר במשך 4 שנים, באופן הבא:
  • לאחר תקופת הדחייה (כעבור 3 חודשים) הלקוח ימשיך לשלם החזר חודשי של 5,000 ₪.
  • כעברו שנה מתום תקופת הדחייה, כלומר מהמועד שבו הלקוח המשיך בתשלום המשכנתא - יתווסף להחזר המשכנא החודשי החזר חודשי קבוע למשך 4 שנים.
  • סכום התשלום שנדחה (בדוגמה זו - 15,000 ₪) יחולק ל-48 חודשים (4 שנים), ובמשך 4 שנים יתווסף להחזר המשכנתא החזר חודשי נוסף של 312.5 ₪. לתשלום זה ייתכן שיתווספו הפרשי מדד, לפי החלטת הבנק.
  • כעבור 4 שנים ימשיך הלקוח לשלם את סכום ההחזר הקבוע של המשכנתא - 5,000 ש"ח.

דחייה בתשלומים עבור הלוואות צרכניות

 • ניתן לבקש דחייה בתשלומים עבור הלוואות צרכניות שהן בסכום של עד 100,000 ₪.
 • הדחייה היא לתקופה של 3 חודשים. לאחר 3 חודשים תיבחן הארכה נוספת.
 • דחייה תינתן רק עבור הלוואות שסכומן הוא עד 100,000.
 • לא תהיה עלות ריבית בגין סכום הדחייה.
 • דחיית התשלום לא תחוייב בעמלה.
 • התשלומים הנדחים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה.
דוגמה
 • לקוחה נטלה הלוואה בסכום של 150,000 ₪.
 • הלקוחה לא תוכל לדחות את תשלומי ההלוואה, מכיוון שהיא בסכום גבוה מ-100,000 ש"ח
דוגמה
 • לקוח נטל 2 הלוואות מהבנק: אחת בסכום של 80,000 ₪ והשניה בסכום של 50,000 ₪.
 • מכיוון שהסכום המצטבר גבוה מ-100,000 ש"ח, הבנק יכלול במתווה רק את ההלוואה הגבוהה מביניהן, בגובה 80,000 ₪, והלקוח יוכל לדחות את התשלומים בגינה.
 • את התשלומים בגין ההלוואה השנייה, בסכום של 50,000, לא ניתן יהיה לדחות במסגרת המתווה.
דוגמה
 • לקוחה נטלה 2 הלוואות מהבנק: אחת בסכום של 30,000 ₪ והשניה בסכום של 70,000 ₪.
 • הלקוחה תוכל לדחות את התשלומים של 2 ההלוואות, מכיוון ששתיהן ביחד בסכום שאינו עולה על 100,000 ₪.

דחייה בתשלומים עבור הלוואות עסקיות מהבנק (אשראי עסקי)

 • ניתן לבקש דחייה בתשלומים עבור הלוואות עסקיות בסכום מצטבר עד 2 מיליון ₪.
 • ההקלות יינתנו לעסקים עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪ לשנה, לא כולל הלוואות בשיתוף פעולה מסחרי עם צד שלישי.
 • ניתנת דחייה של התשלומים לתקופה של 3 חודשים. לאחר 3 חודשים תיבחן הארכה נוספת.
 • לא תהיה עלות ריבית בגין סכום הדחייה.
 • דחיית התשלום לא תחוייב בעמלה.
 • התשלומים הנדחים יתווספו בסוף תקופת הלוואה.
 • לגבי אשראי עסקי שיתרת תקופתו לפירעון עולה על 3 שנים, ניתן לבצע פריסת תשלומים באופן הקבוע ביחס למשכנתאות.

יתרת חובה ללא חיוב בריבית - עד לסכום של 10,000 ₪

שימו לב
 • הטבה זו ניתנת לאוכלוסייה שמתגוררת בטווח של עד 30 ק"מ מרצועת עזה, לאוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי נכון ל-14.10.2023, ולבעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים.
 • הטבה זו לא ניתנת למשרתי המילואים ומגוייסי צו 8.
 • בחשבונות עו"ש של משקי בית שנמצאים ביתרת חובה - לא תיגבה ריבית בגין יתרת חובה עד לסכום של 10,000 ש"ח.
 • מעבר לסכום זה, הלקוח יחוייב בריבית, בהתאם למדרגות הריבית שנקבעו בהסכם ניהול החשבון.
 • ההטבה תינתן למי שמתקיימים לגביו 2 התנאים הבאים:
  1. חשבון העו"ש שלו היה ביתרת חובה לפני ה-14.10.2023.
  2. יתרת החובה היא חלק מהמסגרת המאושרת ללקוח על-ידי הבנק.
דוגמה
 • חשבון העו"ש של לקוח שפונה מביתו ב-10.10.2023, נמצא ביתרת חובה של 15,000 ₪.
 • בגין יתרת החובה בסכום של 10,000 ₪ הלקוח לא יחוייב בריבית.
 • עבור הסכום שמעבר ל-10,000 ₪ (5,000 ₪) הלקוח יחוייב בריבית בהתאם למדרגות הריבית שנקבעו בהסכם ניהול החשבון שלו.

פטור מעמלות

 • יינתן פטור לתקופה של 3 חודשים מגביית עמלות בגין פעולות בחשבון, למעט עמלות על פעולות במטבע חוץ, ניירות ערך, סחר חוץ, יהלומים.

תהליך מימוש הזכות

 • לקוחות המעוניינים בדחיית תשלומים והזכאים להטבות אלו יכולים לפנות לבנק (באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, אפליקציה, מוקד טלפוני או בסניף הבנק) ולהגיש את הבקשה לדחיית תשלומי הלוואה.
  • בחלק מהמקרים הבנק ייפנה מיוזמתו ללקוחות שידוע לו שהם זכאים להטבות.
  • לקוחות שהם בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים וכן לקוחות שמשרתים במילואים או גויסו בצו 8, יידרשו להגיש הצהרה או אישור אחר המעיד על זכאותם להקלות.
 • ניתן להגיש בקשות לדחיית ההלוואות עד לתאריך 31.12.2023.
 • כאשר הדבר אפשרי, הבנק עשוי להחיל חלק מההטבות, ללא פנייה יזומה מצד הלקוח - לדוגמה, פטור מעמלות או אי חיוב בריבית על יתרת חובה.
טיפ
 • ההטבות שקבע בנק ישראל הן תנאי המינימום שמחייבים את הבנק.
 • הבנק רשאי לתת הקלות נוספות, וניתן גם לפנות לבנק בבקשה להרחיב את ההטבות וההקלות.

הקלות ללקוחות חברות כרטיסי האשראי

 • ההקלות יינתנו ליחידים ותאגידים קטנים שמחזור הסליקה השנתי שלהם בחברת כרטיסי האשראי אינו עולה על 2 מיליון ₪, ועומדים בתנאי הזכאות של המעגל הראשון.
 • לווה שנמצא בהליך משפטי ולווה שנמצא בפיגור בתקופה העולה על חודשיים לא יוכל לקבל את ההקלות שבמתווה.

דחייה בתשלומים עבור הלוואות צרכניות

 • ניתן לבקש דחייה בתשלומים עבור הלוואות צרכניות, נושאות ריבית, שהן בסכום של עד 100,000 ₪.
 • הדחייה היא לתקופה של 3 חודשים. לאחר 3 חודשים תיבחן הארכה נוספת.
 • דחייה תינתן רק עבור הלוואות בסכום מצטבר שהוא עד 100,000 ₪.
 • לא תהיה עלות ריבית בגין סכום הדחייה.
 • דחיית התשלום לא תחוייב בעמלה.
 • התשלומים הנדחים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה.

דחייה בתשלומים עבור הלוואות עסקיות מחברות האשראי (אשראי עסקי)

 • ניתן לבקש דחייה בתשלומים עבור הלוואות עסקיות, נושאות ריבית, שהן בסכום של עד 300,000 ₪.
 • הדחייה היא לתקופה של 3 חודשים. לאחר 3 חודשים תיבחן הארכה נוספת.
 • לא תהיה עלות ריבית בגין סכום הדחייה.
 • דחיית התשלום לא תחוייב בעמלה.
 • התשלומים הנדחים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה.

פטור מעמלות

 • יינתן פטור לתקופה של 3 חודשים מגביית עמלות בגין פעולות שיבצעו לקוחות, למעט עמלות על פעולות במטבע חוץ וסחר חוץ.

תהליך מימוש הזכות

 • לקוחות המעוניינים בדחיית תשלומים צריכים לפנות לחברת כרטיסי האשראי, ולהגיש בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה.
  • לקוחות שהם בעלי קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים וכן לקוחות שמשרתים במילואים או גויסו בצו 8, יידרשו להגיש הצהרה או אישור אחר המעיד על זכאותם להקלות.
 • ניתן להגיש בקשות לדחיית ההלוואות עד לתאריך 31.12.2023. במידת הצורך תבחן הארכה של המועד.
 • כאשר הדבר אפשרי, למשל, בתחום העמלות, חברת האשראי תחיל את הפטור ללא פנייה יזומה מצד הלקוח.
טיפ
 • ההטבות שקבע בנק ישראל הן תנאי המינימום שעל חברת האשראי לתת ללקוחותיה.
 • החברה רשאית לתת הקלות נוספות, וניתן גם לפנות אליה בבקשה להרחיב את ההטבות וההקלות.

חשוב לדעת

 • חברת כרטיסי אשראי רשאית להודיע על הקפאת המתווה או חלקו, אך לא לגבי לקוחות שהמתווה כבר הוחל לגביהם.
 • המתווה של בנק ישראל מציג את תנאי המינימום. כל בנק וכל חברת אשראי רשאים להרחיב את המתווה לטובת לקוחותיו ולבקשתם.
 • במקרה של לקוחות שזכאים להטבות לפי המתווה ובמקביל גם לדחייה של מועדים בהתאם לחוק דחיית מועדים, המאפשר דחייה של תשלום או פעולה שיש לבצע לפי חוזה בתקופת מלחמת חרבות ברזל - הלקוח יכול לבקש להחיל לגביו את שני ההסדרים או אחד מהם. אם קיימת אי התאמה בין החוק לבין המתווה, הלקוח זכאי להסדר שמיטיב עמו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים