האפשרות לקבל קצבת זיקנה מגיל פרישה ולפני גיל הזכאות המוחלטת (70) מותנית במבחן הכנסות
קצבאות פנסיה וסכומים נוספים שיפורטו בהמשך לא יילקחו בחישוב מבחן ההכנסות
מי שקיבלו קצבת נכות כללית עד גיל פרישה יהיו זכאים לקצבת זיקנה לנכה מגיל פרישה ללא מבחן הכנסות

מבוטחים שעונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה יהיו זכאים לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) כבר מגיל פרישה אם הכנסותיהם (מלבד להכנסות שיפורטו בהמשך) לא עולות על הסכומים המירביים שנקבעו.

הכנסות שלא נלקחות בחשבון לצורך חישוב זכאות לקצבת זיקנה

 • הכנסה מקצבה שמשולמת על-פי חוק ישראלי או דיני מדינה אחרת, או על-פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה שנעשו בישראל או במדינה אחרת, לא תיחשב כהכנסה ולא תפגע בזכאות לקצבת זיקנה מגיל פרישה.
דוגמה
כל קצבאות הפנסיה לסוגיהן, כולל קצבאות מפנסיה תקציבית, קצבאות מביטוח מנהלים, קרנות פנסיה ותיקות או חדשות, קצבת פנסיה מעבודה בחו"ל או רנטה מגרמניה.
 • סכומים שהתקבלו מהיוון כספי הפנסיה או ביטוח מנהלים (קבלת כל כספי הפנסיה או חלקם בתשלום חד פעמי במקום בקצבאות חודשיות) לא נחשבים להכנסה ולא פוגעים בזכאות לקצבת זיקנה.
 • הפרשי הצמדה על מלוות, על פקדונות ועל תוכניות חיסכון לא מחושבים כהכנסה לצורך חישוב הזכאות, אם הם פטורים ממס הכנסה.
 • תמיכה כספית לצורך סיוע בתשלום שכר דירה לא תיחשב כהכנסה (ראו פרטים בחוזר המוסד לביטוח לאומי).

גובה ההכנסות שמאפשר זכאות לקצבה מגיל פרישה

 • הטבלה הבאה מפרטת את סכומי ההכנסה החודשית שמאפשרים זכאות לקצבה (מלאה או חלקית) מגיל פרישה, נכון לשנת 2024.
 • לטבלאות שמפרטות את גובה ההכנסות בשנים הקודמות ראו מבחן הכנסות לקצבת זיקנה - נתוני עבר.
 • בהכנסות מעבודה:
  • המבחן מתייחס לסכום ההכנסה ברוטו.
  • דמי אבטלה נחשבים הכנסה מעבודה.
מבחן ההכנסות בשנת 2024
מצב אישי של המבוטח/ת הכנסה חודשית שמזכה בקצבה מלאה הכנסה חודשית שמזכה בקצבה חלקית או שלא מזכה בקצבה הכנסה חודשית שלא מזכה בקצבה
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן מעבודה בלבד ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג עד 9,208 ₪ מעל 9,208 ₪ ועד 13,258 ₪ מעל 13,258 ₪
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג עד 12,277 ₪ מעל 12,277 ₪ ועד 18,510 ₪ מעל 18,510 ₪
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן לא מעבודה ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג עד 27,624 ₪ מעל 27,624 ₪ ועד 31,673 ₪ מעל 31,673 ₪
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי עד 36,831 ₪ מעל 36,831 ₪ ועד 43,065 ₪ מעל 43,065 ₪
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי עד 36,831 ₪ מעל 36,831 ₪ ועד 40,882 ₪ מעל 40,882 ₪
מבוטחים עם הכנסות מעבודה ושלא מעבודה ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג
 • הכנסה מעבודה עד 9,208 ₪
 • הכנסה לא מעבודה עד 18,416 ₪
 • הכנסה מעבודה מעל 9,208 ₪
 • הכנסה לא מעבודה מעל 18,416 ₪
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג
 • הכנסה מעבודה עד 12,277 ₪
 • הכנסה לא מעבודה עד 24,554 ₪
 • הכנסה מעבודה מעל 12,277 ₪
 • הכנסה לא מעבודה מעל 24,554 ₪
 • הכנסות שלא מעבודה הן הכנסות מנכסים או מתשלומים אחרים שאינם שכר עבודה או הכנסה ממשלח יד (כגון הכנסות מהשכרת נכסים, הכנסות מהשקעות בבורסה וכד').
 • למי שיש עמם ילד, הסכומים של מבחן ההכנסות יהיו גבוהים יותר מאלה שצוינו.
 • לבירור הזכאות יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

אופן חישוב ההכנסה החודשית לשכירים

 • יש שתי דרכים לחישוב ההכנסה החודשית (שלפיה יוחלט אם המבוטחים זכאים לקצבה ומה גובה הקצבה):
  1. בדיקת ההכנסה (ברוטו) החודשית בפועל בחודש שעבורו משולמת הקצבה.
  2. בדיקת ההכנסה (ברוטו) על בסיס שנתי -
   • במקרה שהסתיימה שנת המס: סך הכל ההכנסות החודשיות של המבוטח/ת באותה שנה חלקי 12.
   • במקרה שלא הסתיימה שנת המס: סך כל ההכנסות החודשיות של המבוטח/ת עד מועד החישוב + ההכנסה החודשית האחרונה + כפולה של ההכנסה החודשית האחרונה במספר החודשים שנותרו עד סוף השנה, וחילוק התוצאה שמתקבלת ב-12.
 • הזכאות תיקבע לפי החישוב שמיטיב יותר עם המבוטחים.
דוגמה
מבוטח שהשתכר ב-9 החודשים הראשונים של השנה (ינואר - ספטמבר) 10,000 ₪ לחודש.
 • בחודש אוקטובר הוא השתכר 7,000 ₪.
 • לצורך בדיקת זכאותו לקצבה בחודש אוקטובר תחושב הכנסתו בשני אופנים:
  1. לפי החישוב החודשי הכנסתו בחודש אוקטובר היא 7,000 ₪.
  2. לפי החישוב השנתי יחושבו כל הכנסותיו עד כה (10,000 ₪ X‏ 9 חודשים + 7,000 ₪ הכנסתו באוקטובר) + הכנסתו החודשית האחרונה (7,000 ₪) X‏ 2 חודשים שנותרו עד סוף השנה (כלומר 14,000 ₪). את הסכום שהתקבל (111,000 ₪) מחלקים ב-12. סכום ההכנסה החודשית לפי החישוב השנתי הוא 9,250 ₪.
 • לצורך קביעת זכאותו תחושב ההכנסה על הבסיס החודשי שהיא נמוכה יותר ולכן עשויה לזכות אותו בקצבה גבוהה יותר.

חישוב תשלומים נוספים והפרשי שכר

 • תשלום שנוסף לשכר החודשי הרגיל (שמופיע בתלוש השכר) כגון דמי הבראה, תשלום עבור ביגוד ובונוס או מענק השתתפות ברווחי המעסיק, יחושב באופן הבא:
  • תשלום נוסף בסכום של עד 1,470.01 ₪ יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.
  • תשלום נוסף בסכום גבוה מ-1,470.01 ₪ יחולק ל-12, והסכום שיתקבל יצורף לשכר הרגיל בחודש שבו שולם התשלום הנוסף ול-11 החודשים שקדמו לו.
 • הפרשי שכר ששולמו עבור תקופה מסוימת יתווספו לחישוב השכר בחודשים של אותה תקופה. אם לא ידועה התקופה שעבורה שולמו הפרשי השכר, הם יתווספו לחודש שבו שולמו.

אופן חישוב ההכנסה החודשית לעצמאים

 • הכנסתם של עצמאים תחושב רק על בסיס שנתי (ראו פס"ד ב"ל 5389-08 באתר נבו):
  • במקרה שהסתיימה שנת המס - סך הכל ההכנסות החודשיות (ברוטו) של המבוטחים באותה שנה חלקי 12.
  • במקרה שלא הסתיימה שנת המס - סך כל ההכנסות החודשיות (ברוטו) של המבוטחים עד מועד החישוב בצירוף ההכנסה החודשית האחרונה וכפולה של ההכנסה החודשית האחרונה במספר החודשים שנותרו עד סוף השנה, וחילוק התוצאה המתקבלת ב-12.
דוגמה
הכנסותיה של מבוטחת עצמאית ב-9 החודשים הראשונים של השנה (ינואר - ספטמבר) היו 9,500 ₪ לחודש. בחודש אוקטובר הכנסותיה היו 8,500 ₪.
 • לצורך בדיקת זכאותה לקצבה בחודש אוקטובר (לפי החישוב השנתי) תחושב הכנסתה באופן הבא: סיכום כל הכנסותיה עד כה (9,500 ₪ X‏ 9 חודשים) ועוד 8,500 ₪ (הכנסתה באוקטובר) ועוד 8,500 ₪ (הכנסתה החודשית האחרונה) X‏ 2 החודשים שנותרו עד סוף השנה (נובמבר ודצמבר). את הסכום שיתקבל יש לחלק ב-12. סכום ההכנסה החודשית לפי החישוב השנתי הוא 9,250 ₪.
דוגמה
מבוטח עצמאי הרוויח ב-7 חודשים הראשונים של השנה (ינואר - יולי) 8,000 ₪ לחודש, ב-3 החודשים הבאים (אוגוסט - אוקטובר) הרוויח 7,500 ₪ לחודש וב-2 החודשים האחרונים של השנה (נובמבר - דצמבר) הרוויח 9,500 ₪.
 • לצורך בדיקת זכאותו לקצבה לאחר תום שנת המס (לפי החישוב השנתי) תחושב הכנסתו באופן הבא: סיכום כל הכנסותיו החודשיות במהלך השנה (8,000 ₪ X‏ 7 חודשים) ועוד 7,500 ₪ X‏ 3 ועוד 9,500 ₪ X‏ 2. את הסכום שיתקבל יש לחלק ב-12. סכום ההכנסה החודשית לפי החישוב השנתי הוא 8,125 ₪.

חשוב לדעת

 • מי שקיבלו קצבת נכות כללית עד גיל פרישה יהיו זכאים לקצבת זיקנה כבר בגיל זה ללא מבחן הכנסות. גובה הקצבה לא יפחת מסכום קצבת הנכות שקיבלו לפני כן. למידע נוסף ראו קצבת זיקנה לנכה.
 • מי שגובה הכנסותיהם מעבודה שלל את זכאותם לקצבה בגיל פרישה, או איפשר להם קצבת זיקנה חלקית שהם ויתרו עליה, יהיו זכאים לתוספת דחיית קצבת זיקנה (הכנסות שלא מעבודה לא מזכות בתוספת דחייה).
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים