בעלי עסקים בכל הארץ, שנגרם להם נזק בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמת חרבות ברזל (נזק עקיף) והם עומדים בתנאי הזכאות,זכאים למענק המשכיות עסקית מרשות המסים, עבור חודשים אוקטובר-דצמבר 2023
עסקים שמחזור העסקאות שלהם הוא בין 300,000 ₪ ל-400 מיליון ₪, זכאים למענק חודשי המורכב ממענק רכיב תשומות המשקף פיצוי עבור הוצאות קבועות וכן פיצוי על הוצאות שכר במכפלת שיעור הפגיעה
המענק ישולם רק לעסקים שהגישו דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר -דצמבר 2023 ומנהלים פנקסים כדין
את התביעה לפיצויים עבור חודש אוקטובר 2023 ניתן להגיש עד ליום 19.05.2024 ואת התביעה עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2023 ניתן להגיש עד ליום 15.06.2024
בעלי עסקים בישובים: אנוח, ג'ת, כיסרע סמייא ובית ג'ן, עסקים בישובים המבוססים על תיירות ובישובים עם הגבלות חמורות וכן עסקים ביישובי רמת הגולן - זכאים לפיצויים גם עבור חודשים ינואר-פברואר 2024


שימו לב
דף זה עוסק במענק לעסקים עם מחזור מעל 300,000 ש"ח.
 • למידע על המענק לעסקים קטנים עם מחזור נמוך מ-300,000 ש"ח לחצו כאן.
 • למידע על פיצויים לעסקים באזור במיוחד, שבו הוטלו הגבלות מחמירות, ולעסקים ביישובי ספר לחצו כאן.
 • לעיון בסימולטור של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שעניינו זכאות למסלולי מענקים לפי שם יישוב לחצו כאן.

בעלי עסקים אשר נגרם להם נזק בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמת חרבות ברזל ( נזק עקיף) ועומדים בתנאי הזכאות המפורטים בהמשך, זכאים למענק המשכיות עסקית מקרן הפיצויים ברשות המיסים עבור חודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023.

 • המענק מורכב ממענק רכיב תשומות המשקף פיצוי עבור הוצאות קבועות וכן פיצוי על הוצאות שכר במכפלת שיעור הפגיעה בעסק, וזאת עד לגובה תקרת המענק כמפורט בהמשך.
 • תנאי לקבלת המענק הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – דצמבר 2023 וניהול פנקסים כדין.
 • את התביעה לפיצויים באתר רשות המיסים עבור חודש אוקטובר 2023 ניתן להגיש עד 19.05.2024, ואת התביעה לפיצויים עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2023 ניתן להגיש עד 15.06.2024.
 • בעלי עסקים בישובים אנוח, ג'ת, כיסרע סמייא ובית ג'ן וכן עסקים ביישובי רמת הגולן שאינם עוסקים בתיירות או חקלאות זכאים לפיצויים גם עבור חודשים ינואר-פברואר 2024
 • בעלי עסקים ביישובי ספר רשאים לבחור בין מענק זה לבין פיצוי על מלוא גובה הנזק העקיף שנגרם להם עקב המלחמה.למידע נוסף ראו פיצויים לבעלי עסקים בישובי ספר בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה (המסלול האדום).
שימו לב
מתווה הפיצויים עבור חודשים ינואר-פברואר 2024
 • בעלי עסקים בישובים: אנוח, ג'ת, כיסרע סמייא ובית ג'ן וכן עסקים ביישובי רמת הגולן שאינם עוסקים בתיירות או חקלאות, זכאים לפיצויים גם עבור חודשים ינואר-פברואר 2024. למידע נוסף לחצו כאן.
 • עסקים בישובים המבוססים על תיירות ובישובים עם הגבלות חמורות הנכללים ברשימה הזו, זכאים לפיצויים גם עבור חודשים ינואר-פברואר 2024. למידע נוסף לחצו כאן.

מי זכאי?

מענק המשכיות עסקית מוענק לעסקים בכל הארץ, שנפתחו את עסקו לפני 30.09.2023, ושבגלל מלחמת חרבות ברזל נגרם להם נזק כמפורט להלן, והם עומדים בכל התנאים הבאים:

1. מחזור העסקאות שלהם בשנת 2022 היה בין 300,000 ₪ - 400 מיליון ₪

 • לבעל עסק שהחל לפעול לראשונה בשנת 2022 או אחריה, מחזור עסקאותיו יחושב מהתקופה שהחל לפעול או מינואר 2023 (המאוחר בניהם) ועד חודש ספטמבר 2023. אם הוא מדווח בשיטה דו חודשית, עד לסוף חודש אוגוסט 2023.

2. קיימת ירידה במחזור העסקאות

 • עבור אוקטובר 2023 נדרשת ירידה במחזור העסקאות של מעל 25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022 (לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לפני 02.09.2022).
 • עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2023 נדרשת ירידה במחזור העסקאות של לפחות 25% לעומת התקופה המקבילה בששנת 2022, הן בדיווח חודשי והן בדיווח דו חודשי.
שימו לב
 • עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2023 נדרשת ירידה במחזור העסקאות של לפחות 25% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022, הן בדיווח חודשי והן בדיווח דו חודשי.
 • לעסקים המדווחים למע"מ בדיווח חד-חודשי תחושב ירידת המחזורים על השוואת מחזור העסקאות המצטבר בדיווחים לחודשים נובמבר ודצמבר 2023 למחזור העסקאות המצטבר בדיווחים לחודשים נובמבר ודצמבר 2022.
 • ישנם עסקים שהירידה במחזור העסקאות תבחן על סמך מחזור העסקאות בחודשים אחרים בשנת 2023, כפי שמפורט בהמשך.
 • עסקים שהחלו את פעילותם לאחר 02.09.2022 ועד ל- 31.08.2023, הירידה במחזור בחודשים אוקטובר ונובמבר 2023 תיבחן לפי ממוצע חודשי של מחזור הפעילות כמפורט:
  • עוסק פטור- לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש ספטמבר 2023 (עבור חודשים נובמבר- דצמבר, הממוצע החודשי יוכפל ב-2).
  • עסק המדווח בשיטה חד חודשית -לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות מהחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון למע"מ עד סוף חודש ספטמבר 2023. (עבור חודשים נובמבר-דצמבר, הממוצע החודשי יוכפל ב-2).
  • עסק שמדווח בשיטה דו חודשית - לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות מהחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון למע"מ עד סוף חודש אוגוסט 2023, כשהסכום מוכפל ב-2.
  • עסק בחקלאות-לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות מהחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון למע"מ עד סוף חודש אוגוסט 2023, כשהסכום מוכפל ב-4.
 • עסקים שהחלו את פעילותם ב- 01.09.2023 ועד 30.09.2023 - לפי מחזור העסקאות מיום שנפתח העסק ועד 30.09.2023. עבור חודשים נובמבר-דצמבר, יש להכפיל את מחזור העסקאות כאמור ב-2 .
 • לגבי העסקים הבאים הירידה במחזור העסקאות לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022 תיבחן לפי מחזור העסקאות בשנת 2023 בחודשים הבאים:
  • לעסקים המדווחים למע"מ בדיווח חד-חודשי תחושב ירידת המחזורים לחודשים נובמבר- דצמבר 2023 על השוואת מחזור העסקאות המצטבר בדיווחים לחודשים נובמבר ודצמבר 2023 למחזור העסקאות המצטבר בדיווחים לחודשים נובמבר ודצמבר 2022.
  • לעסקים שמדווחים בשיטה הדו חודשית, תיבחן הירידה במחזור על סמך דיווחיהם לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2023 וחודשים נובמבר ודצמבר 2023.
  • לבעלי עסקים שעיסוקם בחקלאות, תיבחן הירידה במחזור על סמך דיווחיהם בחודשים ספטמבר עד דצמבר 2023.
  • לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף + 30 המדווחים בשיטה חד חודשית, עוסק פטור וכן קבלן ביצוע, תיבחן הירידה במחזור על סמך דיווחיהם לחודש נובמבר וחודש דצמבר 2023 בהתאמה.לעניין נזק שנגרם בחודשים נובמבר-דצמבר 2023 תבחן הירידה במחזור על סמך דיווחיהם בחודש דצמבר 2023 וינואר 2024..
  • לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף + 30 המדווחים בשיטה דו חודשית, תיבחן הירידה במחזור על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר ודצמבר 2023.
 • מחזור עסקאות חלופי לעוסקים שהיתה להם פעילות מופחתת בתקופה המקבילה בשנת 2022 בשל היעדרות הקשורה להיריון ולידה או מילואים.
  • עוסקים שהיתה להם פעילות מופחתת בתקופה המקבילה בשנת 2022 בשל הסיבות המפורטות למטה רשאים להגיש בקשה ולפיה תחושב הירידה במחזור העסקאות בהשוואה לתקופה חלופית:
   • עוסקת עצמאית שלא עבדה 7 ימים או יותר באחד מהחודשים המקבילים בשנת 2022 בשל היעדרותה על פי החוק עקב הפלה, מצבה הרפואי לרגל היריון, טיפולי פוריות, חופשת לידה, חל"ת לאחר חופשת לידה או שהייה במקלט לנשים מוכות, רשאית לבקש שהירידה במחזור העסקאות שלה תחושב לפי הכנסתה הממוצעת בשנת 2022 ללא החודשים שבהם היתה לה פעילות מופחתת או לפי הכנסתה הממוצעת ב -12 החודשים הרצופים שקדמו לחודש הראשון שבו היתה לה פעילות מופחתת.
   • עוסק עצמאי שלא עבד 7 ימים או יותרבאחד מהחודשים המקבילים בשנת 2022 בשל היותו מילואים רשאי לבקש שהירידה במחזור העסקאות שלו תחושב לפי הכנסתו הממוצעת בשנת 2022, ללא החודשים שבהם היתה לו פעילות מופחתת עקב המילואים.

3. ניהול פנקסים כדין והגשת דוחות לחודשים לרשות המיסים

 • המענק יינתן רק אם בעל העסק ניהל את פנקסיו לשנת 2023 כדין.
 • ניתן להגיש בקשה למענק רק אם המעסיק הגיש למע"מ דוחות לחודשים ספטמבר- דצמבר בשנים 2022 ו-2023, וכן טופס 102 (טופס דיווח למס הכנסה שמיועד לדיווח על סך כל המשכורות והניכוי במקור) עבור חודשים אוקטובר , נובמבר ודצמבר 2023.
  שימו לב
  רשות המסים מאריכה מדי פעם את המועד האחרון להגשת דוחות חודשיים. בעלי עסקים שמנצלים את זכותם להגשה מאוחרת של הדוחות הכספיים לא יוכלו להגיש תביעה למענק המשכיות עסקית כל עוד לא הגישו את הדיווחים החודשיים או הדו-חודשיים לחודשים ספטמבר ואוקטובר.

מי לא זכאי?

 • הגופים הבאים לא זכאים למענק:
  • המדינה, גוף מתוקצב על ידי המדינה או תאגיד בריאות, קופת חולים, מוסד ציבורי למעט מוסד ציבורי זכאי (מוסד שלפחות 25% מהכנסתו בשנת 2022 אינה מתמיכות ותרומות ו25% מהכנסה זו הי ממכירת שירותים או מוצרים),תאגיד שהוקם בחוק, מוסד פיננסי (בנק, חברת ביטוח, חבר בורסה, קופת גמל, קרן).
  • מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו.
  • מי שיותר מ -50% מהעבודות שביצע בשנת המס 2022 או 2023 היו עבודות שמשך ביצוען עולה על שנה, למעט קבלן ביצוע.
  • עסק שדיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס ב-4 חודשים שקדמו לחודש אוקטובר 2023 או עסק שלא הגיש 2 מתוך 3 הדוחות בחודשים יולי -ספטמבר 2023, אלא אם הוכח שהעסק פעיל.

גובה המענק

 • המענק הוא חודשי ובכל מקרה הסכום המצטבר של כל המענקים החודשיים שישולמו לבעל העסק לא יעלו על גובה תקרת המענק כמפורט להלן:
  • בעלי עסקים שמחזור עסקאותיהם עד 100 מיליון ₪ - גובה המענק המקסימלי לחודש אוקטובר הוא 600,000 ₪ ולחודשים נובמבר-דצמבר 1.2 מיליון ₪ במצטבר
  • בעלי עסקים שמחזר עסקאותיהם 100 מיליון ₪ עד 300 מיליון ₪ - גובה המענק המקסימלי הוא 600,000 ₪ בתוספת 0.3% ממחזור עסקאותיו העולה על 100 מיליון ₪, עד למקסימום של 1.2 מיליון ₪. (עבור סך הפיצויים לחודשים נובמבר- דצמבר 2023 התקרה מוכפלת פי 2).
  • בעלי עסקים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2022 היה מעל 300 מיליון ועד 400 מיליון - גובה המענק המקסימלי לחודש אוקטובר הוא 1.2 מיליון ₪ ולחודשים נובמבר-דצמבר 2.4 מיליון ₪ במצטבר.

מענק רכיב תשומות

 • המענק מחושב על-ידי מכפלה של הממוצע החודשי של ההוצאות בשנה הקודמת כפול מקדם ההוצאות הקבועות (7%, 11%,15%, 22% - תלוי בשיעור הפגיעה בעסק) כמפורט בטבלה הבאה:

מענק רכיב תשומות סופי.jpeg

 • מענק הוצאות בשנה הקודמת מחושב לפי ההוצאות שדווחו למע"מ בתקופה שמ-01.09.2022 עד 31.08.2023,
  • אם העסק נפתח ב-01.09.2022 או לאחריו, הממוצע החודשי של ההוצאות יחושב בתקופה שמתחילת פעילות העסק ועד ליום 31.08.2023.
  • אם העסק מדווח בשיטה חד חודשית והוא נפתח אחרי 01.09.2023, הממוצע החודשי של ההוצאות יחושב מתחילת פעילות העסק ועד ליום 30.09.2023.
 • מקדם ההוצאות הקבועות נקבע מראש לפי שיעור הירידה במחזור. למרות זאת:
  • ישנם ענפים בהם מקדם ההוצאות הקבועות הנו שונה לדוגמה: בעל עסק בעסוק במסחר סיטונאי או קמעונאי, קבלן ביצוע, ועסק בענף החקלאות.
  • נציב מס הכנסה רשאי לקבוע לגבי עסק מסוים שמקדם ההוצאות הקבועות לגביו יהיה שונה, אם שוכנע שההוצאות הקבועות של העסק במקרה של אי הפעלתו שונות ממה שנקבע בחוק.

מענק רכיב שכר

 • רכיב זה של המענק מחושב על-ידי מכפלה של גובה הוצאות השכר של המעסיק כפול שיעור הירידה במחזור העסקאות.
 • "הוצאות השכר של המעסיק" יחושבו לפי הנמוך מבין 2 האפשרויות הבאות:
  1. 75% משכר העבודה אשר שולם בחודש אוקטובר 2023 כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב -1.25.
   • כשמדובר בקיבוץ- 75% משכר העבודה של עובד שאינו חבר הקיבוץ, או עובד שהוא חבר הקיבוץ העובד בתעשייה, במסחר, בשירותים, בחקלאות או בתיירות בקיבוץ (למעט חבר הקיבוץ העוסק במתן שירותים לחברי הקיבוץ עצמם), אשר שולם לעובד בחודש אוקטובר 2023, כשהתוצאה מוכפלת ב1.25
  2. השכר הממוצע לחודש כפי שהיה ידוע בחודש אוקטובר 2023 מוכפל במספר העובדים ששולם להם שכר באוקטובר 2023, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב־1.25.
   • כשמדובר בקיבוץ - השכר הממוצע לחודש כפי שהיה ידוע בחודש אוקטובר 2023, מוכפל במספר העובדים שאינם חברי קיבוץ ועובדים שהם חברי קיבוץ שעובדים בתעשייה, במסחר בחקלאות או בתיירות בקיבוץ, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב־1.25.

מענק רכיב שכר מסגרת כחולה.jpg

דוגמאות

דוגמה
עסק עם 100 עובדים
 • ממוצע התשומות (ההוצאות) של המעסיק בתקופה שמ-01.09.2022 עד 31.08.2023 עמד על 400,000 ₪.
 • המעסיק מדווח בדיווח חד חודשי, ושיעור הפגיעה במחזור העסקים בחודש אוקטובר 2023 היה 50% לעומת חודש אוקטובר 2022.
 • שכר העבודה ששולם לעובדים בחודש אוקטובר 2023 עמד על 800,000 ₪.
 • הוצאות השכר לפי אפשרות 1 (75% מהשכר ששולם מוכפל ב 1.25) הן 750,000 ₪ = 1.25 X‏ 800,000X ₪ ‏ 75%
 • הוצאות השכר לפי אפשרות 2 (השכר הממוצע במשק מוכפל במספר העובדים ומוכפל ב1.25) הן 1,567,000 ₪ = 1.25 X‏ 12,536 ₪
 • יש לבחור את האפשרות הנמוכה מבין השתיים, כלומר אפשרות 1 - 750,000 ₪.
 • גובה מענק רכיב השכר (סכום הוצאות השכר מוכפל בשיעור הירידה במחזור) הוא: 375,000 ₪ = 50% X‏ 750,000 ₪
 • גובה מענק רכיב התשומות (ממוצע התשומות כפול מקדם ההוצאות בהתאם לפגיעה בעסק) הוא: 44,000 ₪ =11% X‏ 400,000 ₪
 • סך המענק החודשי לו זכאי בעל העסק הוא: 419,000 ₪ =44,000 ₪ +375,000 ₪.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המיסים.
 • מועד הגשת התביעה:
  • עבור חודש אוקטובר 2023 - החל מ-19.11.2023 ועד 19.05.2024.
  • עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2023 - החל מ- 15.01.2024 ועד 15.06.2024.
  • עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2023 לעסק המדווח בשוטף פלוס וקבלן ביצוע שמדווח למע"מ בדיווח חד חודשי - החל מ- 15.02.2024 ועד 15.07.2024.
  • עבור חודשים ינואר-פברואר 2024 לבעלי עסקים בישובים שעיקר פרנסתם מתיירות, יישובים שפונו וישובים שחלו לגביהם הגבלות מחמירות הנכללים ברשימה הזו - עד ליום 16.07.2024.
 • כתנאי להגשת התביעה יש להירשם למערכת רישום לקוחות לשירותים מקוונים באתר רשות המיסים.
 • בעל עסק המגיש תביעה לפיצויים נדרש למלא את כל השדות שצוינו בטופס המקוון ללא צורך בהמצאת מסמכים נוספים.
  • יחד את זו ישנם עסקים שנתוני העסקאות והתשומות שלהם אינם מדווחים לרשות המסים בדיווח שוטף כגון: עוסק באיחוד עוסקים, מוסד ציבורי זכאי, עסק הרשום אצל ממונה אזורי מע"מ אילת, עוסק ביהלומים וקבלן ביצוע. עסקים אלה נדרשים לצרף לתביעה מסמכים לצורך חישוב הפיצויים, כמפורט בסעיף 14 להוראות הביצוע .
 • רשות המיסים תחשב את גובה הפיצויים ותשלם אותם תוך 7 עד 14 ימי עסקים לחשבון הבנק של המבקש (חוץ ממקרים בהם נדרשת בדיקה והגשת מסמכים).
  • אם דרשה רשות המסים מבעל העסק פרטים נוספים, התקופה עד להמצאת המסמכים לא תחשב במניין התקופה למתן החלטה .
  • הפיצויים ישולמו ישירות לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה לאחר שינוכו מהם מקדמה ששולמה (אם שולמה), מס הכנסה ועיקולים (אם יש כאלה).
  • לפיצויים יתוספו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה לפיצויים עד יום התשלום.

תשלום מקדמה

 • אם תוך 21 יום מהגשת התביעה לא התקבלה החלטה, תשולם מקדמה של 60% מסכום הפיצויים המגיעים לפי שיקול דעתו של המנהל המוסמך ברשות המיסים.
 • אם תוך 150 יום מהגשת התביעה לא התקבלה החלטה, תשולם מקדמה נוספת של 10% מסכום הפיצויים המגיעים לפי שיקול דעתו של המנהל המוסמך.

החזר תשלום עודף לרשות המסים

 • אם שולמו לבעל העסק פיצויים או מקדמה בסכום העולה על סכום הפיצויים שהוא זכאי להם, על בעל העסק להחזיר את ההפרש בין הסכומים תוך 90 ימים מיום הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.
 • אם סכום התביעה שהגיש בעל העסק עולה על 50% מהסכום שנפסק על ידי רשות המיסים, ייתכן שיוטל עליו קנס בשיעור 25% מסכום ההפרש, אלא אם הוא הוכיח שלא התרשל בעריכת התביעה שהגיש.

השגה וערר

השגה

 • ניתן להגיש השגה באופן מקוון על על החלטת רשות המיסים בתוך 60 יום מקבלת ההחלטה בתביעה.
 • ההשגה תכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת טענותיו של המבקש וזכאותו לפיצויים.
 • ההחלטה בהשגה תינתן בתוך 30 ימים מיום המצאת כל המסמכים הנדרשים או תוך 8 חודשים מיום הודעת ההשגה, לפי המאוחר.

ערר

 • על ההחלטה בהשגה ניתן להגיש ערר לוועדת ערר תוך 30 יום מהמועד שבו הגיעה לידי המבקש ההחלטה בהשגה.
 • למרות זאת, אם ההחלטה בהשגה הגיעה לידי המבקש בין התאריכים 07.09.2023 - 07.01.2024 התאריך האחרון להגשת בקשת הערר יידחה ב-3 חודשים.
דוגמה
אם ההחלטה בהשגה הגיעה לידי המבקש בתאריך 25.12.2023 עליו להגיש את הערר תוך 30 יום, כלומר עד 24.01.2024. עם זאת, בשל דחיית מועד הגשת הערר ב-3 חודשים הוא רשאי להגיש את הערר עד 24.04.2024

.

 • ניתן לפנות למזכירות ועדת ערר בטלפון 074-7617005 או 074-7617030 או באמצעות דואר אלקטרוני .

מעבר בין מתווי הפיצויים של מלחמת חרבות ברזל

 • במתווה הפיצויים לבעלי עסקים שנגרם להם נזק עקב מלחמת חרבות ברזל יש 3 מסלולים: מתווה פיצויים לכל העסקים בארץ (מענק המשכיות עסקית), מתווה פיצויים לעסקים ב"אזור המיוחד", ומתווה פיצויים ליישובי ספר (המסלול האדום).
 • עסקים שעומדים בתנאי הזכאות של יותר ממסלול אחד רשאים לבחור במתווה פיצויים אחד בלבד.
 • בעל עסק העומד בתנאי הזכאות של מספר מסלולי פיצוי והוא הגיש תביעה לפיצוי במסלול מסוים, רשאי לעבור בין מתווי הפיצויים להם הוא זכאי ולהגיש בדיעבד תביעה במסלול אחר, אשר תבוא במקום התביעה המקורית שהוגשה וזאת בתנאי שמתקיימים אחד מהתנאים הבאים:
  • רשות המיסים טרם נתנה את החלטתה בתביעה הפיצויים שהוגשה במסלול המקורי.
  • התקבלה החלטה בתביעה המקורית, אך הבקשה למעבר מסלול פיצויים מוגשת לפני שחלף המועד להגשת השגה, כלומר בטרם חלפו 60 יום ממתן ההחלטה בתביעה.
דוגמה
 • עסק שנמצא בכפר סאלד אשר נפגע עקב מלחמת חרבות ברזל זכאי הן למתווה הפיצויים "באזור המיוחד" והן למתווה הפיצויים לפי "המסלול האדום" .
 • המעסיק הגיש תביעה לפיצויים עבור חודש אוקטובר 2023 במתווה הפיצויים של "האזור המיוחד".
 • ביום 15.11.2023 אישרה רשות המיסים את תביעתו .
 • ביום 31.12.2023 החליט המעסיק לעבור למסלול האדום בדיעבד, כך שתביעתו במסלול זה תחול גם לגבי חודש אוקטובר 2023.
 • מאחר והבקשה למעבר למסלול האדום הוגשה לפני שחלפו 60 יום ממועד ההחלטה של רשות המיסים ביום 15.11.2023, רשאי המעסיק להחליף בדיעבד את מתווה הפיצויים למסלול האדום, כך שמתווה זה יחול גם על חודש אוקטובר 22023, במקום התביעה שהוגשה עבור חודש זה במתווה ה"אזור המיוחד"

כיצד מגישים בקשה מתוקנת?

 • אם טרם ניתנה החלטה בתביעה המקורית ניתן להגיש בקשה לביטול התביעה ולהגיש תביעה חדשה במסלול החדש המבוקש.
 • אם התקבלה כבר החלטה בתביעה המקורית אך טרם חלף המועד להגשת השגה, ניתן להגיש השגה ובמסגרתה לבקש לעבור למסלול תביעה אחר.
 • כשמבקשים לעבוד בדיעבד למסלול האדום וטרם חלף המועד להגשת השגה בתביעה המקורי, יש לבקש להחיל את התביעה במסלול האדום גם על תקופות קודמות במסגרת התביעה החדשה המוגשת.
 • למידע רשמי ראו הבהרה בנושא מעבר מסלול לאחר הגשת תביעות במתווה חרבות ברזל.

מעבר בין מתווי הפיצויים של מלחמת חרבות ברזל

 • במתווה הפיצויים לבעלי עסקים שנגרם להם נזק עקב מלחמת חרבות ברזל יש 3 מסלולים: מתווה פיצויים לכל העסקים בארץ (מענק המשכיות עסקית), מתווה פיצויים לעסקים ב"אזור המיוחד", ומתווה פיצויים ליישובי ספר (המסלול האדום).
 • עסקים שעומדים בתנאי הזכאות של יותר ממסלול אחד רשאים לבחור במתווה פיצויים אחד בלבד.
 • בעל עסק העומד בתנאי הזכאות של מספר מסלולי פיצוי והוא הגיש תביעה לפיצוי במסלול מסוים, רשאי לעבור בין מתווי הפיצויים להם הוא זכאי ולהגיש בדיעבד תביעה במסלול אחר, אשר תבוא במקום התביעה המקורית שהוגשה וזאת בתנאי שמתקיימים אחד מהתנאים הבאים:
  • רשות המיסים טרם נתנה את החלטתה בתביעה הפיצויים שהוגשה במסלול המקורי.
  • התקבלה החלטה בתביעה המקורית, אך הבקשה למעבר מסלול פיצויים מוגשת לפני שחלף המועד להגשת השגה, כלומר בטרם חלפו 60 יום ממתן ההחלטה בתביעה.
דוגמה
 • עסק שנמצא בכפר סאלד אשר נפגע עקב מלחמת חרבות ברזל זכאי הן למתווה הפיצויים "באזור המיוחד" והן למתווה הפיצויים לפי "המסלול האדום" .
 • המעסיק הגיש תביעה לפיצויים עבור חודש אוקטובר 2023 במתווה הפיצויים של "האזור המיוחד".
 • ביום 15.11.2023 אישרה רשות המיסים את תביעתו .
 • ביום 31.12.2023 החליט המעסיק לעבור למסלול האדום בדיעבד, כך שתביעתו במסלול זה תחול גם לגבי חודש אוקטובר 2023.
 • מאחר והבקשה למעבר למסלול האדום הוגשה לפני שחלפו 60 יום ממועד ההחלטה של רשות המיסים ביום 15.11.2023, רשאי המעסיק להחליף בדיעבד את מתווה הפיצויים למסלול האדום, כך שמתווה זה יחול גם על חודש אוקטובר 22023, במקום התביעה שהוגשה עבור חודש זה במתווה ה"אזור המיוחד"

כיצד מגישים בקשה מתוקנת?

 • אם טרם ניתנה החלטה בתביעה המקורית ניתן להגיש בקשה לביטול התביעה ולהגיש תביעה חדשה במסלול החדש המבוקש.
 • אם התקבלה כבר החלטה בתביעה המקורית אך טרם חלף המועד להגשת השגה, ניתן להגיש השגה ובמסגרתה לבקש לעבור למסלול תביעה אחר.
 • כשמבקשים לעבוד בדיעבד למסלול האדום וטרם חלף המועד להגשת השגה בתביעה המקורי, יש לבקש להחיל את התביעה במסלול האדום גם על תקופות קודמות במסגרת התביעה החדשה המוגשת.
 • למידע רשמי ראו הבהרה בנושא מעבר מסלול לאחר הגשת תביעות במתווה חרבות ברזל.

שאלות ותשובות על הפיצויים השונים

 • רשות המסים פרסמה שאלות ותשובות על סוגי הפיצויים השונים במלחמת חרבות ברזל. לצפייה לחצו כאן.
טיפ
ניתן לבדוק לאיזה מסלול פיצויים כל אחד זכאי, באמצעות הסימולטור של רשות המסים. לכניסה לסימולטור לחצו כאן


חשוב לדעת

 • עסק שאינו נמצא באחד מהישובים שבאזור המיוחד, שבעליו הגישו תביעה במסלול מענק המשכיות עסקית והוא מעסיק עובדים שמתגוררים ביישוב שהתפנה לפי החלטות הממשלה, יוכל להגיש תביעה נוספת במסלול שכר עבודה.
  • בתביעה זו יוכל לתבוע שכר בגובה 520 ₪ ליום עבודה מלא עבור כל עובד שפונה מביתו ונעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני, בתנאי ששולם לאותו עובד שכר.
  • הפיצוי ישולם למעסיקים בקיזוז החלק של "רכיב השכר" ששולם להם במסגרת מענק המשכיות עסקית.
  • לרשימת הישובים שפונו לחצו כאן.
 • אם לעסק יש סניף באחד מהיישובים בדרום המפורטים כאן, אך היישוב עצמו אינו ישוב ספר ובנוסף סניף באזור אחר:
  • עבור הסניף בדרום - תוגש בקשה לבדיקת זכאות עבור מסלול שכר או מחזורים.
  • לגבי הסניף האחר - ניתן להגיש תביעה למענק המשכיות עסקית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ג'וינט ישראל - תבת אתר
הקליניקה למיסוי מוניציפלי אתר המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
יוזמות עתיד אתר טשרניחובסקי 3, רמלה 050-7814416
עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה אתר רח' השרון 13, רעננה 09-7904723
עמותת חמישים פלוס-מינוס אתר רחוב שלונסקי 52, תל אביב
עמותת תמך אתר רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
קרן שמש אתר רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים