במוסד חינוך שבו לומד או עתיד ללמוד תלמיד עם מוגבלות או שאחד מהוריו עם מוגבלות, צריך שיבוצעו התאמות נגישות לצורך הנגשת שירותי החינוך שנותן המוסד
ההנגשה לתלמיד או להורה תבוצע באופן המאפשר את קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני, וכחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים והמיועדים לכל התלמידים או לכל ההורים
אין לגבות תשלום עבור בקשה לביצוע התאמות ואין לדרוש תשלום עבור ביצוע התאמות הנגישות הנחוצות לשם הנגשת השירות
למידע נוסף ראו התאמות פרטניות בחינוך לתלמיד ולהורה באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תקציר

שימו לב
דף זה עוסק בהתאמות נגישות פרטניות לתלמיד עם מוגבלות או לאדם עם מוגבלות שהוא הורה לתלמיד, בהתאם לצרכיו
למידע על הכללים להנגשה המחייבים בכל מוסד חינוך, ללא צורך בבקשה להתאמה אישית, ראו הנגשת בתי ספר לאנשים עם מוגבלות.

במוסד חינוך שבו לומד או עתיד ללמוד תלמיד עם מוגבלות או תלמיד שאחד מהוריו עם מוגבלות, צריך שיבוצעו התאמות נגישות לצורך הנגשת שירותי החינוך שנותן המוסד.

 • ההנגשה לתלמיד או הורה צריכה להיעשות תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של התלמיד או ההורה, מתוך יחס אדיב ומכובד המאפשר את קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני.
 • ההנגשה צריכה להתבצע כחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים והמיועדים לכל התלמידים או לכל ההורים.
 • מתן השירות באופן נפרד או שונה אפשרי במקרים שבהם לא ניתן לבצע התאמות נגישות באופן שאינו נפרד, מהסיבות הבאות:
  • ההפרדה נחוצה למתן השירות באותה רמה שבה הוא ניתן לכלל הציבור.
  • מתן השירות ללא הפרדה יפגע באופן מהותי באופי הפעילות החינוכית. במקרה כזה תתאפשר הפרדה בתנאי שנמצאו חלופות חינוכיות לאותה פעילות.
  • בכל מקרה שבו ניתן שירות באופן נפרד הוא צריך להינתן באותו מועד שבו ניתן לכלל התלמידים או ההורים, ותוך שמירה על כבודו ופרטיותו של התלמיד או ההורה, ובאופן המאפשר את קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני.
 • בעל מוסד החינוך אחראי על תקינות וזמינות ההתאמות לתלמיד או להורה עם מוגבלות. במקרה של תקלות, עבודות שיפוץ או תחזוקה, יש לספק התאמות חלופיות.
 • אין להשתמש בהתאמות לצרכים אחרים (למשל, אסור להפוך תא שירותים נגיש למחסן).
 • ההתאמות נעשות הן בתחום הפיזי והן בתחום הפדגוגי. רשימת ההתאמות מפורטת בתוספת השנייה לתקנות.
דוגמה
 • בתחום הפיזי ההתאמות כוללות, בין היתר: כיתה אקוסטית, הנגשת דרכי גישה, שירותים, מעלית, רמפה, תאורה, ריהוט (כסאות, שולחנות, ארונות), שימוש במנוף.
 • בתחום הפדגוגי ההתאמות כוללות: טכנולוגיה מסייעת (מחשבים ניידים, טאבלטים, תקשורת תומכת וחלופית, ערכות למידה למוגבלים בראייה, מערכות הגברה ניידות) והתאמות בדרכי למידה, היבחנות וחומרי למידה.

הנגשת שירותי חינוך לתלמיד

 • משרד החינוך אחראי להנגיש שירותי חינוך שהוא מספק ישירות.
 • שירותי חינוך אחרים יונגשו על-ידי המוסד החינוכי בהתאם לתוכנית שאישר משרד החינוך.

התאמה של חומרי הלימוד

 • על בעל מוסד החינוך לבצע התאמה של כלל חומרי הלימוד. ההתאמה תבוצע באופן הדרגתי עד לשנת הלימודים תשפ"ג (אוגוסט 2022), כאשר בכל שנה תבוצע הנגשה של לפחות 1/4 מחומר הלימודים בכל שכבת גיל.
 • באחריות משרד החינוך לבצע התאמה של חומרי למידה ומבחנים שהוא מספק (מבחני בגרות, מבחנים ארציים וחומרי למידה אחרים), ושזכויות היוצרים עליהן הן של משרד החינוך.

התאמות של פעילויות במוסד החינוך ומחוץ למוסד

 • בעל המוסד החינוכי צריך לדאוג שתלמיד עם מוגבלות יוכל להשתתף בכל הפעילויות הנערכות במוסד החינוך ומחוצה לו.
 • אם קיימת בעיה משמעותית בהנגשה של טיול, פעילות ספורט או פעילות אתגרית, ניתן במקרים מיוחדים לקיים את הפעילות עם נגישות חלקית או ללא הנגשה. במקביל תהיה פעילות הפתוחה לכלל התלמידים (עם מוגבלות וללא מוגבלות).
 • למידע נוסף ראו התאמות לשילוב תלמידים עם מוגבלות בטיולים ובפעילות מחוץ לבית הספר.

הנגשה בפנימיות

 • בפנימיות שבהן מתגורר תלמיד עם מוגבלות יש לדאוג להתאמות בכל מתקני הפנימייה ובכלל זה חדרי השינה והמקלחות, חדר אוכל, אולמות, חדר כושר, מתקנים ושטחים חקלאיים.
 • ההנגשה של איזור הלינה (חדרי שינה, שירותים ורחצה) תעשה בהתאמה גם לצרכיו של הורה עם מוגבלות המבקר בפנימייה.
 • על מפעיל הפנימייה להנגיש את כל הפעילויות החינוכית ופעילויות הפנאי הנערכות בפנימייה, בהתאם לצרכי התלמיד.

הסתייעות בחיית שירות

 • יש לאפשר לתלמיד עם מוגבלות להסתייע בחיית שירות במוסד החינוך ובפעילות חינוכית.
 • מוסד החינוך אינו אחראי לדאוג לרווחתה של חיית השירות בזמן שהותה במוסד החינוך.
 • מנהל מוסד החינוך רשאי שלא לאפשר את כניסת חיית השירות למוסד או למקומות מסוימים בו, באופן קבוע או בתנאים מסויימים, וזאת בתנאי שהתקיימו התנאים הבאים:
  1. כניסתה של החיה עלולה להוות סכנה בריאותית או לפגוע בתנאי התברואה החיוניים.
  2. ניתן לכך אישור של המפקח, לאחר שהתייעץ עם מורשה לנגישות.
 • במקרה שנמנעה כניסתה של החיה למוסד החינוכי:
  • על המוסד לספק מקום לשהיית חיית השירות בזמן זה.
  • בעל מוסד החינוך אינו אחראי לטיפול בחיית השירות בזמן שהתלמיד נמצא בתחומי המוסד.
  • על המוסד לספק לתלמיד עם המוגבלות הנגשה חלופית.

מי זכאי?

 • תלמיד עם מוגבלות
 • אדם עם מוגבלות שילדו לומד במוסד החינוכי

תהליך מימוש הזכות

הודעה על הזכות להתאמות נגישות

 • על הרשות המקומית להודיע להורה או לאפוטרופוס הרושם תלמיד על זכותו שיבוצעו התאמות נגישות לתלמיד או להורה שהוא אדם עם מוגבלות. ההודעה צריכה להימסר יחד עם ההודעה על מועדי הרישום הנשלחת כאשר התלמיד מגיע לגיל חובה או כאשר נרשם לראשונה למוסד חינוך. אם הרשות מבצעת רישום באינטרנט, היא תמסור את ההודעה באמצעות האתר.
 • אם לבעל מוסד חינוכי ידוע על תלמיד הזקוק להנגשה, עליו להודיע להורי התלמיד על זכותם להגיש בקשה לביצוע התאמות נגישות.
 • על הרשות לפעול כדי ליידע הורים של תלמידים עם מוגבלות על זכותם לבצע רישום מוקדם: באמצעות אתר האינטרנט ובכל פרסום על רישום.
 • באתר הרשות תפורסם חוברת מידע של משרד החינוך, הכוללת הסבר על הזכאות להנגשה של מוסדות חינוך ותיאור של סוגי ההנגשה האפשריים.
 • במעבר בין שלבי חינוך (למשל, מגן חובה לבית ספר יסודי) אם יש לתלמיד עם מוגבלות אפשרות רישום יחידה, על הרשות המקומית לבצע את ההנגשה של שלב החינוך הבא מבעוד מועד ולא להמתין למועד הרישום, בכפוף לאישור מראש של משרד החינוך.

הגשת בקשה להתאמות נגישות

 • על תלמיד או מי שרושם את התלמיד למוסד החינוך, למלא טופס בקשה להתאמות נגישות פרטנית. לטופס יש לצרף מסמכים רפואיים ואחרים המעידים על המוגבלות של התלמיד או ההורה עם המוגבלות, ועל הצרכים הנובעים מהמוגבלות, ונוגעים לתפקודו במוסד החינוך.
 • את הטופס יש להגיש לבעל מוסד החינוך בעת הרישום למוסד.
 • תלמיד שכבר לומד במערכת החינוך יכול להגיש את הבקשה בכל עת.
 • אם חסרים מסמכים לצורך קבלת החלטה, יש להודיע זאת לרושם בתוך 7 ימים, תוך פירוט המסמכים הנדרשים והגורמים שמהם יש לקבל את המסמכים (מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית יכול להציע להורה לאסוף את המסמכים עבורו. איסוף המסמכים על-ידי הרשות המקומית מותנה בהסכמת ההורה).

החלטה לגבי הבקשה

 • בעל מוסד החינוך צריך לקבל החלטה לגבי הבקשה:
  • בתוך 60 ימים לעניין התאמות הדורשות היתר בנייה.
  • בתוך 30 ימים לעניין התאמות אחרות.
  • אם נדרשת התקנת כבש (רמפה) ולוח הזמנים הרגיל אינו מאפשר את מתן ההתאמה עד להגעת התלמיד למוסד החינוך, או שהתלמיד כבר לומד בו, ולאחר שמוצו חלופות הולמות אחרות, על בעל מוסד החינוך לגבש את המלצותיו בתוך 14 ימים.
 • החלטת בעל מוסד החינוך צריכה להיות מנומקת.
 • ההתאמה צריכה לתת מענה לצרכי הילד. ככלל, ההתאמות יינתנו מתוך הרשימה שבתוספת לתקנות, אבל ייתכן שתידרש התאמה שלא מופיעה ברשימה.
 • ההחלטה לגבי התאמת הנגישות תקפה להורה או לתלמיד כל עוד התלמיד לומד במוסד החינוך. אין צורך להגיש את הבקשה מחדש.
 • אם הממונה על התאמות הנגישות במשרד החינוך קבע שמדובר במוגבלות זמנית, הוא יקצוב את תקופת ההנגשה. בסוף התקופה תיבחן הבקשה ללא צורך בהגשת בקשה מחודשת.

לוח זמנים לביצוע התאמות הנגישות על-ידי בעל מוסד החינוך

 • בעל מוסד החינוך יבצע באופן מיידי את התאמות הנגישות שניתן לבצע באמצעים הקיימים ברשותו.
 • אם אין צורך בהיתר בנייה, יש לספק את ההתאמות עד ליום תחילת שנת הלימודים.
 • אם ההתאמות נדרשות במהלך שנת הלימודים, יש לספק אותן תוך זמן סביר.
 • במקרה שהבקשה מחייבת היתר בנייה:
  • אם קיים היתר בנייה, ייקבע לוח זמנים של 10 חודשים לכל היותר.
  • אם אין היתר בנייה, ייקבע לוח זמנים של 18 חודשים לכל היותר.
 • הממונה על התאמות הנגישות במשרד החינוך רשאי לקצר את לוחות הזמנים לפי שיקול דעתו. הממונה גם רשאי להאריך את לוחות הזמנים עד חצי שנה, אם התקיימו נסיבות מיוחדות.
 • בהתאמת נגישות מסוג כבש (רמפה) ייקבע לוח זמנים של עד 14 ימים מיום אישור הבקשה.
 • ההנגשה של שירותי החינוך תבוצע ככל האפשר עד תחילת שנת הלימודים, ולכל המאוחר עד 30 ימים לאחר תחילת שנת הלימודים, לפי סוג ההתאמה הנדרשת.
 • ההתאמה של כלל חומרי הלימוד על-ידי בעל מוסד החינוך, תבוצע באופן הדרגתי עד לשנת הלימודים תשפ"ג (אוגוסט 2022), כאשר בכל שנה תבוצע הנגשה של לפחות 1/4 מחומר הלימודים בכל שכבת גיל.

ערר על החלטת בעל מוסד החינוך

 • ניתן לערער על החלטת בעל מוסד החינוך בנוגע לבקשה להתאמות:
  • יש להגיש את הערר בכתב, לממונה על התאמות הנגישות במשרד החינוך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההחלטה.
 • ההחלטה בערר תינתן בתוך 30 ימים מיום קבלת הערר. ההחלטה צריכה להיות מנומקת.

חשוב לדעת

 • אסור לגבות תשלום עבור התאמות נגישות או בקשה לביצוע התאמה.
 • אם בעל מוסד החינוך ביקש שמשרד החינוך ישתתף בעלויות ההנגשה ומשרד החינוך דחה את הבקשה, הדחייה אינה פוטרת את מוסד החינוך מחובת ההנגשה.
 • אם התלמיד לומד בשני מוסדות חינוך או יותר במקביל, יש לבצע את התאמות הנגישות בכל המוסדות, בתנאי שמפקח אישר את הלימודים של התלמיד במוסד החינוך הנוסף.
 • התאמות הנגישות צריכות להיות מותאמות לתלמיד או להורה עם המוגבלות. במקרה הצורך ניתן לסטות מהתקן הישראלי כדי להביא לתוצאה שמתאימה יותר לצרכיו של התלמיד או של ההורה.
 • לפני התחלת לימודיו של תלמיד עם מוגבלות, יש להדריך את צוות המורים והעובדים לגבי מוגבלותו וצרכיו במוסד החינוך.
 • במסגרת ההתאמות לתלמיד עם מוגבלות, יש לתת מענה מיגוני על-פי הוראות פיקוד העורף, בהתאם לצרכיו של התלמיד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים