הקדמה:

אדם עם מוגבלות בניידות בשל ליקויים ברגליו המעוניין לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות צריך לעבור ועדה רפואית
ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית בתוך 60 יום מהמועד שבו התקבל פרוטוקול הוועדה

אנשים עם מוגבלות בניידות המעוניינים לקבל הטבות מהביטוח הלאומי במסגרת גמלת ניידות צריכים להיבדק על-ידי ועדה רפואית מחוזית של משרד הבריאות, לצורך קביעת אחוזי המוגבלות.

קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

הגשת בקשה לבדיקה

 • את הבקשה להיבדק על ידי הוועדה הרפואית מגישים על-גבי טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות.
 • בחלק הראשון של הטופס יש למלא את הפרטים האישיים ולחתום.
 • יש לבקש מהרופא האישי (רופא המשפחה) למלא חוות דעת רפואית בחלק המיועד לכך על-גבי טופס הבקשה, ולציין את סוג הליקוי הרפואי מתוך הרשימה המצורפת. יתקבל גם טופס בקשה שאינו חתום על ידי רופא, אם המבקש צירף תיעוד רפואי בנפרד.
 • במקרה שהליקוי הרפואי קשור באי ספיקה היקפית בגפיים התחתונות, יש לצרף תוצאות עדכניות של בדיקת דופלר. אם אין תוצאות מעודכנות של הבדיקה, תינתן הפניה מלשכת הבריאות לבצע בדיקה זו במכון מורשה (הבדיקה אינה כרוכה בתשלום).
 • אם מגיש הבקשה משתמש בכסא גלגלים, יש לצרף אישור על רכישה/השכרה של כסא הגלגלים, וכן מסמך מרופא או מפזיוטרפיסט הקובע כי הוא זקוק לכסא גלגלים ומשתמש בו.
 • אם מגיש הבקשה בעל רשיון נהיגה, יש לצרף לבקשה צילום של רשיון הנהיגה.
 • פונה המעוניין בכך שהוועדה תדון בעניינו על סמך ממצאים רפואיים מעודכנים וללא נוכחותו, יצרף לטופס בקשה על כך. הוועדה הרפואית רשאית להיענות לבקשות לקיום ועדה ללא נוכחות במקרים חריגים בלבד, שבהם קיים תיעוד חד משמעי במסמכים מקוריים על האבחנה, סוג הבעיה, חומרתה והשפעתה על יכולת הניידות באופן התואם את רשימת הליקויים של הסכם הניידות.
 • את הטופס המלא ואת המסמכים המצורפים יש להגיש אל לשכת הבריאות המחוזית באיזור מגוריו של מגיש הבקשה (ניתן לשלוח את הבקשה גם בדואר). מסמכים שיימסרו בלשכת הבריאות הנפתית יועברו על-ידי הלשכה ללשכת הבריאות המחוזית.
 • הבקשה תיבחן ולפונה תישלח אחת מהתשובות הבאות:
  • הזמנה לבדיקה בצירוף דף הסבר
  • דחיית הפניה כי הפונה לא עונה על הקריטריונים הנדרשים לבדיקה
  • בקשה לביצוע בדיקות נוספות
  • הפנייה לביצוע בדיקת דופלר (הבדיקה אינה כרוכה בתשלום)

הדיון בוועדה

 • הזימון לוועדה הרפואית יעשה לפחות שבועיים לפני מועד הדיון בוועדה.
 • יש להגיע לבדיקה עם תעודת זהות או רישיון נהיגה.
 • בכניסה לבדיקה, יש להציג בפני הוועדה את כל המסמכים הרפואיים הקשורים למגבלת הניידות - תוצאות צילומי רנטגן, MRI ואולטרה סאונד, וכן מסמכים נוספים אם ישנם.
 • יש להציג מסמכים מקוריים או מסמכים שהם "העתק נאמן / מתאים למקור" המאושר בחותמת וחתימת עו"ד או שופט/רשם.
 • לפונה תיערך בדיקה גופנית, תוך שמירה על כבודו ועל פרטיותו. בחדר הבדיקה יהיו תנאים להסרת בגדים בפרטיות, להנחתם או לתלייתם באופן מסודר וכן לבדיקה גופנית מאחורי פרגוד.
 • נבדק שמעוניין בכך, רשאי להגיע עם מלווה שישהה עמו בחדר.

החלטת הוועדה

 • לאחר בדיקת הפונה ועיון במסמכים, הוועדה תחליט לגבי סעיפי הליקויים שלו ואחוזי המוגבלות בניידות.
 • בכל מקרה שבו הוחלט כי הליקוי שממנו סובל הנבדק נכלל ברשימת הליקויים ונקבע לו אחוז מוגבלות בניידות, הוועדה תקבע גם אם הנבדק זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או אם הוא מרותק לצמיתות לכיסא גלגלים (יש לשים לב כי "קלנועית" אינה נכללת בהגדרת כיסא גלגלים).
 • הוועדה תשלח לפונה את הפרוטוקול הרפואי, שבו מפורטת החלטת הוועדה הכוללת את אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו לו ואת נימוקי הוועדה.
 • פרוטוקול הוועדה יישלח גם אל רופא המוסד לביטוח לאומי, שיחליט אם לקבל את החלטת הוועדה הרפואית ואם לקבוע אותה לצמיתות.

הגשת תביעה לגמלת ניידות

 • אם הוועדה הרפואית קבעה לנבדק אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה, עליו להגיש תביעה לגמלת ניידות למוסד לביטוח לאומי.
 • לפרטים נוספים ראו הגשת תביעה לגמלת ניידות.

ערעור

החזר הוצאות נסיעה

 • מי שנבדק על-ידי הוועדה עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • הוא נדרש לנסוע לצורך התייצבות לפני הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים.
  • הוא אינו יכול להשתמש בתחבורה הציבורית בשל מצב בריאותו.
  • טרם משולמת לו קצבה חודשית במסגרת גמלת ניידות.
 • לשם בדיקת הזכאות להחזר הוצאות הנסיעה יש להמציא לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים אישור מהרופא המחוזי או מיו"ר הוועדה לעררים, לפיו המגיש אינו יכול להשתמש בתחבורה הציבורית, וכן קבלות מקוריות על הנסיעה.

בקשה לבדיקה חוזרת

 • מי שעברו ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים לקביעת מוגבלות בניידות, ומעוניינים להיבדק שוב בעקבות החמרה במצבם הרפואי, יכולים להגיש בקשה לעבור ועדה רפואית נוספת.
 • אם חלפו לפחות 42 חודשים מהבדיקה בוועדה הרפואית הקודמת, ניתן להגיש בקשה לבדיקה נוספת גם אם לא חלה החמרה במצב הרפואי.
 • למידע נוסף ראו ועדה רפואית חוזרת לקביעת מוגבלות בניידות.