הקדמה:

אנשים עם מוגבלות בניידות עקב ליקויים ברגליים שמעוניינים לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות צריכים לפנות לוועדה רפואית של משרד הבריאות
ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית בתוך 60 יום מהמועד שבו התקבל פרוטוקול הוועדה
למידע נוסף ראו אתר משרד הבריאות

אנשים עם מוגבלות בניידות שמעוניינים לקבל הטבות מהביטוח הלאומי במסגרת גמלת ניידות צריכים להיבדק על-ידי ועדה רפואית מחוזית של משרד הבריאות, לצורך קביעת אחוזי המוגבלות.

קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

הגשת בקשה לבדיקה

 • יש למלא טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות בלשכת הבריאות, באחת מהדרכים הבאות:
 • יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
  • אישורים רפואיים מעודכנים שמעידים על בעיה רפואית ברגליים.
  • אם הליקוי קשור באי ספיקה היקפית בגפיים התחתונות, יש לצרף תוצאות עדכניות של בדיקת דופלר. אם אין תוצאות מעודכנות של הבדיקה, תינתן הפניה מלשכת הבריאות לבצע בדיקה זו במכון מורשה (הבדיקה לא כרוכה בתשלום).
  • מי שמשתמשים בכיסא גלגלים, יצרפו אישור על רכישה/השכרה של כיסא הגלגלים, וכן מסמך מרופא או מפיזיותרפיסט שקובע שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו.
  • בעלי רישיון נהיגה, יצרפו לבקשה צילום של רישיון הנהיגה.
 • מי שמתקשים להגיע לוועדה ומעוניינים שהדיון בפנייתם ייעשה על סמך הממצאים הרפואיים בלבד, יצרפו בקשה לקיים את הדיון ללא נוכחותם. הוועדה עשויה להתקיים ללא נוכחות בהתאם להחלטת הרופאים הממיינים ועל-פי קריטריונים ברורים.
 • אם ממלאים טופס ידני, יש להגיש את הטופס המלא ואת המסמכים המצורפים ללשכת הבריאות המחוזית באיזור המגורים (ניתן לשלוח את הבקשה גם בדואר). מסמכים שיימסרו בלשכת הבריאות הנפתית יועברו על-ידי הלשכה ללשכת הבריאות המחוזית.
 • הבקשה תיבחן ולפונים תישלח אחת מהתשובות הבאות:
  • הזמנה לבדיקה בצירוף דף הסבר
  • דחיית הפנייה כי הפונה לא עונה על הקריטריונים הנדרשים לבדיקה
  • בקשה לביצוע בדיקות נוספות
  • הפנייה לביצוע בדיקת דופלר (הבדיקה לא כרוכה בתשלום).

הדיון בוועדה

 • הזימון לוועדה הרפואית ייעשה לפחות שבועיים לפני מועד הדיון בוועדה.
 • יש להגיע לבדיקה עם תעודת זהות.
 • בכניסה לבדיקה, יש להציג בפני הוועדה את כל המסמכים הרפואיים שקשורים למגבלת הניידות - תוצאות צילומי רנטגן, MRI ואולטרה סאונד, וכן מסמכים נוספים אם ישנם.
 • יש להציג מסמכים מקוריים או מסמכים שהם "העתק נאמן / מתאים למקור" שמאושר בחותמת וחתימת עו"ד או שופט/רשם.
 • לפונים תיערך בדיקה גופנית, תוך שמירה על כבודם ועל פרטיותם. בחדר הבדיקה יהיו תנאים להסרת בגדים בפרטיות, להנחתם או לתלייתם באופן מסודר וכן לבדיקה גופנית מאחורי פרגוד.
 • נבדקים שמעוניינים בכך, רשאים להגיע לבדיקה עם מלווה.

החלטת הוועדה

 • לאחר הבדיקה הרפואית ובחינת המסמכים, הוועדה תחליט לגבי סעיפי הליקויים ואחוזי המוגבלות בניידות של הפונים.
 • בכל מקרה שבו הוחלט כי הליקוי נכלל ברשימת הליקויים ונקבע לפונים אחוז מוגבלות בניידות, הוועדה תקבע גם אם הם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, או אם הם מרותקים לצמיתות לכיסא גלגלים (יש לשים לב כי "קלנועית" לא נכללת בהגדרת כיסא גלגלים).
 • הוועדה תשלח לפונים את הפרוטוקול הרפואי, שבו מפורטת החלטת הוועדה שכוללת את אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו להם ואת נימוקי הוועדה.
 • פרוטוקול הוועדה יישלח גם אל רופא המוסד לביטוח לאומי, שיחליט אם לקבל את החלטת הוועדה הרפואית ואם לקבוע אותה לצמיתות.

הגשת תביעה לגמלת ניידות

 • אם הוועדה הרפואית קבעה לפונים אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה, עליהם להגיש תביעה לגמלת ניידות למוסד לביטוח לאומי.
 • לפרטים נוספים ראו הגשת תביעה לגמלת ניידות.

ערעור

החזר הוצאות נסיעה

 • מי שנבדקו על-ידי הוועדה עשויים להיות זכאים להחזר הוצאות נסיעה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. הם נדרשו לנסוע לצורך ההתייצבות לפני הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים.
  2. הם לא יכולים להשתמש בתחבורה הציבורית בשל מצבם הבריאותי.
  3. עדיין לא משולמת להם קצבה חודשית במסגרת גמלת ניידות.
 • לשם בדיקת הזכאות להחזר הוצאות הנסיעה יש להמציא לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים אישור מהרופא המחוזי או מיו"ר הוועדה לעררים, לפיו הפונים לא יכולים להשתמש בתחבורה הציבורית, וכן קבלות מקוריות על הנסיעה.

בקשה לבדיקה חוזרת

 • מי שעברו ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים לקביעת מוגבלות בניידות, ומעוניינים להיבדק שוב בעקבות החמרה במצבם הרפואי, יכולים להגיש בקשה לעבור ועדה רפואית נוספת.
 • אם חלפו לפחות 42 חודשים מהבדיקה בוועדה הרפואית הקודמת, ניתן להגיש בקשה לבדיקה נוספת גם אם לא חלה החמרה במצב הרפואי.
 • למידע נוסף ראו ועדה רפואית חוזרת לקביעת מוגבלות בניידות.