ועדת אלימות המשפחה (ועדת אלמ"ב) דנה בעניינם של אסירים המוגדרים כאסירי אלימות במשפחה
 • ועדת אלימות במשפחה דנה בעניינם של אסירים המוגדרים כאסירי אלימות במשפחה.
 • תפקיד הוועדה לכתוב חוות דעת, להעריך את מסוכנות האסיר ולהמליץ על יציאת האסיר לחופשה, שחרורו המוקדם, התייחדות ומפגשים עם הילדים.
 • הוועדה עורכת גם חוות דעת המתייחסות לעתירות אסירים, ערעורים ובג"צים שמגיש האסיר, ולעתים הוועדה מציעה תוכנית שיקום וקליטה של האסיר בקהילה לאחר שחרורו ממאסר.
 • חוות הדעת של הוועדה מסתמכת על חומר בעניינו של האסיר אשר מועבר אליה מידי שב"ס, על טיעוני האסיר המועברים בכתב על ידי שב"ס ועל חומר בנוגע למשפחתו של האסיר ולקורבן העבירה המועבר מטעם הגורמים הסוציאליים בקהילה.

הרכב הועדה

 • חברי הוועדה הקבועים הם:
 • מפקח מחוזי של השירות לרווחת הפרט והמשפחה במשרד הרווחה.
 • נציג שב"ס – עובד סוציאלי בכיר.
 • משתתפים נוספים לא קבועים:
 • עובד סוציאלי המטפל באסיר בכלא.
 • קצין מבחן למבוגרים.
 • נציג הרשות לשיקום האסיר.
 • מפקד מחוזי בשירות לנוער במצוקה.
 • פקיד סעד לחוק הנוער ברשות המקומית.
 • כל גורם טיפולי ציבורי מוסמך אחר המעורב ישירות בטיפול בקורבן, בקורבנות העקיפים, או באסיר.

זכות טיעון של אסיר

 • אסיר רשאי להעביר את טיעוניו בכתב, בעצמו או באמצעות עורך דינו, לוועדת אלימות לפני שמתחיל הדיון בעניינו.
 • האסיר רשאי גם להעביר כל מסמך, חוות דעת או חומר נוסף רלוונטי באמצעות העובדת הסוציאלית של הכלא.

זכות לקבל את המלצות הוועדה

 • לאחר הדיון בוועדה על העובדת הסוציאלית להעביר לאסיר את המלצות הוועדה ונימוקיה.

זכות להגיב להמלצות הוועדה

 • במקרה שהאסיר מעוניין להגיב על המלצות הוועדה, עליו לפנות לעובד הסוציאלי של הכלא.
 • אם ישתכנע העובד הסוציאלי כי טענות האסיר ראויות, עליו להעביר פניה מפורטת ומנומקת ליו"ר הוועדה ולבקש ממנו לכנס את הוועדה פעם נוספת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.