ועדת זכאות ואפיון קובעת את הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים של תלמיד עם צרכים מיוחדים, ואת היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו
ההורים יכולים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם: כיתה במוסד חינוך רגיל, כיתה במוסד חינוך רגיל שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים או מוסד לחינוך מיוחד
על החלטת ועדת זכאות ואפיון ניתן להגיש השגה תוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה של הוועדה
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך


שימו לב
 • בעקבות מלחמת חרבות ברזל, הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים מוארכת אוטומטית בשנה אחת לכלל התלמידים הזכאים, מבלי שיהיה צורך בדיון חוזר בוועדת זכאות ואפיון.
 • לתלמידים שזכאותם מסתיימת בשנת הלימודים תשפ"ד יתקיים דיון חוזר לחידוש הזכאות בשנת הלימודים תשפ"ה.
 • ההורים זכאים לבקש דיון חוזר, גם לפני שתסתיים תקופת הזכאות.
 • לפרטים נוספים ראו בהמשך הדף.

ועדת זכאות ואפיון פועלת מכוח חוק חינוך מיוחד והיא קובעת את זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, וכן את היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו.

 • הוועדה מוסרת להורי התלמיד מידע לגבי השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד.
 • ההורים יכולים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד התלמיד מבין 3 האפשרויות הבאות:
  • כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל
  • כיתה במוסד חינוך רגיל שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים
  • מוסד חינוך מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים
 • למידע על סוגי התמיכה הניתנים במסגרת השילוב בחינוך הרגיל ראו שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה.
 • הוועדה מתקיימת ברשות המקומית שבה רשום התלמיד על-פי תעודת הזהות של הוריו.
שימו לב
הורים פרודים או גרושים
 • אם ההורים פרודים או גרושים ומתגוררים ברשויות מקומיות שונות, ואין הסכמה ביניהם לגבי מקום הדיון, ייקבע מקום הדיון בהחלטה של בית משפט.
 • אם לא ניתנה החלטה של בית משפט, ייקבע מקום הדיון על-פי האפשרויות הבאות:
  • הדיון יתקיים ברשות המקומית שאחד ההורים מתגורר בה ושמוסד החינוך שבו התלמיד לומד נמצא בה.
  • אם אף אחד מההורים אינו גר ברשות המקומית שבה מוסד החינוך נמצא - הדיון יתקיים ברשות המקומית שבה מתגוררת האם.

הנוכחים בדיון בוועדה

 • הרכב הוועדה כולל:
  • עובד משרד החינוך שהוא בעל מומחיות, ניסיון והכשרה בחינוך מיוחד (יו"ר הוועדה).
  • מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית, או נציג שלו שהוא בעל ניסיון או הכשרה בחינוך מיוחד.
  • מפקח כולל על החינוך המיוחד ומפקח כולל לחינוך רגיל, או נציגיהם.
  • פסיכולוג חינוכי מטעם הרשות המקומית.
  • נציג הורים - הורה לתלמיד עם צרכים מיוחדים שנבחר מתוך רשימות ארגוני הורים שהוכרו לשם כך על-ידי שר החינוך.
 • לדיון בוועדה יוזמן חבר מהצוות הרב-מקצועי במוסד החינוך שבו לומד התלמיד.
 • הוועדה יכולה להזמין מיוזמתה אנשי מקצוע מתחומים שונים. ההורים רשאים לבקש השתתפות של רופא מומחה או עובד סוציאלי.
 • חובה להזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד, ולאפשר להם או לנציג מטעמם להשמיע את דבריהם ולהגיש מסמכים וחוות דעת מטעמם.
  • אין לקיים דיון בוועדת זכאות ואפיון אם ההורים לא הוזמנו כנדרש, אלא אם ההורים הסכימו לכך בכתב או שקיבלו מועד חלופי והסכימו לו. אם בכל זאת התקיים הדיון, מבלי שההורים הוזמנו, החלטות הוועדה בטלות.
שימו לב
הורים פרודים או גרושים
 • אם ההורים פרודים או גרושים, יש להזמין את שני ההורים, גם במקרים שבהם לאחד ההורים אין משמורת.
 • אם ההורים אינם רוצים או יכולים לקיים את הדיון בהשתתפות שניהם יחד, ורק אחד מהם הגיע לדיון, אפשר לקיים את הדיון בהשתתפותו ולזמן את ההורה השני בנפרד.
 • במקרה שיש צו הרחקה לאחד מההורים, יש לקיים 2 דיונים בנפרד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמיד עם צרכים מיוחדים עם אחת או יותר מהמוגבלויות הבאות: מוגבלות על רצף האוטיזם, עיוורון או מוגבלות בראייה, חירשות או מוגבלות בשמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית, הפרעות נפשיות או מחלות ותסמונות נדירות.
 • תלמיד עם צרכים מיוחדים עם אחת או יותר מהמוגבלויות הבאות: לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי או שפתי או חשד למוגבלות שכלית התפתחותית, שמתקיים לגביו אחד מאלה:
  • הוריו ביקשו דיון בוועדת זכאות ואפיון.
  • רמת התפקוד שלו נמוכה.
  • התלמיד לומד במסגרת חינוך רגיל, עבר תהליך של התערבות ותמיכה לקידום תפקודו במוסד החינוך, והמוסד אינו בטוח לגבי רמת תפקודו.
 • תלמיד הלומד בכיתה או במוסד חינוך מיוחד, ומופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בחינוך הרגיל.

למי ואיך פונים

 • הפניית תלמיד לוועדת זכאות ואפיון יכולה להיעשות על-ידי הורה, מוסד חינוך מוכר, רשות החינוך המקומית, ארגון ציבורי או מי ששר החינוך, שר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיכו לכך.
 • המועד האחרון להפניית תלמיד לוועדה הוא 31 במרס. במקרים מסויימים, המפורטים בהמשך, ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדה גם לאחר 31 במרס.
 • הורה המעוניין להפנות את ילדו לוועדת זכאות ואפיון צריך להגיש בקשה בכתב ליו"ר ועדת הזכאות והאפיון - לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר משרד החינוך.

המסמכים שעל ההורים לצרף לבקשה

 • חתימה על טופס ויתור סודיות להעברת מסמכים לוועדה. במקרה של הורים פרודים או גרושים נדרשת חתימת שני ההורים.
 • מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות של התלמיד, או אישור על אבחון בתהליך. ראו רשימת גורמים שאבחנתם קבילה בהתאם לסוג המוגבלות באתר משרד החינוך.
  • לתלמידים שמחדשים את זכאותם ושהומצא עבורם מסמך קביל בוועדות קודמות - אפשר להשתמש במסמך שהוצג בעבר ולהציג לצידו סיכום התערבות פסיכולוגית או המלצת פסיכולוג של המסגרת. במקרים מסויימים, בהתאם לשיקול דעתם של הפסיכולוג ושל יו"ר הוועדה, ייתכן שיהיה צורך לעדכון המסמך. ההערכה המחודשת תיעשה בתנאי שתינתן הסכמת ההורים.
  • במקרים הבאים נדרש עדכון של המסמך הקביל בכל דיון של וועדת זכאות ואפיון:
   • תלמידים עם הפרעות נפשיות - בכל דיון יש להציג מסמך שעודכן לאחר מועד הוועדה הקודמת.
   • תלמידים עם חשד למוגבלות שכלית התפתחותית נדרשים להמציא לאחר שנה מסמך מעודכן.
  • אם ההורים אינם מעוניינים שהמסמך יישמר במערכת הממוחשבת, הם יכולים להציג את המסמך במעמד הדיון בוועדה. בכל מקרה המידע שעולה מהמסמכים יצויין בפרוטוקול הדיון.
 • בדיקות ראייה ושמיעה - עבור תלמידים המופנים לראשונה לוועדת זכאות ואפיון.
  • עבור תלמידים עם מוגבלות בשמיעה או בראייה, קבועה או זמנית יש להציג בדיקות עדכניות בכל דיון של ועדת זכאות ואפיון.
  • עבור תלמידים חירשים ללא שיקום שמיעתי, תלמידים עיוורים לחלוטין ותלמידים שיש להם תעודת עיוור לצמיתות - יש להציג בדיקות ראייה ושמיעה רק בדיון הראשון של הוועדה.
  • במקרים שבהם לא התקבלו תוצאות הבדיקות עד למועד הדיון, מסיבות שאינן תלויות בהורים, אפשר לקיים את הדיון בוועדה, ועל ההורים להמציא את הבדיקות בתוך 3 חודשים.
  • אם הבדיקות משמשות כמסמך קביל על אבחנת המוגבלות של התלמיד - לא תתאפשר קביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים ללא הבדיקות.
 • שאלון להורים ושאלון לתלמיד. אין חובה למלא שאלונים אלה, והדבר נתון לבחירתם של ההורים ושל התלמיד.
 • ההורים רשאים לצרף חוות דעת מקצועיות ומסמכים נוספים.

שלבי ההליך

 • הפניית תלמיד לוועדה תיעשה עד 31 במרס, בכל שנה. דיוני הוועדה מסתיימים לכל המאוחר ב-15 במאי באותה שנה לגבי תלמידי בתי ספר, ולכל המאוחר ב-31 במאי לגבי תלמידים שלומדים בגני הילדים או עולים לכיתה א'.
 • החלטת הוועדה תיושם בשנת הלימודים העוקבת, למעט במקרים חריגים, המפורטים בהמשך, שבהם הוחלט על יישום הזכאות באותה שנת לימודים.
 • תלמידים שממתינים לקביעת אבחון או שנמצאים בתהליך אבחון שלא הושלם עד ל-31 במרס - ניתן לקיים את הדיון לגביהם במועדים הקבועים, ולקיים דיון המשך לאחר שיוצג האבחון - עד ל-15 ביולי באותה שנה.
 • דיונים בעניינם של ילדים שמחדשים את זכאותם - ניתן לקיים בחודשים נובמבר-ינואר אם קיים מידע עדכני על תפקוד התלמיד ועל צרכיו, ובתיאום עם ההורים.
 • לפני הדיון בוועדה יעביר לה מוסד החינוך שבו לומד התלמיד מידע על התלמיד ואת חוות דעתו לגביו.
 • לוועדה יוצגו המסמכים הבאים:
  • תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במוסד החינוכי שבו לומד התלמיד
  • אבחנה קבילה של המוגבלות של התלמיד. לפירוט הגורמים שאבחנתם קבילה ראו רשימת גורמים מאבחנים בהתאם לסוג המוגבלות.
  • בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.
  • סיכום התוכנית האישית שהוכנה לתלמיד, לרבות תלמידים החוזרים מאשפוז בבית חולים.
  • שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון.
  • מומלץ להציג שאלון הורים וכן שאלון תלמיד/ה.
  • ההורים רשאים לצרף מסמכים נוספים.
 • הוועדה רשאית לפנות לכל גורם שקשור לעבודה עם התלמיד ולדרוש כל מסמך שדרוש לה לצורך קבלת ההחלטה.
 • הוועדה תזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד ותמסור להם, לפחות 14 ימים לפני מועד הדיון, כל מסמך שנמצא בידי הוועדה ועשוי לשמש אותה בדיונים ובהחלטה. במהלך הדיון יוזמנו ההורים לתאר את התפקוד והצרכים של ילדם ולשתף בהתלבטויות ובבקשות שלהם. ההורים יכולים לבקש לדבר בפני חברי הוועדה בלבד, ללא נוכחות שאר המוזמנים.
 • צוות המוסד החינוכי ילווה את התלמיד ואת הוריו בהיערכות לדיון, וייתן להם מידע בכל הקשור לשלבי התהליך, מהות הדיון ולמשמעות ההחלטות, וכן בנוגע לזכויתיהם.
 • פרוטוקול הדיון יימסר להורים ככל האפשר עם תום הדיון, ולכל היותר עד 14 יום לאחר הדיון או לאחר שהתקבלה ההחלטה (המוקדם מביניהם).

ועדה שלא במועד הקבוע (ועדה חריגה)

 • במקרים הבאים ניתן לקיים דיון בוועדת זכאות ואפיון, שלא במועד הקבוע (ועדת זכאות ואפיון חריגה):
  • תלמידים המשתחררים מאשפוז ונדרשים עבורם שירותי חינוך מיוחדים על-פי המלצת בית החולים או על-פי אבחון
  • תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה, וקיימת המלצה לשירותי חינוך מיוחדים על-ידי מפקח כולל או שקיים איבחון של המוגבלות
  • תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים שהגיעו לארץ לאחר שעבר מועד ההפניה לוועדת זכאות ואפיון
  • תלמידים שעברו תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות ונשקלת האפשרות לשירותי חינוך מיוחדים עבורם
  • תלמידים במצבי חירום חריגים על-פי חוות דעת של עובד סוציאלי ושנדרשים עבורם שירותי חינוך מיוחדים
  • תלמידים עם המוגבלויות המפורטות בהמשך, בתפקוד חריג במיוחד או בנסיבות חריגות ומיוחדות:
   • בגני ילדים - תלמידים עם כל המוגבלויות
   • בבתי ספר (יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה): תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, כולל חשד למוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות על רצף האוטיזם, הפרעות נפשיות, מוגבלות פיזית, מוגבלות בשמיעה, מוגבלות בראייה, מחלות או תסמונות נדירות והפרעות התנהגות.
   • תפקוד חריג במיוחד יכול להיות החמרה או ירידה משמעותית בתפקוד הכולל של התלמיד בתחומים שונים (חברתי, רגשי, התנהגותי, לימודי ועוד).
   • נסיבות חריגות ומיוחדות - יכולות להיות תלמיד שזו שנתו הראשונה במערכת החינוך (שהגיע ממסגרת פרטית או ממעון פרטי), ולא היה גורם שיכול היה להצביע על הבעיה במועד. עדכון של אבחון או המצאה של אבחון חדש כשלעצמם אינם נחשבים לנסיבות חריגות.
   • במקרים אלה ועדת הזכאות יכולה לקבוע זכאות לשירותי חינוך מיוחדים בשנה הנוכחית במסגרת של גן או כיתה לחינוך רגיל. ההורים יוכלו לבחור סוג מסגרת לחינוך מיוחד בשנה הנוכחית, בכפוף למקום הפנוי במסגרות החינוך המיוחד. בכל מקרה - ההורים יוכלו לבחור את סוג המסגרת לשנה הבאה.
 • אם הוחלט שלא לקבל את הבקשה לקיום ועדה חריגה - יש להעביר את נימוקי ההחלטה להורים.

החלטת ועדת זכאות ואפיון

 • ועדת זכאות ואפיון קובעת את זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, ואת היקף סל השירותים שיינתן לו לפי רמת תפקודו ולפי צרכיו.
 • הוועדה קובעת את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד בהתאם למצבו, בין השאר בתחומים האלה: קוגנטיבי, לימודי, שפתי, רגשי, חברתי, עצמאות תפקודית והתארגנות, ותקשורת.
 • הוועדה תיידע את הורי התלמיד לגבי השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד, מבין מסגרות אלה:
  • כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל
  • כיתה במוסד חינוך רגיל שניתנים בה שירותי חינוך מיוחדים
  • מוסד חינוך מוכר שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים
 • שירותי החינוך המיוחדים שהתלמיד עשוי להיות זכאי להם מפורטים בתוספת השנייה לחוק חינוך מיוחד.
 • הזכאות של תלמיד לשירותי חינוך מיוחדים תקפה למשך 3 שנים או עד לקיומה של ועדה חדשה שתתקיים תוך פחות מ-3 שנים.

בחירת סוג המסגרת החינוכית

 • לאחר קבלת המידע מהוועדה, ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד התלמיד מבין 3 האפשרויות.
 • על ההורים להודיע לוועדת הזכאות והאפיון על בחירתם בתוך 14 ימים מהיום שנודע להם על קביעת הוועדה.
 • אם ההורים לא יודיעו על בחירתם במועד, הוועדה רשאית להחליט על סוג המסגרת החינוכית המתאימה לילד. במקרה שבו הוועדה מחליטה על המסגרת החינוכית, עליה לתת עדיפות לשילוב הילד במוסד חינוך רגיל.
 • הוועדה רשאית להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו ההורים אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. יש חשש ממשי שהשמת התלמיד במסגרת חינוכית על-פי בחירת ההורים תביא לפגיעה ממשית בשלומו או בשלומם של אחרים.
  2. ההחלטה נעשתה על סמך חוות דעת של גורמים טיפוליים, ואם התלמיד לומד במוסד שיקומי, גם על סמך מידע בכתב מהמוסד השיקומי שבו הוא לומד.
  3. ניתנה להורים הזדמנות להשמיע את עמדתם בתוך 14 ימים מהיום שבו התקבלה הודעת ההורים על בחירתם.
  4. ההחלטה אושרה על-ידי מנהל האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך או סגנו.
 • למידע נוסף על בחירת ההורים בסוג המסגרת החינוכית, ראו בפורטל הורים באתר משרד החינוך.

דיון חוזר

 • מדי 3 שנים נערך בוועדה דיון חוזר בעניינו של התלמיד, ביוזמת מנהל המוסד החינוכי שבו הוא לומד.
 • בדיון החוזר הוועדה יכולה לדון על-סמך מסמכים בלבד, מבלי לזמן את ההורים. אם הוועדה דנה על סמך מסמכים בלבד, היא אינה רשאית להחליט על השמתו של התלמיד במסגרת שונה מזו שבחרו ההורים.
 • דיון חוזר יכול להיערך גם לפני שעברו 3 שנים, בתנאי שחלפה שנה ממועד ההחלטה הקודמת בעניינו של התלמיד, והדיון נקבע:
  • ביוזמת מנהל המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד
  • לבקשת ההורים
  • לבקשת ארגון ציבורי שהוכר לכך על-ידי שר החינוך
 • הורי התלמיד, מנהל המוסד החינוכי וארגון ציבורי רשאים להביא את עניינו של התלמיד לדיון חוזר בוועדת זכאות ואפיון פעם אחת לפני שחלפה שנה ממועד ההחלטה הקודמת בעניינו. אם מעוניינים לערוך דיון חוזר יותר מפעם אחת לפני שחלפה שנה, יש צורך לקבל לכך את אישור מנהל המחוז במשרד החינוך.

הארכת הזכאות בעקבות מלחמת חרבות ברזל

 • בשל מצב החירום הזכאות לכלל התלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים מוארכת בשנה אחת (סה"כ 4 שנות זכאות).
 • בשנת הלימודים תשפ"ד: לא יתקיימו ועדות זכאות ואפיון לתלמידים שזכאותם אמורה להסתיים בשנת תשפ"ד. זכאותם תוארך בשנה, ותתקיים עבורם ועדת זכאות ואפיון בשנת הלימודים תשפ"ה.
 • בשנים תשפ"ה - תשפ"ו:
  • יתקיימו ועדות זכאות ואפיון רק לתלמידים שצפויים לעבור בין שלבי חינוך בשנה העוקבת, לאחר 3 שנות זכאות. כלומר, תלמידים שעולים מהגן לבי"ס יסודי, מבי"ס יסודי לחטיבת ביניים או תיכון, ומחטיבת ביניים לתיכון.
  • לשאר התלמידים שהשלימו 3 שנות זכאות - זכאותם תוארך בשנה נוספת.
 • ההורים זכאים לבקש לקיים דיון חוזר בעניינו של התלמיד לפני שתסתיים תקופת הזכאות.

ועדת השגה

 • על החלטת ועדת זכאות ואפיון ניתן להגיש השגה, תוך 21 יום מקבלת ההודעה על ההחלטה.
 • הוועדה תזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד ותאפשר להם או לנציג מטעמם להשמיע את דבריהם.
 • ועדת ההשגה רשאית:
  • לקבל את ההשגה ולשנות את החלטת ועדת הזכאות והאפיון
  • להחזיר את העניין לוועדת הזכאות והאפיון לדיון נוסף
  • לדחות את ההשגה
 • הוועדה תתן את החלטתה תוך 21 ימים מהיום שבו הוגשה ההשגה.
 • על החלטת ועדת ההשגה ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך, וכן באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

פניות בנוגע לוועדות זכאות ואפיון

חשוב לדעת

 • ההורים בוחרים את סוג המסגרת החינוכית שבה ילמד התלמיד. בתנאים מסויימים, ועדת זכאות ואפיון יכולה להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו ההורים.
 • במקרה שבו ועדת זכאות ואפיון קיימה דיון חוזר בעניינו של התלמיד על סמך מסמכים בלבד, מבלי שהוזמנו ההורים, היא אינה רשאית להחליט על השמת התלמיד במסגרת חינוכית שונה מזו שבחרו ההורים.
 • במקרה של תלמיד עם אחת או יותר מהמוגבלויות הבאות: לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי או שפתי, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית, ורמת התפקוד שלו גבוהה או בינונית-גבוהה - הוועדה אינה מחוייבת לקבוע זכאות לשירותי חינוך מיוחד. אם הוועדה החליטה על זכאות, השירותים יינתנו מתוך סל שירותי החינוך המיוחד של בית הספר.
 • הקביעה לאיזה מוסד חינוכי ספיציפי הילד ישובץ נעשית על ידי ועדת שיבוץ. למידע נוסף ראו ועדת שיבוץ לחינוך המיוחד.

שאלות נפוצות

כיצד מוגדרת "רמת תפקוד נמוכה"?

רמת התפקוד של התלמיד נקבעת על ידי ועדת זכאות ואפיון.

מה המועד האחרון להפניית התלמיד לוועדה כדי להסדיר את עניינו לפני שנת הלימודים הבאה?

המועד האחרון להפניית תלמיד לוועדת זכאות ואפיון הוא 31 במרץ. במקרים מסוימים אפשר להפנות גם לאחר מועד זה, באישור מנהל המחוז של משרד החינוך.

האם אפשר להגיש ערעור על החלטת הוועדה?

כן. אפשר לערער על החלטת הוועדה לוועדת השגה. הוועדה יכולה לקבל את הערעור ולשנות את ההחלטה, לדחות את הערעור, או להחזיר את הדיון לוועדת זכאות ואפיון.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים