הורים שלא עונים על תנאי הזכאות לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים או צהרונים יכולים לפנות לוועדת חריגים במקרים שיפורטו
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה

הורים שלא עונים על תנאי הזכאות להשתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים או לסיוע במימון צהרונים לילדי גנים יכולים, במקרים שיפורטו, לפנות לוועדת חריגים בבקשה לקבל סיוע מיוחד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הפנייה לוועדת החריגים אפשרית בנסיבות הבאות:

קשיים על רקע בריאותי

 • ניתן לפנות לוועדת חריגים אם אחד מההורים לא עונה על תנאי הזכאות להשתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים או צהרונים בשל מחלה נפשית או מחלה אחרת וקשה של אחד מההורים או מילדי המשפחה.
 • אם הפנייה נעשית כי האם לא עונה על תנאי הזכאות, עליה להוכיח כי היא עבדה או למדה בהיקף הנדרש במשך 3 חודשים רצופים לפחות לפני שהחלו הקשיים.
 • אם הפנייה נעשית כי האב לא עונה על תנאי הזכאות, על האם להוכיח כי היא עובדת בהיקף הנדרש.

קשיים על רקע סוציאלי

 • ניתן לפנות לוועדת חריגים אם אחד מההורים לא עונה על תנאי הזכאות להשתתפות במימון המסגרת בגלל אחת מהסיבות הבאות:
  • ההורה מרצה עונש מאסר/מעצר או עבודות שירות.
  • ההורה מכור לסמים, אלכוהול או הימורים.
  • ההורה חי מחוץ למסגרת המשפחתית.
  • ההורה נמצא בתהליכי שיקום במוסד המוכר על-ידי גורם ממשלתי.
 • אם הפנייה נעשית כי האם לא עונה על תנאי הזכאות, עליה להוכיח כי היא עבדה או למדה בהיקף הנדרש במשך 3 חודשים רצופים לפחות לפני שהחלו הקשיים.
 • אם הפנייה נעשית כי האב לא עונה על תנאי הזכאות, על האם להוכיח כי היא עובדת בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות.

הוצאות רפואיות חריגות

 • ניתן לפנות לוועדת חריגים אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • המשפחה נושאת בהוצאות רפואיות כבדות בשל מחלה של אחד מההורים או הילדים.
  • אין אפשרות לקבל את המענה הרפואי הנדרש למשפחה מכל גורם שהוא ללא תשלום.
  • אין זכאות להחזר עבור ההוצאה הרפואית מכל גורם שהוא (כולל במסגרת ביטוח רפואי או ביטוח פרטי אחר).
 • הוצאה רפואית כבדה תיחשב אחת מאלה:
  • הוצאה רפואית חד פעמית בסך 2,000 ₪ ומעלה.
  • הוצאה רפואית בסך 400 ₪ ומעלה בחודש, במשך 3 חודשים רצופים לפחות, וגורם רפואי קבע שיש צורך להמשיך להוציאה גם בעתיד.
דוגמה
 • רכישה של עזרים רפואיים הכרחיים (כגון כסא גלגלים)
 • רכישת תרופות יקרות שאינן בסל הבריאות
 • הסתייעות בצוות רפואי
 • הוצאות כגון רכישת משקפיים, טיפולי שיניים ורפואה פלסטית לא יילקחו בחשבון, מלבד במקרים חריגים ביותר של ניתוחים בעקבות תאונה וכד'.

מקרים חריגים במיוחד

 • במקרים חריגים במיוחד שלא נכללים בין אוכלוסיות היעד של ועדת החריגים (כפי שפורטו לפני כן), ועדת החריגים עשויה להפנות את הבקשה לוועדת חריגים עליונה.
 • ועדת חריגים עליונה דנה, בין היתר, בבקשות של הורים הטוענים שהם עוסקים בעיסוק (עבודה או לימודים) קבוע ומשמעותי שאינו כלול בהגדרת אב עובד או אב לומד על-פי תנאי הזכאות (לדוגמה: בן זוג של אם הלומד לתואר שלישי ואינו עובד או מקבל מלגה).
 • ועדת החריגים העליונה אינה משמשת כערכאת ערעור על החלטותיה של ועדת החריגים והיא לא דנה בבקשות שהתקבלה לגביהן החלטה על-ידי ועדת החריגים.

שלבי ההליך

הגשת בקשה לוועדת חריגים

 • ניתן להגיש את הבקשה עד ל-31 באוגוסט בשנת הלימודים שלגביה מוגשת הבקשה (למשל, לגבי שנת הלימודים תשפ"ג ניתן להגיש את הבקשה עד ל-31.08.2023).
 • יש למלא ולשלוח באופן מקוון טופס פנייה לוועדת חריגים להנחות מיוחדות בשכר לימוד.
 • יש לצרף לטופס את המסמכים הרלוונטיים למקרה:
  • תלושי שכר עבור חודשי עבודה מלאים ורצופים לפני שקרו הנסיבות החריגות, הסמוכים למועד הגשת הבקשה.
  • אישורים מרופא מומחה המעידים על הנסיבות הרפואיות המתוארות בבקשה. אם המצב הרפואי משפיע על היקף התעסוקה יש לצרף אישור מרופא תעסוקתי.
  • אישורים מטעם גופים רשמיים התומכים בנסיבות המתוארות בבקשה.
  • כל מסמך אחר שרלוונטי לקביעת הזכאות.
דוגמה
 • דו"ח סוציאלי שמעיד על הנסיבות המתוארות בבקשה וניתן על-ידי עו"ס מטעם רשות מקומית, מבית החולים, מהמוסד המשקם או מכל גוף רשמי אחר.
 • דו"ח סוציאלי של קצין מבחן המעיד על ריצוי עונש, התמכרות, או חיים מחוץ למסגרת המשפחתית.
 • יש למלא בטופס הצהרה כי הנתונים שנמסרו נכונים ולהתחייב לעדכן לגבי כל שינוי בעתיד.

החלטת הוועדה

 • במקרים שבהם הפנייה נעשתה בעקבות קשיים על רקע בריאותי או סוציאלי, הוועדה תהיה רשאית לקבוע כי ההורים עונים על תנאי הזכאות לצורך קביעת דרגת ההשתתפות של המדינה במימון המסגרת.
 • במקרים שבהם הפנייה נעשתה בעקבות הוצאות רפואיות חריגות והוצאות אלה הוכרו על-ידי הוועדה, הזכאות לסיוע תחושב לאחר שיופחת מההכנסה המשפחתית סכום ההוצאה החודשית. אם מדובר בהוצאה חד פעמית, היא תחולק ל-12 חודשים.
 • החלטת הוועדה תהיה תקפה למשך כל שנת הלימודים, או לזמן מוגבל, בהתאם לנסיבות המקרה.
 • במקרים שבהם בקשות הזכאות לסיוע במימון הוגשו באיחור בשל אחת מהנסיבות המאפשרות את הפנייה לוועדת החריגים, הוועדה גם רשאית לקבוע שהזכאות לדרגה תחל מתחילת שנת הלימודים או מיום כניסת הילד למסגרת, לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שבקשת הזכאות הוגשה במהלך שנת הלימודים.
 • ההחלטה של ועדת החריגים בבקשה היא סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.

חשוב לדעת

 • הורים שמקבלים השתתפות במימון השהות של ילדיהם במעון/משפחתון/צהרון מטעם המחלקה לשירותים חברתיים או מכל גורם אחר, אינם זכאים לקבל סיוע נוסף בעקבות פנייה לוועדת חריגים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים