הקדמה:

הורים שאינם עונים על תנאי הזכאות לקבלת סיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים או צהרונים רשאים, במקרים מסויימים, לפנות לוועדת חריגים

ישנם מקרים שבהם הורים אינם עונים על תנאי הזכאות להשתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים או לסיוע במימון צהרונים.

 • במקרים אלו, ההורים יכולים לפנות לוועדת חריגים בבקשה לקבל סיוע מיוחד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הפניה לוועדת החריגים יכולה להיעשות בנסיבות שיפורטו להלן.

קשיים על רקע סוציאלי

 • בכל אחד מהמקרים הבאים ניתן להגיש בקשה לוועדת חריגים, ובתנאי שההורה שבגינו מוגשת הבקשה עובד/ת לפחות 24 שעות שבועיות ואם מדובר בהורה עצמאי (הורה יחיד) - לפחות 20 שעות שבועיות:
  • האם או האב חולים במחלת נפש או במחלה קשה (סרטן, טרשת נפוצה וכו'), המונעת מהם לתפקד כרגיל ולעבוד באופן מלא ורציף כנדרש בתנאי הזכאות הכלליים להשתתפות במימון.
  • האם היא מפרנסת יחידה בשל אחת מהסיבות הבאות (אם בן הזוג מקבל גמלת הבטחת הכנסה, תובא גמלה זו בחשבון לצורך חישוב רמת ההכנסה המשפחתית):
   • בן הזוג מרצה עונש מאסר/מעצר/עבודות שירות.
   • בן הזוג מכור לסמים, לאלכוהול או להימורים.
   • בן הזוג חי מחוץ למסגרת המשפחתית.
  • האם או האב נמצאים בתכנית שיקום מטעם משרד הרווחה, או בתהליכי שיקום במוסד משקם המוכר על-ידי משרד הרווחה (הסיוע יינתן רק במהלך תהליך השיקום).

הוצאות רפואיות חריגות

 • במקרה שהמשפחה נושאת בהוצאות רפואיות כבדות בשל מחלה של אחד מההורים או הילדים, ניתן לפנות לוועדת חריגים, אם מתקיימים התנאים הבאים:
  • אין אפשרות לקבל את הפריט הרפואי הנדרש למשפחה מכל גורם שהוא ללא תשלום
  • אין זכאות להחזר עבור ההוצאה הרפואית מכל גורם שהוא
 • הוצאה רפואית כבדה תיחשב אחת מאלה:
  • הוצאה רפואית חד פעמית בסך 5,000 ש"ח ומעלה.
  • הוצאה רפואית בסך 400 ש"ח ומעלה בחודש, במשך 3 חודשים רצופים לפחות.
 • דוגמאות להוצאות רפואיות: רכישה של עזרים רפואיים הכרחיים כגון כסא גלגלים, רכישת תרופות יקרות שאינן בסל הבריאות, הסתייעות בצוות רפואי וכו' (לא נכללות הוצאות כגון רכישת משקפיים, טיפולי שיניים ורפואה פלסטית, מלבד במקרים חריגים ביותר של ניתוחים בעקבות תאונה).

הפחתת שעות עבודה בשל מחלה

 • את הבקשה לוועדת חריגים ניתן להגיש גם כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:
  • ההורה שבגינו מוגשת הבקשה לסיוע עבד/ה בהיקף הנדרש על-פי תנאי הזכאות להשתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים או צהרונים במשך 3 חודשים רצופים לפחות.
  • שעות העבודה של ההורה הופחתו בשל מחלה שלו, של בן/בת הזוג או של אחד מהילדים.

שלבי ההליך

 • כל פונה לוועדת חריגים מחויב למלא תחילה שאלון הרשמה למסגרת (מעון/משפחתון/צהרון) ולשלוח אותו במועדים שנקבעו לשם קביעת דרגת השתתפות. לפרטים נוספים, ראו:
 • מיד עם היוודע הנסיבות החריגות שעשויות לזכות את ההורה בסיוע מיוחד, עליו להגיש את הפניה לוועדת חריגים.
 • ההורה יגיש את הבקשה על גבי טופס פניה לוועדת חריגים מעון, משפחתון, צהרון (טופס זה נכון לשנה"ל תש"פ).
 • יש לצרף לטופס את המסמכים הרלוונטיים למקרה:
  • דו"ח סוציאלי חתום על-ידי עו"ס המעיד על הנסיבות המצדיקות את קבלת הסיוע, שיינתן על-ידי אחד מהגופים הבאים:
   • המחלקה לשירותים חברתיים
   • המוסד לביטוח לאומי
   • מוסד משקם מוכר על ידי משרד הרווחה או כל רשות מרשויות המדינה
   • במקרה שהסיבה לבקשה היא הוצאות רפואיות חריגות או הפחתה בהיקף שעות העבודה בשל מחלה, ניתן להגיש דו"ח סוציאלי שניתן על-ידי עו"ס של בית החולים.
  • 3 תלושי שכר בגין חודשי עבודה מלאים ורצופים הסמוכים למועד הגשת הבקשה.
  • אם מדובר בנסיבות בריאותיות - אישורים רפואיים המעידים על המצב הרפואי של הפונה מטעם הרופא המומחה המקצועי המטפל בקופת חולים או בבית חולים.
  • אם מדובר במחלת נפש או מחלה קשה של אחד מההורים המונעת ממנו לתפקד ולעבוד כרגיל, יש לצרף אישורים רפואיים מהרופא המקצועי המטפל ומרופא תעסוקתי המעידים על המצב הרפואי והשלכותיו, וכן דוח סוציאלי.
  • אם מדובר בנסיבות שבהן האם היא המפרנסת היחידה, יש לצרף דוח סוציאלי מטעם המחלקה לשירותים חברתיים או קצין מבחן, המעיד על מצבו של בן הזוג (מרצה עונש/סובל מהתמכרות/חי מחוץ למסגרת המשפחתית).
  • אם אחד מההורים נמצא בתכנית/תהליכי שיקום, יש לצרף אישור עו"ס מטעם המחלקה לשירותים חברתיים, המוסד המשקם או בית החולים.
  • אם מדובר בהוצאה רפואית חריגה, יש לצרף דוח רפואי מפורט המצדיק את ההוצאה וחתום על-ידי הרופא המקצועי המטפל, וזאת בנוסף לאישור הרפואי.
  • כל מסמך אחר הרלוונטי לקביעת הזכאות.
 • יש לחתום בטופס על הצהרה כי הנתונים שנמסרו נכונים ולהתחייב לעדכן לגבי כל שינוי בעתיד.
 • מי שפונים בשל הוצאה רפואית חריגה יצהירו גם שלא קיבלו ושאינם עתידים לקבל מימון בגין הוצאה זו מכל גורם אחר.
 • יש לשלוח את הבקשה בדוא"ל לכתובת: .

ועדת חריגים עליונה

 • במקרים חריגים במיוחד שאינם נכללים בין אוכלוסיות היעד של ועדת החריגים (כפי שפורטו לפני כן) ולמרות זאת ועדת החריגים חושבת שיש טעם מיוחד לדון בבקשתם, הוועדה תפנה את המקרים לוועדת חריגים עליונה.
 • ועדת חריגים עליונה תדון, בין היתר, בבקשות של בני זוג הטוענים כי הם עוסקים בעיסוק (עבודה או לימודים) קבוע ומשמעותי שאינו כלול בהגדרת אב עובד או אב לומד על-פי מבחני התמיכה (לדוגמה: בן זוג של אם הלומד לתואר שלישי ואינו עובד או מקבל מלגה).
 • ועדת החריגים העליונה אינה משמשת כערכאת ערעור על החלטותיה של ועדת החריגים והיא לא תדון בבקשות שהתקבלה לגביהן החלטה על-ידי ועדת החריגים.

חשוב לדעת

 • הורה שמקבל השתתפות במימון השהות של ילדו במעון/משפחתון/צהרון מטעם משרד הרווחה או מכל גורם אחר, אינו זכאי לקבל סיוע נוסף מטעם משרד הכלכלה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים