הקדמה:

גביית גירסה מעובד/ת או מעביד, שאינם דוברי עברית, במסגרת בירור בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים, תיעשה באמצעות מתורגמן מוסמך מטעם משרד הכלכלה,גביית גירסה מעובד/ת, מעביד, מעסיק בפועל (אם קיים), שאינם דוברי עברית, במסגרת בירור בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים, תיעשה באמצעות מתורגמן מוסמך מטעם משרד הכלכלה, בהתאם לבקשת העובד/ת, או בקשת המעביד, מעסיק בפועל (אם קיים).

למידע נוסף לגבי הליך הבקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים לחץ כאן.

מי זכאי?

  • עובד/ת, מעסיק, מעסיק בפועל (אם קיים), שאינם דוברי עברית.

תהליך מימוש הזכות

  • בשלב הראשון של הליך הבקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים, יתבקשו הצדדים (העובד/ת, המעסיק והמעסיק בפועל, אם קיים) להציג בכתב את טענותיהם בנוגע לפיטורים או הפגיעה בהיקף המשרה. במסגרת הטיעון בכתב, במקרה שאחד הצדדים לא דובר עברית, עליו לציין כי הוא מעוניין בנוכחות מתורגמן בעת גביית גרסתו בעל פה.

חשוב לדעת

  • בפרוטוקול גביית הגרסה באמצעות מתורגמן יצויינו פרטי המתורגמן (שם ומספר זהות).


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות