גביית גירסה מעובד/ת או מעסיק שאינם דוברי עברית, במסגרת בירור בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים, תיעשה באמצעות מתורגמן מוסמך מטעם משרד העבודה


גביית גירסה מעובד/ת או מעסיק שאינם דוברי עברית, במסגרת בירור בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים, תיעשה באמצעות מתורגמן מוסמך מטעם משרד העבודה, בהתאם לבקשת העובד/ת או המעסיק, או המעסיק בפועל (אם קיים).

מי זכאי?

  • עובד/ת, מעסיק, או מעסיק בפועל (אם קיים), שאינם דוברי עברית.

תהליך מימוש הזכות

  • למידע לגבי הליך הבקשה להיתר, ראו בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים.
  • בשלב הראשון של הליך הבקשה להיתר, יתבקשו הצדדים (העובד/ת, המעסיק והמעסיק בפועל, אם קיים) להציג בכתב את טענותיהם בנוגע לפיטורים או הפגיעה בהיקף המשרה.
  • במסגרת הטיעון בכתב, אם אחד הצדדים אינו דובר עברית, עליו לציין כי הוא מעוניין בנוכחות מתורגמן בעת גביית גרסתו בעל פה.

חשוב לדעת

  • בפרוטוקול גביית הגרסה באמצעות מתורגמן יצויינו פרטי המתורגמן (שם ומספר זהות).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים